• Tartalom

92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet

92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról

2018.01.01.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A Tv. végrehajtása során a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) végrehajtásáról rendelkező 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A kár mértékének meghatározásánál vállalatok esetén azokat az alkalmazottakat kell figyelembe venni, akiket Magyarországnak a Párizsi Békeszerződés által meghatározott határai között működő székhelyen, illetve telephelyen foglalkoztattak.

3. §1 Ha a jogosultat a háborús vagy népellenes bűncselekmény vádja alól felmentik vagy az ilyen cselekmény elkövetése miatt meghozott ítéletet semmissé nyilvánítják, a jogosult a felmentést vagy a semmisséget kimondó határozat jogerőre emelkedését követő 120 napon belül nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz.

4. §2 A jogosult az Adatlapon (7. §) köteles bejelenteni, ha igényét nemzetközi szerződés alapján részben vagy egészben rendezték, továbbá, ha tulajdoni sérelmét a Tv. 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályok alkalmazásával, illetőleg más jogcímen az állam orvosolta.

5. § (1)3 A Tv. 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott vagyontárgyak forgalmi értékét a kárpótlási hatóság a forgalmi érték megállapítása céljából általa megalakított szakértőtestület véleménye alapján határozza meg.

(2)4

(3)5 A szakértőtestület működésének feltételeit a kárpótlási hatóság biztosítja, a testület működésének szabályait – a kárpótlási hatóság vezetőjének jóváhagyásával – maga állapítja meg.

6. § A mezőgazdasági vállalkozási támogatás összege a kár mértékének és a Tv. 4. §-ában foglaltak szerint megállapított kárpótlás összegének a különbözete. A kárpótlás és a támogatás együttes összege ebben az esetben sem haladhatja meg az 1 millió forintot.

7. § A kárpótlásra irányuló kérelmet az e rendelet mellékletének megfelelő nyomtatványon (,,Adatlapon'') kell előterjeszteni.

8. §6

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)–(3)7

(4) A hivatal a következő árverés időpontját a gazdálkodó szervezetnek megküldött összesített értesítésben megjelölt AK érték 70%-ának megfelelő mértékű kárpótlási igény jogerős elbírálását követő 60 napon belül tűzi ki. Ebben az esetben az árverésre bocsátott termőföld AK értéke az első árverésen értékesített termőföld AK értékével együtt sem haladhatja meg az árverésre kijelölt termőföldek AK értékének 70%-át.

(5) A hivatal által kitűzött árverési időpontokban az 1992. évi II. törvény 15. §-ában foglalt követelmények szempontjából hasonló összetételű, illetőleg adottságú táblákat kell árverésre bocsátani.''

Melléklet a 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelethez8


M201992A_0

A) ADATLAP
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ
AZ IGÉNYLŐ
ADATAI ÉS NYILATKOZATAI

 

A

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

A beérkezés dátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

 

 

 

I. Az igénylő adatai

Az igénylő neve:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Leánykori neve:

3

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

Születési idő: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

5

 

 

 

 

 

Állampolgársága:

6

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

 

 

 

Kijelentem, hogy

 

állampolgár vagyok

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Irányítószám:

9

 

 

 

 

 

Település:

 

 

 

 

Utca, házszám:

10

 

 

 

 

 

Állandó lakcíme (ország):

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Telefonszáma:

12

 

 

 

 

 

 

 

II./A. Nyilatkozat az igény elbírálásához

 

 

Kérem, hogy a különböző megyékben található vagyontárgyak utáni igényemet a

 

 

 

megyei hivatal bírálja el.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejelentem, hogy az

14

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

borítékszámon az 1991. évi XXV. tv. alapján

 

 

 

 

 

 

megyei (fővárosi) Kárrendezési Hivatalhoz,

 

 

 

 

 

 

 

kárpótlási kérelmet nyújtottam be.

Aláírás:

 

 

 

 

 

 

II/B. Nyilatkozat az igény elbírálásához

 

 

1. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek el, és a tulajdoni sérelmemre
nem ezzel összefüggésben került sor.

2. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, de a tulajdoni sérelmem nem
ezzel összefüggésben következett be.

3. Kijelentem, hogy háborús és népellenes bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, de a tulajdoni sérelmemre ezzel
összefüggésben került sor, de az ügyben semmisségi eljárást (perújítást, törvényességi óvást) kezdeményeztem.

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Kelt:

 

 

_________________________ 1992. _____________ hó _______________ nap

________________________
az igénylő aláírása

 

Kiadja az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a Zrínyi Nyomda, Budapest 92.5584/66-61M201993A_0

 

III. Benyújtott adatlapok száma típusonként

 

 

Igénybejelentésemhez benyújtottam:

Melléklet:

 

 

F típusból

16

 

 

 

 

db

F típushoz

21

 

 

 

 

db.

 

 

 

 

 

H típusból

17

 

 

 

 

db

 

 

 

 

 

V típusból

18

 

 

 

 

db

 

 

 

 

 

E típusból

19

 

 

 

 

db

 

 

 

 

 

és mellékeltem

20

 

 

 

 

db igazoló okiratot.

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Ezt a nyilatkozatot csak a kárpótlásra jogosult tanyatulajdonosnak kell aláírnia.

 

 

 

 

Kijelentem, hogy ha árverésre a tulajdonomat képező tanyám körüli termőföldet is kijelölik, elővásárlási jogommal
élni kívánok.

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

Tanyám adatai:

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekkönyvi betétszám:

 

Helyrajzi szám:

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

Annak az igénybejelentőnek kell nyilatkoznia, aki tényleges kár mértéke és kárpótlási jegyek

 

 

 

 

értéke közötti különbözetre mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt igényel.

 

 

 

 

Kijelentem, amennyiben a mezőgazdasági vállalkozást támogató utalványt termőföldtulajdon vételére felhasz-
nálom, az adóhatóságnál az árveréstől számított 30 napon belül, mezőgazdasági vállalkozóként bejelentkezem.

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

Kérem, hogy kárpótlási igényemet az

R

 

számú borítékban

 

 

 

 

beküldött okmányok alapján bírálják el!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

 

29

 

A hivatal tölti ki!

 

 

 

 

Hiánypótlás szükséges: igen (1) nem (2)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rögzítette:

 

Átvette, ellenőrizte:

 

 

___________________________
rögzítő

 

___________________________
ügyintéző

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M201994A_0

F) ADATLAP
TERMŐFÖLD, TANYA ELVÉTELE
MIATTI
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ

 

F

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Lapsorszám:

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

Újabb igény bejelentése (3)

 

 

 

 

 

 

Milyen jogcímen kéri a kárpótlást:

1

 

 

 

saját (1)

 

leszármazott (2)

 

túlélő házastárs (3)

 

 

 

A volt tulajdonos adatai:

Neve a sérelem elszenvedésekor:
(nőknél csak leánykori név)

2

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

 

 

Születési ideje:

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:

7

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

Ha nem magyar, akkor

 

milyen állampolgár?

8

 

 

 

 

 

 

 

1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?

9

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

A sérelem a magyar állampolgárságtól való
megfosztással összefüggésben érte?

10

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

Ha igen, mikor?

11

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

12

 

19

 

 

 

 

 

A leszármazott rokonsági foka:

13

 

 

 

gyermek (1)

 

unoka (2)

 

dédunoka (3)

 

 

A volt tulajdonos gyermekeinek száma:

14

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.

 

 

Szülője testvéreinek száma:

15

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

16

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.

 

 

Nagyszülője testvéreinek száma:

17

 

 

 

 

 

Szülője testvéreinek száma:

18

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

19

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre
    - tudomásom szerint – más nem jogosult.

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

Milyen arányban jogosult az igénylő
a kárpótlásra?

21

 

 

/

 

 

(Az ügyintéző tölti ki!)

 

 

 

Kiadja az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a Zrínyi Nyomda, Budapest 92.5584/66-61M201995A_0

FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye, és a volt
tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.

A házasságkötés éve:

22

 

19

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

23

19

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak − tudomásom szerint − élő leszármazottja nincs.
    Vele − a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is − házasságban együtt éltem.

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

A termőfölddel kapcsolatos egyéb eljárások:

 

Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

25

 

 

 

 

 

 

Ha indított eljárást, akkor hol?

26

 

 

 

 

 

Milyen ügyiratszámon?

27

 

 

 

 

 

Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e
kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?

igen (1)

 

nem (2)

 

28

 

 

 

 

 

 

 

Kérem jelölje meg azt a mezőgazdasági nagyüzemet, ahol elvett termőföldje volt.

 

Név:

29

 

 

 

 

 

Székhely település:

30

 

 

 

 

 

Név:

31

 

 

 

 

 

Székhely település:

32

 

 

 

 

 

A hivatal tölti ki!

Hiánypótlás szükséges:

igen (1)

 

nem (2)

 

37

 

 

 

 

 

 

Az ügyintéző feljegyzései:

A garnitúra ára borítékkal együtt 50Ft. A lapok külön-külön is megvásárolhatók, áruk 10Ft/db.M201996A_0

F) MELLÉKLET
Melléklet az F adatlaphoz a
termőföld, tanya elvétele miatti
kárpótlási igény bejelentéséhez

 

F
M

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Az „F” lap sorszáma:

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

A termőföld elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány)

 

 

Sorszám:

 

 

 

Megnevezése:

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiállítója:

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Száma:

40

 

 

 

 

 

Kelte:

41

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:

 

 

42

 

S.

Megye

Kód

Település

Kód

T könyvi betétszám,
v. t. jegyzőkönyv
száma,
v. birtokívszám

Helyrajzi
szám

A termőföld területe

A termőföld AK értéke

A lakóépület és
gazd. épület
alapter.
m2-ben

Tulajdoni
hányad

 

 

kh

□-öl

ebből erdő

AK

fillér

ebből erdő

 

kh

□-öl

AK

fillér

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 M201997A_0

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:

 

 

 

 

S.

Megye

Kód

Település

Kód

T könyvi betétszám,
v. t. jegyzőkönyv
száma,
v. birtokívszám

Helyrajzi
szám

A termőföld területe

A termőföld AK értéke

A lakóépület és
gazd. épület
alapter.
m2-ben

Tulajdoni
hányad

 

 

kh

□-öl

ebből erdő

AK

fillér

ebből erdő

 

kh

□-öl

AK

fillér

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 M201998A_0

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:

 

 

 

 

S.

Megye

Kód

Település

Kód

T könyvi betétszám,
v. t. jegyzőkönyv
száma,
v. birtokívszám

Helyrajzi
szám

A termőföld területe

A termőföld AK értéke

A lakóépület és
gazd. épület
alapter.
m2-ben

Tulajdoni
hányad

 

 

kh

□-öl

ebből erdő

AK

fillér

ebből erdő

 

kh

□-öl

AK

fillér

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 M201999A_0

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:

 

 

 

 

S.

Megye

Kód

Település

Kód

T könyvi betétszám,
v. t. jegyzőkönyv
száma,
v. birtokívszám

Helyrajzi
szám

A termőföld területe

A termőföld AK értéke

A lakóépület és
gazd. épület
alapter.
m2-ben

Tulajdoni
hányad

 

 

kh

□-öl

ebből erdő

AK

fillér

ebből erdő

 

kh

□-öl

AK

fillér

 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kárpótlásra jogosult feljegyzései:

 

 

Az ügyintéző feljegyzései:

 M202000A_0

H) ADATLAP
HÁZINGATLAN, LAKÁS ELVÉTELE
MIATTI
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ

 

H

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Lapsorszám:

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

Újabb igény bejelentése (3)

 

 

 

 

 

 

Milyen jogcímen kéri a kárpótlást:

1

 

 

 

saját (1)

 

leszármazott (2)

 

túlélő házastárs (3)

 

 

 

A volt tulajdonos adatai:

Neve a sérelem elszenvedésekor:
(nőknél csak leánykori név)

2

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

 

 

Születési ideje:

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:

7

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

Ha nem magyar, akkor

 

milyen állampolgár?

8

 

 

 

 

 

 

 

1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?

9

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

A sérelem a magyar állampolgárságtól való
megfosztással összefüggésben érte?

10

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

Ha igen, mikor?

11

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

12

 

19

 

 

 

 

 

A leszármazott rokonsági foka:

13

 

 

 

gyermek (1)

 

unoka (2)

 

dédunoka (3)

 

 

A volt tulajdonos gyermekeinek száma:

14

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.

 

 

Szülője testvéreinek száma:

15

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

16

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.

 

 

Nagyszülője testvéreinek száma:

17

 

 

 

 

 

Szülője testvéreinek száma:

18

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

19

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre
    - tudomásom szerint – más nem jogosult.

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

Milyen arányban jogosult az igénylő
a kárpótlásra?

21

 

 

/

 

 

(Az ügyintéző tölti ki!)

 

 

 

Kiadja az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a Zrínyi Nyomda, Budapest 92.5584/66-61M202001A_0

FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye,
és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.

A házasságkötés éve:

22

 

19

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

23

19

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak − tudomásom szerint − élő leszármazottja nincs.
    Vele − a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is − házasságban együtt éltem.

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

A házingatlan elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány):

Megnevezése:

25

 

 

 

 

 

Kiállítója:

26

 

 

 

 

 

Száma:

27

 

 

Kelte:

28

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A házingatlan, lakás adatai a sérelem elszenvedésekor:
Címe a sérelem elszenvedésekor:

Megye:

29

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Főváros, város, község kerülete, régi neve:

30

 

 

Kódja:

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Utca, házszám:

31

 

 

 

 

 

 

Ingatlan-nyilvántartási adatok:

 

 

Telekkönyvi betétszám:

32

 

 

 

 

 

Helyrajzi szám:

33

 

 

 

 

A házingatlan jelenlegi címe:

Irányítószám, település:

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utca, házszám:

35

 

 

 

 

 

Az ingatlan besorolása a jelenlegi lakbérövezet vagy település szerint: (Az ügyintéző tölti ki!)

36

 

 

 

 

 

 

Az ingatlan típusa:

lakóház (1)

 

lakás (2)

 

üdülő (3)

 

bérház (4)

 

üres belt. ép. telek (5)

 

egyéb (6)

 

37

 

 

 

 

 

 

A házingatlan, lakás a sérelem elszenvedésekor:

földszintes (1)

 

emeletes (2)

 

38

 

 

 

 

 

 

Az ingatlan ingatlannyilvántartás szerinti alapterülete m2-ben:

39

 

 

 

 

 

Ha emeletes házingatlan, akkor a lakás céljára beépítet emeletek alapterülete összesen m2-ben:

40

 

 

 

 

 

Tulajdoni hányad:

41

 

 

/

 

 

 

 

Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e
kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?

igen (1)

 

nem (2)

 

42

 

 

 

 

 

Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel
összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?

igen (1)

 

nem (2)

 

43

 

 

 

 

 

 

 

Ha Ön indított eljárást, akkor hol?

44

 

 

 

 

 

Milyen ügyiratszámon?

45

 

 

 

 

 

A hivatal tölti ki!

Hiánypótlás szükséges:

igen (1)

nem (2)

46

 

 

 

 

 

A garnitúra ára borítékkal együtt 50Ft. A lapok külön-külön is megvásárolhatók, áruk 10Ft/db.M202002A_0

V) ADATLAP
ÜZEM, VÁLLALAT, VÁLLALKOZÁS
ELVÉTELE MIATTI
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ

 

V

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Lapsorszám:

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

Újabb igény bejelentése (3)

 

 

 

 

 

 

Milyen jogcímen kéri a kárpótlást:

1

 

 

 

saját (1)

 

leszármazott (2)

 

túlélő házastárs (3)

 

 

 

A volt tulajdonos adatai:

Neve a sérelem elszenvedésekor:
(nőknél csak leánykori név)

2

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

 

 

Születési ideje:

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:

7

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

Ha nem magyar, akkor

 

milyen állampolgár?

8

 

 

 

 

 

 

 

1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?

9

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

A sérelem a magyar állampolgárságtól való
megfosztással összefüggésben érte?

10

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

Ha igen, mikor?

11

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

12

 

19

 

 

 

 

 

A leszármazott rokonsági foka:

13

 

 

 

gyermek (1)

 

unoka (2)

 

dédunoka (3)

 

 

A volt tulajdonos gyermekeinek száma:

14

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.

 

 

Szülője testvéreinek száma:

15

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

16

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.

 

 

Nagyszülője testvéreinek száma:

17

 

 

 

 

 

Szülője testvéreinek száma:

18

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

19

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre
    - tudomásom szerint – más nem jogosult.

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

Milyen arányban jogosult az igénylő
a kárpótlásra?

21

 

 

/

 

 

(Az ügyintéző tölti ki!)

 

 

 

Kiadja az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a Zrínyi Nyomda, Budapest 92.5584/66-61M202003A_0

FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye,
és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.

A házasságkötés éve:

22

 

19

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

23

19

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak − tudomásom szerint − élő leszármazottja nincs.
    Vele − a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is − házasságban együtt éltem.

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Az üzem, vállalat, vállalkozás elvételéről szóló okirat (határozat, telekkönyvi végzés, más okmány):

Megnevezése:

25

 

 

 

 

 

Kiállítója:

26

 

 

 

 

 

Száma:

27

 

 

Kelte:

28

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzem, vállalat, vállalkozás adatai a sérelem elszenvedésekor:

A vállalkozás neve:

29

 

 

 

 

 

A cég neve:

30

 

 

 

 

 

Cégbírósági száma:

31

 

 

 

Székhelyének telekkönyvi adatai:

Megye:

32

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Település:

33

 

 

Kódja:

33

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekkönyvi betétszám:

34

 

 

 

 

 

 

Korabeli helyrajzi szám:

35

 

 

 

Az érintett üzem, vállalat, vállalkozás helye:

Korabeli címe:

36

 

 

 

 

 

Jelenlegi címe:

37

 

 

 

 

 

Kérem, hogy a kárpótlást az alkalmazottak száma után állapítsák meg.

38

Alkalmazottak száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

Kérem, hogy a kárpótlást az üzem, vállalat alapterülete után állapítsák meg.

39

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

Az üzem, vállalat a sérelem elszenvedésekor:

földszintes (1)

 

emeletes (2)

 

40

 

 

 

 

 

 

Az ingatlan nyilvántartás szerinti alapterülete m2-ben:

41

 

 

 

 

 

Az üzem, vállalkozás céljára beépítet emeletek alapterülete összesen m2-ben:

42

 

 

 

 

 

Tulajdoni hányad:

43

 

 

/

 

 

 

 

Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján
kapott-e kárpótlást, vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?

igen (1)

 

nem (2)

 

44

 

 

 

 

 

Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási
igénnyel összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?

igen (1)

 

nem (2)

 

45

 

 

 

 

 

Ha Ön indított eljárást, akkor hol?

46

 

 

 

 

 

Milyen ügyiratszámon?

47

 

 

 

A hivatal tölti ki!

Hiánypótlás szükséges:

igen (1)

nem (2)

46

 

 

 

 

 

Az ügyintéző feljegyzései:

 

A garnitúra ára borítékkal együtt 50Ft. A lapok külön-külön is megvásárolhatók, áruk 10Ft/db.M202004A_0

E) ADATLAP
ARANYTÁRGYAK, BRILL, PLATINA
ELVÉTELE MIATTI
KÁRPÓTLÁSI IGÉNY
BEJELENTÉSÉHEZ

 

E

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Lapsorszám:

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

Újabb igény bejelentése (3)

 

 

 

 

 

 

Milyen jogcímen kéri a kárpótlást:

1

 

 

 

saját (1)

 

leszármazott (2)

 

túlélő házastárs (3)

 

 

 

A volt tulajdonos adatai:

Neve a sérelem elszenvedésekor:
(nőknél csak leánykori név)

2

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

 

 

Születési ideje:

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor:

7

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

Ha nem magyar, akkor

 

milyen állampolgár?

8

 

 

 

 

 

 

 

1990. december 31-én, vagy halálakor
életvitelszerűen Magyarországon élt-e?

9

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

A sérelem a magyar állampolgárságtól való
megfosztással összefüggésben érte?

10

 

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

Ha igen, mikor?

11

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak annak kell válaszolnia, aki leszármazottként tart igényt a kárpótlásra.

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

12

 

19

 

 

 

 

 

A leszármazott rokonsági foka:

13

 

 

 

gyermek (1)

 

unoka (2)

 

dédunoka (3)

 

 

A volt tulajdonos gyermekeinek száma:

14

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos unokája.

 

 

Szülője testvéreinek száma:

15

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

16

 

 

 

 

 

FIGYELEM! A következő kérdésekre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos dédunokája.

 

 

Nagyszülője testvéreinek száma:

17

 

 

 

 

 

Szülője testvéreinek száma:

18

 

 

 

 

 

Saját testvéreinek száma:

19

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam megjelölt részre
    - tudomásom szerint – más nem jogosult.

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

Milyen arányban jogosult az igénylő
a kárpótlásra?

21

 

 

/

 

 

(Az ügyintéző tölti ki!)

 

 

 

Kiadja az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal a Zrínyi Nyomda, Budapest 92.5584/66-61M202005A_0

FIGYELEM! A következő kérdésre csak akkor kell válaszolnia, ha Ön a volt tulajdonos özvegye,
és a volt tulajdonosnak leszármazottai nincsenek.

A házasságkötés éve:

22

 

19

 

 

A volt tulajdonos elhalálozásának éve:

23

19

 

 

 

Nyilatkozat:    Kijelentem, hogy a volt tulajdonosnak − tudomásom szerint − élő leszármazottja nincs.
    Vele − a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is − házasságban együtt éltem.

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Ön vagy más személy indított-e eljárást a jelen kárpótlási igénnyel
összefüggésben más szervnél (bíróság, közjegyző, egyéb)?

igen (1)

 

nem (2)

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Ha Ön indított eljárást, akkor hol?

26

 

 

 

 

 

Milyen ügyiratszámon?

27

 

 

 

 

 

 

Ön vagy a volt tulajdonos nemzetközi szerződés alapján kapott-e kárpótlást,
vagy sérelmét egyéb módon orvosolták-e?

igen (1)

 

nem (2)

 

28

 

 

 

 

 

A kötelező letétbe helyezésről vagy zár alá vételről szóló okirat (határozat, más okmány):

Megnevezése:

29

 

 

 

 

 

Kiállítója:

30

 

 

 

 

 

Száma:

31

 

 

Kelte:

32

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötelezően letétbe helyezett vagy zár alá vett műtárgyak felsorolása:

 

33

 

S.
sz.

Műtárgy megnevezése

Db

Tulajdoni
hányad

Érték

 

 

1

 

 

/

 

2

 

 

/

 

3

 

 

/

 

4

 

 

/

 

5

 

 

/

 

6

 

 

/

 

7

 

 

/

 

8

 

 

/

 

9

 

 

/

 

10

 

 

/

 

11

 

 

/

 

12

 

 

/

 

13

 

 

/

 

14

 

 

/

 

15

 

 

/

 

16

 

 

/

 

17

 

 

/

 

18

 

 

/

 

19

 

 

/

 

20

 

 

/

 

21

 

 

 

 

22

 

 

/

 

 M202006A_0

A kötelezően letétbe helyezett vagy zár alá vett ékszerek felsorolása:
    Ékszer típusa: arany (A)    platina (P)

 

34

 

S.
sz.

Ékszer
típusa

Darab

Ékszer megnevezése

Karát,
arany
esetén

Gramm

Tulajdoni
hányad

Érték

 

 

1

 

 

 

 

 

/

 

2

 

 

 

 

 

/

 

3

 

 

 

 

 

/

 

4

 

 

 

 

 

/

 

5

 

 

 

 

 

/

 

6

 

 

 

 

 

/

 

7

 

 

 

 

 

/

 

8

 

 

 

 

 

/

 

9

 

 

 

 

 

/

 

10

 

 

 

 

 

/

 

11

 

 

 

 

 

/

 

12

 

 

 

 

 

/

 

13

 

 

 

 

 

/

 

14

 

 

 

 

 

/

 

15

 

 

 

 

 

/

 

16

 

 

 

 

 

/

 

17

 

 

 

 

 

/

 

18

 

 

 

 

 

/

 

19

 

 

 

 

 

/

 

20

 

 

 

 

 

/

 

21

 

 

 

 

 

/

 

22

 

 

 

 

 

/

 

23

 

 

 

 

 

/

 

24

 

 

 

 

 

/

 

25

 

 

 

 

 

/

 

26

 

 

 

 

 

/

 

27

 

 

 

 

 

/

 

28

 

 

 

 

 

/

 

29

 

 

 

 

 

/

 

30

 

 

 

 

 

/

 

31

 

 

 

 

 

/

 

32

 

 

 

 

 

/

 

33

 

 

 

 

 

/

 

34

 

 

 

 

 

/

 

35

 

 

 

 

 

/

 

36

 

 

 

 

 

/

 

37

 

 

 

 

 

/

 

38

 

 

 

 

 

/

 

 

Tulajdoni hányad

 

A brill/csiszolt gyémánt kövek értéke (karát):

35

 

 

 

36

 

/

 

A hivatal tölti ki!

Hiánypótlás szükséges:

igen (1)

nem (2)

37

 

 

 

 

 

A kárpótlásra jogosult feljegyzései:

Az ügyintéző feljegyzései:

A garnitúra ára borítékkal együtt 50Ft. A lapok külön-külön is megvásárolhatók, áruk 10Ft/db.


7K38235M_0

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A kárpótlási igényeket csak az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által rendszeresített adatlapok és boríték felhasználásával, postai ajánlott küldeményként (vagy személyesen) lehet benyújtani.

Ha a 120 napos határidőn belül újabb igényt kíván előterjeszteni, szerezze be a megfelelő típusú adatlapot a postahivatalban, töltse ki, és juttassa el ahhoz a kárrendezési hivatalhoz, ahová első beadványát elküldte.

A borítékon található hétjegyű számot minden egyes kitöltött adatlapon fel kell tüntetni, az adatlapok jobb felső sarkában szereplő „R”
betűt követően, mind az első, mind az esetleges későbbi beadványok esetében.

Az adatlapokon a fehér színű rovatokat írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

A kitöltött adatlapokat és a hozzá csatolt okmányokat legkésőbb
1992. Október 5-én éjfélig postára kell adni.

Összes kárpótlási igényét az alábbiak szerint kell benyújtani valamelyik megyei, illetőleg a fővárosi kárrendezési hivatalnak:

a) ha egyetlen ingatlan után kéri a kárpótlást, ahhoz a kárren-

dezési hivatalhoz, ahol az ingatlan található;

b) ha több és más-más megyében található ingatlan után kér kárpót-

lást, akkor válassza ki azt a megyei kárrendezési hivatalt, amelytől
összes igényének elbírálását várja;

c) ha az igénylő külföldön lakik, kizárólag Budapesten a Fővárosi

Kárrendezési Hivatalhoz nyújthatja be az igényét.

Ügyének gyors elintézését kérjük segítse azzal, hogy az adatlapokon szereplő minden kérdésre válaszol!

Amennyiben hiányosan tüntette fel kárpótlási igényét, szíveskedjék a kárrendezési hivatal „hiánypótlási felhívására” a megadott határidőn
belül válaszolni, illetőleg a szükséges iratokat elküldeni. Ezek hiányában ügyét csak a rendelkezésre álló, hiányos adatok alapján lehet elbírálni.

A „hiánypótlás felhívás”-ban a hivatal visszaküldheti azokat az adat-lapokat, melyeken a szükséges adatokat nem töltötte ki! Kérjük,
hogy lehetőség szerint ezeken az adatlapokon pótolja a hivatal által megjelölt hiányzó adatokat, és ne töltsön ki új adatlapot. Ha ez bármi-
lyen ok miatt nem lehetséges, másolja át az új adatlapra a hiányos-
ként visszakapott adatlap jobb felső sarkában lévő összes adatot
(„A” adatlapon: borítékszám, iktatószám, a beérkezés dátuma; „F”,
„H”, „V”, „E”
adatlapokon: borítékszám, a lap sorszáma, iktatószám;
„FM” adatlapon: borítékszám, az F lap sorszáma, iktatószám, sorszám), aláhúzásával jelölje meg a „hiánypótlás teljesítése” szöveget, majd a kitöltött adatlapokat küldje vissza a hivatalnak.

A borítékban az alábbi típusú adatlapok találhatók:

– „A” jelű: ezen az igénylő személyi adatait kell közölni;

– „F” illetve „FM” jelű adatlap: a termőföld (szántó, rét, gyümölcsös, erdő

stb.), valamint a tanya elvétele miatti igényt kell feltüntetni;

– „H” jelű adatlap: ezen a lakóház, lakás, telek, üdülő elvétele miatti igényt

kell feltüntetni;

– „V” jelű adatlap: ezen a vállalat, az üzem, a vállalkozás elvétele miatti

igényt kell feltüntetni;

– „E” jelű adatlap: ezen a műtárgyak, aranytárgyak, brill, platina elvétele

miatti igényt kell feltüntetni.

Az „A” jelű adatlapot az első igény benyújtásakor egy példányban kell kitölteni. Az „F”, „FM”, „H”, „V”, „E” jelű adatlapokat a volt tulajdonosok és a tulajdoni tárgyak számától függően a megfelelő számban szíveskedjék kitölteni, és az „A” jelű adatlaphoz csatolni! Az „F” adatlapon feltüntetett volt tulajdonos vagyontárgyait mellékletein, az „FM” adatlapokon
kell felsorolni. A mellékletlapokon a volt tulajdonosra az adatait tartalmazó „F” adatlap sorszámával kell hivatkozni. Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden egyes adatlapon (az újabb igény bejelentésekor is!), az első boríték sorszámát kell feltüntetni!

 

9.
10.

11.12.
13.14.

Az okmányokat vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban kell a beadványhoz csatolni. A beküldött eredeti okmányokat legkésőbb a kérelmet véglegesen elbíráló határozat véglegessé válása vagy jogerőre emelkedése időpontjában a hivatal visszaküldi.

Az anyakönyvi kivonatokat abban az anyakönyvi hivatalban lehet beszerezni, ahol az igazolandó esemény (születés, házasság, halálozás) történt. Ha leszármazottként, testvéreivel együtt, azonos kárrendezési hivatalhoz nyújtják be igényüket, nem szükséges valamennyiüknek beküldeni az eredeti okmányokat. Ilyenkor az „A” adatlap „24”-es rovatában hivatkozzanak arra a borítékszámra, amelyben az okmányokat beküldték.

Lehetőség szerint – a gyors ügyintézés érdekében –, szíveskedjék minden igazoló okiratot a kárpótlási igény benyújtása előtt beszerezni.

Amennyiben idő hiányában (a 120 napos határidőn belül) ez nem lehetséges, akkor módja van az iratokat később is mellékelni (legkésőbb a hiánypótlásban megjelölt határidőig). Szíveskedjék – a később beküldött okira-tok esetében is –, hivatkozni az első beadványának borítékszámára!

A külföldi állampolgárok a részükre kiállított kárpótlási jegyet külföldre kivihetik és külföldről behozhatják. A kárpótlási jegyekkel történő, a Kpt.-ben meghatározott tulajdonszerzés eseteiben nincs szükség devizaható-sági hozzájárulásra vagy pénzügyminisztériumi előzetes engedélyre.

Azoknak az igénylőknek, akik a sérelem elszenvedése előtt szerezték meg a tulajdonjogot és a tulajdonjogukat igazoló érvényes okirattal rendelkeznek, de azt az ingatlan-nyilvántartásba még nem vezették át, az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól bizonyítvány kiállítását kell kérniük. A bizonyítványt és a tulajdonjogot igazoló okiratot is mellékelni kell az adatlaphoz!

Az „F” és „E” adatlap „28”-as rovatára, „H” adatlap „42”-es rovatára, és a „V” adatlap „44”-es rovatára annak kell igennel válaszolni, akinek tulajdoni sérelmét az 1992. évi XXIV-es törvény I. sz. mellékletében felsorolt és az alábbiakban feltüntetett jogszabályok alapján orvosolták, vagy valamilyen más módon kárpótlásban részesítették, illetve
igényét nemzetközi szerződés rendezte.

– 7590/1945. ME. r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartal-

mazó jogszabályok vagy baloldali magatartás folytán elveszett üz-

lethelyiségek, berendezési (felszerelési tárgyak), valamint áru- és

anyagkészletek visszabocsátásáról.

– 3630/1945. ME. r. a zsidótörvények alapján megvont italmérési en-

gedélyek visszajuttatásával kapcsolatban az üzleti berendezés (fel-

szerelés) átvétele és a beruházások (helyreállítások) értékének

megfizetése.

– 10.480/1945. ME. r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tar-

talmazó jogszabályok folytán elvesztett személyjogú gyógyszertári

jogosítványok rendezése.

– 300/1946. ME. r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó

jogszabályok folytán elvesztett ingóságok rendezése tárgyában.

– 12.530/1946. ME. r. az államkincstár javára bejegyzett tulajdonjog-

nak egyes ingatlanokról törlése tárgyában.

– 6400/1947. ME. r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartal-

mazó jogszabályok folytán elvesztett gazdasági felszerelésekről.

– 5280/1947. ME. r. a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartal-

mazó jogszabályok vagy baloldali magatartás folytán elveszett hű-

tőházak és baromfifeldolgozó telepek visszabocsátásának korláto-

zása tárgyában.

– 13.160/1947. Korm. r. a zsidók elhagyott javainak kezelése tárgyá-

ban [4. § (2) bek.].

Egyéb módon annak orvosolták a sérelmét, aki tulajdoni tárgya helyett – kártalanításként – más vagyontárgyat kapott az államtól.

Volt tulajdonostársként a tulajdoni sérelem jellegétől függően, (ha értéktárgyait, földjét, házát, vállalkozását elvették) szíveskedjék kitölteni a megfelelő adatlapokat, és ha a felsorolás azt szükségessé teszi, akkor a megfelelő mellékleteket.

AZ „A” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

1.

A legelőször benyújtott kárpótlási igényben, minden adatlapon, az „el-
ső beadvány” szöveget húzza alá;
a hiánypótlási felhívásban kapott adatlapokon, a hiányos adatok kitöl-

 

9.

A „14”-es rovatot abban az esetbe kell kitölteni, ha az 1991. évi
XXV. tv. alapjául is nyújtott már be kárpótlási igényt.

 

tésekor, a „a hiánypótlás teljesítése” szöveget jelölje meg aláhúzás-
sal!

 

II./B NYILATKOZAT AZ IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ

 

 

 

10.

„15”-ös rovat: a nyilatkozatot minden esetben ki kell tölteni a megfe-

I. AZ IGÉNYLŐ ADATAI

 

 

lelő szövegrész aláhúzásával.

2.

Az „1”-es rovatba a név helye előtti kis kockában a névhez tartozó
dr., ifj., id. rövidítést szíveskedjék beírni.

 

III. A BENYÚJTOTT ADATLAPOK SZÁMA TÍPUSONKÉNT

3.4.

5.6.


7.

Ha saját jogon nyújtja be igényét, de neve a sérelem elszenvedése
óta bármilyen okból (pl. magyarosítás, örökbe fogadás stb.) megvál-
tozott, akkor a „2”-es rovatot is ki kell töltenie, beadványához pedig csatolnia kell a névváltozásról szóló határozatot.
Aki asszonynevet visel, szíveskedjék feltüntetni a „3”-as rovatban
leánykori nevét is.
A „6”-os rovatban szereplő kérdésre a megfelelő válasz kódszámá-
nak beírásával kell válaszolni.
Az az igénylő, aki magyar állampolgár is, a magyar állampolgárságot szíveskedjék jelezni.
A „7”–”8”-as rovatban lévő nyilatkozatot annak az igénylőnek kell
kitöltenie és aláírnia, akinek az állampolgárságát igazoló, magyar ha-
tóságok által kiállított okmányai nincsenek.
A „9”, „10”, „12”-es rovatokat szíveskedjék pontosan kitölteni, mert
a hivatal az ügyével kapcsolatos minden értesítést erre a címre küld.
A telefonszámot az ügyintézés gyorsítása érdekében kéri a hivatal.

 

11.12.
13.

Kérjük szíveskedjék az „A” adatlaphoz csatolt „F”, „H”, „V”, „E”
„FM”,
jelű adatlapok darabszámát – ellenőrzés céljából –, a „16”,
„17”, „18”, „19”, „21”
-es rovatokba beírni. A „20”-as rovatban a be-nyújtott igényhez mellékelt okmányok darabszámát kell feltüntetni.
A „22”-es rovatban lévő nyilatkozatot csak annak a kárpótlásra jogo-
sult tanyatulajdonosnak kell aláírmia, aki a tanyája körüli termőföldre igényt tart, s – a törvény alapján biztosított – elővásárlási jogával
élni kíván. A nyilatkozat kitöltése esetén a „23”–”26”-os rovatokban
fel kell tüntetni a tanya pontos helyét meghatározó adatokat.
A „27”-es rovatban lévő nyilatkozatot annak az igénylőnek kell aláír-
nia, aki az őt megillető kárpótlás fejében termőföldet kíván szerezni,
és a termőföld megvásárlásához igénybe kívánja venni a tv. 24. §-ában meghatározott mezőgazdasági vállalkozási támogatást.
Amennyiben az igénybejelentési határidőn belül Ön nem kéri, később
azt nem teheti meg.
A mezőgazdasági vállalkozóként való bejelentkezés tényét a vállalkozói igazolvány, valamint az APEH bejelentkezési lap hiteles másolatával kell

II./A A NYILATKOZAT AZ IGÉNY ELBÍRÁLÁSÁHOZ

 

 

igazolni az illetékes Kárrendezési Hivatalban, az árverést követő
30 napon belül.

8.

A „13”-as rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kárpótlás alapjául szolgáló vagyontárgyak más-más megyében vannak.
(Azt a megyét kell megjelölni, amelynek területéhez az érintett telepü-
lés jelenleg tartozik.)

 

14.

A „28”-as rovatot akkor kell kitöltenie és aláírnia, ha leszármazottként és testvéreivel közösen nyújtja be igényét; ilyenkor az igazgató okiratokat csak egyikük mellékeli. A többi testvérnek ebben a rovatban kell feltüntetnie azt a borítékszámot, amelyben az okiratokat az adatlaphoz csatoltan beküldték.

AZ „F”, „H”, „V” ÉS „E” JELŰ ADATLAPOK
1–24-ES ROVATAINAK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

1.

Legelőször benyújtott kárpótlási igényében, minden adatlapon az „el-
ső beadvány” szöveget húzza alá;
– a hiánypótlási felhívásban kapott adatlapokon, a hiányos adatok
kitöltésekor, a „a hiánypótlás teljesítése” szöveget jelölje meg
aláhúzássával;
– ha első beadványához újabb tulajdoni tárgyról szóló adatlapot kí-
ván mellékelni, az adatlapon az „újabb igény bejelentése „ szöveget
húzza alá.
Az „1”-es rovatra a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni.
– Saját jogon az a személy jogosult kárpótlásra, akit a sérelem ért.
– Leszármazottként a vér szerinti (beleértve a házasságon kívül szü-
letett gyermeket is), valamint az örökbe fogadott gyermek(ek), illet-
ve azok további leszármazottai jogosultak kárpótlásra, ha a volt
tulajdonos és a leszármazott „igénykogosult felmenői” közül egyik
sem él.
Ezt a rokoni kapcsolatot születési anyakönyvi kivonattal, örökbefo-
gadási határozattal, apasági elismerő nyilatkozattal, apaságot meg-
állapító bírói ítélettel, stb. lehet igazolni.
A rokoni kapcsolaton kívül az „igényjogosult felmenők” halálát is
igazolni kell, a halotti anyakönyvi kivonattal.
– Túlélő házastársként az a személy jogosult kárpótlásra, aki a volt
tulajdonossal a sérelem elszenvedésekor és halála időpontjában is
közös háztartásban, házastársként együtt élt, és a volt tulajdonos-
nak élő leszármazottai nincsenek.

 


3.

4.5.

6.7.8.9.

Ezeket a tényeket házassági és halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni.
A „2”-es rovatot minden esetben ki kell tölteni, bármilyen jogcímen kéri
a kárpótlást.
Ha saját jogon nyújtja be igényét, de neve a sérelem elszenvedése óta
bármilyen okból (pl. magyarosítés, örökbefogadás stb.) megváltozott,
akkor a „3”-as rovatot ki kell töltenie, beadványához pedig a névválto-
zásról szóló határozatot is csatolni kell.
A „4”, „5”, „6”-os számú rovatokat nem kell kitöltenie, ha saját jogon
kéri a kárpótlást.
A „7”-es rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszol-
ni. Ha a volt tulajdonos a sérelem elszenvedésekor magyar állampolgár
is volt, akkor a magyar állampolgárságnak megfelelő kódszámot szí-
veskedjék beírni.
A „8”, „9”-es rovatokat csak akkor kell kitöltenie, ha a volt tulajdonos
a sérelem elszenvedésekor nem magyar állampolgár volt. Annak kell az
állampolgárságát igazolnia, akinek nincs magyar hatóságok által kiállí-
tott korabeli okmánya.
A „9”-es rovatot annak kell – a megfelelő kódszám beírásával – kitölte-
nie, aki magyar állampolgárságot nem szerzett, de ténylegesen Magyar-országon él (pl. bolgár-kertészek).
Ezt a tényt állandó tartózkodási engedéllyel igazolni kell.
A „10”, „11”-es rovatot akkor kell kitöltenie, ha a sérelem a magyar állampolgárságától való megfosztásával összefüggésben érte. (Ez eset-ben a „7”, „8”, „9”-es rovatot nem kell kitölteni.)

10.

11.

12.

13.


14.


15.

A „12”, „13”, „14”-es kérdésekre mindenkinek válaszolnia kell, aki leszármazottként igényli a kárpótlást.
A „12”-es rovatba a volt tulajdonos elhalálozásának évét kell be-
írni.
A „13”-as rovat kérdésére a megfelelő kódszám (gyermek – 1, unoka
– 2, dédunoka – 3) beírásával kell válaszolni.
„14”-es rovat: a volt tulajdonos gyermekei közül azok számát kell
beírni, akik a volt tulajdonos halálakor életben voltak, illetve: már
nem éltek, de van élő leszármazottjuk.
A szülő testvéreinek számát („15”-ös vagy „18”-as rovat) vagy csak
az apa, vagy csak az anya vonatkozásában lehet feltüntetni, attól függően, hogy az igénylő melyik szülő után jogosult a kárpótlásra.
A nagyszülők esetében („17”-es rovat) is csak azt az ágat és nagy-

 16.17.


18.

szülőt (pl. atyai nagyanya) kell megjelölni, aki után az igénylő a kár-
pótlást kéri.
A „15”-től „19”-ig terjedő rovatok: a nagyszülők, szülők, ill. a saját
testvérek számába beleértendők az elhunyt testvérek is, kivéve azo-
kat, akik a volt tulajdonos halála előtt elhaláloztak, és nincs élő le-
származójuk.
Annak, aki leszármazottként nyújtja be igényét, a „20”-as rovatban
szereplő nyilatkozatot alá kell írnia. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hamis adatszolgáltatás büntetőjogi következményekkel jár!
„22”-es, „23”-as rovat: a házastársként igénylő tüntesse fel az okira-
tokkal bizonyított időpontokat, és irja alá a „24”-es pontban szereplő „Nyilatkozat”-ot. A „Nyilatkozat”-ra egyebekben az előző pontban fog-laltak vonatkoznak.

AZ „F” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(25–32 ROVAT)

1.

A „25”-ös rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „26”-os, „27”-es rovatokat is.
Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak. Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés

 2.

3.

születik, az erről kiállított végzést, más iratot – a boríték számára hivat-kozva – pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.
A „28”-as rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudni-valók 13. pontját.
Ha Ön az igényelt kárpótlás fejében termőföldet kíván szerezni, itt jelölje meg azt a mezőgazdasági nagyüzeme(ke)t, („29”, „30”, „31”, „32”-es
rovat) amely(ek) elvett termőföldjét jelenleg használja(ák).

AZ „FM” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(34–38 ROVAT)

1.


2.


3.

Az „FM” adatlapon a borítékszámon kívül minden esetben tüntesse
fel annak az „F” adatlapnak a sorszámát, amelyen a felsorolandó tu-lajdontárgyak tulajdonosának adatai szerepelnek.
„34”–”37”-es rovatok: az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan
minden adatot be kell írni, amiről az igénylőnek tudomása van.
A megfelelő okiratot a beadványhoz csatolni kell.
„38”-as rovaton szereplő táblázat kitöltése:
– megye, település: a termőföld helyének meghatározásakor minden
adatot fel kell tüntetni, amelyet az igénylő ismer: a város, a köz-
ség, a kerület nevét, ha a kerület további részekre oszlik, akkor
annak a nevét is fel kell tüntetni (pl. Debrecen-Nagyerdő, Budapest
XVI. ker., Cinkota).
– Ingatlan-nyilvántartási adatok: azt az azonosítószámot kell beírni,
amely az igénylő nyilvántartási okmányán szerepel (pl. telekkönyvi
betétszám). Az igénylő tulajdonjogát igazoló okmányt csatolni kell
az adatlaphoz.
– Helyrajzi szám: az ingatlan-nyilvántartási okmányban (telekkönyvi
betétben, telekjegyzőkönyvben, tulajdoni lapon) szereplő helyrajzi
számot kell feltüntetni. Ha az okmányban több helyrajzi szám sze-

 

 

repel, az egyes helyrajzi számokhoz tartozó adatokat a táblázat kü-
lön soraiba kell beírni.
– A termőföld területe, termőföld AK értéke: a teljes földterületre vonat-
kozó adatokat tüntesse fel akkor is, ha a volt tulajdonos csak résztu-
lajdonos volt.
Ha az adatok közül valamelyik nem szerepel a tulajdonjogi bizonyí-
tó okiraton, arra vonatkozóan külön igazolást kell beszerezni az in-
gatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivataltól (pl. az aranykorona értékéről).
– Tanyaépület alapterület: a gazdasági és lakóépületek teljes alapte-
rületét kell feltüntetni, akkor is, ha a tulajdonos résztulajdonos volt.
– Tulajdoni hányad: a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden
esetben pontosan fel kell tüntetni.
Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor is, ha a
föld a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az ingat-
lan-nyilvántartási adatokból is kitűnik. Ilyenkor a résztulajdonos há-
zastársakról külön-külön „F” adatlapot kell kitölteni, és a tulajdoni
tárgyakat is tulajdonosként külön „FM” adatlapot kell megadni.
Az „FM” adatlapokon az „F” lap sorszámával hivatkozunk a rész-
tulajdonos adatait tartalmazó „F” adatlapra, a tényleges tulajdoni
hányadot pedig tulajdoni tárgyanként adjuk meg.

A „H” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(25–49 ROVAT)

1.


2.

A „25”–”28”-as rovatokba az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és
az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot.
A „29”–”31”-es rovat: az ingatlan helyét a cím pontos megjelölésével
kell meghatározni

 

3.

A „32”–”33”-as rovatban az ingatlan-nyilvántartási adatokat a kora-
beli okmányoknak megfelelően kell kitölteni, és az okmányokat mellé-
kelni kell.
Ha a korabeli okmányokban több helyrajzi szám szerepel, minden
egyes helyrajzi számról külön adatlapot kell kitölteni.

4.


5.
6.

7.

8.


9.

A „34”–”35”-ös rovatban – az azonosíthatóság érdekében – az ingatlan jelenlegi címét kell közölni, főképpen akkor, ha az eredeti a sérelem elszen-vedése óta megváltozott.
A „37”-es rovatban az ingatlan típusának megfelelő kódszámot kell beírni.
A „38”-as rovatban szereplő kérdésre a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni.
A „39”-es az ingatlan-nyilvántartás szerinti teljes területet kell
beírni.
A „40”-es rovatban a házingatlan földszinten kívüli szintjein a lakás céljára beépített összes alapterületét kell feltüntetni, ha a házingatlan emeletes volt. Egyébként – ha földszintes volt – nem kell kitölteni.
A „41”-es rovatban a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden esetben pontosan fel kell tüntetni.
Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor is, ha a házin-

 
10.

11.

gatlan a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az ingatlan-nyil-vántartási adatokból is kitűnik. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl. 1/2-ed rész volt a férj, 1/2-ed rész volt a feleség tulajdona).
A „42”-es rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudni-valók 13. pontját.
A „43”-as rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni.
Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „44”-es, „45”-ös rovato-
kat is.
Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak.
Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot – a boríték számára hivat-
kozva –, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

A „V” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(25–47 ROVAT)

1.


2.
3.


4.
5.
6.
7.

A „25”–”28”-as rovatokba az elvételről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot.
A „29”–”31”-es rovatban a vállalkozásnak, az üzemnek a sérelem elszen-vedésekor használt elnevezését kell feltüntetni, mert a korabeli iratokon
ez szerepel. Csak így lehet az iratokról másolatot beszerezni (pl. cégjegy-zékről, társadalombiztosítási iratokról, KIOSZ-, KISOSZ-nyilvántartások-
ról).
A „32”–”35”-ös rovatban a vállalkozás helyeként a központi (a cégjegyzé-ken szereplő) épület helyét kell megnevezni, és ennek az épületnek az ingatlan-nyilvántartási adatait (ill. telekkönyvi adatait) kell feltüntetni.
A „36”-os rovatban a vállakozás korabeli címét kell megadni.
A „37”-es rovatban a vállakozás jelenlegi címét kell megadni.
A „38”-as rovatot akkor töltse ki, és hitelesítse döntését aláírásával, ha
a kárpótlást az alkalmazottak száma után kéri megállapítani. Ez esetben
a vállalkozás államosítását megelőző 1 év (12 hónap) legmagasabb alkal-mazotti létszámát kell bizonyítania. Alkalmazottként figyelembe kell venni
a [Ptk. 685. § b) pontja szerint] a vállalkozásban dolgozó, segítő családta-
got, közeli hozzátartozót is. A kármérték meghatározása esetén azokat az alkalmazottakat is figyelembe kell venni, akik Magyarországnak a párizsi békeszerződés által meghatározott határai között működő székhelyen, illetve telephelyen dolgoztak.
A „39”-es rovatot akkor töltse ki, és hitelesítse döntését aláírásával, ha

 8.

9.

10.

a kárpótlást az üzem, vállalat alapterülete után kéri megállapítani. Ez esetben töltse ki a „40”–”42”-es rovatokat is:
„40”-es rovatba a megfelelő kódszámot,
„41”-es rovatba az ingatlan alapterületét írja be,
„42”-es rovatban emeletes épület esetén kell az emeletek össz beépí-
tett alapterületét feltüntetni.
A „43”-as rovatban a volt tulajdonos tulajdoni hányadát minden esetben pontosan fel kell tüntetni.
Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor is, ha a vállal-kozás a házastársak közös tulajdonában volt. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl. 1/2-ed rész volt a férj, 1/2-ed rész volt a feleség tulajdona).
A „44”-es rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudni-valók 13. pontját.
A „45”-ös rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell vála-szolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást
kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a
„46”–”47”-es rovatokat is.
Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak.
Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot – a boríték számára hivat-
kozva –, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.

AZ „E” JELŰ ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(25–36 ROVAT)

1.
2.

3.

A „25”-as rovat kérdésére a megfelelő kódszám beírásával kell válaszolni. Annak kell igennel (1) válaszolnia, aki jogosultságát nem tudja bizonyítani, és ezért bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt eljárást kell indítania a jogosultság tisztázására. Ekkor ki kell töltenie a „26”-os, „27”-es rovato-
kat is.
Az igényt ebben az esetben is be kell nyújtani a Kárrendezési Hivatalnak.
Ha a bíróság, közjegyző vagy más szerv előtt indított eljárás során döntés születik, az erről kiállított végzést, más iratot – a boríték számára hivat-
kozva –, pótlólag el kell küldeni a Kárrendezési Hivatalnak.
A „28”-as rovatra adható válasszal kapcsolatban lásd az általános tudni-valók 13. pontját.
A „29”–”32”-as rovatokba a kötelező letétbe helyezés vagy zár alá vétel-
ről szóló okirattal kapcsolatosan minden adatot be kell írni, amelyről az igénylőnek tudomása van, és az adatlaphoz mellékelni kell a megfelelő okiratot. Az „érték” rovatot az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal tölti ki.

 

4.


5.
6.

7.

„33”-as rovat: a kötelező letétbe helyezett vagy zár alá vett műtárgyakat
kell felsorolni a táblázatban, s beírni a műtárgy megnevezésére, darabszá-mára és tulajdoni hányadára vonatkozó adatokat.
„34”-es rovat: az okiratban szereplő arany és platinan értéktárgyakat kell típusonként felsorolni. Minden ékszerfajtához meg kell adni az ékszer típusát [A (arany), vagy P (platina)], az ékszer megnevezését és a tulajdo-
ni hányadot. A karát, illetve a grammadatot csak akkor kell megadni, ha az
az okirattal egyértelműen igazolható.
Felhívjuk figyelmét, hogy külön adatlapot kell kitölteni akkor, ha az ékszer vagy műtárgy a házastársak közös tulajdonában volt, és ez a tény az okiratból is kitűnik. Ilyenkor is meg kell jelölni a tulajdoni hányadot (pl.
1/2-ed rész volt a férj, 1/2-ed rész volt a feleség tulajdona).
A „35”-ös rovatban a kötelező letétbe helyezett vagy zár alá vett, csiszolt gyémántkövek értékét kell feltüntetni karátban.
Ha a „35”-ös rovatot kitöltötte, a „36”-os rovatba be kell írni a csiszolt gyémántkövek tulajdoni hányadát.

1

A Vhr. 3. §-a a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

2

A Vhr. 4. §-a a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 145. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A Vhr. 5. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

4

A Vhr. 5. §-ának (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A Vhr. 5. §-ának (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 39. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A Vhr. 8. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 40. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A Vhr. 9. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1473. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A Melléklet a Kárpótlási Igénybejelentés Adatlapjai formanyomtatványokat tartalmazza. Lásd MK 1992. 59. szám 1992-2011. oldal. A Melléklet Kitöltési útmutató része a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 145. § b) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. §-a, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére