• Tartalom

1997. évi CV. törvény

1997. évi CV. törvény

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–39. §2

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. § (1) Ez a törvény 1998. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a (2)–(16) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel az 1998. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni, egyidejűleg az Szja tv. 1–7. számú melléklete e törvény 1–7. számú mellékletével módosul, továbbá az Szja tv. 10., 11. és 13. számú melléklete e törvény 8., 9. és 10. számú mellékletével módosul. E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szja tv. 3. § 5. pontja, az 50. § (1) bekezdés a) pontjának 4. alpontja, a 60. § (1) és (4) bekezdése, a 78/A. § (1) bekezdésének b) pontjából az ,,írásbeli'' szövegrész, a 78/B. §, az 1. számú melléklet 6.5. pontjának d) alpontja, a 6.6. pontja, az 5. számú melléklet II. fejezetének 4., 10., 11., és 12., pontja, a 11. számú melléklet IV. fejezetének utolsó mondata. Az 1991. évi XC. törvény 3. számú melléklete II/5. pontjának rendelkezését 1997. január 1-jétől nem kell alkalmazni.

(2) Az Szja tv.-nek az e törvény 11. §-ával megállapított 34. § h) pontját, valamint az e törvény 1. számú mellékletének 1. és 13.3 pontjával módosított Szja tv. 1. számú melléklet 1.3. és 8.27. pontjában említett, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján juttatott vagyoni értékre vonatkozó rendelkezéseket 1997. november 1-jétől kell alkalmazni.

(3)4

(4) Az Szja tv.-nek az e törvény 3. §-ával megállapított 7. § l) pontjában, 4. §-ával megállapított 11. § (5) bekezdésében, 5. §-ával megállapított 12. § (2) bekezdés a) pontjában, a 32. §-ával megállapított 71. §-ának (2) bekezdésében, a 33. §-ával megállapított 72/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezések, továbbá az e § (5) bekezdésének rendelkezése az 1997. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítésénél alkalmazhatók.

(5) Annak a kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozónak – akkor is, ha bejegyeztette magát egyéni cégként –, aki a tevékenységének megszüntetése nélkül, az 1996-ban hatályos társasági adóról szóló törvény (e § alkalmazásában: Ta tv.) rendelkezéseinek megfelelően 1997. január 1-jétől kezdődően áttért az Szja tv. hatálya alá, a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazása esetén

a)5

b) az 1997. év előtt keletkezett követelését, ha az utóbb a Ta tv. 5. §-ának (13) bekezdése szerint behajthatatlan követelésnek minősül, akkor abban az évben kell vállalkozói költségnek tekintenie, amelyik évben behajthatatlan követelésnek minősül.

(6)–(7)6

(8) Ahol az Szja tv. értékpapír-forgalmazási tevékenységet folytató (végző) társaságot említ, ott az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló törvény szerinti értékpapír-bizományos értékpapír-kereskedő és értékpapír-befektetési társaság, azaz befektetési vállalkozás értendő.

(9)–(13)7

(14)–(15)8

(16) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 63. §-a a (3) bekezdés után a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának e jogviszonyával összefüggő külszolgálata alapján kifizetett jövedelemből az adott évi adótábla legmagasabb adókulcsa alkalmazásával kell az adót levonni és befizetni az adóhatóságnak. A magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania, azt nem kell bevallania, a kifizetőnek pedig nem kell erről személyre szólóan adatot szolgáltatnia, illetőleg a magánszemély részére igazolást kiadnia.''

1–10. számú melléklet az 1997. évi CV. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. november 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 28. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–39. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 325. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Magyar Közlöny 1997. évi 100. számában közzétett helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg.

4

A 40. § (3) bekezdését a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 40. § (5) bekezdésének a) pontját a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 40. § (6)–(7) bekezdését a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 40. § (9)–(13) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 325. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 40. § (14)–(15) bekezdését a 2002: XLII. törvény 302. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1–10. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 325. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére