• Tartalom

1992. évi LV. törvény

1992. évi LV. törvény

az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról1

2011.01.01.
I. Fejezet2

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

II. Fejezet

Az egyes jogi személyek vállalata
és a nem állami vállalat által létesített leányvállalat átalakulásának szabályai

10. § (1) Az egyes jogi személyek vállalata (Ptk. VI. fejezetének 9. pontja) (a továbbiakban: vállalat) gazdasági társasággá átalakításáról a létesítő szerv határoz. Az átalakítást a vállalat is kezdeményezheti a létesítő szervnél. A gazdasági társasággá alakuláshoz a Gt. szerint szükséges intézkedések megtételére a létesítő szerv köteles.

(2) A vállalat átalakulása során az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény3 IV. fejezetének 1. Címét kell megfelelően alkalmazni — a 41—42. §-okban foglaltak kivételével — azzal, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.4 jogait a létesítő szerv gyakorolja.

(3)5

(4) A létesítő szerv a vállalat átalakításáról hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkezett tartozásokért 5 évig kezesként felel, kivéve, ha jogszabály valamely követelésre ennél rövidebb elévülési határidőt állapít meg.

(5)6

(6) Az e törvény alapján történő átalakuláskor külön adó- és illetékfizetési kötelezettség — az eljárási illeték kivételével — nem keletkezik.

11. § A nem állami vállalat által alapított leányvállalat gazdasági társasággá alakítására a 10. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. A leányvállalatot létesítő szerv az átalakulása előtt köteles dönteni az általa létesített leányvállalat átalakításáról vagy megszüntetéséről.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

12. § (1) E törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény és az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2) Ha e törvény hatálybalépésekor a vállalat alapítása már folyamatban van, azt az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint be lehet fejezni.

(3) Ha a gazdasági társaság más gazdasági társasággá alakulása e törvény hatálybalépése előtt megkezdődött, azt az e törvény hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok szerint fejezheti be.

13. § (1)7 Ahol törvény az Állami Vagyonügynökséget említi, ezen az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságot8 is megfelelően érteni kell.

(2)9

(3)10

(4)11

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. évi június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. július 28.

2

Az I. fejezetet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 105. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1995: XXXIX. törvény 70. §-a (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

5

A 10. § (3) bekezdését az 1995: XXXIX. törvény 77. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 10. § (5) bekezdését az 1995: XXXIX. törvény 77. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 13. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 105. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság jogutóda az 1995: XXXIX. törvény 70. §-ának (1) bekezdése szerint az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság.

9

A 13. § (2) bekezdését a 2010: CXXVI. törvény 50. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 105. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 13. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 105. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére