• Tartalom

1996. évi XIV. törvény

1996. évi XIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről1

1998.07.23.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1)2 Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetését 564 895 millió forint bevételi, 586 087 millió forint kiadási előirányzattal, 21 192 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetésének mérlegét, a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.3

A bevételek részletezése

2. § (1)4 A járulékbevételek előirányzatának együttes összege 504 644 millió forint, amelyből 21 222 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 4000 millió forint a rendkívüli járulékbehajtásból származó járulékbevétel, 479 422 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 388 360 millió forint, ebből az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege 2300 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 79 000 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8362 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 1600 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2100 millió forint, melyből 1340 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete.

(2)5 A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 13 100 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 12 800 millió forint, 300 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és egyéb várható bevételeknek az összege.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek előirányzata 3000 millió forint. Az AT. 7. §-ának (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(4) Az AT. 7. §-ának (4) bekezdése alapján 1160 millió forint a Lakásfedezeti kötvény 1996. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(5) A működési célú bevételek előirányzata 720 millió forint. Ebből a nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) XI. fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. kiemelt előirányzat költségtérítésének előirányzata 420 millió forint, az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel előirányzata 300 millió forint.

(6)6 Az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátadást eszközölnek. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Egészségbiztosítási Alaptól (a továbbiakban: E. Alap) átvett járulék előirányzata 39 253 millió forint (az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap nyugdíjellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(7)7 A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2900 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1)8 Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 50 5800 millió forint.

(2) Az ellátások megállapításával és folyósításával összefüggésben felmerült, ténylegesen kimutatható postaköltség, bankköltség és útiköltség-térítés előirányzata 2600 millió forint.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket – ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is – akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(4)9 A működésre fordított kiadás előirányzata 9892 millió forint, amelyből 720 millió forint a 2. § (5) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 7340 millió forint,

b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére 50 millió forint,

c) az informatikai fejlesztés kiadásaira 840 millió forint,

d) a beruházási kiadásokra 1143 millió forint,

e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire a Kormány egyetértésével 159 millió forint

fordítható.

(5)10 Ha a (4) bekezdés c)–e) pontjai alatti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni, az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások előirányzata 100 millió forint.

(7)11 A nyugdíjkiadások után az E. Alapnak átadott járulék előirányzata 64 742 millió forint (az Ny. Alap 505 800 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(8) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján az E. Alapnak átadott rendszeres járulékok összege 1453 millió forint.

(9)12

(10) A Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság elhelyezését az ingyenes állami vagyonjuttatás keretében – megállapodás alapján – legkésőbb 1996.június 30-ig átadásra kerülő ingatlan(ok) útján kell biztosítani.

(11)13 A (4) bekezdés b) pontja alatti előirányzat a járulékellenőrzés során ténylegesen feltárt, illetve kirótt járulékmérték arányában túlléphető.

(12)14 A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 1500 millió forint.

Működési költségvetés

4. § (1)15 A működési költségvetés bevételi előirányzata 9892 millió forint.

(2) A működési kiadás 9892 millió forint összegéből

a) 938 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál16 és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 3604 millió forint a Területi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságoknál, 1532 millió forint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál felhasználható összeg;

b) a központosított kiadási előirányzat 3818 millió forint, ebből 1795 millió forint központosított intézményi előirányzat, 2023 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok előirányzata;

c) az a) és b) pontok alatti kiadások előirányzatai tartalmazzák az igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulékbevallási, -befizetési kötelezettség teljesítésének, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges kiadásokat.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Ny. Alap tartalékainak alakulását a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

6. § (1)17 Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetését 476 655 millió forint bevételi, 515 579 millió forint kiadási előirányzattal, 38 924 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetésének mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az E. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.18

A bevételek részletezése

7. § (1)19 A járulékbevételek együttes összege 378 500 millió forint, amelyből 14 778 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 3000 millió forint a rendkívüli járulékbevétel, 360 722 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből 292 000 millió forint munkáltatói egészségbiztosítási járulék, ebből 1700 millió forint az ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege, 54 600 millió forint az egyéni egészségbiztosítási járulék, 6622 millió forint a munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, 1500 millió forint a baleseti járulék, 6000 millió forint a munkáltatói táppénz-hozzájárulás. A központi költségvetés által – a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény20 (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján – az 1996-ban fizetett járulékbevétel 12 000 millió forint.

(2) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő kiadásaira a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(3)21 A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 13 700 millió forint. Ebből 9500 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 2200 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 500 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 600 millió forint. Az AT. 7. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(5)22 Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel – a nyugdíjkiadások után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére átvett járulék – előirányzata 64 742 millió forint. (Az Ny. Alap 505 800 millió forint nyugdíjkiadásainak az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetének meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(6) A működési célú bevétel 1060 millió forint, amely a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak 980 millió forint összegű, a központi költségvetés általi megtérítéséből és az intézmények saját folyó bevételeinek 80 millió forint nagyságú összegéből származik.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok végzésére az Ny. Alaptól átvett rendszeres járulék előirányzata 1453 millió forint.

(8)23 A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2100 millió forint.

A kiadások részletezése

8. § (1)24 A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata (ideértve az egészségügyi dolgozók 1996. évi esedékes béremelésnek a fedezetét is) – a felújítások, beruházások nélkül – 224 835 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2)25 A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 81 850 millió forint, amelyből 400 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának előirányzata, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 13 000 millió forint, 1250 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére szolgáló kiadás előirányzata.

(3)26 A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak előirányzata 1500 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak előirányzata 200 millió forint.

(4)27 Az E. Alapot terhelő nyugellátások (korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások) előirányzata 79 000 millió forint

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak összege 9500 millió forint.

(6)28 A táppénzkiadás előirányzata 38 140 millió forint.

(7)29 Az egyéb betegségi ellátások együttes előirányzata 3700 millió forint. Ebből a betegséggel kapcsolatos segélyek 800 millió forint összegű előirányzatából 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, a kártérítési járadék összege 900 millió forint, az utazási költségtérítés 2000 millió forint.

(8) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások előirányzata 1500 millió forint, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 500 millió forint.

(9) A kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata 5 millió forint.

(10)30 Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Ny. Alapnak átadott járulék előirányzata 39 253 millió forint. (Az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(11) A (2)–(10) bekezdésben meghatározott, esedékessé váló kifizetéseket akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(12)31 A működésre fordított kiadás előirányzata 15 346 millió forint, amelyből 1060 millió forint a 7. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 11 980 millió forint,

b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére 600 millió forint,

c) a működési célú informatikai fejlesztésre 400 millió forint,

d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására 776 millió forint,

e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére 244 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire – a Kormány egyetértésével – 1346 millió forint

fordítható.

(13)32 Ha a (12) bekezdés c)–e) pontja szerinti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni, az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(14)33

(15)34 A (12) bekezdés b) pontja alatti kiadási előirányzat a tényleges bevételek mértéke arányában túlléphető.

(17)35 Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére szolgáló célelőirányzat 4000 millió forint.

(18)36 A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 2000 millió forint.

Működési költségvetés

9. §37 (1) A működési költségvetés bevételi előirányzata 1 4000 millió forint.

(2) A működési kiadások 1 4000 millió forint összegéből

a) az Egészségbiztosítási Önkormányzat38 és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadási előirányzata 2994 millió forint, 12 millió forint a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok, 9355 millió forint a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadási előirányzata, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadási előirányzata 639 millió forint;

b) a központosított előirányzatok összege 2346 millió forint.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) Az egészségbiztosítás által folyósított, de nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az E. Alap tartalékainak alakulását a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

11. § Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján, ezen kiadások fedezetéül az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százaléka az E. Alap bevételét képezi.

12. § Az Ny. Alap és az E. Alap nyugdíjkiadási előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (igazgatási szervei) különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás – ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is – szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére [a T. 13. §., 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)–(3) bekezdése] 450 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 150 millió forintot használhat fel.

13. § (1)39 A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó bevételi főösszege 936 102 millió forint, kiadási főösszege 996 218 millió forint, hiánya 60 116 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányát az 1. § (3) és a 6. § (3) bekezdéseiben előírtak szerint kell rendezni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

,,
a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 57,65%-ának (a társadalombiztosítási járulékon – 42,5% – belül a nyugdíjbiztosítási járulék – 24,5% – részarányának), a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj utáni 24,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék teljes összegének, a munkanélküli járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, továbbá a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulék teljes összegének, valamint az egyéni járulékok 60%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékének – 10% – belül a nyugdíjjárulék – 6% – részarányának) a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék és egyéni nyugdíjjárulék;
b) egyéb járulék, ideértve az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként szerzett szolgálati idő nyugdíjköltségeinek fedezetére a központi költségvetés által fizetett járulékot;
c) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül
ca) a Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett – jogalap nélküli felvétel vagy más ok miatt –, visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében;
cb) az egyéb tételek – ide nem értve a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítésének összegét –, valamint, eltérő rendelkezés hiányában a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 58,10%-a (a járulékok együttes mértékén – 52,5% – belül a nyugdíjbiztosítási feladatokra meghatározott járulékmértékek együttes összegének – 30,5% – részaránya);''

(2) Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

,,
a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 42,35%-ának (a társadalombiztosítási járulékon – 42,5% – belül az egészségbiztosítási járulék – 18% – részarányának), valamint – a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulékot nem tartalmazó – egyéni járulékok 40%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékén – 10% – belül az egészségbiztosítási járulék – 4% – részarányának) az Egészségbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói és egyéni egészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi;''
,,
c) egyéb járulék, valamint a munkáltatói táppénzhozzájárulás;''

(3) Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

,,
d) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül
da) a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése, valamint az Egészségbiztosítási Alapból fizetett, – jogalap nélküli felvétel, vagy más ok miatt – visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében;
db) az egyéb tételek, valamint – eltérő rendelkezés hiányában – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 41,90%-a (a járulékok együttes mértékén – 52,5% – belül az egészségbiztosítási feladatokra meghatározott járulékmértékek együttes összegének – 22% – részaránya);''

(4) Az AT. az 5. §-át követően a következő 5/A. §-sal egészül ki:

,,
5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen a kintlévőségek behajtásából eredő – az erre a célra szolgáló célelszámolási számlára befolyó – járulékbevételnek, illetve a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak (elfedett járulék kirovás) 2 százaléka – legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg – a társadalombiztosítási önkormányzatok behajtási, illetve járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.
(2) A járulékbevételből a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulékfizetési kötelezettség az (1) bekezdés szerinti összeg a Nyugdíjbiztosítási Alap, a kintlévőségek behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel az (1) bekezdés szerinti összeg az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi. A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan a 4–5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni.''

(5) Az AT. 11. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének pótköltségvetési törvényjavaslatot kell készítenie, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap várható éves egyenlege legalább az előirányzott kiadási főösszeg 1%-ával kedvezőtlenebb az előirányzott egyenlegnél, és ez a tárgyév szeptember 30-áig megállapítható.''

(6)40 Az AT. 11. §-a a következő (9)–(13) bekezdésekkel egészül ki:

,,(9) A társadalombiztosítási alapok kezelői kötelesek gazdaságos, hatékony és költségtakarékos, a járulékfizetők érdekeit szolgáló gazdálkodást folytatni a társadalombiztosítási alapok kezelése során.
(10)
(11)
(12) Az E. Alap köteles a Kormány részére negyedévente a keresőképesség elbírálásával, a munkaképesség csökkenés megállapításával és a gyógyszerfelhasználással kapcsolatos ellenőrzésekről készült jelentést, az ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódó intézkedések tervezetét megküldeni.
(13) A Kormány a (10)–(11) bekezdésben foglaltak során a feltárt hiányosságok megszüntetésére és az általa javasolt intézkedések megtételére – az Állami Számvevőszékkel egyetértésben – felhívja az Alapok kezelőit. Az Alapok kezelői véleményükről és a megtett intézkedésekről kötelesek az Országgyűlésnek vagy az Országgyűlés illetékes bizottságának beszámolni, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett.''

15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Et.) 10. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az OEP a természetbeni szolgáltatások nyújtására szerződést köthet egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltatóval, orvosi eszközök, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz gyártására, forgalmazására jogosult gyártóval, illetve forgalmazóval.
(2) Az OEP az egészségügyi szakellátásokra a szerződéseket a jogszabályban meghatározott területi ellátási és szakmai normatívák alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között köti meg.
(3) A szerződések megkötésének feltételeit, különösen a szükséges adatokat, az elszámolás módszereit az OEP útmutatóban hozza nyilvánosságra. Az Útmutatókat a Népjóléti Közlöny különszámában kell közzé tenni.''
,,(4) Az E. Alap kezelője a vele természetbeni, egészségügyi szolgáltatások nyújtására szerződött intézmények finanszírozására előleget folyósíthat. Az előlegfolyósítás feltételeit kormány rendelet szabályozza.''

(3) Az Et. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(2) Egy súlyszám országos forint alapértékét az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján az OEP havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével. Ellátási szintenként és a szakmai összetétel alapján intézménycsoportonként eltérő szorzó kerül évenként kialakításra. Az egyes ellátási szintekhez tartozó intézményeket a népjóléti miniszter41 az Alap kezelője véleményének kikérésével állapítja meg.
(4) A fekvőbeteg-intézeti háttér mellett elvégezhető, de egy napnál hosszabb kórházi tartózkodást nem igénylő beavatkozás finanszírozása a Homogén Betegség Csoportok elvei szerint történik, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint.''

(4) Az Et. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és (3) bekezdéssel egészül ki:

[(1) Feladatokhoz rendelt finanszírozás kerül alkalmazásra:]

,,
c) mentés;
(3) Betegszállítás esetén teljesítmény-finanszírozás kerül alkalmazásra, melynek részletes szabályozását, valamint a szerződéskötés szabályait kormányrendelet határozza meg.''

(5) Az Et. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Az E. Alap kezelője az egészségügyi ellátás színvonalát és hatékonyságát szolgáló szolgáltatások, eljárások támogatására, fejlesztésére és bevezetésére – a gyógyító-megelőző előirányzat célelőirányzata terhére – a népjóléti miniszterrel közösen megállapított szakmapolitikai körben a 10. § (2) bekezdésben meghatározott kapacitásokat meghaladó szolgáltatásokra pályázatot írhat ki. A pályázatok közös elbírálása után a kiválasztott szolgáltatásokra az E. Alap kezelője szerződés szerinti finanszírozást nyújt.''

16. §42

17. § (1) A törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, valamint 6. §-ának (1) bekezdésében megjelölt rendkívüli behajtásból származó bevétel teljesülése érdekében – a T. 114. §-ának felhatalmazása és csődeljárásban kötött megállapodásokban a járuléktartozásokat terv szerint fizetők és a végrehajtás alatt állók kivételével – a teljes adósságállomány felülvizsgálatát az Alapok kezelői végezzék el, és bocsássák a Kormány rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a Kormány az önkormányzatokkal együttműködve hozza meg a szükséges döntéseket, illetve kezdeményezze a megfelelő törvényi rendelkezések meghozatalát az adósságállomány minél nagyobb részének a költségvetési év folyamán történő beszedésére. A beszedés érdekében a behajtásban érvényesíthető törvényes eszközök leghatékonyabb alkalmazására kell törekedni, valamint a kapcsolódó eljárások gyorsítását kell elérni.

(3) A Kormány a társadalombiztosítási önkormányzatokkal együtt – az éves költségvetés időarányos teljesítésének értékelése keretében – negyedévenként értékeli a behajtási tevékenység eredményeit.

18. § (1) Ez a törvény – a 16. § kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az AT. 4. §-ának (2) bekezdésében az ,,56,48%-ának'' szövegrész helyébe az ,,58,10%-ának'' szövegrész lép, az AT. 5. §-a (2) bekezdésében a ,,43,52%-ának'' szövegrész helyébe a ,,41,90%-ának'' szövegrész lép; az AT. 4. §-ának (2) bekezdésében ,,a 10. § (9) bekezdésében meghatározott, az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésébe átutalandó összeg fedezetére'' szövegrész, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének j) pontjában az ,,és (9)'' szövegrész, valamint az AT. 10. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti. A 16. § (1)–(5) bekezdése a kihirdetést követő 45. napon, (6) bekezdése a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az AT.-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1996. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1996. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1995. december 31-én hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

(4) Az 1996. évi rendkívüli járulékbehajtás során e törvény hatálybalépésekor érvényes járulékmegosztási arányokat kell alkalmazni.

(5) A büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézményeknél az Egészségbiztosítási Alap kezelője feladathoz rendelt finanszírozást alkalmaz. Az éves előirányzat összege az intézmény-finanszírozás körében érvényesülő átlagos kiadásnövekedéssel megemelt szintre hozott bázisra számított átlagos növekedéssel azonos.

1. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez43


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK

1.

Járulékbevételek

484 235

479 422

– munkáltatói járulékbefizetés

391 099

388 360

– egyéni nyugdíjjárulék befizetések

80 874

79 000

– munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

8 362

8 362

– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 300

1 600

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

1 600

2 100

2.

Kintlévőség behajtása

17 222

21 222

3.

Rendkívüli behajtás

13 812

4 000

4.

Járulékbevételek összesen

515 269

504 644

5.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb (késedelmi pótlék) bevétel

14 064

13 100

– késedelmi pótlék és rendbírság

13 764

12 800

– egyéb bevételek

300

300

6.

Kamat- és egyéb hozambevétel + befekt. hozama tart. + bef. eszk. érték

3 000

3 000

7.

Lakásfedezeti kötvény törlesztése

1 160

1 160

8.

Működési célú bevételek

720

838

– központi költségvetés által térített

420

420

– egyéb működési bevétel

300

300

– az 1994. évi pénzmaradványból

 

 

– az 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány

 

118

9.

Alapok közötti elszámolás

39 975

39 253

 

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásaira

39 975

39 253

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

2 900

Bevételek összesen:

574 188

564 895

KIADÁSOK

1.

Nyugellátások

510 917

505 800

– korhatár fölött saját jogú nyugdíjak

440 417

436 100

– hozzátartozói ellátások

70 500

69 700

2.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb kiadás)

2 600

2 600

3.

Működésre fordított kiadások

9 974

9 892

– folyamatos működési kiadások

7 381

7 340

– ellenőrzési tevékenység ösztönzése

50

50

– informatikai fejlesztés kiadása

840

840

– beruházási kiadások

1 343

1 143

– adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

– Világbanki program hazai költségei

 

159

– 1995. évi pénzmaradvány

 

 

4.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások

100

100

5.

Fővárosi Igazgatóság új székháza – céltartalék

 

 

6.

Alapok közötti elszámolás

66 850

66 195

 

– nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alap egészségbiztosítási szolgáltatásai fedezetére

65 397

64 742

 

– közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék

1 453

1 453

7.

Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

1 500

Kiadások összesen:

590 441

586 087

EGYENLEG:

–16 253

–21 192

2. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez44


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Előirányzat név

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

300

300

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

6 661

6 661

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése

420

420

 

 

4

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

840

840

 

 

5

 

 

 

Ingatlanberuházásokra átvett pénzeszköz

1 343

1 143

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

 

 

7

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz

50

50

 

 

8

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány

 

118

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

9 974

9 892KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Előirányzat név

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

938

938

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

117

117

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

107

107

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

36

36

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

16

16

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

55

55

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3

3

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

7

7

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

821

821

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

821

821

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

292

292

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

119

119

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

384

384

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

24

24

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

2

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

3 604

3 604

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

3 563

3 563

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 900

1 900

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

759

759

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

904

904

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1

1

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

40

40

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

1 532

1 532

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 527

1 527

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

718

718

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

289

289

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

519

519

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

1

1

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

3 900

3 818

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

1 995

1 795

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

465

465

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

297

297

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

127

127

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

31

31

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

10

10

 

 

 

5

 

 

 

Tartalék

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

187

187

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 343

1 143

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

1 905

2 023

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

840

840

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

 

159

 

 

3

 

 

 

Kamat és rendelkezésretartási jutalék

41

 

 

 

4

 

 

 

Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások

38

38

 

 

5

 

 

 

Folyamatos informatikai kiadások

100

100

 

 

6

 

 

 

Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz

38

38

 

 

7

 

 

 

Üzemorvosi hozzájárulás

15

15

 

 

8

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra

360

360

 

 

9

 

 

 

Üzemeltetési költség

169

169

 

 

10

 

 

 

Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók)

50

50

 

 

11

 

 

 

Központi nyomtatványellátás

40

40

 

 

12

 

 

 

Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj

14

14

 

 

13

 

 

 

Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete

200

200

 

3

 

 

 

Nettó hozzájárulás az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:

9 974

9 892

3. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai

millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

 

 

 

1.

Központi költségvetésből finanszírozottak

50 000

 

– politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

7 300

 

= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések

 

 

= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok

 

 

= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások

 

 

= nemzeti gondozotti ellátások

 

 

= közszolgálati idő után járó nyugdíjkiegészítés

 

 

– bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeni megváltása

3 000

 

– az 1992. évi profiltisztítás

5 200

 

= lakbér-hozzájárulás

300

 

= vakok személyi járadéka

2 400

 

= rokkantsági járadék

1 800

 

= egészségkárosodási járadék

500

 

= katonai családi segély

200

 

– az 1994. évi profiltisztítás

34 500

 

= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék

5 800

 

= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka

22 000

 

= cukorbetegek támogatása

100

 

= mezőgazdasági járadékok

6 600

2.

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj

12 000

3.

Szolidaritási Alapból finanszírozott előnyugdíj

7 000

4.

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján

300

5.

Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján

2 400

6.

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

3 500

 

 

 

 

Összesen:

75 200

4. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

millió forint

Sor-
szám

 

Tartalékok

Megnevezés

likviditási tartalék

befektetések hozama tartalék

tartósan befektetett eszközök

 

 

 

 

 

1.

1992. év végi – a kiadási többlet hatását nem tartalmazó – állapot

10 993

4 735

15 485

2.

Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben

–9 617

3.

1993. évi induló állapot

1 376

4 735

15 485

4.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása

1 403

5.

1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény

5 000

6.

1993. évi hiány

–7 402

7.

Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása

–599

–1 879

8.

1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően

377

4 136

13 606

9.

A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása

2 421

10.

1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben

4 455

11.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV

1 148

12.

Épületberuházás, ingatlanvásárlás

–499

499

13.

Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan

185

14.

Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke

421

15.

1994. évi költségvetési hiány

–23 845

16.

A tartósan befektetett eszközök 1994. évi értékvesztése (Lupis-követelés)

–380

17.

Befekt. hozama tartalék megtérülése

8

18.

1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi)

–15 445

3 645

14 331

19.

1993. évi állami garancia

2 053

20.

1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése

350

21.

1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, állami

1 068

22.

1994. évi zárszámadás szerint

–11 974

3 645

14 331

23.

1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben

5 162

24.

1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése

822

25.

Épületberuházás, ingatlanvásárlás, kft.-alapítás

–1 870

1 870

26.

Ingyenes állami vagyonjuttatás tv. szerint (65 Mrd Ft 55,68%-a)*

36 007

27.

Vagyoncsökkenés az 1995. évi költségvetési tv. szerint

–1 766

–2 565

28.

Az 1995. évi várható költségvetési hiány (rendezésig)

–1 222

29.

1995. év végi várható

–7 212

9

49 643


_____________
Az Alap 1996. évi kiadási főösszege 6%-ának megfelelő likviditási tartalék 36,3 Mrd Ft lenne.
* Eddig átadásra került 3501,1 M Ft

5. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez45


Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1.

Járulékbevételek

369 019

360 722

– munkáltatói járulékbefizetés

293 713

292 000

– egyéni egészségbiztosítási járulékbefizetés

55 184

54 600

– munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék

6 622

6 622

– baleseti járulék

1 500

1 500

– munkáltatói táppénz-hozzájárulás

12 000

6 000

2.

Kintlévőség behajtása

12 778

14 778

3.

Rendkívüli behajtás

10 271

3 000

4.

Járulékbevételek összesen

392 068

378 500

5.

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

12 000

6.

Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

2 500

7.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

14 411

13 700

– terhességmegszakítás egyéni térítési díja

700

700

– terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

800

800

– baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése

2 200

2 200

– késedelmi pótlék, bírság

10 211

9 500

– egyéb bevételek

500

500

8.

Kamat- és egyéb hozambevétel

600

600

9.

Működési célú bevételek

1 060

1 060

– központi költségvetés által térített

980

980

– egyéb működési bevétel

80

80

10.

Alapok közötti elszámolás

66 850

66 195

– nyugdíjkiadások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásai fedezetére

65 397

64 742

– közös feladatok elvégzésére átcsoportosított

1 453

1 453

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

2 100

Bevételek összesen:

489 489

476 655KIADÁSOK

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

1.

Természetbeni ellátások

304 100

324 635

– gyógyító-megelőző ellátások

217 500

224 835

– gyógyfürdő-szolgáltatás

750

1 500

– anyatejellátás

200

200

– gyógyszertámogatás

72 000

81 850

– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)

800

1 250

– gyógyászati segédeszköz támogatás

11 500

13 000

– utazási költségtérítés

1 350

2 000

 

 

 

2.

Pénzbeli ellátások

131 066

128 340

– korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások

77 066

79 000

– terhességi-gyermekágyi segély

9 500

9 500

– táppénz

42 800

38 140

ebből: munkáltatók által fizetett táppénz

12 000

6 000

– betegséggel kapcsolatos segélyek

800

800

– kártérítési járadék

900

900

 

 

 

3.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)

1 500

1 500

 

 

 

4.

Működésre fordított kiadások

13 900

15 346

– folyamatos működési kiadások

11 980

11 980

– behajtás ösztönzése

400

600

– ellenőrzési rendszerek fejlesztése

244

244

– informatikai fejlesztés kiadása

400

400

– beruházási kiadások

876

776

– Világbanki Program hazai költségei

 

1 346

 

 

 

5.

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

500

 

 

 

6.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás

5

5

 

 

 

7.

Alapok közötti elszámolás

39 975

39 253

 

– pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai fedezetére

39 975

39 253

 

 

 

8.

Kamat- a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

2 000

 

 

 

9.

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

 

4 000

Kiadások összesen:

491 046

515 579

EGYENLEG:

–1 557

–38 924

6. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez46

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai (Millió forintban)

Megnevezés

1996. évi
előirányzat
törvény szerint

1996. évi előirányzat
24%-os szinten
tartással

Előirányzat
változás

1996. évi
módosított
előirányzat

1.

2.

3.

4.

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

 

 

– fix összeg

4 996

5 222

–378

4 844

– területi pótlék

428

387

–5

382

– eseti ellátás díjazása

202

182

7

189

– teljesítmény díjazása

15 843

16 583

376

16 959

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

21 469

22 374

0

22 374

II. Feladatfinanszírozás

 

 

 

1. Egyéb alapellátás

 

 

 

– iskola-egészségügyi ellátás

797

822

6

828

– védőnői szolgálat

3 231

3 410

 

3

– ügyeleti szolgálat

2 643

2 643

–83

2 560

– kiegészítő alapellátási feladat

298

270

–10

260

– fogorvosi szolgáltatás

7 080

7 310

–754

6 556

– munkaegészségügyi szolgálat

0

0

 

0

– anya-, gyermek- és csecsemővédelem

717

750

–1

749

Egyéb alapellátás összesen

14 766

15 205

–842

14 363

2. Járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– gyermekgyógy. MSZ.SZ

44

39

 

39

– nőgyógy. MSZ.SZ

36

32

 

32

– sportegészségügyi ellátás

0

0

 

0

– nemibeteg-gondozás

515

539

–2

537

– tüdőgondozás

1 743

1 829

2

1 831

– ideggyógy. gondozás

962

1 009

2

1 011

– onkológiai gondozás

488

510

1

511

– alkohológiai és drogellátás

382

399

1

400

Járóbeteg-szakellátás összesen

4 170

4 357

4

4 361

3. Vérellátás

1 109

1 102

0

1 102

4. Mentés, betegszállítás összesen

6 539

6 854

100

6 954

5. Egyéb

 

 

 

– új beruházás

rekonstrukció

0

0

 

– rekonstrukció miatti kiesés

0

0

74

74

– E. raktár

0

0

 

0

– egyéb ellátás

586

611

–38

573

Egyéb összesen

586

611

36

647

Feladatfinanszírozás összesen

27 170

28 129

–702

27 427

III. Feladat + teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás

 

 

 

1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– nőgyógyászati szakrendelés

0

0

 

0

– nőgyógyászati szakambulancia

0

0

 

0

Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen

0

0

0

0

2. Egyéb járóbeteg-szakellátás

 

 

 

– egyéb járóbeteg-szakrendelés

23 175

24 266

–455

23 811

– egyéb járóbeteg-szakambulancia

6 407

6 710

109

6 819

– speciális finanszírozású feladatok

851

872

–237

635

– CT. MRI

4 091

4 204

372

4 576

– művesekezelés

5 000

5 122

248

5 370

– házi szakápolás

600

600

–580

20

Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen

40 124

41 774

–543

41

Feladat + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen

40 124

41 774

–543

41 231

IV. Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás

 

 

 

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

– aktív ellátás

109 637

106 453

8 409

114 862

– művesekezelés

0

0

 

0

– speciális finanszírozású feladat

3 665

3 753

435

4 188

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

113 302

110 206

8 844

119 050

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen

13 841

13 423

343

13 766

Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen

127 143

123 629

9 187

132 816

KASSZÁK ÖSSZESEN (I– IV.)

215 906

215 906

7 942

223 848

Célelőirányzatok

 

 

 

– hsz. kieg. támogatás (vény)

370

370

 

370

– felülvizsgáló orvosok díja

252

252

–22

230

– egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev, mentálhig.)

725

725

–365

360

– kórházi eü.-i hulladék megsemmisítés

0

0

 

0

– újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egy napos kórházi kezelések

220

220

–220

0

– munkaegészségügy

0

0

 

0

– sportegészségügy

0

0

 

0

– E. raktár

27

27

 

27

– fejlesztési előirányzat

0

0

 

0

Célelőirányzatok összesen

1 594

1 594

–607

987

Mindösszesen

217 500

217 500

7 335

224 835

7. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez47


Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi módosított előirányzat

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működés saját bevételei

80

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz*

10 920

 

 

3

 

 

 

A nem egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése

980

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz**

 

 

 

5

 

 

 

1994. évi pénzmaradvány igénybevétele

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

11 980

 

 

6

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz

1 346

 

 

7

 

 

 

Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz

400

 

 

8

 

 

 

Behajtás ösztönzés fedezete

600

 

 

9

 

 

 

FPEP elhelyezésének költsége és beruházások

776

 

 

11

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

244

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:

15 346KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Címszám

Alcím-
szám

Előirány-
zat csoport-
szám

Kiemelt előirány-
zatszám

Címnév

Alcím-
név

Előirány-
zat csoport-
név

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi módosított előirányzat

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

2 994

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

90

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

90

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

72

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 904

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

2 585

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

893

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

366

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 303

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

23

 

 

2

 

 

 

Felújítások

2

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

317

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

317

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei

9 367

 

1

 

 

 

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

12

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

12

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7

 

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

9 355

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

9 009

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 585

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 075

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 346

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

3

 

 

2

 

 

 

Felújítások

196

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

150

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

150

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

639

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

635

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

379

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

163

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

93

 

 

2

 

 

 

Felújítások

4

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

2 346

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

600

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

550

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

340

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

149

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

51

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

10

 

 

2

 

 

 

Felújítások

5

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

45

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

1 746

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

400

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadások

1 346

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

15 346


__________________
* Az 1996. évi előirányzat tartalmazza a Nyugdíjbizt.ág térítésének elmaradása miatti fedezetet is.
** A pénzátadás 1996-ban megszűnik, a járulékbevételben jelenik meg a fedezet.

8. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez48


Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási forrásból
finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítéseik

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat*

BEVÉTELEK

1.

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései

133 200

137 940

2.

A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás-megtérítés

1 000

1 000

Összesen:

134 200

138 940


KIADÁSOK

1.

Központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

133 200

137 940

 

– családi pótlék

94 000

94 000

 

– várandóssági pótlék

1 800

1 800

 

– gyermekgondozási díj

18 000

18 000

 

– gyermekgondozási segély

12 000

12 000

 

– megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

400

400

 

– közgyógyellátás

7 000

11 740

2.

A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátási kiadás

1 000

1 000

 

– közgyógyellátás

1 000

1 000

Összesen:

134 200

138 940

EGYENLEG:

0

0___________________
* Az 1996. évi központi költségvetés módosítása során csak a közgyógyellátás előirányzata kerül módosításra. A táblázatban szereplő többi ellátási tétel előirányzatának értéke ezért nem változik.

9. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása

 

 

 

 

millió forintban

Megnevezés

1994. évi záróállomány

1995. évi várható állományváltozás

1995. évi várható záróállomány

1996. évi előirányzott nyitóállomány

 

 

 

 

 

 

1.

Tartósan befektetett eszközök

1 146

 

1 146

1 146

2.

Befektetések hozama tartalék

535

–535

 

 

3.

Likviditási tartalék

–34 974

 

 

 

4.

Vissztehermentesen átvett vagyon

651

11 000

11 651

11 651


A táblázat a tartalékok állományát befolyásoló, törvényben rögzített kötelezettségek hatását tartalmazza.
Befektetések hozama tartalék: 1995. évi LXXIII. törvény 6. §-ának (8) bekezdése, 3. számú melléklet bevételi oldal 8. sor.
Likviditási tartalék: Az Egészségbiztosítási Alap költségvetési hiányai végleges elrendezéséről szóló (az 1996. évi központi költségvetési törvényjavaslat részét képező) törvényi rendelkezést az Országgyűlés még nem fogadta el, ezért e sorban nem szerepel adat.
Vissztehermentesen átvett vagyon: 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése.
Az 1995. év eltelt időszakában ténylegesen a Postabank Rt. 659 millió forint és az OTP Bank Rt. 2800 millió forint névértékű részvényeinek vissztehermentes átadása történt meg. Várhatóan 1995-ben nem történik meg az Egészségbiztosítási Alapot az említett törvényi kötelezettség alapján illető teljes vagyonmennyiség átadása.

10. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez49


A társadalombiztosítási alapok 1996. évi költségvetési mérlege

 

Millió forintban

Megnevezés

1996. évi előirányzat

1996. évi módosított előirányzat

 

 

 

BEVÉTELEK

 

1.

Járulékbevételek

853 254

840 144

 

 

– munkáltatói járulékbefizetés

684 812

680 360

 

 

– egyéni járulékbefizetés

133 058

133 600

 

 

– munkanélküli ellátás után fizetett járulék

14 984

14 984

 

 

– munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék

2 300

1 600

 

 

– egyes szociális ellátások után fizetett járulék

1 600

2 100

 

 

– baleseti járulék

1 500

1 500

 

 

– munkáltatói táppénz hozzájárulás

12 000

6 000

 

2.

Kintlévőség behajtása

30 000

36 000

 

3.

Rendkívüli behajtás

24 083

7 000

 

4.

Járulékbevételek összesen

907 337

883 144

 

5.

Központi költségvetés által fizetett járulék

12 000

12 000

6.

Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel

2 500

2 500

 

7.

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel

28 475

26 800

 

8.

Kamat- és egyéb hozambevétel

3 600

3 600

 

9.

Lakásfedezeti kötvény törlesztése

1 160

1 160

10.

Működési célú bevételek

1 780

1 898

11.

Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából

 

5 000

Bevételek összesen:

956 852

936 102

KIADÁSOK

 

 

 

 

1.

Nyugellátás

587 983

584 800

 

 

– nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások

510 917

505 800

 

 

– egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások

77 066

79 000

 

2.

Anyasági ellátások

9 500

9 500

 

3.

Táppénz

42 800

38 140

 

4.

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás

84 300

96 100

 

 

– gyógyszertámogatás

72 000

81 850

 

 

– vérzékenység kezelése (VIII. faktor)

800

1 250

 

 

– gyógyászati segédeszköz támogatás

11 500

13 000

 

5.

Gyógyító-megelőző ellátások

217 500

224 835

 

6.

Gyógyászati szolgáltatások

950

1 700

 

 

– gyógyfürdő-szolgáltatás

750

1 500

 

 

– anyatejellátás

200

200

 

7.

Egyéb ellátások

3 050

3 700

 

 

– utazási költségtérítés

1 350

2 000

 

 

– betegséggel kapcsolatos segélyek

800

800

 

 

– kártérítési járadék

900

900

 

8.

Kifizetőhelyi költségtérítés

500

500

 

9.

Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)

4 100

4 100

10.

Működésre fordított kiadások

23 874

25 238

11.

Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás

105

105

13.

Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt

 

3 500

14.

Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére

 

4 000

Kiadások összesen:

974 662

996 218

EGYENLEG:

–17 810

–60 116

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. március 29. A költségvetés végrehajtására lásd az 1997: CLII. törvényt. A törvényt a 2022: XXII. törvény 240. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése az 1996: CXX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (6) bekezdése az 1996: CXX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (7) bekezdését az 1996: CXX. törvény 5. §-a iktatta be.

8

A 3. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése az 1996: CXX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdése az 1996: CXX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (9) bekezdését az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (11) bekezdését az 1996: LX. törvény 15. §-ának (1) bekezdése iktatta be.

14

A bekezdést az 1996: CXX. törvény 9. §-a iktatta be.

15

A 4. § (1) és (2) bekezdése az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat az 1998: XXXIX. törvény 10.§-a értelmében megszünt.

17

A 6. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

19

A 7. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1975:II. törvényt utóbb hatályon kívül helyezte az 1997: LXXX. törvény mellékletének a) pontja.

21

A 7. § (3) bekezdése az 1996: CXX. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

22

A 7. § (5) bekezdése az 1996: CXX. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (8) bekezdését az 1996: CXX. törvény 14. §-a iktatta a szövegbe.

24

A 8. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

25

A 8. § (2) bekezdése az 1996: CXX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

26

A 8. § (3) bekezdése az 1996: CXX. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

27

A 8. § (4) bekezdése az 1996: CXX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

28

A 8. § (6) bekezdése az 1996: CXX. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

29

A 8. § (7) bekezdése az 1996: CXX. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

30

A 8. § (10) bekezdése az 1996: CXX. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

31

A 8. § (12) bekezdése az 1996: CXX. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

32

A 8. § (13) bekezdése az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 8. § (14) bekezdését az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

34

A 8. § (15) bekezdését az 1996: LX. törvény 15. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

35

A 8. § (17) bekezdését az 1996: CXX. törvény 23. §-a iktatta be.

36

A 8. § (18) bekezdését az 1996: CXX. törvény 24. §-a iktatta be.

37

A 9. § (1) és (2) bekezdése az 1996: CXX. törvény 27. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

38

Az Egészégbiztosítási Önkormányzat az 1998: XXXIX. törvény 10.§-a értelmében megszünt.

39

A 13. § (1) bekezdése az 1996: CXX. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

40

A 14. § (6) bekezdése az 1998: XXXIX. törvény 12. §-ának f) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 16. §-t az 1997: LXXX. törvény Mellékletének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

43

Az 1. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 1. számú mellékletével megállapított szöveg.

44

A 2. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 2. számú mellékletével megállapított szöveg.

45

Az 5. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

46

A 6. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 4. számú mellékletével megállapított szöveg.

47

A 7. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 5. számú mellékletével megállapított szöveg.

48

A 8. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 7. számú mellékletével megállapított szöveg.

49

A 10. számú melléklet az 1996: CXX. törvény 26. §-ával, valamint 6. számú mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére