• Tartalom

29/1990. (XI. 27.) AB határozat

29/1990. (XI. 27.) AB határozat

az 1952. évi III. tv. egyes paragrafusainak alkotmányellenességéről szóló 26/1990. (XI. 8.) AB határozat kijavításáról1

1990.11.27.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság dr. Feldmájer Péter ügyvéd (Kecskeméti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség, Kecskemét, Klapka Gy. u. 4.) indítványozónak a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény tárgyaláson kívüli elintézést lehetővé tevő rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére benyújtott indítványa tárgyában meghozta a következő
határozatot.
Az Alkotmánybíróság a 354/B/1990/5. számú határozatát a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezés vonatkozásában kijavítja. A határozat helyes szövege: ,,Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. § (6) bekezdésének a tárgyalás kitűzése nélküli elintézésre vonatkozó rendelkezése, továbbá a 256/A. §-ának (1) bekezdése b)–e) pontjai, 256/B. §-a, 333. §-a, 334. §-a, 376. §-a és 387. §-ának (1) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti. A megsemmisített rendelkezéseket a határozatnak a hivatalos lapban való közzététele napjától nem lehet alkalmazni.''
INDOKOLÁS
Az Alkotmánybíróság a 354/B/1990/5. számú [Magyar Közlöny 26/1990. (XI. 8.) AB h.] határozatával – egyebek között – a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. §-ának (6) bekezdésében foglalt rendelkezés alkotmányellenességét is megállapította és azt megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság e határozatában a Polgári Perrendtartásnak a tárgyaláson kívüli elintézést lehetővé tevő rendelkezései alkotmányellenességét állapította meg és ezeknek a megsemmisítését rendelte el. A határozat rendelkező részének szövegezésében nyilvánvaló elírás történt, mert – a határozat indokolásából is megállapíthatóan – e törvényhely vonatkozásában az Alkotmánybíróság csak a tárgyalás kitűzése nélküli eljárást lehetővé tevő rendelkezését találta alkotmányellenesnek és a megsemmisítést e tekintetben rendelte el.
Mivel a határozatban nyilvánvaló elírás történt, az Alkotmánybíróság határozatát hivatalból kijavította és intézkedett a kijavító határozatnak a Magyar Közlönyben történő megjelenése iránt.
Alkotmánybírósági ügyszám: 354/B/1990/6.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére