• Tartalom

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

2018.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a törvény 8—9. §-ában és 19—20. §-ában foglaltakra figyelemmel — a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1)2 E rendelet hatálya

a) azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik (amelyek) Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) – a személygépkocsit és az autóbuszt kivéve – közúti járművel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyarország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben; továbbá

b) azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre és azokra a Magyarországon bejegyzett jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.

2. §3 Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen – díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként – személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását vagy az elektronikus bejelentést igazoló dokumentumot a járművön kell tartani.

3. §4 Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

3/A. §5

4. §6

4/A. §7

5. §8

5/A–5/B. §9

5/C. §10

6. §11

7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű — a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve — közúton vagy más közterületen nem tárolható.

(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több járművet használ, járműveit telephelyen köteles tárolni.

(3)12 Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival végzi, e járművet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.

(4) A közút kezelője kivételesen indokolt esetben — olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja — hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármű tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.

(5)13

8. §14

9. §15 A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

10. §16

11. § (1)17 Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

a) az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

b)18

c)19 nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen vagy véglegesen nem rendelte el.

(2)20

(3)21

(4)22

12. §23

13. §24

14. §25

15. §26

16. §27

17. §28

18. § (1)29

(2)30

19. §31

20. §32

21. §33

22. §34

23. §35

23/A. §36

23/B. §37

24. §38

25. §39 (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.

(2)40 Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint – a közlekedési hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.

(3)41

26. § (1) Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba.

(2)42

(3)43

(4)44

(5)45

(6)46

(7)47

(8)48

(9)49

27. §50

1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez51

2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez52

3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez53

1

Az 1. § a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

3

A 2. §-t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, utóbb a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 3. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

5

A 3/A. §-t a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 4. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4/A. §-t a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

Az 5/A–5/B. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

10

Az 5/C. §-t a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 26. §-át.

11

A 6. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 7. § (3) bekezdése a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (5) bekezdését a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 8. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 9. § a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 11. § eredeti szövegének jelölését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésre változtatta, szövege a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 11. § (1) bekezdés b) pontját a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

19

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

20

A 11. § (2) bekezdését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A 11. § (2) bekezdését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 11. § (3) bekezdését a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 11. § (4) bekezdését az 1/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 12. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

24

A 13. §-t hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 14. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

26

A 15. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

28

A 17. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

29

A 18. § (1) bekezdését a 2004: XXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 18. § (2) bekezdését a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 19. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

32

A 20. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 21. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm .rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

35

A 23. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

36

Az új 23/A. §-t a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 23/A. § számozását 23/B. §-ra változtatva. A 23/A. §-t a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 23/A. §-t a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-a 23/B. §-ra változtatta. A 23/B. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 26. §-át.

38

A 24. §-t a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

39

A 25. § a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

40

A 25. § (2) bekezdése a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

41

A 25. § (3) bekezdését a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 26. § (2) bekezdését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

43

A 26. § új (3) bekezdését a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(8) bekezdés számozását (4)–(9) bekezdésre változtatva. A 26. § (3) bekezdését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 26. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (4) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1504. pontja.

45

A 26. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (5) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1504. pontja.

46

A 26. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (6) bekezdésre változtatta. A 26. § (6) bekezdését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

47

A 26. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (7) bekezdésre változtatta. A 26. § (7) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 26. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (8) bekezdésre változtatta. A 26. § (8) bekezdését a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

49

A 26. § eredeti (8) bekezdésének számozását a 269/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (9) bekezdésre változtatta. A 26. § (9) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 27. §-t a 277/2001.(XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

51

Az 1. mellékletet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. §-át.

52

A 2. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 244/2010. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a.

53

A 3. számú mellékletet a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-ának (5) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 12. §-ának (3) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lépett hatályba. A 3. számú mellékletet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 36. § (3) bekezdése alapján a 2011. december 8-át követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére