• Tartalom
Oldalmenü

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

2021.10.07.

A Kormány az érdekképviseleti szervekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával1 egyetértésben a következőket rendeli:

1. § (1)2 Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

(2) A rokkantsági járadékot az (1) bekezdésben említett feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

(3)3 Ha az igénylő egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

2. § (1)4 A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv állapítja meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2)5

(3)6 A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 41 045 forint.

3. §7 Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve a felelősségre a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a járadék mentes a végrehajtás alól.

4. §8

5. § Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba; rendelkezései alapján rokkantsági járadék – az egyéb feltételek megléte esetén – legkorábban ettől az időponttól állapítható meg, illetve folyósítható.

6. §9 (1) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésében foglaltakat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátását, mint a rokkantsági járadék megállapítását kizáró okot, a rokkantsági járadék megállapítása iránt 2015. december 31-ét követően indult ügyekben kell vizsgálni.

(3) Azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását 2016. január 1-jét megelőzően a teljes munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontjáig az 1. § (1) bekezdése szerinti egészségkárosodott személynek kell tekinteni.

7. §10 A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot a Módr.-rel megállapított 2. § (3) bekezdésének alapulvételével – 2021. november 1-jétől, hivatalból, 2021. január 1-jére visszamenőleges hatállyal, illetve a 2021. január 1-je és a Módr. hatálybalépése közötti kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a járadék kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal – meg kell emelni.

1

A SZOT megszűnt.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdését a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 2. § (3) bekezdése az 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, az 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 3. § a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. §-t a 117/1988. (XII. 31.) MT rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. §-t a 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.