• Tartalom

1992. évi II. törvény

1992. évi II. törvény

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról1

2021.01.01.

A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 114. §-ában foglaltaknak megfelelően, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. §2

2. §3

I. Fejezet

A TAGOK ÉS A SZÖVETKEZET KÖZÖTTI VAGYONI VISZONYOK RENDEZÉSE

Vagyonnevesítés

3. § (1) Az Szvt. hatálybalépésekor működő szövetkezetnek az 1991. december 31-i mérleg szerinti, a részjegytőkével és a termőfölddel csökkentett vagyonát e törvény rendelkezései és a közgyűlés határozatai szerint fel kell osztani (vagyonnevesítés), és erről az érdekelteket értesíteni kell.

(2) A szövetkezet vagyonához tartozik az állam által 1988. december 31-ig pénzügyi támogatásként juttatott, a szövetkezet 1988. december 31-ig mérlegében állami vagyonként kimutatott vagyon is.

(3) Nem tartozik a szövetkezet vagyonához a földről szóló 1987. évi I. törvénynek az 1989. évi XXI. törvény 3. §-ával megállapított 19. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlan, ha arra a helyi önkormányzat a tulajdonszerzési szándékát az e törvény hatálybalépésétől számított egy hónapon belül bejelentette.

(4) A vagyonnevesítés (4—11. §, 25. §) adó- és illetékmentes.

(5) A vagyon nevesítését a mezőgazdasági és az ipari szövetkezetben 1992. április 30. napjáig kell befejezni.

4. § (1) A vagyonnevesítés során nem osztható fel:

a) az általános fogyasztási szövetkezet (a továbbiakban ideértve a Hangya szövetkezetet is) vagyonának harminc százaléka;

b) a lakás-, a takarék- és az iskolai szövetkezet (szövetkezeti csoport) vagyona.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonrész az Szvt. szerinti fel nem osztható vagyonnak minősül.

(3) Az 1982. január 1. után nem átalakulás útján létrejött kisszövetkezet a vagyonnevesítés során teljes vagyonát feloszthatja.

5. § A vagyont szövetkezeti üzletrészben — a 9. § keretében részjegy formájában is — kell felosztani. A vagyonnevesítés során megállapított szövetkezeti üzletrészekre az Szvt. szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szövetkezet által kiállított szövetkezeti üzletrész kívülálló személyre csak az Szvt. szerinti új (módosított) alapszabály cégbírósági elfogadását követően ruházható át.

6. § (1) Vagyonnevesítésben azt kell részesíteni,

a) aki 1991. január 1. napján tagja volt és e törvény hatálybalépésének napján is tagja a szövetkezetnek,

b) aki e törvény hatálybalépését megelőzően legalább öt évig tagja volt a szövetkezetnek, illetőleg e volt tag örökösét,

c) aki megszűnt tagsági viszonyát helyreállította (7. §), illetőleg a tagsági viszony helyreállítására jogosultnak az örökösét,

d) továbbá a 8. § (3) bekezdésében említett személyeket.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt személyek, illetőleg a c) pontban említett örökösök a vagyonnevesítésre vonatkozó igényüket e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül jelenthetik be. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt örökösnek a bejelentéssel egyidejűleg az öröklésre való jogosultságát igazolnia kell.

7. § (1) Azok,

a) akik 1987. december 31-e után szövetkezeti tagsági viszonyukat megszüntették, vagy akiknek tagsági viszonya a szövetkezeti határozattal szűnt meg, és a szövetkezettel — a fogyasztási szövetkezetet kivéve — a 6. §-ban meghatározott időpontban munkaviszonyban állnak, továbbá

b) akiknek mezőgazdasági szövetkezetben fennállott tagsági viszonya a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 332. §-ának végrehajtása folytán szűnt meg,

c) akik földjüket a földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1990. évi IX. törvény alapján visszaigényelték, és tagsági viszonyuk ezzel összefüggésben szűnt meg,

a bejelentés alapján visszanyerik tagságukat. A bejelentést a szövetkezet vezetőségéhez (igazgatóságához) — jogvesztés terhével — e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül lehet megtenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés esetében a szövetkezettel (jogelődjével) 1988. január 1-je óta munkaviszonyban eltöltött időt tagsági viszonyban eltöltött időnek kell tekinteni.

(3) A tagsági viszony helyreállítása esetében a részjegy jegyzésére az Szvt. 52. §-ának (2)—(3) bekezdését kell alkalmazni.

8. §4

9. §5

10. §6

11. §7

12. §8

A termőföldre vonatkozó sajátos szabályok

13. §9

14. §10

15. §11

16. §12

17. §13

18. §14

19. §15

20. §16

21. §17

22. §18

23. §19

24. §20

25. §21

25/A. §22

25/B. §23

26. §24

27. §25

II. Fejezet

A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ÁTMENETI SZABÁLYAI

Egyesülés, szétválás, átalakulás és megszűnés

28. §26

29. §27

30. §28

Kiválás

31. §29

32. §30

33. §31

34. §32

35. §33

A szövetkezeti szakcsoportokra vonatkozó szabályok

36. §34

37. §35

38. §36

A VAGYON MEGOSZTÁSA A MEZŐGAZDASÁGI ÉS AZ IPARI SZÖVETKEZETBEN

A vagyonmegosztás előkészítése

39. §37

Vagyonmegosztás közgyűlési határozattal

40. §38

Vagyonmegosztás árveréssel

41. §39

42. §40

43. §41

44. §42

45. §43

46. §44

47. §45

III. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

48. §46

49. §47

50. §48

51. §49

52. §50

53. §51

54. §52

IV. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

55. §53

56. §54

57. §55

58. §56

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

59. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)57 Felhatalmazást kap a az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter, hogy az egyszerűsített vagyonértékelés szabályait [39. § (1) bekezdés] rendelettel megállapítsa.

60. §58

61. §59

62. §60

63. §61

64. §62

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. január 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. január 20.

2

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.>

3

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

4

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

5

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

6

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

7

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

8

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

9

A 13. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 14. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 15. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 16. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 17. §-t az 1992: L. törvény 6. §-a hatályon kívül helyezte.

14

A 18. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

15

A 19. §-t az 1995: XCIII. törvény 9. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 20. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 21. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

18

A 22. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 23. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

20

A 24. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 25. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

22

A 25/A. §-t az 1999: XLIX. törvény 14. §–a (6) bekezdésének e) pontja iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 14. §-a.

23

A 25/B. §-t a 2018: XCI. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 14. §-a.

24

A 26. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 27. §-t a 2020: XL. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

27

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

28

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

29

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

30

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

31

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

32

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

33

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

34

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

35

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

36

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

37

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

38

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

39

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

40

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

41

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

42

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

43

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

44

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

45

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

46

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

47

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

48

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

49

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

50

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

51

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

52

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

53

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

54

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

55

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

56

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

57

Az 59. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

58

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

59

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

60

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

61

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

62

A törvény 1–2., 8–12., 28–58. és 60–64. §-át a 2006: X. törvény2007: LXXXI. törvény 1. §-ával megállapított – 112. § c) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy a törvény hatályban maradó rendelkezéseit 2008. június 30-áig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvénybe kell építeni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére