• Tartalom

24/1990. (IX. 5.) BM rendelet

a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat létesítéséről, feladatáról és hatásköréről1

2012.01.01.

Az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Chicagói Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) – 1989. november 16-tól a szerződő tagállamok számára kötelező szabvánnyá vált – 17. számú függelékében előírt biztonsági követelmények maradéktalan teljesítése érdekében, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a polgári titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:2

1. § (1) A Budapesti (Ferihegyi) Nemzetközi Repülőtéren (a továbbiakban: repülőtér) repülőtéri székhellyel, a nemzetközi és a belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos biztonsági feladatok meghatározására, ellátására és koordinálására Repülőtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) létesül.

(2)3 A Szolgálat a Rendészeti Biztonsági Szolgálat alárendeltségében működő, területi besorolású, főosztály jogállású szerv, amelynek bűnügyi szervei nyomozási jogkörrel rendelkeznek.

2. § (1) A Szolgálat feladata:

a) a repülőtér nyilvános közforgalom számára megnyitott területeinek és a repülőtéri belső parkolók, valamint a repülőteret határoló kerítéssel bezárt területek rendőri ellenőrzése, a közrend fenntartása;

b)4 a jegykezelési, a vámkezelési és a tranzit-területek fegyveres biztosítása;

c)5 a Magyarországra be nem léptetett utasok biztonságának tranzit-területen való biztosítása;

d)6 A közforgalmú utas- és áruszállítást végző repülőgépek személyzetének, utasainak, a vámterületre belépő és onnan kilépő személyeknek, csomagjainak, ruházatának – a légitársaságok által az utazás általános szerződési feltételeként előírt – utasbiztonsági ellenőrzésének fegyveres biztosítása és felügyelete;

e)7 az olyan utas nélküli csomagok és postai küldemények biztonsági ellenőrzésének fegyveres biztosítása és felügyelete, amelyek utasokat is szállító közforgalmú repülőgépen kerülnek szállításra;

f) a repülőtér és a repülés biztonságát veszélyeztető erőszakos cselekmények megelőzése, szükség esetén a megerősített biztosítás elrendelése, valamint az Egyezmény alapján készült, külön tervekben meghatározott rendkívüli biztonsági intézkedések és korlátozások elrendelése és foganatosítása;

g) bekövetkezett erőszakos cselekmény esetén az elsődleges intézkedések bevezetése, különösen: az elkövetőkkel való tárgyalások megkezdése és halaszthatatlan esetben a fegyveres beavatkozás;

h)8 a tűzszerészeti feladatok irányítása, továbbá a repülőtéren jelentkező, a Rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatok ellátása;

i) a repülőtéri belépők kiadásának ellenőrzése;

j) a kijelölt repülőtéri objektumok és légiszállítmányok biztonsági őrzését végző polgári fegyveres őrség szakfelügyelete — ezen belül: az őrzés biztonsági rendszerének, a szolgálat tervezése és szervezése rendjének meghatározása — és a jogellenes cselekmény bekövetkezése esetén az irányítása;

k) más belföldi közforgalmú repülőtéren működő rendőri biztonsági szervek szakirányítása;

l) a nemzetközi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmében együttműködő szervek biztonsági tevékenységének összehangolása;

m) az Egyezményből adódó egyéb feladatok ellátása;

n)9 a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatáról és működési rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben a rendőrség számára meghatározottak – illetékességi területén történő – végrehajtása;

o)10 bűnüldözési feladatok ellátása;

p)11 a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása.

(2)12 A Szolgálat együttműködik a Külügyminisztériummal, a Határőrséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a HM Katonai Légügyi Hivatallal, a Légügyi Főigazgatósággal, a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Részvénytársasággal13, a PM Vám- és Pénzügyőrséggel, a rendőri szervekkel, a légitársaságok és más államok repülőtéri és biztonsági szerveivel.

3. §14

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 2. §-a értelmében, ahol BM rendelet, állami irányítás egyéb jogi eszköze, illetve belső norma Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóságot vagy Főigazgatóságot említ, azon Repülőtéri Biztonsági Szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) kell érteni. A rendelet címének korszerűsítése a fenti jogszabályhelynek megfelelően történt. A rendeletet a 40/2016. (X. 12.) BM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2016. október 13. napjával.

2

A rendelet bevezető rendelkezése a 48/1998. (X. 28.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 2. § (1) bekezdésének b) pontja a 10/1995. (VII. 25.) BM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdsésének d) pontja a 21/1999. (VII. 16.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdsésének e) pontja a 21/1999. (VII. 16.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdésének h) pontja a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 2. § (1) bekezdésének n) pontja a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

10

A 2. § (1) bekezdésének o) pontját a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

11

A 2. § (1) bekezdésének p) pontját a 38/2004. (VI. 29.) BM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

12

A 2. § (2) bekezdése a 14/1998. (III. 18.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. § (2) bekezdése a 45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet 6. § (2) bekezdésének ha) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. §-t a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére