• Tartalom
Oldalmenü

54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról

2015.04.01.

1. §

(1) A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban: Eötvös Ösztöndíj) külföldi posztgraduális képzésben, továbbá külföldi kutatóhelyen, alkotóműhelyben kutatói, illetve művészeti továbbképzésben való részvételt tesz lehetővé.

(2)1 Eötvös Ösztöndíjban részesülhetnek olyan, felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgárok, akik hazai szakmai tevékenységükkel bizonyították kiemelkedő képességüket.

2. §2

Kiemelkedő képességűnek az tekintendő, akiről szakterülete két, nemzetközileg elismert hazai vagy külföldi tudósa, művésze ezt ajánlás formájában állítja. Az ajánlók írásos véleményét a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) szerzi be.

3. §

Az Eötvös Ösztöndíj nyílt pályázás útján, a pályázati felhívásban szereplő tudomány-, művészeti területeken vagy a pályázó által művelt, de a felhívásban nem szereplő területeken nyerhető el.

4. §

A pályázási feltételek:

a) két szakmai ajánló véleménye,

b) fogadókészség (egyetemtől, kutatóintézettől, könyvtártól, levéltártól, múzeumtól, művészeti akadémiától szerezhető be),

c) kizárólag az ösztöndíjból folyósítandó költségeket tartalmazó költségterv (az egyéb felmerülő költségeket a pályázó igazolja),

d) külföldi tanulmányokra, munkára vonatkozó részletes terv,

e) a külföldi tanulmányokhoz, munkához szükséges nyelvtudás, melyet állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány tanúsít.

5. §

(1)3 Az Eötvös Ösztöndíj legalább három hónapra adható, amely egyszer, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

(2) Az Eötvös Ösztöndíj indokolt esetben többször is odaítélhető.

6. §

(1)4 A Közalapítvány gondoskodik az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg gazdaságos felhasználásáról. Meghatározza országonként évente az ösztöndíjasok devizaellátmányát. A Közalapítvány dönt az ösztöndíjasoknak adható egyszeri dologi kiadás mértékéről, biztosítja az egyszeri oda- és visszautazás költségét.

(2)5 A Közalapítvány – külön jogszabályban foglaltak szerint – közzéteszi a pályázati felhívást, elbírálja a pályázatokat és odaítéli az ösztöndíjakat. Az ösztöndíjasok névsorát nyilvánosságra hozza.

(3)6 Az oktatásért felelős miniszter az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg terhére

a) intézi az ösztöndíjasok kiutazását (beleértve a devizaellátmány biztosítását),

b) biztosítja a kiutazók számára a kezdéshez szükséges ellátmányt az indulás előtt,

c)7

(4)8 Az ösztöndíjas hazajövetele után egy hónapon belül szakmai beszámolót készít külföldi útjáról a Közalapítvány számára. A Közalapítvány előírhatja, hogy az ösztöndíjas hazajövetele után egy éven belül hazai szakmai, tudományos fórumon számoljon be külföldi munkájának eredményeiről.

(5)9 Az Eötvös Ösztöndíj segítségével létrejött valamennyi munkán fel kell tüntetni, hogy "Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával".

7. §

(1)10

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdésének második mondatát a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1) bekezdése a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (2) bekezdése a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 156. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 6. § (3) bekezdés c) pontját a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § új (5) bekezdését a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 2. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

10

A 7. § (1) bekezdését a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 157. §-a hatályon kívül helyezte.