• Tartalom

1996. évi L. törvény

1996. évi L. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról és kiegészítéséről1

1996.06.27.

1. § A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 92/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. A képviselő-testület e rendelkezés hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles – szakmai szempontok szerint – a pályázatot kiírni, azt elbírálni és a polgármester a könyvvizsgáló számára a megbízást kiadni.''

2. § Az Ötv. a következő 92/D. §-sal egészül ki:

,,92/D. § (1) Ha a könyvvizsgáló a 92/A. § (1)–(2) bekezdésében, illetve a 92/C. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott feladatát a megbízási szerződésben rögzített határidőre előreláthatólag nem tudja teljesíteni, köteles ezt a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal – illetve, ha az akadályozó körülmény később keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül – a helyi önkormányzatnak írásban bejelenteni. Ezt követően a helyi önkormányzat képviselő-testülete – a körülményeket mérlegelve – vagy határidőt szab az utólagos teljesítésre, vagy haladéktalanul – pályázati eljárás nélkül – új könyvvizsgálót bíz meg.
(2) Ha a könyvvizsgáló a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a szerződésben rögzített határidőben nem teljesíti, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a határidő lejártakor – a mulasztó könyvvizsgáló költségére – az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ezzel egyidejűleg a bejelentési kötelezettségét, illetőleg a szerződés teljesítését menthető ok nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval szemben
a) az ebből eredő kártérítési igényét érvényesíti a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint, és
b) a 92/B. § (1) bekezdésében foglalt könyvvizsgálói névjegyzékből a „költségvetési” minősítésének törlését kezdeményezi.
(3) Ha a helyi önkormányzat az (1)–(2) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tesz, az esetleges késedelem miatt vele szemben nem alkalmazhatók a költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás finanszírozása feltételeinek elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények.''

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ha a megbízási szerződés több évre szólóan határozza meg a felek kapcsolatát, a helyi önkormányzat és a könyvvizsgáló között e törvény hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből a törvény hatálybalépését követően keletkező kötelezettségek tekintetében az 1–2. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Ha a helyi önkormányzat – a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – az éves költségvetés elfogadását az államháztartásról szóló törvényben rögzített határidőre azért nem teljesíti, mert a könyvvizsgáló e törvény hatálybalépése előtt kötött szerződés alapján fennálló véleményezési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a helyi önkormányzattal szemben nem alkalmazhatók a költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás finanszírozása feltételeinek elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1996. június 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1996. június 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére