• Tartalom

103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

2018.01.01.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Tv.) módosító 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tvn.) 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tvn. 7. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján benyújtásra kerülő kárpótlási kérelemre a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 9–11. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmet e rendelet 1. számú mellékletének megfelelő nyomtatványon (Adatlapon) kell benyújtani.

(2)1

(3) Az igény alapjául szolgáló sérelem elszenvedését és a jogosultság egyéb feltételeit a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(4)2 A nyugdíjemelés vagy a nemzeti gondozási díj megállapításához benyújtott, a kárpótlási hatóságnál levő okirati bizonyíték a kárpótlási kérelem elbírálásánál akkor használható fel, ha a kérelmező ehhez hozzájárult.

(5)3

2. § (1)4 A kárpótlási hatóság a Tv. 2. §-a alapján igényelt kárpótlás ügyében hozott határozatában arról rendelkezik, hogy a sérelmet szenvedett esetében az életelvesztésért jár-e kárpótlás, és ha igen, a kérelmet benyújtó hozzátartozót a kárpótlás összegének hányad része illeti meg.

(2)5 Az (1) bekezdés szerint hozott határozatot a véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését, illetőleg – ha ez később történik – a kárpótlás összegét megállapító törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a kárpótlási hatóság megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek, amely a kárpótlás összegét megállapító törvény szerint fizeti ki a kárpótlást a jogosultnak. Az 5. § esetén a határozat továbbítására az ott meghatározottakat kell alkalmazni.

3. § Ha a kárpótlásra jogosult a kárpótlás formájára vonatkozó kérését [Tvn. 8. § (1) és (2) bek.] a határozat meghozatala előtt, de a Tvn. hatálybalépését követően – korábbi határozatának számára hivatkozással – bejelenti, a kárpótlást a kért formában kell megállapítani. A jogosultnak járó kárpótlás megállapításakor egyébként a Tv. 8. §-át megfelelően alkalmazni kell.

4. § Ha a kárpótlást a Tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a túlélő házastárs részére az ő kérelmére állapítják meg, akkor a sérelmet szenvedett javára a Tvn. 7. § (6) bekezdés szerint esetleg már meghozott határozatot – a Tvn. 10. §-a értelmében – vissza kell vonni, és a túlélő házastárs kárpótlásába a Tvn. 9. § (2) bekezdése szerint neki adott kárpótlást be kell számítani.

5. § (1)6 Ha a túlélő házastárs (özvegy) a Tv. 2. § (7) bekezdése szerint választásra jogosult, az egyösszegű kárpótlásra vonatkozó határozatot a kifizetés teljesítésére akkor szabad a nyugdíjfolyósító szervnek megküldeni, ha a túlélő házastárs úgy nyilatkozott, hogy a kétféle kárpótlási jogcím közül ezt választja.

(2)7 Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. § (7) bekezdésében előírt határidőben választását a kárpótlási hatósággal nem közölte, ezt a tényt és azt, hogy ennek folytán a határozat alapján kárpótlás őt nem illeti meg, a határozatnak a kárpótlási hatóságnál lévő példányára záradékként rá kell írni. E jogkövetkezményről a jogosultat a második jogcímet megállapító határozat indokolásában kell tájékoztatni.

(3)8 Ha a túlélő házastárs a választható kárpótlási jogcímek egyike alapján már kapott kárpótlást, és választását bejelentette, a kárpótlási hatóság a Tvn. 11. §-ában foglaltakról határozatot hoz. Ebben vagy megállapítja, hogy az egyösszegű kárpótlás teljesítése megtörtént, vagy rendelkezik a különbözet kifizetéséről, vagy a Tvn. 11. § (5) bekezdése esetén az életjáradék folyósításának megszüntetéséről és a különbözet kifizetéséről.

(4)9 Ha a túlélő házastárs a Tvn. 11. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséggel kíván élni, ezt a választásra vonatkozó bejelentésében kell közölnie, és a bejelentést követő 30 napon belül kárpótlási jegyeit az államra történő átruházási nyilatkozattal a kárpótlási hatóságnak át kell adnia.

(5)10

(6)11 A kárpótlási hatóság határozatban intézkedik az egyösszegű kárpótlás kifizetése iránt.

6. §12

7. §13

8. §14

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez15

ADATLAP

SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI

IGÉNYBEJELENTÉSHEZ

az 1997. évi. XXIX. tv. alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beérkezés dátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Az igénylő adatai

Nyugdíjfolyósító törzsszám:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igénylő neve:

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leánykori neve:

4

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

5

 

 

 

 

 

 

 

Születési ideje:

 

 

 

 

 

 

év

 

 

nap

 

 

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága:

7

 

 

magyar (1)

nem magyar (2)

 

 

 

 

Kijelentem, hogy

 

 

 

állampolgár vagyok

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítószám:

10

 

 

 

 

 

Település:

 

 

 

 

 

 

Utca, házszám, telefonszám

11

 

 

 

 

 

 

 

Ország:

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

II. Előző személy kárpótlási igény adatai:

 

13

 

Ezt megelőzően volt már Önnek (vagy elhunyt hozzátartozójának) kárpótlási beadványa? Igen (1) Nem (2)

 

 

 

Ha igen, milyen ügyben és milyen iktatószámon? A megfelelő szövegrészt húzza alá, és írja be az iktatószámot, ill. a borítékszámot.

Nyugdíjkiegészítés szabadságelvonás miatt.

Iktatószám

 

 

14

a, saját jogon

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b, túlélő házastársként

 

 

 

 

 

 

 

 

16

c, amelyet (akkor még élő) házastársa nyújtott be saját jogon

 

 

 

 

 

Személyi kárpótlás szabadságelvonás miatt.

Borítékszám

 

17

a, saját jogon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

b, túlélő házastársként

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

c, amelyet (akkor még élő) házastársa nyújtott be saját jogon

 

 

 

 

 

 

20

Életvesztés miatt, házastársa, szülője, gyermeke, testvére után

 

 

 

 

 

 

21

Nemzeti gondozási díj

 

 

 

 

 

A 14., 15., 16., 21. pontban jelzett beadványhoz csatolt okiratoknak a jelen igénybejelentés

elbírálására való felhasználásához

 

 

 

hozzájárulok (1)

nem járulok hozzá (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

 

 

A meghatalmazott adatai: ( ha az igénylő meghatalmazott útján jár el)

 

A meghatalmazott neve:

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítószám:

 

23

 

 

 

 

 

Település:

 

 

 

 

 

 

 

 

Utca, házszám:

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ország:

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonszám:

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meghatalmazás csatolandó!

 

 

 

III. A sérelmet szenvedett adatai

Amennyiben a sérelmet szenvedett személy azonos az igénylővel, a 27-32 rovatokat nem kell kitölteni.

 

 

 

 

 

 

Neve:

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltozási éve:

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leánykori neve:

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési helye:

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési ideje:

 

31

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

 

32

 

 

 

 

(Mindig kitöltendők a 33-34 rovatok)

 

 

 

 

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem elszenvedésekor

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a sérelmet szenvedett elhalálozott

 

34

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

az elhalálozás időpontja és helye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Igénybejelentés egyösszegű kárpótlásra az élet elvesztéséért

Az élet elvesztés oka:

35

 

 

 

- a magyar hatóság v. hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatt (1)

- a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt elhunyt (2)

- a sérelmet szenvedett a szovjet kényszermunka ideje alatt elhunyt (3)

Az igénylő a sérelmet szenvedett

36

 

 

 

özvegye (1)

gyermeke (2)

szülője (3)

testvére (4)

illetve a(z)

 

egyházi jogi személy elöljárója képviselője (5)

Figyelem: Aki több hozzátartozója életének elvesztése miatt nyújtja be kárpótlási igényét, annak hozzátartozóként kü-

lön adatlapot kell benyújtania.

Minden igénylőnek külön adatlapot kell benyújtania akkor is, ha a kárpótlást ugyanazon sérelmet szenvedett után kérik.

IV. folytatása

Nyilatkozat: Kijelentem, hogy rajtam kívül a sérelmet szenvedett után az élő személyek száma:

 

özvegy

37

 

 

gyermek

38

 

 

 

szülő

39

 

 

testvér

40

 

 

 

 

 

Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a sérelmet szenvedett után, ugyanezen sérelemért

- külföldi államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy jóvátételben

- az államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy visszatérítésben

 

részesültem (1)

41

 

 

 

 

 

nem részesültem (2)

 

aláírás

 

Életvesztés körülményeinek leírása, a bizonyítékok ismertetése.(Amennyiben az adatlapon rendelkezésre álló hely

nem elegendő külön íven is mellékelheti a leírást.)

 

 

 

 

 

 

Feltétlenül csatolandó igazolások (élet elvesztése esetén)

Ha az igénylő egyházi jogi személy elöljárója: a sérelmet szenvedett egyházi személy voltát igazoló okmány.

Valamennyi igénylő esetében: a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás).

V. Kárpótlási igény a II. világháború alatt (1941.06.27.-1945.05.9.) faji, vallási vagy politikai okból

teljesített munkaszolgálatért:

Az igénylő jogosultsága:

42

 

 

 

- saját jogán (1)

- túlélő házastársként (2)

Túlélő házastárs esetén:

házassági anyakönyvi kivonat, a sérelmet szenvedett halálát tanúsító okmány (igazolás).

Nyilatkozat arról, hogy a néhai sérelmet szenvedettnek a szabadságelvonás megszűnte után Ön hányadik házastársa

volt.

A munkaszolgálat időtartama:

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap ⎯1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

Helye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap ⎯1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

Helye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap ⎯1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

Helye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap⎯ 1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

Helye:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a részemre járó kárpótlást

havi életjáradék (1) vagy kárpótlási jegy (2)

formájában kívánom igénybe venni

44

 

 

 

 

 

 

aláírás

Kijelentem, hogy én az adatlapot a kárpótlásra jogosult örököseként nyújtottam be.

Személyi adataim:

Név:

455

 

 

 

 

 

 

 

 

Születési idő:

46

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

Születési hely:

47

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyja neve:

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Irányítószám:

49

 

 

 

 

 

Település:

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Utca, házszám:

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Ország:

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

53

Az eredetileg jogosult igénylő elhalálozásának dátuma

19

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

54

Hagyatéki végzés száma:

 

 

Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonatot és jogerős hagyatéki végzést, vagy öröklési bizonyítványt.

VI.

55

Kijelentem, hogy az ebben a kérelemben feltűntetett személyi sérelemmel kapcsolatban az alábbi, ezzel össze-

függésben keletkezett vagyoni sérelem ért: bérlakás, ékszer, vállalkozás, ingatlan elvétele (a megfelelő vagyo-

ni sérelem megnevezése aláhúzandó).

55

 

1. amely(ek ) után részesültem az 1991. évi XXV. tv., az 1992. évi XXIV. tv. vagy az 1994.évi II. tv. alapján kárpótlásban

 

 

 

borítékszámon

 

iktató számon

 

 

 

 

 

 

 

borítékszámon

 

iktató számon

 

 

 

 

 

 

 

borítékszámon

 

iktató számon

 

 

 

 

 

 

 

borítékszámon

 

iktató számon

 

2. Nem részesültem, ezért igénybejelentésel élek az alábbi vagyoni sérelem miatt:_____________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VII. Nyilatkozatok

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Polgári és

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányaiban elismert alapjogok megsértéséért

felelősség nem terhel (1)

felelősség terhel (2)

felelősség terhel, de az alapjogok megsértését követően, a demokrácia érdekében kifejtett

tevékenységem miatt, büntetőeljárás következtében súlyos hátrányt szenvedtem el (3)

a súlyos hátrány megnevezése

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

aláírás

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,

- az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja

 

57

 

 

voltam (1)

nem voltam (2)

 

 

- önkéntes karhatalmista

 

 

 

58

 

 

voltam (1)

nem voltam (2)

 

 

- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében

 

 

 

59

 

 

önként részt vettem (1)

nem vettem részt(2)

nem önként vettem részt (3)

 

- az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért

 

 

60

 

 

kitüntetésben részesültem (1)

nem részesültem (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:______________________1997.______________hó_______nap _______________________________________

aláírás

 

 

Az adatlappal együtt benyújtott bizonyító okiratok felsorolása

 

 

 

 

 

2. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez16

A hivatal tölti ki!

Megyekód: ………………………………………...…..

 

Igénybejelentés száma: ……………………………..…

IGÉNYBEJELENTŐ LAP

KÁRPÓTLÁSI JEGY ÉLETJÁRADÉKRA VÁLTÁSÁHOZ

AZ 1997. ÉVI XXIX. TÖRVÉNY ALAPJÁN

I.

SZEMÉLYI ADATOK

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Előző (Leánykori) név: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………..

Lakcím: Ország: ……………………………………………………………………………………………………………………..………..

Helység: ...……………………………………………………………………… Irányítószám: ……………………………………

Utca, házszám: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Születési hely: ………………………………………………………………. Születési idő: ……………………………………………………….

 

II.

A SZEMÉLYES KÁRPÓTLÁSI HATÁROZAT(OK) ADATAI

Határozat száma

A határozatban szereplő összeg (Ft)

A banki átadás átvételi bizonylat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

…………………………………………...

 

 

 

 

 

III.

AZ IGÉNYELT ÉLETJÁRADÉK FEDEZETÉÜL FELSOROLT KÁRPÓTLÁSI JEGYET LETÉTBE HELYEZEM:

Sorsz.

Címlet

 

Sorozatjel

 

Sorozatszám(-tól)

 

Sorozatszám(-ig)

 

Összesen (Ft)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

1997. ……………………hó…………nap ………………..………………………….…….

igénylő(meghatalmazott) sajátkezű aláírása

A hivatal tölti ki!

Az igénybejelentést és a III. pontban felsorolt kárpótlási jegyeket

átvettem

1997. ……………………hó…………nap

P.H.

……………………………………….

aláírás

 

 

 

IV. Igénybejelentésemet visszavonom, az életjáradékra váltásról

lemondok, a letétbe helyezett kárpótlási jegyeimet visszakérem.

199 …………. év ………………………. hó …………………… nap.

……………………………………………..

igénylő (meghatalmazott) aláírása

 

V. A letétbe helyezett kárpótlási jegyeimet átvettem

199 ………..év ……………………………hó …………….nap …………………………………...………….

igénylő (meghatalmazott) aláírása

1

Az 1. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (5) bekezdését a 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § a) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (5) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

11

Az 5. § (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a, a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 6. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

13

A 7. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 112. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 8. §-t a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

15

Lásd: 1997. MK 51. szám 3891-3895. oldal. Az 1. számú melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a, a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 173. § b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

16

Lásd: 1997. MK 51. szám 3896. oldal.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére