• Tartalom

95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről

2020.04.25.

A Kormány a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény) 35. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

A pénzügyi gondnok kijelölésére és tevékenységére vonatkozó szabályok

1. §1 Pénzügyi gondnokként a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában az a személy vagy szervezet jelölhető ki, aki a pénzügyi gondnokok névjegyzékében szerepel.

2. § A pénzügyi gondnokok névjegyzékébe – pályázat alapján – az vehető fel,

a) aki a felszámolók névjegyzékében szerepel;

b) amely felszámoló maga vagy tagja, alkalmazottja több mint 3 éves felszámolói gyakorlattal rendelkezik;

c)2 aki költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, vagy aki költségvetési minősítésű könyvvizsgálót bíz meg az eljárás lebonyolításának a felügyeletével;

d)3

e)4

3. § (1)5 A pályázat kiírása legalább hétévente kötelező.

(2)6

4. § (1)7 A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter írja ki, a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Cégközlönyben kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételétől kell számítani.

(2)8 A pályázat kiírása nyilvános.

(3)9 A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez kell benyújtani.

(4)10 A pályázatot elektronikusan kell benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott határidőben. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet,

b)11

c)12 a pályázat benyújtásáig esedékes, a megelőző két üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolót,

d) a felszámolói névjegyzékben szereplő adatokról, illetve a felszámolói gyakorlatról – hitelt érdemlő módon – kiállított igazolást,

e)13 a felszámoló vagy tagja, illetve az általa alkalmazott szakember(ek) iskolai végzettségét, szakképesítését, gyakorlatát igazoló okiratot,

f) a 2. § c) pontjában előírt szerződés másolatát,

g) a tulajdonosok nyilatkozatát arról, hogy más pénzügyi gondnoknál vagy felszámolónál nem rendelkeznek tulajdonosi részesedéssel,

h) a pályázó gyakorlati idejéről és referencialistájáról összeállított tájékoztatót.

(5)14 Ha a kérelmező nem csatolja a (4) bekezdés c)–d) pontjában foglalt adatokról szóló igazolást, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – a pályázat elbírálása céljából – adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(6)15 A kérelmező cégkivonatát a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

5. §16 (1) A pályázatokat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter bírálja el, és dönt a pénzügyi gondnokok névjegyzékbe történő felvételéről és törléséről.

(2) A névjegyzékbe felvett pénzügyi gondnokok nevét és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatait a hivatalos lapban és a Cégközlönyben közzé kell tenni.

(3) A névjegyzékbe való felvétel, módosítás, törlés hatálybalépésének időpontja az ezt tartalmazó Cégközlöny megjelenésének napja.

6. § (1)17 A pénzügyi gondnokok nyilvános névjegyzékét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter vezeti. A névjegyzék tartalmazza a pénzügyi gondnok nevét, székhelyét vagy lakcímét és cégjegyzékszámát.

(2)18 A névjegyzékbe felvett pénzügyi gondnoknak a 2. § bármely pontjában, illetve az (1) bekezdésben felsorolt adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül be kell jelentenie a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, annak az egyidejű felsorolásával, hogy mely bíróságnál van kijelölve pénzügyi gondnoki tevékenység ellátására.

(3)19 Ha az adatváltozás alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapítja valamely törlési ok fennállását, törli a pénzügyi gondnokot a névjegyzékből.

(4)20 A törlésről szóló döntést a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közli a feladatkörükben érintett bíróságokkal.

7. §21 A pénzügyi gondnokot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter törli a névjegyzékből, ha

a) nem felel meg a 2. §-ban előírtaknak,

b) a pénzügyi gondnokkal szemben felszámolási eljárás megindulásáról vagy végelszámolási eljárásról szóló végzés jelent meg a Cégközlönyben,

c) a pénzügyi gondnok azt kéri,

d)22 a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a pénzügyi gondnok a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Har. törvény) összeférhetetlenségéről nem tájékoztatta az őt kijelölő bíróságot,

e)23 a pénzügyi gondnok elmulasztotta a Har. törvény 14. § (2) bekezdés a), c), e), f) vagy g) pontjában foglalt kötelezettségét,

f) az önkormányzat bejelentése alapján értesült arról, hogy a pénzügyi gondnok az adósságrendezési eljárás alatt álló helyi önkormányzat gazdálkodási ügyeiről megszerzett információt nem kezelte bizalmasan, vagy

g)24 a bíróság megkeresése alapján értesül arról, hogy a bíróság a Har. törvény 14. § (5) bekezdése alapján a pénzügyi gondnokot tisztségéből felmentette.

8. § (1) A korábban eljárt pénzügyi gondnok köteles tevékenységéről és az adósságrendezési eljárásról tájékoztatót, valamint az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetében – az adósságrendezési eljárás alatt – bekövetkezett változásokról beszámolót készíteni, és azt az újonnan kinevezett pénzügyi gondnok részére a bíróságnak a tisztség alóli felmentésről szóló jogerős döntése kézhezvételét követő 15 napon belül átadni.

(2) A pénzügyi gondnoki tevékenység és a főbb bizonylatok átadásáról az (1) bekezdésben rögzített határidőt követő 8 napon belül kell gondoskodni. A korábban eljárt pénzügyi gondnoknak és az újonnan kinevezett pénzügyi gondnoknak az átadásról közös jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Az újonnan kinevezett pénzügyi gondnok – ha nem tartja a tevékenység átadását megfelelőnek, vagy az átadott bizonylatokat teljes körűnek –, ezt a közös jegyzőkönyvben jelezheti.

(4) A pénzügyi gondnoki tevékenység szakszerű átadásáról a korábban eljárt pénzügyi gondnok az átadást követő 3 napon belül köteles a bíróságot tájékoztatni a közös jegyzőkönyv és az (1) bekezdésben szereplő tájékoztató és beszámoló megküldésével.

II. RÉSZ

A pénzügyi gondnok díjának folyósítása

9. § (1)25 A bíróság a Har. törvény 25. §-ának (4) bekezdése és a 32. §-ának (5) bekezdése alapján hozott végzését a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére is kézbesíti.

(2)26 A bíróság a díjmegállapító végzés jogerőre emelkedéséről értesíti a helyi önkormányzatokért felelős minisztert, aki a jogerős bírósági végzés kézhezvételét követő 3 napon belül intézkedik a díjösszegnek a kincstár a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: Igazgatóság) vezetett elkülönített letéti számlára történő utalásáról. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedéséről tájékoztatja a helyi önkormányzatot és az Igazgatóság igazgatóját.

(3) A polgármester a díjösszeg megérkezését követő 3 napon belül köteles a pénzügyi gondnok részére történő utalásról rendelkezni.

(4)27 A pénzügyi gondnok részére az elkülönített letéti számláról a gondnoki díj az Igazgatóság igazgatójának ellenjegyzésével fizethető ki.

(5) A pénzügyi gondnok díjának kiadásként történő elszámolása a helyi önkormányzat éves költségvetésében jelenik meg.

III. RÉSZ

A helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételhez nyújtandó visszterhes kamattámogatás megállapítása és folyósítása

10. §28 (1) A pénzügyi gondnok a Har. törvény 20/A. § (1) bekezdése és 22/A. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás iránti kérelemhez a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejövő egyezség adósságrendezési bizottság által elfogadott tervezetét, vagy a hitelezők által a Har. törvény 22/A. §-ában foglaltak szerint a pénzügyi gondnok részére átadott egyezségi tervet (terveket) tartalmazó okiratot;

b) a reorganizációs javaslatot;

c) a reorganizációs hitel nyújtására – a hitel tőke- és kamatterhének várható összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira – vonatkozó hiteles, a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatokat;

d) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

e) az adósságrendezési eljárás során készített válságköltségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet;

f) a képviselő-testület határozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy

fa) a reorganizációs hitel kamattörlesztésére elsőként a helyi önkormányzat saját forrásait, majd azokat követően a központi költségvetés által e célra nyújtott támogatást használja fel, és

fb) ha a helyi önkormányzat a reorganizációs hitel törlesztésének, illetve a kamattámogatás visszatérítésének időtartama alatt lemond a kamattámogatásról, arról a helyi önkormányzatokért felelős minisztert haladéktalanul értesíti, és az igénybevett kamattámogatás összegét a központi költségvetésnek visszafizeti.

(2) A polgármester a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelméhez – az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott dokumentumokon túl – a következő dokumentumokat csatolja:

a) a helyi önkormányzat és a hitelezői között létrejött egyezséget tartalmazó okiratot;

b) a bíróság eljárást befejező végzését;

c) a reorganizációs hitel nyújtására – a hitel tőke- és kamatterhének összegére, valamint a kamattörlesztés mértékére és esedékességének időpontjaira – vonatkozó, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodást;

d) az adósságrendezés során készített válságköltségvetésről, továbbá az adósságrendezési eljárás lezárását követő – a tárgyév december 31-éig tartó – időszak költségvetéséről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet.

(3) A kamattámogatás iránti kérelemmel és a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemmel összefüggő döntés-előkészítés során a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl a helyi önkormányzattól további információt kérhet.

10/A. §29 (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatás iránti kérelemről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével – a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

(2) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kamattámogatásra vonatkozó döntését, illetve a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásra vonatkozó döntését a pénzügyi gondnokkal a Har. törvény 20/A. § (2) bekezdése vagy 22/A. § (2) bekezdése, a polgármesterrel a Har. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatalától számított 5 napon belül közli.

10/B. §30 (1) A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásról a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megállapodást köt.

(2) Ha a kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatásnak a Har. törvény 34. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítettől eltérő visszafizetése válik szükségessé, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat erről külön megállapodást köt.

10/C. §31 A kamattörlesztéshez kapcsolódó kamatmentes visszatérítendő támogatást forintban kell a helyi önkormányzatnak folyósítani.

IV. RÉSZ

A helyi önkormányzatok működési támogatása az adósságrendezés időtartama alatt32

11. § (1)33 Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt – a központi költségvetésről szóló törvényben a forráshiányos helyi önkormányzatok támogatására jóváhagyott előirányzat terhére – működési támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a számára nettó módon folyósított állami hozzájáruláson és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben foglalt kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

(2)34 A támogatás csak a válságköltségvetésben foglalt feladatok (1) bekezdés szerinti forrásokból nem biztosítható költségeinek a finanszírozására igényelhető.

(3) Amennyiben az adósságrendezési eljárás az adott költségvetési évben nem fejeződik be, a következő évre készített új válságköltségvetésben foglalt feladatok finanszírozására a helyi önkormányzat újabb támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) Ha a helyi önkormányzat válságköltségvetési rendeletet nem fogad el, és a bíróság elrendeli az eljárásnak a Har. törvény IV. fejezete szerinti folytatását, a támogatás iránti igényt a működési válságtervben foglalt feladatok ellátására a pénzügyi gondnok nyújtja be.

12. §35 Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat, amelyet a központi költségvetésről szóló törvény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásából kizár.

13. §36 A helyi önkormányzat vagy a pénzügyi gondnok a támogatási kérelmet a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez – az Igazgatóságon keresztül – nyújtja be. A támogatási kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

a) a bíróság adósságrendezés megindítását elrendelő végzését,

b) az adósságrendezési eljárás megindítása körülményeinek, a hitelezői követeléseknek a bemutatását,

c) a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, továbbá a tárgyévi költségvetésről szóló képviselő-testületi előterjesztést és rendeletet,

d) az elfogadott válságköltségvetést,

e) a központi költségvetésről szóló törvényben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása igényléséhez előírt egyéb bizonylatokat, valamint

f) a képviselő-testület határozatát vagy – ha a képviselő-testület nem működik – a pénzügyi gondnok és a jegyző közös nyilatkozatát arról, hogy a válságköltségvetésben szereplő feladatok működési költségeit a helyi önkormányzat a 11. § (1) bekezdése szerint finanszírozni nem képes.

14. §37 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 123. § (2) bekezdése szerinti egyedi döntésre vonatkozó kérelemhez a helyi önkormányzat csatolja:

a) pályázati szándék esetén a pályázati dokumentációt,

b) folyamatban lévő projekt esetén a pályázati támogatás nyújtására kötött szerződésnek a projekt valamennyi elemének megvalósítását bemutató pénzügyi ütemezés részét,

c) a pénzügyi gondnok nyilatkozatát arról, hogy az a) és b) pont szerinti projekt finanszírozása a válságköltségvetésben biztosított.

V. RÉSZ

Egyéb rendelkezések

15. § (1)38 A szociális és oktatási intézményeknek a Har. törvény 18. § (3) bekezdésében szereplő kihasználtságának a megállapítása a helyi önkormányzat által az ágazati minisztériumoknak bejelentett statisztikai adatok és a szakmai jogszabályok alapján történik.

(2)39 A Har. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározott intézmények fajlagos kiadásainak megállapítására a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójában szolgáltatott adatok és ezen beszámolóknak a kincstár honlapján elérhető aggregált adatai szolgálnak. Ha a tárgyévet megelőző év tényleges adatai még nem állnak rendelkezésre, a tárgyévet megelőző második év adatainak az inflációval helyesbített értékét kell figyelembe venni.

16. §40 A jegyző az adósságrendezés megindításával egyidejűleg a számlavezető pénzügyi intézményhez soron kívül eljuttatja a bírósági végzésben kijelölt pénzügyi gondnok ellenjegyzéséhez szükséges aláírási címpéldányt.

17. §41

18. § (1) A rendelet 1–8. §-a, valamint a 15–17. §-a a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 9–14. § a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény módosításának kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.42

19. §43 A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § c) pontját a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését44 követően kiírt pályázatoknál kell alkalmazni.

Melléklet a 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelethez45

1

Az 1. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 2. § c) pontja a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § d) pontját a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § e) pontját a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdésével megállapított, a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 4. § (1) bekezdése a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 91. §-a, a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 4. § (3) bekezdése a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 8. pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 4. § (4) bekezdés b) pontját a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (4) bekezdés c) pontja a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (4) bekezdésének e) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdésének 2. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 4. § (5) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (6) bekezdését a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

16

Az 5. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 6. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 6. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 6. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 6. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 7. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 89. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 7. § d) pontja a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § e) pontja a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 7. § g) pontja a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 90. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 9. § (2) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 9. § (4) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 10. § a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 10/A. §-t a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 10/B. §-t a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

31

A 10/C. §-t a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A IV. rész címe a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 11. § (1) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 11. § (2) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 13. § a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 14. § a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 15. § (1) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 15. § (2) bekezdése a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 16. § a 243/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 17. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1382. pontja hatályon kívül helyezte.

42

A hatálybalépés napja: 1996. november 8. Az 1995: CXXI. törvény 6. számú mellékletét az 1996: LXXVIII. törvény 4. számú melléklete módosította.

44

A hatálybalépés napja 2012. szeptember 1.

45

A mellékletet a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § 8. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére