• Tartalom

1989. évi XXXVI. törvény

1989. évi XXXVI. törvény

az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról1

2022.03.01.

Az Országgyűlés kegyelettel megemlékezve mindazokról, akik az 1956-os nemzeti tragédia során hazánk társadalmi átalakulása és függetlensége érdekében felléptek, és ezért politikai megtorlás áldozatául estek, a következő törvényt alkotja:2

1. § Az 1956. október 23. és 1963. április 4. között, a népfelkeléssel összefüggésben elkövetett politikai bűncselekmény, valamint az ezzel bűnhalmazatban — harci cselekmények során — elkövetett emberölés, rablás, közveszélyokozás vagy személy elleni erőszak miatti elítélések semmisnek tekintendők.

2. §3 A Kúria — a legfőbb ügyész indítványára, illetve az elítélt, a védő, az elítélt hozzátartozója, illetve az elítélt halála után oldalági rokona kérelmére — semmisnek nyilváníthatja az 1. §-ban meghatározott időhatáron belül, a népfelkeléssel összefüggésben méltányolható körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmény miatti elítélést.

3. §4 Az elítélt, a védő, az elítélt hozzátartozója, illetve az elítélt halála után oldalági rokona kérheti a Kúriától az 1. §-ban meghatározott időhatáron kívüli, de az említett időszak eseményeivel kapcsolatos politikai vagy méltányolható körülmények között elkövetett más bűncselekmény miatti elítélésnek a semmissé nyilvánítását.

4. § Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy gondoskodjék a semmisnek tekintendő elítéléssel érintett, valamint a közbiztonsági őrizetben fogva tartott (1956. évi 31. tvr.) személyek munkaviszonyának és társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről.5

5. § (1) A törvény alkalmazásában politikai bűncselekményben a Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) I—III. Fejezetében — a 40. pont kivételével —, a Katonai Büntető Törvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény (Ktbtk) 29—35. és 40—41. §-ában, a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. törvény IX. Fejezetében — a 131. § kivételével — és a 312—313., 316., valamint 320. §-ában, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény X. Fejezetében — a 147. § kivételével — és 343., 352—353., valamint 357. §-ában meghatározott bűncselekményeket kell érteni.

(2) A 1. §-ban felsorolt köztörvényes bűncselekmények az emberölésnek a BHÖ 349. és 351—352. pontjában, a Ktbtk 58. és 67. §-ában, az 1961. évi V. törvény 253. §-a (1)—(2) bekezdésében, a 318. §-a (3)—(4) bekezdésében, az 1978. évi IV. törvény 166. §-a (1)—(2) bekezdésében és 355. §-a (4)—(6) bekezdésében, a rablásnak a BHÖ 433—434. pontjában, az 1961. évi V. törvény 299. §-ában és az 1978. évi IV. törvény 321. §-ában, a közveszélyokozásnak a BHÖ 162—164. és 233. pontjában, az 1961. évi V. törvény 190. §-ának (1)—(2) bekezdésében, valamint az 1978. évi IV. törvény 259. §-a (1)—(3) és (5) bekezdésében meghatározott esetei, valamint a személy elleni erőszakkal elkövetett szándékos bűncselekmények.

6. § (1) Az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére az első fokon eljárt bíróság igazolja, hogy az elítélést a törvény alapján semmisnek kell tekinteni.

(2)6 Ha a bíróság az igazolást megtagadja, a határozat ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet. A fellebbezésre a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 579. § (3) bekezdését és 614. §-át kell alkalmazni.

7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1989. október 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1989. november 1.

6

A 6. § (2) bekezdése a 2017: CXCVII. törvény 5. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére