• Tartalom

1994. évi II. törvény

1994. évi II. törvény

a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról1

2018.01.01.

1. § (1) E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét 1994. február 15-től 1994. március 15-ig az illetékes kárrendezési hivatalhoz minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt. I.), a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény, valamint az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt. III.) alapján egyébként erre jogosult lett volna.

(2)2 Az a jogosult, aki az (1) bekezdésben írt törvények alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidők elmulasztása miatt véglegessé vált vagy jogerős döntéssel elutasították, az (1) bekezdésben meghatározott időn belül új kérelmet nyújthat be.

(3) Az e törvény alapján benyújtott kárpótlási igényekre az (1) bekezdésben említett törvények rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a kérelem benyújtására megszabott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, és a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye;

b) a Kpt. I. 24. §-a szerinti utalvány nem igényelhető;

c) a Kpt. I. 21. §-ának c) pontja alapján a kárpótlásra jogosult kizárólag az állandó lakóhelye szerinti településen árverésre kijelölt termőföldre árverezhet;

d) a Kpt. III. 2. §-a szerinti, az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásban, illetőleg annak reá eső hányadában a kárpótlásra jogosult csak akkor részesülhet, ha a kárpótlás összegét a kárpótlási kérelmet a Kpt. III. 14. §-a alapján benyújtott hozzátartozók között még nem osztották fel.

2. §3 (1)4 Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2)5

3–5. §6

6. § (1)7 Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)8

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. december 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. január 14.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 64. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 151. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 82. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 63. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3–5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 151. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 151. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdését a 2006: X. törvény 112. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére