• Tartalom

32/1990. (XII. 22.) AB határozat

32/1990. (XII. 22.) AB határozat

jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatáról1

1990.12.22.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság Sándor Árpád lenti (Néphadsereg u. 4.) lakos indítványozónak jogszabály alkotmányosságának felülvizsgálata iránti indítványa és alkotmányjogi panasza tárgyában meghozta a következő
határozatot.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi I. törvény 72. §-ának (1) bekezdése és a 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet a módosításokkal együtt alkotmányellenes,ezért azokat 1991. március 31-ei hatállyal megsemmisíti. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó törvényi szabályozás elmulasztása, ezért felhívja a Kormányt, hogy 1991. január 31-ig terjesszen az Országgyűlés elé olyan törvényjavaslatot, amely a közigazgatási határozatok törvényességének bírósági ellenőrzését az Alkotmánynak megfelelően szabályozza.
Megállapítja, hogy Sándor Árpád indítványozó panaszolt ügyében a megsemmisítés visszamenőleges hatályú, ezért a megsemmisített jogszabályok nem képezik hatásköri akadályát a bélbaltavári Községi Közös Tanács V. B. szakigazgatási Szerve által 469—6/1989. szám alatt hozott és Vas Megye Tanácsa V. B. Igazgatási Osztálya által 7174—7/1989. szám alatt helybenhagyott államigazgatási határozat törvényessége bírósági felülvizsgálatának.
INDOKOLÁS
Az indítványozó előadása szerint sorozatos földrengések a családi házát úgy megrongálták, hogy az építési hatóság annak lebontását rendelte el. A lakásügyi hatóság családjával együtt egy tanácsi kezelésben levő, szolgálati célra fenntartott lakásba költöztette, ennek állapota azonban a rendeltetésszerű használatot nem teszi lehetővé, és egyébként a kiutalás is bármikor visszavonható ideiglenes jellegű. A kiutaló határozat felülvizsgálata iránti kérelmét a városi bíróság elutasította, mivel a 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet 1. §-ának (1) bekezdése annak bírósági felülvizsgálatát nem teszi lehetővé. Az indítványozó álláspontja szerint alkotmányellenes a bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatok körének a hivatkozott minisztertanácsi rendelet szerinti szűkítése, emiatt alkotmányjogi panaszt is előterjesztett.
Az Alkotmánybíróság a fent ismertetett tartalom alapján az indítványt az 1989. évi XXXII. tv. 1. §-ának b), d) és e) pontja szerint vizsgálta, és ennek keretében az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának észrevételeit is beszerezte. E szerint az 1989. évi XXXI. tv. 30. §-a az Alkotmány 50. §-át újraszabályozta, és ennek (2) bekezdése kimondja, hogy a bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét. Ezen alkotmányos rendelkezéssel valóban ellentétben áll a 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet, de ezt az ellentétet a közigazgatási bíráskodásról szóló törvényjavaslat meg fogja szüntetni, és a jogszerű állapotot meg fogja teremteni.
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg:
Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról rendelkező 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet a megalkotásakor nem ütközött az akkor hatályos Alkotmány rendelkezéseibe, de alkotmányellenessé vált az az 1989. évi XXXI. tv. 30. §-a folytán, amely az Alkotmány jelenlegi 50. §-ának szövegét meghatározta.
Az Alkotmány 50. §-ának (2) bekezdése általánossá teszi a bíróságnak a közigazgatási határozatok törvényességének ellenőrzésére vonatkozó jogát. A 63/1981. (XII. 5.) MT rendeletnek egyes — a bírósági felülvizsgálatot lehetővé tevő — rendelkezései tartalmukban nem alkotmányellenesek ugyan, de alkotmányellenes az, hogy a felülvizsgálatot csak e jogszabály által felsorolt államigazgatási határozatok esetében teszi lehetővé. Ezt az alkotmányellenességet az 1987. évi XI. törvény 3. §-ának g) pontjára tekintettel csak olyan új törvény megalkotásával lehet megszüntetni, amely a bírósági felülvizsgálat lehetőségét alkotmányossá teszi.
Ez utóbbi törvényi rendelkezésre tekintettel alkotmányellenes az 1957. évi IV. tv. módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi I. tv. 72. §-ának (1) bekezdése is, mert a büntető, a polgári és az államigazgatási eljárást törvénynek kell szabályoznia, tehát kizárt annak a lehetősége, hogy törvényi felhatalmazás alapján e tárgykörben alacsonyabb szintű jogszabály rendelkezzen.
A Minisztertanács a 63/1981. (XII. 5.) MT rendeletet az 1981. évi I. tv. 72. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra hivatkozással alkotta meg, ezért az Alkotmánybíróság a vizsgálatot e törvényi rendelkezésre is kiterjesztve az alkotmányellenességet e vonatkozásban is megállapította.
Végső következtetésként tehát megállapítható volt, hogy az Alkotmány 50. §-ának az 1989. évi XXXI. tv. 30. §-ával történt módosításával a jogszabályalkotás a mulasztás állapotába került. Ezt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet az 1989. évi XXXII. tv. 1. §-ának e) pontja alapján meg kellett szüntetni. Az új törvényjavaslat előterjesztése és országgyűlési vitája azonban időt igényel, ezért az Alkotmánybíróság az 1989. évi XXXII. tv. 43. §-a (4) bekezdésének alkalmazásával a 40. § alapján megsemmisítette az alkotmányellenes jogszabályt, és 1991. január 31-ében állapította meg azt a határidőt amely elegendő a kialakult alkotmányellenes állapot megszüntetéséhez.
Az új jogszabály esetleges késedelmes megalkotásáig az Alkotmány rendelkezései szerint kell az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kérdésében eljárni. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem lesz a bírói felülvizsgálatnak azon ügyekben sem törvényes korlátja, ahol a korlátozásnak az Alkotmány 70/K. §-a szerint nincs akadálya.
Az Alkotmánybíróság vizsgálta a panaszos konkrét ügyben előterjesztett egyéni alkotmányjogi panaszát. A panaszos a vele szemben hozott II. fokon is elutasító államigazgatási határozatot bíróság előtt megtámadta, keresetét a Szombathelyi Városi Bíróság — hatáskör hiányában — idézés kibocsátása nélkül elutasította. Az elutasító végzés 1990. III. 7-én kelt. Panaszos alkotmányjogi panasza 1990. IV. 12.-én — az AB tv. 48. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül — érkezett az Alkotmánybírósághoz.
A panasz benyújtója a 48. § (1) bekezdése szerint fordult az Alkotmánybírósághoz, miután az adott időpontban jogorvoslati lehetőségét kimerítette, és a Bíróság végzése szerint a bírói út jogorvoslati lehetősége számára nem állott nyitva.
Az Alkotmánybíróság az 1989. évi XXXII. tv. 1. § d) alapján benyújtott panasz esetében — a 43. § 4. szerint az alkotmányellenes jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságát a 43. § 1. pontjában írt ex nunc hatálytól eltérően is szabályozhatja, ha ezt ,,…az eljárást kezdeményező különösen fontos érdeke indokolja.''
Az Alkotmánybíróság úgy ítéli, hogy a panaszt benyújtónak ügye bírósági felülvizsgálatához fontos — Alkotmányban is biztosított — érdeke fűződik. Ezért az adott panasz érdemi bírói felülvizsgálatát lehetővé kívánta tenni. Úgy rendelkezik tehát, hogy adott ügyben a hatályon kívül helyezett alkotmánysértő jogszabályok nem alkalmazhatók. Ezzel az Alkotmánybíróság határozata rendelkező részében a jogorvoslati lehetőséget a panaszolt jogszabályok adott ügyre vonatkozó ex tunc megsemmisítésével a panaszos részére külön megnyitja.
Az Alkotmánybíróság e határozatot az indítványozónak, a miniszterelnöknek, a belügyminiszternek és az igazságügyi miniszternek küldi meg és a Magyar Közlönyben teszi közzé (AB. tv. 41. §).
Alkotmánybírósági ügyszám: 448/D/1990/10.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére