• Tartalom

21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről1

2008.05.16.

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló, 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet2 2. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, továbbá a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §3 A rendelet hatálya a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: üzemben tartó) személytaxi-szolgáltatás végzéséhez használt személygépkocsijára, valamint a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira (a továbbiakban együtt: személytaxi) terjed ki.

2. § (1)4 A személytaxi-szolgáltatásra — az üzemben tartó kérelmére — minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága taxi-igazolólapot ad ki. A taxi-igazolólap mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A minősítő vizsgálaton a személytaxi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha:

a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, és

b) a gyártása óta 5 naptári évnél több nem telt el, vagy megfelel a (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek;

c) a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a 3 millimétert eléri;

d) a külső részén jobb oldalon visszapillantó tükröt szereltek fel;

e) hátsó ablaka páramentesítővel ellátott;

f) hátrameneti lámpával szerelték fel;

g) üzemi fékberendezése erőrásegítővel van ellátva;

h) a ,,TAXI'' szót mutató fényjelző berendezése a viteldíjjelző foglalt állásában fényt nem bocsát ki;

i) a beépített viteldíjjelző készülék megfelel a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek;

j) felépítménye, utastere állapota megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek;

k) a hátsó ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, továbbá

l)5 rendelkezik egy évnél nem régebben elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló érvényes igazolólappal, továbbá a személygépkocsi-típus nem a külön jogszabályban6 meghatározott 0 vagy 1 jelzésű környezetvédelmi osztályba tartozik.

(3) A minősítő vizsgálat alkalmával be kell mutatni:

a) a viteldíjjelző készülék érvényes hitelesítését, az előírásoknak való megfelelőségét, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, és a személytaxiba történő beépítés szakszerűségét, az üzembe helyezési bélyegzés érvényességét igazoló — szakértő intézmény által, egy hónapnál nem régebben kiállított — tanúsítást, e rendelkezés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik,

b) a személytaxi közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos fődarabjainak, szerkezeti egységeinek rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról három hónapnál nem régebben szakértő intézmény7 által kiállított tanúsítást. A tanúsítás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §8 (1) A személytaxit ismételt minősítő vizsgálaton (a továbbiakban: további minősítő vizsgálaton) kell bemutatni:

a) az időszakos vizsgálat alkalmával, továbbá ha

b) a személytaxi üzemben tartója megváltozik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján elvégzett további minősítő vizsgálaton nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulatában és a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel.

(3)9 A személytaxi további minősítő vizsgálatán nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdése l) pontjának második fordulatában a környezetvédelmi osztályba tartozásra meghatározott követelményt.

3. § A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz — a taxiengedély bemutatását követően — a külön jogszabályban10 megjelölt hatóság taxirendszámtáblát forgalmaz, és a taxiengedély számát a forgalmi engedélybe bejegyzi, illetőleg a taxiengedély visszavonása esetén a bejegyzést törli.

4. §11

5. § A személytaxi további minősítő vizsgálatát csak a személytaxihoz kiadott taxi-igazolólap és taxirendszámtábla bemutatása mellett lehet elvégezni.

6. § (1)12 A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló13 – külön jogszabályban meghatározott – forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díj másfélszeresét kell megfizetni.

(2)14 A díjat az NKH költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

6/A. §15 A személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi minősítő vizsgálata során a 2. § (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint a 2. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

7. § (1) E rendelet 1992. november 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)16

(4)17

1. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

Az igazolólap mintája:
Mérete: 70 X 100 mm
Igazolólap
személytaxihoz
Gyártmány: Azonosító szám:
Típus: Viteldíjjelző készülék típusa:
Alvázszám: gyártási száma:
Rendszám:
A minősítő vizsgálat időpontja: ……év ………hó ……nap
P. H.18

2. számú melléklet

a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

A személytaxi felépítményére,
utasterére vonatkozó követelmények
1. Felépítmény
— A karosszéria-elemek egyszínűre festettek (fényezettek) legyenek.
— A karosszéria rozsdafoltos, felhólyagosodott, repedezett, sérült nem lehet.
— Az ajtók biztonságosan legyenek nyithatók és zárhatók.
— Az ajtónyílások tömítései beázásmentességet biztosítsanak.
— A szélvédő és a hátsó, valamint az oldalablakokon sérülés, karcolás nem lehet.
— Az ablakemelő szerkezet biztonságos működésű legyen.
2. Utastér
— A kárpitok, üléshuzatok tiszták és sérülésmentesek legyenek.
— Az állítható ülések mozgatását biztosító szerkezet és az ülések rögzítése működőképes, illetve biztonságos legyen.
— Az ülések ülőfelülete és háttámlája kellően rugalmas, ép legyen.
— Az utastér szellőztetésére, illetve fűtésére szolgáló berendezés működőképes legyen.
— Az utastérben elhelyezett tartozékok (pl. rádió adó-vevő és tartozékai) az utasok kényelmét ne zavarja.
3. Csomagtér
— A csomagtér sérülésmentes és tiszta legyen.
— A csomagtérben az utasok útipoggyászában kárt okozó tárgyak nem lehetnek.

3. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez19

Tanúsítás
személytaxi vizsgálatáról
Gyártmány: Típus:
Alvázszám: Rendszám:
1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben meghatározott feltételekkel — a személytaxitípus vonatkozásában — rendelkezem, bejelentési kötelezettségemnek............................................(az NKH illetékes regionális igazgatósága pontos megnevezése) eleget tettem.
2. A személytaxi fékberendezéseit — szükséges mértékű megbontást követően, műszeres ellenőrzés mellett —, kormányberendezését és futóműveit, kerékfelfüggesztéseit — műszeres ellenőrzés mellett — megvizsgáltam, és annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát tanúsítom.
Kelt: ……év …………………………hó ………nap
P. H.
……………………………
cégszerű aláírás
4. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez20
A személytaxik légszennyezésére vonatkozó forgalomba helyezés és forgalomban tartási követelmények
1995. január 1. napjától

 

A kibocsátott szennyező anyag mennyisége

A meghajtó motor fajtája

A gépkocsi gyártása óta eltelt naptári évek száma (év)

szén-monoxid

szénhidrogén

dízelfüst

CO (%)

CH (ppm)

K1 (m—1)

K2 (m—1)

Benzinüzemű

nem több, mint 7 év

*

1000

Benzinüzemű (katalizátorral kell felszerelni)

több, mint 7 év

1,0

400

Benzin- és gázüzemre is alkalmas

gázüzemben

3,5

1000

Dízelrendszerű

2,1

1,3

Megjegyzés: A szén-monoxid, szénhidrogén és dízelfüst kibocsátást a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott motor üzemállapot mellett kell ellenőrizni.''
,,

5. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

Az 1995. december 31. után forgalomba helyezett személytaxik légszennyezésére vonatkozó követelmények
Forgalomba helyezés :

Forgalomba helyezés

Meghajtó motor fajtája

A kibocsátott szennyező anyag mennyisége

szén-monoxid* (g/km)

szénhidrogén nitrogén-oxid*
együttesen (g/km)

részecske* (g/km)

benzinüzemű

2,72

0,97

dízelrendszerű

2,72

0,97

0,14

* Az ENSZ EGB 83.01. előírásban meghatározott mérési módszerrel mérve.
Forgalomban tartás :

Forgalomban tartás

Meghajtó motor fajtája

A kibocsátott szennyező anyag mennyisége

szén-monoxid
(CO %)

szénhidrogén
(CH ppm)

K1 (m—1)

K2 (m—1)

benzinüzemű

0,4

250

dízelrendszerű

2,1

1,3

Megjegyzés: A szén-monoxid, szénhidrogén és dízelfüst kibocsátást a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott motor üzemállapot mellett kell ellenőrizni.
1

A rendeletet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2015. augusztus 7. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 26. §-át.

4

A 2. § (1) bekezdése a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdés l) pontja a 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete.

7

Lásd a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet.

8

A 2/A. §-t a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be. A Módosító rendelkezés 4. §-ának (4) bekezdése szerint 1998. október 1. napján lép hatályba.

9

A 2/A. § (3) bekezdését a 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

10

Lásd a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletet.

11

A 4. §-t a 21/1998. ( IX.11.) KHVM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § (1) bekezdése a 19/1996. (VII.16.) KHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdése a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. §-ának 41. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A területi közlekedési felügyelet körbélyegzője.

19

A 3. számú melléklet a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 4. és 5. számú mellékletet a 25/1994.(VI. 29.) KHVM rendelet 2.§-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére