• Tartalom

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet

a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól

2019.01.01.

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az Országos Találmányi Hivatal elnökével egyetértésben — a következőket rendelem:

A bejelentés

1. §

A topográfia oltalmára irányuló bejelentésnek (a továbbiakban: bejelentés) tartalmaznia kell:

a)1 a bejelentési kérelmet;

b) a topográfia azonosítására alkalmas ábrázolást;

c) képviselet esetén annak igazolását;

d) ha a bejelentő a szerző jogutódja, a jogutódlást igazoló okiratot.

A bejelentési kérelem

2. §2

A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 20. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát, ha az nem egyenlő;

b) a topográfia címét (tárgyának rövid és szabatos megjelölését);

c) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a topográfia szerzője vagy annak jogutódja, illetőleg, hogy a topográfia szolgálati jellegű;

d) több szerző esetén a szerzőség arányát, ha az nem egyenlő;

e) a topográfia bármely országban történt első nyilvános hasznosításának kezdő napját, ha ez a bejelentés napjánál korábbi;

f) ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának bizonyos részeit üzleti titokként kívánja kezelni, az erre vonatkozó nyilatkozatot;

g) a topográfia lajstromozására irányuló kérelmet;

h) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását.

A topográfia ábrázolása

3. §

(1) A topográfia azonosítására a következő ábrázolások egyikét kell benyújtani egy példányban:

a) a félvezető termék előállítását célzó elrendezés (layout) rajzait vagy fényképeit;

b) a félvezető termék előállítását célzó maszkok rajzait vagy fényképeit;

c) a félvezető termék rétegeinek rajzait vagy fényképeit.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kiegészíthetők adathordozókkal vagy azok kinyomtatott változataival, illetőleg azzal a félvezető termékkel, amelynek topográfiájára az oltalmat igénylik, továbbá magyarázó szöveggel, amelyben idegen nyelvű szakkifejezéseket is lehet használni.

(3) A topográfia azonosítására szolgáló ábrázolásokat az alábbiak szerint kell elkészíteni:

a) az ábrázolásokat 29,7 cm magas és 21,0 cm széles (A/4 méretű) lapok egyik oldalán kell elhelyezni vagy erre a méretre kell hajtogatni;

b) ha nagy felületű ábrázolások esetén tekercsek benyújtása elkerülhetetlen, azok hossza az 1,5 métert, átmérője a 0,15 métert nem haladhatja meg.

(4) Ha a bejelentő a topográfia ábrázolásának egyes részeit üzleti titokként jelöli meg, az azonosításra szolgáló ábrázolást egy teljes és egy olyan további példányban kell benyújtani, amelyen a titkos részeket felismerhetetlenné tették.

Hatálybalépés

4. §

Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a) pontja a 30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 30/2018. (XII. 12.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére