• Tartalom

104/1989. (X. 4.) MT rendelet

104/1989. (X. 4.) MT rendelet

egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek helyzetének rendezéséről

1989.11.01.

1. § (1) A rendőrhatósági őrizetben fogva tartott személyek munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről szóló 72/1989. (VII. 4.) MT rendeletet (a továbbiakban: IR.) – az e rendeletben meghatározott eltérésekel – megfelelően alkalmazni kell

a) az 1945. január 1-je és 1948. december 31-e között internáltra,

b) az 1945. január 1-je és 1953. december 31-e között tartózkodási helyéről, illetőleg az ország bizonyos részeiből kitiltott és az ország más helyén rendőrhatósági felügyelet alá helyezett személyre (a továbbiakban: kitelepített), ha a kitelepítés megszüntetéséig a 14. életévét betöltötte,

c) arra a magyar állampolgárra, akit a második világháborúval összefüggésben szovjet katonai bíróság elítélt, és büntetését részben vagy egészben a Szovjetunióban töltötte le,

d) arra, akit polgári személyként a második világháborúval összefüggésben munkavégzés céljából a Szovjetunióba szállítottak (a c)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Szovjetunióban töltött idő),

e) a c)–d) pont hatálya alá tartozó arra a személyre, aki a Szovjetunióból hazatérését követően átmeneti táborba került.

(2) Nem alkalmazható e rendelet arra az internáltra, illetőleg kitelepítettre,

a) akit háborús és népellenes bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek,

b) akinek az internálását a német állampolgárok rendőrhatósági őrizet alá helyezéséről szóló 302/1945. ME rendelet alapján rendelték el,

c) akit azért internáltak, mert a 3820/1945. ME rendeletben említett hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas stb.) szervezetben vezető szerepet töltött be,

d) akit a 3820/1945. ME rendelet alapján, mint hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas stb.) szervezetben vezető szerepet vitt személy családtagját telepítették ki,

e) akit egyes, köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt internáltak,

f) akit az 1949. január 1-je előtt az e) pontban felsorolt cselekmények elkövetésére hivatkozva telepítettek ki.

2. § (1) E rendelet alapján nem jogosult havi 500 forint emelésre az e rendelet hatálybalépése előtti időponttól megállapított nyugdíjban (járadékban) részesülő személy, ha

a) igényét kizárólag az 1. § (1) bekezdése e) pontjában megjelölt átmeneti táborban töltött időre alapítja,

b) ellátását az IR. 4. §-ának (1) bekezdése szerint havi 500 forinttal felemelték, illetőleg felemelik.

(2) Ha a nyugdíjas ellátásának havi 500 forinttal felemelése helyett szolgálati idő figyelembevételét kéri, az IR-ben és az e rendeletben megjelölt időtartamok együttesen figyelembe vehetők.

(3) E rendelet alapján havi 500 forint emelés csak egy jogcímen, illetőleg csak egyszeresen jár.

(4) Egyszeresen jár havi 500 forint annak is, akinek az internálásban, kitelepítettként, illetőleg a Szovjetunióban, valamint azt követően átmeneti táborban töltött idejét az IR. 6. §-a szerint együttesen veszik szolgálati időként figyelembe. Nem jár azonban havi 500 forint annak, aki a szolgálati idő beszámítása iránti igényét kizárólag az átmeneti táborban töltött időre alapítja.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a hozzátartozók ellátására is.

3. § (1) A hatósági bizonyítványt a nyugdíjasnak a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtania, amely az emelés végrehajtása után azt a nyugdíjasnak visszaküldi. Ha a nyugdíjas az emelés helyett a bizonyítvánnyal igazolt időtartam figyelembevételét kéri, a bizonyítványt mellékelve, a lakóhelye szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatósághoz (kirendeltséghez), illetőleg a vasutak illetékes szervéhez kell fordulnia.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásánál egyebekben az IR. 5. §-ának rendelkezéseit is alkalmazni kell.

4. § Az 1. § (1) bekezdése szempontjából az internálásban, a kitelepítettként és a Szovjetunióban, valamint ezt követően átmeneti táborban töltött idő számít szolgálati időnek, illetőleg munkaviszonyban töltött időnek.

5. § Az 1. § (2) bekezdése e) pontjának alkalmazásában köztörvényes bűncselekményen a Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) 230., 231., 234., 257., 260., 265., 302., 422., 425., 433., 434., 438., 439., 440., 442., 445., 447., 455., 459., 474. és 479. pontjában, valamint az 1950. évi 30. törvényerejű rendelet 57., 59. és 60. §-ában meghatározott bűncselekményeket kell érteni.

6. § (1) E rendelet 1989. november 1-jén lép hatályba. A rendelkezései alapján felemelt nyugellátást, baleseti nyugellátást a 17/1975. (VI. 14.) MT rendelet 192. §-ának alkalmazásával, legkorábban 1989. augusztus 1-jétől kell megállapítani, illetőleg folyósítani. Az emelés szempontjából nyugdíjasnak az számít, akinek az ellátását 1989. november 1-je előtti időponttól állapították meg.

(2) A bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról szóló 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet 1. §-a (1) bekezdésének az IR. 9. §-ának (2) bekezdésével megállapított 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bíróság által felülvizsgálható)

,,29. Az internálás, a kitelepítés, a Szovjetunióban, valamint ezt követően átmeneti táborban töltött idő igazolásával kapcsolatban hozott határozat (hatósági bizonyítvány). A bíróság az államigazgatási szerv határozatát megváltoztathatja.''

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére