• Tartalom

49/1992. (IX. 26.) AB határozat

49/1992. (IX. 26.) AB határozat1

1992.09.26.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeleti előírások felülvizsgálatára és megsemmisítésére irányuló kezdeményezés ügyében meghozta a következő
határozatot.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Simontornya Nagyközség Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/1991. (XI. 1.) sz. önkormányzati rendelet 22. §-ának utolsó mondata alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. Az Alkotmánybíróság az indítványt ezt meghaladó részében elutasítja, a széksértés esetén kiszabható rendbírság szabályozásának hiányára vonatkozóan mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló kérelmet pedig visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
A megsemmisített rendelkezés e határozat közzétételével veszti hatályát.
INDOKOLÁS
I.
A köztársasági megbízott — miután a törvényességi ellenőrzés keretében kiadott felhívásával Simontornya Nagyközség Képviselő-testülete csak részben értett egyet — az Alkotmánybíróságnál Simontornya Nagyközség Önkormányzatának a szervezeti és működési szabályzatról szóló 13/1991. (XI. 1.) sz. rendelete (a továbbiakban: SzMSz.) 22. §-ában, 24. § (4) bekezdés c) pontjában, 32. § a) pontjában, valamint 33. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezte.
1. Az indítványozó szerint az SzMSz-nek a széksértésre vonatkozó, kifogásolt rendelkezései [22. §, 24. § (4) bekezdés c) pont] sértik a települési képviselők jogait. Úgy vélekedett, hogy a széksértés szabályozása pontatlan, hiányos, s ezért ezek az előírások biztonsággal nem alkalmazhatók. Sérelmezte, hogy a képviselő-testület — amikor lehetővé tette a képviselőkkel szembeni rendbírság alkalmazását — jogorvoslati lehetőséget nem állapított meg.
2. Az indítványozó az SzMSz.-nek a szavazategyenlőségről rendelkező előírásait is támadta. Arra hivatkozott, hogy a simontornyai önkormányzat által alkotott szabályozás ellentétes a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 14. § (3) bekezdésével, mivel a szavazategyenlőség esetén követendő eljárásra vonatkozó döntési jogot a polgármesterre ruházta.
II.
1. Simontornya Nagyközség Önkormányzata az SzMSz.-ben bevezette a széksértés intézményét. A 22. § első mondata a következőket határozza meg: ,,Aki a tanácskozás méltóságát magatartásával sérti, vagy az ülés tagjait sértő kifejezésekkel illeti, ha sértését rögtön vissza nem vonja, a sértettet, illetőleg az ülést meg nem követi, botrányos magaviseletével a tanácskozást zavarja, széksértést követ el''. E § utolsó mondata szerint a széksértést elkövető, ,,bírsággal sújtott tag, ameddig a kirótt bírságot le nem rótta, a testületi ülésen nem vehet részt''.
Az SzMSz. 24. §-a a képviselő-testület ülését vezető elnök feladatait és jogkörét szabályozza. E § (4) bekezdésének b) pontja a gyűlés rendje és a tárgyalás zavartalan méltósága megőrzésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A (4) bekezdés c) pontja szerint az elnök — az SzMSz.-ben felsorolt esetekben — ,,ha szükségesnek találja, vagy ha a jegyző ezt kívánja, indítványozza a széksértés megtorlását is, éspedig a széksértést megállapítva: a széksértés esetének tárgyalási idejére zárt ülést rendel el, és elsősorban azt a kérdést teszi fel, hogy az illető büntetendő-e. Ha a többség igenlőleg szavazott, indítványt tesz a kiszabandó bírság összegére, s azt bocsátja szavazás alá.''
2. A szavazategyenlőségre vonatkozó, ugyancsak kifogásolt előírások pedig a következőket állapítják meg: az SzMSz. 32. § a) pontja szerint ,,szavazategyenlőség áll fenn akkor, ha nyílt szavazásnál az igen szavazatok száma megegyezik a nem és a tartózkodó szavazatok összegével''.
A 33. § (1) bekezdése előírja: ,,Nyílt szavazásnál szavazategyenlőség esetén a polgármester dönti el, hogy az ő szavazata döntsön, vagy a képviselő-testület a következő ülésén hozzon határozatot. Amennyiben az ülést nem a polgármester vezeti, akkor a testület a következő ülésén hoz határozatot''.
Az Ötv. indítványban hivatkozott 14. § (3) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: ,,Szavazategyenlőség esetén — ha a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik — a képviselő-testület a következő ülésén újból határoz, ismételt szavazategyenlőség esetén a polgármester szavazata dönt''.
III.
Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését a következőkkel indokolja.
1. A 43/1992. (VII. 16.) AB határozat már megállapította, hogy a választópolgárok önkormányzáshoz való, az Alkotmány 44. § (1) bekezdésében biztosított jogát sérti az az önkormányzati rendeleti előírás, amely a települési képviselőt kizárja a képviselő-testület munkájából. Ez a határozat arra is rámutatott, hogy — az Alkotmány 71. § (3) bekezdése, valamint az Ötv. 93. § (1) bekezdés b) pontja szerint — a képviselők jogállásának szabályozása törvényhozási tárgykörbe tartozik. Törvényi felhatalmazás hiányában az önkormányzat képviselő-testülete a képviselők munkáját korlátozó rendeletet nem alkothat. A döntéshozatalból — az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint — azt a települési képviselőt lehet csak kizárni, ,,akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti''.
Az SzMSz. 22. §-ának utolsó mondata alkotmányellenesen korlátozza a települési képviselő jogait azáltal, hogy az e § első mondatában meghatározott magatartás tanúsítása esetén a települési képviselő nem gyakorolhatja képviselői megbízatását, s nem láthatja el ez irányú feladatait. Az Alkotmánybíróság ebben a határozatában is rámutat arra, hogy a széksértés intézményének önkormányzati szabályozása — amely a magyar jogtörténetben jelentős hagyományokkal rendelkezik — elvileg nem kifogásolható. Alkotmányellenes azonban a széksértést elkövető települési képviselő cselekményének olyan szankcionálása, amely a képviselőt kizárja a képviselő-testület munkájából, s ezáltal képviselői jogai gyakorlását korlátozza. Az Alkotmánybíróság ezért ezt a kifogásolt rendelkezést megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság az SzMSz.-nek az e tárgykörre vonatkozó, ugyancsak sérelmezett további rendelkezéseit nem semmisítette meg, mivel ezek egyrészt a széksértés tényállási elemeit határozzák meg, másrészt a széksértés esetén követendő eljárást szabályozzák.
Az indítványozó azt is kifogásolta, hogy az SzMSz. a rendbírság kiszabása esetén nem rendelkezik a jogorvoslat lehetőségéről. Az Alkotmánybíróság azonban ezt a kifogást érdemben nem vizsgálta. Az Ötv. 99. § (1) bekezdésének első mondata ugyanis a következőket írja elő. ,,A köztársasági megbízott a törvényességi ellenőrzés körében — határidő tűzésével — felhívja a helyi képviselő-testületet a törvénysértés megszüntetésére.'' E § (2) bekezdésének a) pontja pedig úgy rendelkezik, hogy ha a helyi képviselő-testület a megadott határidőn belül nem intézkedett a törvénysértés megszűntetésére, a köztársasági megbízott kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság a rendelkezésére álló iratokból megállapította, hogy a köztársasági megbízott nem kifogásolta az erzsébetvárosi képviselő-testületnél a széksértés esetén kiszabható rendbírság vonatkozásában a jogorvoslat hiányát. Az Ötv. előbbiekben idézett rendelkezésében meghatározott feltételek hiányában az Alkotmánybíróság a felülvizsgálati és megsemmisítés iránti kérelemnek ezt a részét visszautasította.
2. Az SzMSz.-nek a szavazategyenlőségre vonatkozó, az indítványban kifogásolt előírásai megsemmisítésére irányuló kérelem nem megalapozott. Az indítványozó azt sérelmezte, hogy az SzMSz. a polgármester ,,pillanatnyi elhatározásától'' teszi függővé a döntés megalkotását.
Az Ötv. már idézett 14. § (3) bekezdése arra nyújt lehetőséget, hogy az önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg a képviselő-testület döntéshozatala során kialakult szavazategyenlőség esetén követendő eljárás szabályait. Ebből az következik, hogy az SzMSz. többféleképpen rendelkezhet. Az SzMSz.-ben rögzített szabályozás tehát nem ellentétes az Ötv.-vel. Az Alkotmánybíróság ezért az e tárgykörben sérelmezett rendelkezések megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.
Dr. Ádám Antal s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Kilényi Géza s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter s. k.,
alkotmánybíró
Alkotmánybírósági ügyszám: 924/H/1992/3.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére