• Tartalom

1996. évi CXX. törvény

1996. évi CXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi pótköltségvetéséről1

2016.01.01.

Az Országgyűlés – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 11. §-ának (8) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló, az 1996. évi LX. törvénnyel módosított 1996. évi XIV. törvény (a továbbiakban: KT.) egyes rendelkezéseinek módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. § A KT. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetését 564 895 millió forint bevételi, 586 087 millió forint kiadási előirányzattal, 21 192 millió forint hiánnyal állapítja meg.''

2. § A KT. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A járulékbevételek előirányzatának együttes összege 504 644 millió forint, amelyből 21 222 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 4000 millió forint a rendkívüli járulékbehajtásból származó járulékbevétel, 479 422 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 388 360 millió forint, ebből az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege 2300 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 79 000 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8362 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 1600 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2100 millió forint, melyből 1340 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete.''

3. § A KT. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 13 100 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 12 800 millió forint, 300 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és egyéb várható bevételeknek az összege.''

4. § A KT. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) Az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátadást eszközölnek. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Egészségbiztosítási Alaptól (a továbbiakban: E. Alap) átvett járulék előirányzata 39 253 millió forint (az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap nyugdíjellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).''

5. § A KT. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2900 millió forint.''

6. § A KT. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 505 800 millió forint.''

7. § A KT. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A működésre fordított kiadás előirányzata 9892 millió forint, amelyből 720 millió forint a 2. § (5) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából
a) a folyamatos működési kiadásokra 7340 millió forint,
b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére 50 millió forint,
c) az informatikai fejlesztés kiadásaira 840 millió forint,
d) a beruházási kiadásokra 1143 millió forint,
e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 millió forint,
f) a Világbanki Program hazai költségeire a Kormány egyetértésével 159 millió forint
fordítható.''

8. § A KT. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A nyugdíjkiadások után az E. Alapnak átadott járulék előirányzata 64 742 millió forint (az Ny. Alap 505 800 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).''

9. § A KT. 3. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,,(11) A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 1500 millió forint.''
II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA

10. § A KT. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetését 476 655 millió forint bevételi, 515 579 millió forint kiadási előirányzattal, 38 924 millió forint hiánnyal állapítja meg.''

11. § A KT. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A járulékbevételek együttes összege 378 500 millió forint, amelyből 14 778 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 3000 millió forint a rendkívüli járulékbevétel, 360 722 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből 292 000 millió forint munkáltatói egészségbiztosítási járulék, ebből 1700 millió forint az ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege, 54 600 millió forint az egyéni egészségbiztosítási járulék, 6622 millió forint a munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, 1500 millió forint a baleseti járulék, 6000 millió forint a munkáltatói táppénz-hozzájárulás. A központi költségvetés által – a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján – az 1996-ban fizetett járulékbevétel 12 000 millió forint.''

12. § A KT. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 13 700 millió forint. Ebből 9500 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 2200 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 500 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.''

13. § A KT. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(5) Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel – a nyugdíjkiadások után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére átvett járulék – előirányzata 64 742 millió forint. (Az Ny. Alap 505 800 millió forint nyugdíjkiadásainak az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetének meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)''

14. § A KT. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(8) A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2100 millió forint.''

15. § A KT. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata (ideértve az egészségügyi dolgozók 1996. évi esedékes béremelésnek a fedezetét is) – a felújítások, beruházások nélkül – 224 835 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.''

16. § A KT. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 81 850 millió forint, amelyből 400 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának előirányzata, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 13 000 millió forint, 1250 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére szolgáló kiadás előirányzata.''

17. § A KT. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak előirányzata 1500 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak előirányzata 200 millió forint.''

18. § A KT. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Az E. Alapot terhelő nyugellátások (korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások) előirányzata 79 000 millió forint.''

19. § A KT. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) A táppénzkiadás előirányzata 38 140 millió forint.''

20. § A KT. 8. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) Az egyéb betegségi ellátások együttes előirányzata 3700 millió forint. Ebből a betegséggel kapcsolatos segélyek 800 millió forint összegű előirányzatából 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, a kártérítési járadék összege 900 millió forint, az utazási költségtérítés 2000 millió forint.''

21. § A KT. 8. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(10) Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Ny. Alapnak átadott járulék előirányzata 39 253 millió forint. (Az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)''

22. § A KT. 8. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(12) A működésre fordított kiadás előirányzata 15 346 millió forint, amelyből 1060 millió forint a 7. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából
a) a folyamatos működési kiadásokra 11 980 millió forint,
b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére 600 millió forint,
c) a működési célú informatikai fejlesztésre 400 millió forint,
d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására 776 millió forint,
e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére 244 millió forint,
f) a Világbanki Program hazai költségeire – a Kormány egyetértésével – 1346 millió forint
fordítható.''

23. § A KT. 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

,,(17) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére szolgáló célelőirányzat 4000 millió forint.''

24. § A KT. 8. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

,,(18) A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 2000 millió forint.''
III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

25. § A KT. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó bevételi főösszege 936 102 millió forint, kiadási főösszege 996 218 millió forint, hiánya 60 116 millió forint.''
IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg, a KT. 4. §-a (1) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a ,,9974'' szövegrész helyébe ,,9892'' szövegrész lép, a KT. 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ,,3900'' szövegrész helyébe a ,,3818'' a ,,1995'' szövegrész helyébe az ,,1795'' szövegrész lép, a ,,1905'' szövegrész helyébe a ,,2023'' szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésében és a (2) bekezdésének bevezető szövegében a ,,13 900'' szövegrész helyébe ,,14 000'' szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a ,,9456'' szövegrész helyébe a ,,9355'' szövegrész lép, a KT. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a ,,800'' szövegrész helyébe az ,,2346'' szövegrész lép, és hatályát veszti a KT. 3. §-a (9) bekezdése és 8. §-a (14) bekezdése, a KT. 3. § (5) bekezdése, valamint a 8. § (13) bekezdése ,,az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel'' szövegrésszel egészül ki.

(2)2

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egészségbiztosítási Alapból gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások átmeneti szabályozásáról szóló 1996. évi XC. törvény.

28. § (1) A KT. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti, az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő, működési célú előleg (a továbbiakban: finanszírozási előleg) formájában történő rendezését szolgáló előirányzatból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) azokat az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményeket részesítheti, amelyek

a) 1995-ben és 1996-ban az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján finanszírozásban részesültek, és ez az összeg képezte az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos intézményi bevételük legalább 50%-át, és

b) 1996. szeptember 30-án a lejárt szállítói tartozásuk – kivéve a beruházással, felújítással kapcsolatos tartozásokat – az Egészségbiztosítási Alapból származó 1995. évi tényleges bevétel 5%-át meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tartozások kiegyenlítése – a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete közreműködésével – az OEP által meghatározott egységes elvek szerint, a tartozásállomány összetételének figyelembevételével differenciált mértékben történik.

(3) A finanszírozási előleg mértékének megállapítása az OEP által az egészségügyi intézménnyel és az egészségügyi intézmény tulajdonosával megkötött szerződés alapján történik.

(4) A finanszírozási előlegből a rendezendő adósság egy részét, az OEP a nagy beszállítók részére közvetlenül átutalhatja.

(5) A finanszírozási előleg visszatérítésére (a továbbiakban: törlesztés) a (3) bekezdés szerinti szerződés megkötését követő 6. hónaptól kezdődően, legfeljebb 24 havi részletben kerül sor. A törlesztés havi összege nem haladhatja meg a tárgyhónapban esedékes finanszírozási összeg 5%-át. Ellátási érdekből a törlesztés idejétől és összegétől – a népjóléti miniszter előzetes egyetértésével – el lehet térni. A finanszírozás során levont törlesztési összeget az OEP elkülönítetten kezeli, felhasználásáról az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetéséről szóló törvény rendelkezik.

(6) A (3) bekezdés szerinti szerződésben rögzíteni kell

a) a finanszírozási előleg összegét;

b) a finanszírozási előlegnek a havi finanszírozási összegekből történő levonásának módját, a törlesztés idejét, havi összegét meghatározó százalékos arányt;

c) az egészségügyi intézmény és tulajdonosa kötelezettségvállalását

ca) az OEP részére a szerződés megkötésével egyidejűleg átadott, az adósságcsökkentés módjára és ütemezésére, továbbá az intézmény gazdálkodásának hatékonyságát megalapozó intézkedési tervben foglaltak teljesítésére,

cb) a finanszírozási előleg adósságrendezést szolgáló kizárólagos felhasználására;

d) a tulajdonos kötelezettségvállalását

da) a finanszírozási előleg visszafizetésére,

db) a szerződésben foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzésére,

dc) az adósság okának, és amennyiben szükséges a személyes felelősségnek megállapítására.

(7) Az Egészségbiztosítási Alap kezelője 1997. január 31-ig beszámol az (1)–(6) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról a Kormánynak és az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottságának.

1. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Járulékbevételek

484 235

479 422

– munkáltatói járulékbefizetés

391 099

388 360

– egyéni nyugdíjjárulék befizetések

80 874

79 000

– munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

8 362

8 362

– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 300

1 600

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

1 600

2 100

2.

Kintlévőség behajtása

17 222

21 222

3.

Rendkívüli behajtás

13 812

4 000

4.

Járulékbevételek összesen

515 269

504 644

5.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb (késedelmi pótlék) bevétel

14 064

13 100

– késedelmi pótlék és rendbírság

13 764

12 800

– egyéb bevételek

300

300

6.

Kamat- és egyéb hozambevétel + befekt. hozama tart. + bef. eszk. érték

3 000

3 000

7.

Lakásfedezeti kötvény törlesztése

1 160

1 160

8.

Működési célú bevételek

720

838

– központi költségvetés által térített

420

420

– egyéb működési bevétel

300

300

– az 1994. évi pénzmaradványból

 

 

– az 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány

 

118

9.

Alapok közötti elszámolás

39 975

39 253

 

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásaira

39 975

39 253

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

2 900

Bevételek összesen:

574 188

564 895

KIADÁSOK

1.

Nyugellátások

510 917

505 800

– korhatár fölött saját jogú nyugdíjak

440 417

436 100

– hozzátartozói ellátások

70 500

69 700

2.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb kiadás)

2 600

2 600

3.

Működésre fordított kiadások

9 974

9 892

– folyamatos működési kiadások

7 381

7 340

– ellenőrzési tevékenység ösztönzése

50

50

– informatikai fejlesztés kiadása

840

840

– beruházási kiadások

1 343

1 143

– adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

– Világbanki program hazai költségei

 

159

– 1995. évi pénzmaradvány

 

 

4.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások

100

100

5.

Fővárosi Igazgatóság új székháza – céltartalék

 

 

6.

Alapok közötti elszámolás

66 850

66 195

 

– nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alap egészségbiztosítási szolgáltatásai fedezetére

65 397

64 742

 

– közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék

1 453

1 453

7.

Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

1 500

Kiadások összesen:

590 441

586 087

EGYENLEG:

–16 253

–21 192


''

2. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Előirányzat név

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

300

300

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

6 661

6 661

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

420

420

 

 

4

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

840

840

 

 

5

 

 

 

Ingatlanberuházásokra átvett pénzeszköz

1 343

1 143

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

 

 

7

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz

50

50

 

 

8

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány

 

118

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

9 974

9 892KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Előirányzat név

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

938

938

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

117

117

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

107

107

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

36

36

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

16

16

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

55

55

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3

3

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

7

7

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

821

821

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

821

821

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

292

292

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

119

119

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

384

384

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

24

24

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

2

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

3 604

3 604

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

3 563

3 563

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 900

1 900

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

759

759

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

904

904

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1

1

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

40

40

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 532

1 532

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 527

1 527

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

718

718

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

289

289

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

519

519

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1

1

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

3 900

3 818

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

1 995

1 795

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

465

465

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

297

297

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

127

127

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

31

31

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

10

10

 

 

 

5

 

 

 

Tartalék

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

187

187

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 343

1 143

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1 905

2 023

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

840

840

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

 

159

 

 

3

 

 

 

Kamat és rendelkezésretartási jutalék

41

 

 

 

4

 

 

 

Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

38

38

 

 

5

 

 

 

Folyamatos informatikai kiadások

100

100

 

 

6

 

 

 

Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz

38

38

 

 

7

 

 

 

Üzemorvosi hozzájárulás

15

15

 

 

8

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

 

 

9

 

 

 

Üzemeltetési költség

169

169

 

 

10

 

 

 

Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók)

50

50

 

 

11

 

 

 

Központi nyomtatványellátás

40

40

 

 

12

 

 

 

Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj

14

14

 

 

13

 

 

 

Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete

200

200

 

3

 

 

 

Nettó hozzájárulás az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:

9 974

9 892


''

3. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1.

Járulékbevételek

369 019

360 722

– munkáltatói járulékbefizetés

293 713

292 000

– egyéni egészségbiztosítási járulékbefizetés

55 184

54 600

– munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

6 622

6 622

– baleseti járulék

1 500

1 500

– munkáltatói táppénz-hozzájárulás

12 000

6 000

2.

Kintlévőség behajtása

12 778

14 778

3.

Rendkívüli behajtás

10 271

3 000

4.

Járulékbevételek összesen

392 068

378 500

5.

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

12 000

6.

Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

2 500

7.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

14 411

13 700

– terhességmegszakítás egyéni térítési díja

700

700

– terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

– baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

2 200

2 200

– késedelmi pótlék, bírság

10 211

9 500

– egyéb bevételek

500

500

8.

Kamat- és egyéb hozambevétel

600

600

9.

Működési célú bevételek

1 060

1 060

– központi költségvetés által térített

980

980

– egyéb működési bevétel

80

80

10.

Alapok közötti elszámolás

66 850

66 195

– nyugdíjkiadások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásai fedezetére

65 397

64 742

– közös feladatok elvégzésére átcsoportosított

1 453

1 453

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

2 100

Bevételek összesen:

489 489

476 655KIADÁSOK

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1.

Természetbeni ellátások

304 100

324 635

– gyógyító-megelőző ellátások

217 500

224 835

– gyógyfürdő-szolgáltatás

750

1 500

– anyatejellátás

200

200

– gyógyszertámogatás

72 000

81 850

– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)

800

1 250

– gyógyászati segédeszköz támogatás

11 500

13 000

– utazási költségtérítés

1 350

2 000

 

 

 

2.

Pénzbeli ellátások

131 066

128 340

– korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

77 066

79 000

– terhességi-gyermekágyi segély

9 500

9 500

– táppénz

42 800

38 140

ebből: munkáltatók által fizetett táppénz

12 000

6 000

– betegséggel kapcsolatos segélyek

800

800

– kártérítési járadék

900

900

 

 

 

3.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)

1 500

1 500

 

 

 

4.

Működésre fordított kiadások

13 900

15 346

– folyamatos működési kiadások

11 980

11 980

– behajtás ösztönzése

400

600

– ellenőrzési rendszerek fejlesztése

244

244

– informatikai fejlesztés kiadása

400

400

– beruházási kiadások

876

776

– Világbanki Program hazai költségei

 

1 346

 

 

 

5.

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

500

 

 

 

6.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás

5

5

 

 

 

7.

Alapok közötti elszámolás

39 975

39 253

 

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai fedezetére

39 975

39 253

 

 

 

8.

Kamat- a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

2 000

 

 

 

9.

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

 

4 000

Kiadások összesen:

491 046

515 579

EGYENLEG:

–1 557

–38 924


''

4. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai (Millió forintban)

Megnevezés

1996. évi
előirányzat
törvény szerint

1996. évi előirányzat
24%-os szinten
tartással

Előirányzat
változás

1996. évi
módosított
előirányzat

1.

2.

3.

4.

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

 

 

– fix összeg

4 996

5 222

–378

4 844

– területi pótlék

428

387

–5

382

– eseti ellátás díjazása

202

182

7

189

– teljesítmény díjazása

15 843

16 583

376

16 959

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

21 469

22 374

0

22 374

II. Feladatfinanszírozás

 

 

 

1. Egyéb alapellátás

 

 

 

– iskola-egészségügyi ellátás

797

822

6

828

– védőnői szolgálat

3 231

3 410

 

3

– ügyeleti szolgálat

2 643

2 643

–83

2 560

– kiegészítő alapellátási feladat

298

270

–10

260

– fogorvosi szolgáltatás

7 080

7 310

–754

6 556

– munkaegészségügyi szolgálat

0

0

 

0

– anya-, gyermek- és csecsemővédelem

717

750

–1

749

Egyéb alapellátás összesen

14 766

15 205

–842

14 363

2. Járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– gyermekgyógy. MSZ.SZ

44

39

 

39

– nőgyógy. MSZ.SZ

36

32

 

32

– sportegészségügyi ellátás

0

0

 

0

– nemibeteg-gondozás

515

539

–2

537

– tüdőgondozás

1 743

1 829

2

1 831

– ideggyógy. gondozás

962

1 009

2

1 011

– onkológiai gondozás

488

510

1

511

– alkohológiai és drogellátás

382

399

1

400

Járóbeteg-szakellátás összesen

4 170

4 357

4

4 361

3. Vérellátás

1 109

1 102

0

1 102

4. Mentés, betegszállítás összesen

6 539

6 854

100

6 954

5. Egyéb

 

 

 

– új beruházás

rekonstrukció

0

0

 

– rekonstrukció miatti kiesés

0

0

74

74

– E. raktár

0

0

 

0

– egyéb ellátás

586

611

–38

573

Egyéb összesen

586

611

36

647

Feladatfinanszírozás összesen

27 170

28 129

–702

27 427

III. Feladat + teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás

 

 

 

1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– nőgyógyászati szakrendelés

0

0

 

0

– nőgyógyászati szakambulancia

0

0

 

0

Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen

0

0

0

0

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– egyéb járóbeteg-szakrendelés

23 175

24 266

–455

23 811

– egyéb járóbeteg-szakambulancia

6 407

6 710

109

6 819

– speciális finanszírozású feladatok

851

872

–237

635

– CT. MRI

4 091

4 204

372

4 576

– művesekezelés

5 000

5 122

248

5 370

– házi szakápolás

600

600

–580

20

Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen

40 124

41 774

–543

41

Feladat + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen

40 124

41 774

–543

41 231

IV. Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás

 

 

 

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

– aktív ellátás

109 637

106 453

8 409

114 862

– művesekezelés

0

0

 

0

– speciális finanszírozású feladat

3 665

3 753

435

4 188

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

113 302

110 206

8 844

119 050

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen

13 841

13 423

343

13 766

Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen

127 143

123 629

9 187

132 816

KASSZÁK ÖSSZESEN (I– IV.)

215 906

215 906

7 942

223 848

Célelőirányzatok

 

 

 

– hsz. kieg. támogatás (vény)

370

370

 

370

– felülvizsgáló orvosok díja

252

252

–22

230

– egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev, mentálhig.)

725

725

–365

360

– kórházi eü.-i hulladék megsemmisítés

0

0

 

0

– újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egy napos kórházi kezelések

220

220

–220

0

– munkaegészségügy

0

0

 

0

– sportegészségügy

0

0

 

0

– E. raktár

27

27

 

27

– fejlesztési előirányzat

0

0

 

0

Célelőirányzatok összesen

1 594

1 594

–607

987

Mindösszesen

217 500

217 500

7 335

224 835


''

5. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi módosított előirányzat

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

80

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz*

10 920

 

 

3

 

 

 

A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

980

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz**

 

 

 

5

 

 

 

1994. évi pénzmaradvány igénybevétele

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

11 980

 

 

6

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz

1 346

 

 

7

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

400

 

 

8

 

 

 

Behajtás ösztönzés fedezete

600

 

 

9

 

 

 

FPEP elhelyezésének költsége és beruházások

776

 

 

11

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

244

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

15 346KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi módosított előirányzat

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 994

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

90

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

90

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

72

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 904

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

2 585

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

893

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

366

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 303

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

23

 

 

2

 

 

 

Felújítások

2

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

317

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

317

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei

9 367

 

1

 

 

 

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

12

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

12

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7

 

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

9 355

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

9 009

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 585

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 075

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 346

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

 

 

2

 

 

 

Felújítások

196

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

150

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

150

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

639

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

635

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

379

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

163

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

93

 

 

2

 

 

 

Felújítások

4

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

2 346

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

600

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

550

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

340

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

149

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

51

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

10

 

 

2

 

 

 

Felújítások

5

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

45

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

1 746

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

400

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadások

1 346

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

15 346


__________________
* Az 1996. évi előirányzat tartalmazza a Nyugdíjbizt.ág térítésének elmaradása miatti fedezetet is.
** A pénzátadás 1996-ban megszűnik, a járulékbevételben jelenik meg a fedezet.
''

6. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


A társadalombiztosítási alapok 1996. évi költségvetési mérlege

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

 

 

 

BEVÉTELEK

 

1.

Járulékbevételek

853 254

840 144

 

 

– munkáltatói járulékbefizetés

684 812

680 360

 

 

– egyéni járulékbefizetés

133 058

133 600

 

 

– munkanélküli ellátás után fizetett járulék

14 984

14 984

 

 

– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 300

1 600

 

 

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

1 600

2 100

 

 

– baleseti járulék

1 500

1 500

 

 

– munkáltatói táppénz hozzájárulás

12 000

6 000

 

2.

Kintlévőség behajtása

30 000

36 000

 

3.

Rendkívüli behajtás

24 083

7 000

 

4.

Járulékbevételek összesen

907 337

883 144

 

5.

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

12 000

6.

Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

2 500

 

7.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

28 475

26 800

 

8.

Kamat- és egyéb hozambevétel

3 600

3 600

 

9.

Lakásfedezeti kötvény törlesztése

1 160

1 160

10.

Működési célú bevételek

1 780

1 898

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

5 000

Bevételek összesen:

956 852

936 102

KIADÁSOK

 

 

 

 

1.

Nyugellátás

587 983

584 800

 

 

– nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

510 917

505 800

 

 

– egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

77 066

79 000

 

2.

Anyasági ellátások

9 500

9 500

 

3.

Táppénz

42 800

38 140

 

4.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás

84 300

96 100

 

 

– gyógyszertámogatás

72 000

81 850

 

 

– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)

800

1 250

 

 

– gyógyászati segédeszköz támogatás

11 500

13 000

 

5.

Gyógyító-megelőző ellátások

217 500

224 835

 

6.

Gyógyászati szolgáltatások

950

1 700

 

 

– gyógyfürdő-szolgáltatás

750

1 500

 

 

– anyatejellátás

200

200

 

7.

Egyéb ellátások

3 050

3 700

 

 

– utazási költségtérítés

1 350

2 000

 

 

– betegséggel kapcsolatos segélyek

800

800

 

 

– kártérítési járadék

900

900

 

8.

Kifizetőhelyi költségtérítés

500

500

 

9.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)

4 100

4 100

10.

Működésre fordított kiadások

23 874

25 238

11.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás

105

105

13.

Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

3 500

14.

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

 

4 000

Kiadások összesen:

974 662

996 218

EGYENLEG:

–17 810

–60 116


''

7. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvényhez


Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási forrásból
finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítéseik

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat*

BEVÉTELEK

1.

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései

133 200

137 940

2.

A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás-megtérítés

1 000

1 000

Összesen:

134 200

138 940


KIADÁSOK

1.

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

133 200

137 940

 

– családi pótlék

94 000

94 000

 

– várandóssági pótlék

1 800

1 800

 

– gyermekgondozási díj

18 000

18 000

 

– gyermekgondozási segély

12 000

12 000

 

– megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

400

400

 

– közgyógyellátás

7 000

11 740

2.

A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátási kiadás

1 000

1 000

 

– közgyógyellátás

1 000

1 000

Összesen:

134 200

138 940

EGYENLEG:

0

0___________________
* Az 1996. évi központi költségvetés módosítása során csak a közgyógyellátás előirányzata kerül módosításra. A táblázatban szereplő többi ellátási tétel előirányzatának értéke ezért nem változik.
''
1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. december 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. december 18.

2

A 27. § (2) bekezdését a 2015: CCXXIII. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére