• Tartalom

69/1995. (XII. 12.) AB határozat

69/1995. (XII. 12.) AB határozat1

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

1995.12.12.
Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendeletek törvényességének vizsgálata iránt benyújtott indítvány alapján meghozta következő
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Tömörkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, a jogcím nélkül lakott önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások bérleti díjáról szóló 20/1993. (XII. 20.) Kt., valamint a 21/1993. (XII. 20.) Kt. rendeletek törvénysértőek, ezért azokat keletkezésükre visszaható hatállyal megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megállapítására, valamint a Tömörkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 17/1993. (XII. 20.) Kt. rendelet megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzé teszi.
INDOKOLÁS
I.
A köztársasági megbízott — mivel törvényességi felhívására a képviselő-testület a megadott határidőn belül nem adott választ — a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdésének a) pontja alapján indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz.
Indítványában a Tömörkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a testület 1993. december 20-i ülésén elfogadott három rendelet törvénysértő voltának megállapítását és megsemmisítését kéri.
A képviselő-testület 17/1993. (XII. 20.) Kt. rendeletében (a továbbiakban: Ör. 1.) kötelezően előírta, hogy azok a lakosok, akik nem élnek az önkormányzat által átvállalt tartozású 50 000,— Ft közműfejlesztési hitel felvételének lehetőségével, 50 000,— Ft-ot kötelesek készpénzben befizetni a villamoshálózat fejlesztésére. Indítványozó álláspontja szerint a képviselő-testület e rendeletében olyan társadalmi viszonyt szabályozott, amelyet magasabb színtű jogszabály — az egyes villamos hálózat fejlesztésekről szóló 7/1984. (I. 17.) MT rendelet — szabályoz, és e jogszabály önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazást nem tartalmaz. Tartalmát tekintve ellentétben áll a 7/1984. (I. 17.) MT rendelet rendelkezéseivel, és sérti az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség elvét.
A jogcím nélkül lakott önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások bérleti díjáról szóló 20/1993. (XII. 20.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Ör. 2.), amely 3. §-a szerint 1994. január 1-jén lépett hatályba, a lakás alapterületére és komfortfokozatára tekintet nélkül 10 000,— Ft bérleti díjat állapít meg a község területén lévő szolgálati lakások jogcím nélküli használói számára. Indítványozó álláspontja szerint ez a rendelet ellentétes a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 76. § (2) bekezdésében 34. § (2) bekezdésében, valamint 20. §-ában foglaltakkal.
A 21/1993. (XII. 20.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Ör. 3.) 50 000,— Ft — a község területén lévő ingatlan használatáért — telekhasználati díj fizetésére kötelezte a Kontavill Rt.-t. Indítványozó jogi álláspontja szerint e rendelet megalkotásakor a képviselő-testület túllépte jogalkotási hatáskörét, mert a Ptk. rendelkezései értelmében szerződés tartalmát önkormányzati rendelettel nem lehet módosítani.
Indítványozó indítványában előadta azt is, hogy a testületi jegyzőkönyveket rendszeresen hónapokat késve küldik meg a köztársasági megbízott hivatalához, emiatt a hivatal már csak késve, a döntések végrehajtását követően, amikor az eredeti állapot helyreállítására már nincs mód, teheti meg törvényességi észrevételeit és kezdeményezhet eljárást a megsemmisítésükre. Erre tekintettel kéri, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a ,,mulasztásos törvénysértést''.
Eljárása során az Alkotmánybíróság a képviselő-testület álláspontjának megismerése érdekében megkeresést intézett Tömörkény község polgármesteréhez.
A polgármester válaszában előadta, hogy az Ör. 1. nem vált érvényes jogszabállyá, mert azt a jegyző nem hirdette ki. Másrészt arról tájékoztatta az Alkotmánybíróságot, hogy az Ör. 2. és az Ör. 3. megalkotása során a képviselő-testület tulajdonképpen nem jogszabályt kívánt alkotni, hanem mindkét rendelet mögött konkrét ügy, polgári jogi jogvita rejtőzött, és a képviselő-testület rendelettel próbálta ezekben az ügyekben a saját érdekeit érvényesíteni. A rendeletek megalkotásakor mindkét konkrét ügyben bírói eljárás volt folyamatban.
A tényállás tisztázása érdekében az Alkotmánybíróság megkereste a megyei közigazgatási hivatal vezetőjét. A hivatal vezetője a megkeresésre válaszolva a következőket adta elő:
— A hivatal vezetőjének megkeresésére a polgármester már azt a tájékoztatást adta, hogy a vitatott rendeletek egyike sem került kihirdetésre. Mivel az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a szervezeti és működési szabályzat szerint az, hogy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában, valamint a községi könyvtárban kifüggesztik, ennek tényleges megtörténtét utólagosan bizonyítani a hivatalnak nem állt módjában.
— Az Ör. 1.-el kapcsolatosan megállapítható volt, hogy a villanyhálózat rekonstrukciója az önkormányzat és a DÉMÁSZ Rt. anyagi eszközeiből valósult meg. A rendeletben foglaltaknak meg sem próbált az önkormányzat érvényt szerezni. Erre tekintettel a hivatalvezető elfogadta azt az állítást, hogy kihirdetés hiányában a rendelet nem vált érvényes jogszabállyá, és visszavonta indítványát.
— Az Ör. 2. és az Ör. 3. tekintetében azonban írásos bizonyítékok tanúsítják, hogy az önkormányzat e rendeletekre, mint érvényes jogszabályokra hivatkozva érvényesíteni kívánta a rendeletben foglaltakat. Erre tekintettel ezen rendeletek megsemmisítésére irányuló indítványát fenntartotta.
— A mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megállapítására irányuló indítványt, mivel annak elbírálására az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre, visszavonta.
A megkeresésekre adott válaszokból az is egyértelműen megállapítható, hogy a rendeletek megalkotására okot adó jogvitákban a bírói eljárás lezárult, és a bíróság egyik ügyben sem az önkormányzat javára döntött.
II.
Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálása során elsőként azt vizsgálta, hogy — miután az önkormányzat polgármestere a kihirdetés hiányára hivatkozott — az Ör. 2. és az Ör. 3. tekinthető-e alkotmánybírósági felülvizsgálatra alkalmas, érvényes jogszabálynak. Annak bizonyítása, hogy a kihirdetés ténylegesen megtörtént-e, olyan bizonyítási eljárást igényelne, amelyre az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróságnak nincs lehetősége. A megyei közigazgatási hivatal elnöke által csatolt iratok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat megkísérelt jogot érvényesíteni a vitatott rendeletek alapján. Felszólította a szolgálati lakás használóját, és a Kontavill Rt.-t a rendeletek által megállapított használati díj megfizetésére.
Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy törvénysértő a jegyző eljárása, ha a képviselő-testület által alkotott rendeletet nem hirdeti ki. Az Ötv. 16. § (2) bekezdése kimondja, hogy a rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. Hasonlóképpen rendelkezik a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 14. § (3) bekezdése. A kihirdetés a jogszabály érvényességi kelléke. Kihirdetés hiányában a jogszabály érvénytelen, jogi hatás kiváltására nem alkalmas.
Az Ötv. 16. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ez a rendelkezés nem ad jogot sem a polgármesternek, sem a jegyzőnek arra, hogy a képviselő-testület által alkotott rendeletet felülbírálja. Az Ötv. 10. §-a alapján a rendeletalkotás a képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható jogköre. Ha a jegyző úgy ítéli meg, hogy a képviselő-testület rendelete törvénysértő azt az Ötv. 36. § (3) bekezdése alapján köteles jelezni a képviselő-testületnek. A polgármester az Ötv. 35. § (3) bekezdése alapján kezdeményezheti a rendelet ismételt megtárgyalását. De a képviselő-testület által elfogadott rendeletet — jogszabálysértés esetén is — csak a képviselő-testület helyezheti hatályon kívül. A jegyző a képviselő-testület által elfogadott rendeletet nem bírálhatja felül azzal, hogy nem hirdeti ki.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jegyző törvénysértést követett el, ha nem hirdette ki a képviselő-testület által elfogadott rendeleteket, és az önkormányzat érvényes jogszabálynak tekintette azokat, amikor kísérletet tett a rendeletben foglaltak érvényesítésére. Ezért érdemben elbírálta az indítványt.
Az indítvány megalapozott.
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy Tömörkény község képviselő-testülete az Ör. 2. megalkotása során megsértette az Ltv. rendelkezéseit. Az Ltv. 20. §-a rendelkezik a lakásban jogcím nélkül lakó személyek lakáshasználati díjáról. Kimondja:
,,(1) A lakást jogcím nélkül használó, a jogosult részére lakáshasználati díjat köteles fizetni. A használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.
(2) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónap elteltével a használati díj emelhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó másik lakásra tarthat igényt.
(3) Önkormányzati lakás esetén a használati díj emelésének mértékét és feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg.''
Az Ör. 2. két rendelkezést tartalmaz, egyrészt kimondja, hogy a rendelet hatálya kiterjed a község területén lévő jogcím nélkül lakott szolgálati lakásokra, másrészt megállapítja, hogy a havonta fizetendő bérleti díj mértéke tekintet nélkül a lakás alapterületére és komfortfokozatára egységesen 10 000,— Ft. Ez a rendeleti szabályozás több okból nem felel meg az Ltv. idézett előírásainak. Az Ltv. 20. § (3) bekezdése arra adott felhatalmazást, hogy az önkormányzat rendeletében a használati díj (és nem bérleti díj) emelésének mértékét és feltételeit a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapítsa. A rendelet nem arról rendelkezik, amire a törvényi felhatalmazás szól, nem a díj emelésének feltételeit és mértékét szabályozza, hanem fíx összegű díjat állapít meg, és teljesen figyelmen kívül hagyta az Ltv. 20. (2) bekezdésének előírásait, mert nem differenciál a jogcím nélküli használat időtartama szerint és aszerint, hogy a használó igényt tarthat-e cserelakásra vagy sem.
Az Ör. 3. megalkotása során a képviselő-testület túllépte jogalkotási hatáskörét. E rendeletében a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó szerződés tartalmát módosította. A Ptk. 226. § (1) bekezdése alapján jogszabály a szerződés tartalmát meghatározhatja, azonban a Ptk. 685. § a) pontja szerint a Ptk. alkalmazásában az önkormányzati rendelet csak törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között tekinthető jogszabálynak. A települési önkormányzat telekhasználati díj rendelettel történő megalkotására törvényi felhatalmazással nem rendelkezik. Megállapítható tehát, hogy a képviselő-testületnek az Ör. 3. megalkotására nem volt hatásköre.
A feltárt tényállás alapján az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy az eljárás tárgyát képező rendeletek megalkotása során a tömörkényi képviselő-testület nem csak az Ltv. és a Ptk. tételes rendelkezéseit sértette meg, hanem visszaélt rendeletalkotási jogkörével. A csatolt iratok, valamint a polgármester és a megyei közigazgatási hivatal elnöke által adott tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a képviselő-testület nem helyi társadalmi viszonyokat kívánt e rendeleteiben általános érvénnyel szabályozni, hanem konkrét, lakáshasználattal kapcsolatos, valamint tulajdonjogi jogvitában próbált közhatalmi jogosítványával, a rendeletalkotás jogával élve a saját jogi álláspontjának érvényt szerezni. Az Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a önkormányzati feladatai ellátása, a helyi közügyek intézése érdekében és a helyi közügyek körében általános érvényű szabályozást igénylő társadalmi viszonyok szabályozása érdekében ruházza fel a képviselő-testületet rendeletalkotási jogkörrel. A helyi közügyek intézése körében az önkormányzatot megillető közhatalom, nem biztosít az önkormányzat számára hatalmi pozíciót konkrét magánjogi jogviszonyokban. A magánjogi jogviszonyokban az önkormányzat ugyanolyan jogi helyzetben van, mint más jogalanyok. A konkrét magánjogi jogviszonyokból származó jogait az önkormányzat is, mint minden más jogalany, bíróság előtt érvényesítheti. A rendeletalkotási hatáskörrel, a közhatalommal való visszaélést jelent az, ha a képviselő-testület egyedi magánjogi jogvitában a saját jogi álláspontja érvényesítése érdekében alkot rendeletet.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Tömörkényi Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott 20/1993. (XII. 20.) Kt. és 21/1993. (XII. 20.) Kt. rendeleteket keletkezésükre visszaható hatállyal megsemmisítette.
Mivel indítványozó a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megállapítására, valamint a Tömörkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 17/1993. (XII. 20.) Kt. rendelet megsemmisítésére irányuló indítványát visszavonta, e tárgyakra nézve az Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.
Dr. Ádám Antal s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kilényi Géza s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter s. k.,
előadó alkotmánybíró
Alkotmánybírósági ügyszám: 1013/H/1994.—4.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére