• Tartalom
Oldalmenü

178/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a gazdasági, technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

1995.12.29.

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a gazdasági, technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a gazdasági, technikai és egyéb kapcsolódó segítségnyújtásról
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya
— elismerve a Magyar Köztársaság jelentős erőfeszítéseit és előrehaladását a gazdasági és politikai fejlődés útján,
— elismerve, hogy az Amerikai Egyesült Államok Kormánya magyarországi segélyprogramot kezdeményezett a gazdasági és politikai reform támogatása céljából, beleértve az olyan területeket, mint a privatizáció, az élet jobb minősége és a demokratikus kezdeményezések támogatása,
— elismerve azt a fontos szerepet, amelyet az Egyesült Államok magánszervezetei játszottak az ilyen segélyprogramok valóra váltásában,
— attól az óhajtól vezetve, hogy megerősítést és visszaigazolást nyerjenek bizonyos megállapodások, és megteremtsék azt a keretet, amelyen belül az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által a mai napig teljesített és a jövőben az Amerikai Egyesült Államok hatályos törvényeitől és jogszabályaitól függően teljesíthető segítségnyújtás szabályozása és elősegítése történik
ezennel megállapodnak a következők szerint:
1. Az Amerikai Egyesült Államok Magyar Köztársaságban működő Diplomáciai Képviselete fogja végrehajtani és teljesíteni az Amerikai Egyesült Államok Kormányára ezen Egyezmény által vonatkozó kötelezettségeket, és ebből a célból a Diplomáciai Képviseleten belül részleget létesítettek. Ez a részleg nem folytat semmiféle nyereségre törekvő vagy üzletszerű gazdasági tevékenységet.
2. A Magyar Köztársaság Kormánya
a) olyan hozzájárulást ad, amely megfelelő lehet, és amelyről a két Kormány megegyezett, amilyet személyi feltételei, forrásai, létesítményei és általános gazdasági helyzete megengednek azon célok előmozdítása érdekében, amelyek számára segítségnyújtás történik;
b) megfelelő lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy ezt a segítséget hatékonyan használják fel;
c) teljes és hiánytalan tájékoztatást nyújt az Amerikai Egyesült Államok Kormányának arról, hogyan alkalmazzák az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által nyújtott segítséget, továbbá rendelkezésre bocsát más releváns információkat, amelyekre az Amerikai Egyesült Államok Kormánya képviselőinek szükségük lehet annak felméréséhez, hogy milyen természetűek, mértékűek és hatásfokúak legyenek ezek a segélyprogramok, projektek és tevékenységek; és
d) megfelelő előzetes értesítés nyomán engedélyezi bármely segélyprogram, projekt és tevékenység, valamint a hozzájuk tartozó dokumentáció megfigyelését és megvizsgálását az Amerikai Egyesült Államok Kormányának képviselői számára.
3. Annak biztosítása érdekében, hogy az Egyesült Államok segélyprogramjai a Magyar Köztársaság népe számára a legnagyobb mértékben hasznosak legyenek, és amennyiben a két Kormány másképpen nem állapodik meg:
a) Az Egyesült Államok segélyprogramjaival kapcsolatban felhasználásra kerülő szolgáltatások, áruk, ellátmányok, berendezések vagy egyéb vagyon bármilyen illetékektől, vámoktól, importadóktól, exportadóktól, forgalmi adótól (áfa), ingatlanvásárlási vagy ajándékozási adóktól és egyéb adóktól és hasonló terhektől mentesen importálhatók, exportálhatók, vásárolhatók, használhatók vagy ajándékozhatók el magyarországi szervezeteknek.
b) Az Egyesült Államok segélyprogramjainak magyarországi megvalósításáért felelős bármilyen közintézmény vagy magánszervezet mentes mindazon adótól, amelyet a Magyar Köztársaság vagy bármilyen szervezeti egysége vet ki, az Egyesült Államok segélyprogramjainak megvalósításából eredő jövedelem tekintetében. Az egyéb magyarországi tevékenységekből származó jövedelem a jelen Egyezmény értelmében nem mentes a magyarországi törvények szerinti adózás alól.
c) Minden olyan személy (és családtagjai) — kivételt képeznek a magyar állampolgárok, vagy akik a Magyar Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkeznek — aki szerződéses viszonyban áll az Egyesült Államok segélyprogramjainak valóra váltásáért felelős bármilyen közintézménnyel vagy magánszervezettel, vagy annak alkalmazottja, és aki a Magyar Köztársaságban tartózkodik az Egyesült Államok segélyprogramjaival kapcsolatos munkavégzés céljából, mentesül
(I.) a vízumdíjak és a tartózkodási engedély díja alól, valamint a (vízumok és tartózkodási engedélyek) személyes kérelmezési kötelezettsége alól;
(II.) az Egyesült Államok segélyprogramjaiból származó jövedelem tekintetében a magyar törvények szerint kivetett bármilyen adók alól;
(III.) minden illeték, vámkezelési díj, vám, vámjellegű fizetési kötelezettség, importadó, áfa és egyéb hasonló adók és terhek alól, amelyeket a Magyar Köztársaságba érkezésük napjától számított hat hónapos időszakon belül az ilyen személyek és családtagjaik személyes használata céljából importált személyi tárgyakra vagy háztartási cikkekre állapítanak meg (ezen kiváltságok mértéke nem haladhatja meg a diplomáciai missziókba akkreditált adminisztratív és technikai állomány által élvezett kiváltságokat), és az ilyen személyes tárgyakat vagy háztartási cikkeket a Magyar Köztársaságban adómentesen lehet használni, és az országból exportálni;
(IV.) az ilyen személyek és családtagjai lakása után fizetendő bérlet vagy egyéb, a bérlettel összefüggő adók alól.
d) Az Amerikai Egyesült Államok Kormányának alkalmazottai (és családtagjaik) — kivéve a magyar állampolgárokat, és akik a Magyar Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkeznek — akik az Egyesült Államok segélyprogramjaival kapcsolatos munkavégzés céljából tartózkodnak a Magyar Köztársaságban, ugyanolyan jogállással rendelkeznek, mint a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Konvenció hatálya alá tartozó adminisztratív és technikai személyzet.
e) Abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság Kormánya nem rendelkezik olyan eljárásokkal, amelyek biztosítanák a forgalmi adó (áfa) fizetése alóli mentességet a jelen 3. Cikk szerint az értékesítés vagy import helyén, akkor a Magyar Köztársaság Kormánya az ilyen adókat ésszerű visszatérítési rendszerben visszatéríti.
f) Az Amerikai Egyesült Államok diplomáciai missziójának azon részlege, amely az Amerikai Egyesült Államok Kormányának a jelen Egyezmény 1. pontja szerinti feladatait teljesíti és látja el, igazolja, hogy a jelen Egyezmény 3. c) pontjában említett személyzet az Egyesült Államok segélyprogramjaival foglalkozik.
g) A Magyar Köztársaság Kormánya a Külügyminisztériumon vagy más megfelelő minisztériumon keresztül előmozdítja és felgyorsítja a jelen Egyezmény 3. c) pontjában ismertetett személyek számára szükséges vízumok és munkavállalási engedélyek beszerzésének folyamatát.
h) A jelen Egyezmény szerint a ,,bármely adók'' kifejezés magában foglal a segélyprogramok megvalósításából származó jövedelemmel kapcsolatos minden társadalombiztosítási járulékot.
i) A jelen Egyezményben semmi sem értelmezhető azon kiváltságok és mentességek csorbításaként, amelyekre a személyek egyébként jogosultak.
4. Az Egyesült Államok segélyprogramjai céljából a Magyar Köztársaságba juttatott pénzeszközök a Magyar Köztársaság fizetőeszközére az amerikai dolláronként a legtöbb pénzegységet eredményező árfolyam szerint váltandók át, amely az átváltás idején a Magyar Köztársaságban nem törvénybe ütköző; és
5. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya időről időre megvalósítási megállapodásokat köthet a jelen Egyezmény megvalósításának előmozdítása céljából.
6. A) Jelen Egyezmény aláírásakor lép hatályba. A jelen Egyezmény rendelkezései a szervezetekre és a magánszemélyekre attól a naptól fogva érvényesek, amikor ezek a Magyar Köztársaságba érkeznek az USA segélyprogramjaival kapcsolatban, függetlenül attól, hogy a jelen Egyezmény e napot megelőzően vagy azt követően lép hatálya, és az e nap előtt vagy után nyújtott segítségre egyaránt érvényesek, kivéve az áfára vonatkozó rendelkezéseket, amelyek az 1995. január 1-je után nyújtott segítségre érvényesek. Jelen Egyezmény a Felek írásos egyetértése alapján módosítható vagy vizsgálható felül.
B) A jelen Egyezmény a megszüntetésére vonatkozó szándék bármely Fél részéről történő írásos bejelentésének kézhezvételétől számított harminc (30) napig marad hatályban. Az ilyen megszüntetéstől függetlenül a jelen Egyezmény érvényes a megszűnése előtt nyújtott segítségre.
Aminek hiteléül alulírottak megfelelő felhatalmazás alapján aláírták a jelen Egyezményt.
Készült Budapesten, 1995. december 22-én, két példányban, angol és magyar nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.''

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás