• Tartalom

9/1995. (III. 8.) IM rendelet

9/1995. (III. 8.) IM rendelet

az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról

2019.04.06.

Az 1994. évi XX. törvény 4. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel, az egészségügyi miniszterrel, valamint a legfőbb ügyésszel egyetértésben — a következőket rendelem el:

Külföldi állampolgár átszállítása

1. § (1)1 Ha a magyar bíróság az Egyezményben részes állam állampolgárával szemben végrehajtandó szabadságvesztést szab ki, vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmaz, az Egyezmény lényeges tartalmáról és a végrehajtás átadásának (a továbbiakban: átszállítás) lehetőségéről a jogerős határozatot hozó bíróság tanácsának elnöke (a továbbiakban: a tanács elnöke) tájékoztatja az elítéltet, illetve — ha az elítélt jogérvényes hozzájárulásra képtelen — az elítélt képviselőjét. Ha az átszállítás iránt kérelmet terjesztenek elő, az elítéltnek, illetőleg a képviselőjének az átszállításhoz való hozzájáruló nyilatkozatáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet aláír, a tanács elnöke, az elítélt vagy a képviselője. Ha az elítélt, illetve képviselője a határozat kihirdetésénél nincs jelen, a tájékoztatást írásban kell részére kézbesíteni.

(2) Ha a fogva lévő elítélt a szabadságvesztését, illetőleg az intézkedést végrehajtó intézetben terjeszt elő az átszállítása iránti kérelmet, a fogva tartás helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró az elítélt hozzájáruló nyilatkozatát az (1) bekezdésben írt módon jegyzőkönyvezi, és azt az első fokon eljárt bíróságnak megküldi.

(3)2

(4)3 Amennyiben az elítélt, illetőleg képviselője az átszállítás iránti kérelmet terjeszt elő, a bíróság a büntetőügy iratait, valamint az Egyezmény 6. Cikk 2. pontjában felsorolt iratokat felterjeszti az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

(5) Az Egyezmény 2. Cikk 3. pontjában említett esetben az (1)—(4) bekezdés rendelkezései értelemszerűen irányadók.

2. §4

3. §5

4. §6

A közkegyelmi rendelkezések, a perújítás és az ítélet felülvizsgálata

5. § (1)7 A közkegyelmi rendelkezések alkalmazása érdekében a nem magyar állampolgár elítéltet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az átszállítása után is nyilvántartja. A nyilvántartás a végrehajtás befejezéséig vagy a végrehajthatóság megszűnéséig tart. Erről az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium értesíti a nyilvántartást vezető szervet. A végrehajtás befejezéséről vagy a végrehajthatóság megszűnéséről a Miniszterelnöki Hivatalt is tájékoztatni kell.

(2)8 Az elítéltre kiható közkegyelmi rendelkezés alapján hozott határozatról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, illetve a törvényszék tájékoztatja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot.

6. §9 A perújítási eljárás, valamint a felülvizsgálati eljárás során hozott határozatot az első fokon eljárt bíróság küldi meg az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

Tájékoztatás a végrehajtásról

7. §10 Az Egyezmény 15. Cikkének végrehajtása érdekében a szabadságvesztést vagy az intézkedést foganatosító büntetés-végrehajtási szerv tájékoztatja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, ha

a) a büntető ítélet végrehajtását befejezettnek tekinti,

b) az elítélt a hatóság őrizetéből a büntetés letöltése előtt megszökött,

c)11 az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium ezt külön kéri.

8. §12

Értelmező rendelkezés13

8/A. §14 E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.

Záró rendelkezések

9. § (1)15

(2)16 Az Egyezmény alkalmazásában szabadságelvonással járó intézkedésen magyar bíróság ítélete esetén kényszergyógykezelést [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 78. §], illetve javítóintézeti nevelést (Btk. 120–122. §) kell érteni.

10. §17 Minden olyan esetben, amikor az Egyezmény alkalmazása tekintetében kétség merül fel, az ügyben eljáró bíróságnak az igazságügyért felelős miniszter, az ügyésznek pedig a legfőbb ügyész állásfoglalását kell kérnie.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A „Magyar állampolgár átszállítása” alcím címét és a 2. §-t a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. §-t a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A „Az elítélt átadása és átvétele” alcím címét és a 4. §-t a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § bevezető szövegrésze a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 53. pontja, a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 9. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A „Átmenő szállítás” alcím címét és a 8. §-t a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 8/A. §-t megelőző alcímet a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A 8/A. §-t a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (1) bekezdését a 11/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 9. § (2) bekezdése a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére