• Tartalom

107/1997. (XII. 20.) FM rendelet

107/1997. (XII. 20.) FM rendelet

az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvénynek a honvédelmi kezelésben lévő erdőterületekre és fásításokra vonatkozó egyes szabályainak végrehajtásáról1

1997.12.28.

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi IV. törvény2 (a továbbiakban: Etv.) 106. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: vhr.) 108. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az állami tulajdonban és honvédelmi kezelésben lévő, honvédelemi érdeket is szolgáló erdőterületek és fásítások (a továbbiakban: honvédelmi erdők és fásítások) egyes szabályaira.

2. § A honvédelmi erdők és fásítások esetén a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) által kijelölt és az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett gazdasági társaság minősül az Etv. 13. §-a szerinti erdőgazdálkodónak.

3. § (1) A HM Budapesti, Kaszói és Veszprémi Erdőgazdasági Részvénytársaságok kezelésében lévő, valamint a területükhöz tartozó egyéb honvédelmi erdők és fásítások esetén – az erdőgazdaságok székhelye szerint – az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti, Kaposvári és Veszprémi Igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti hatóság) az illetékes erdészeti hatósági ügyekben eljárni. Az erdészeti hatóság illetékességi területének a meghatározásáról – az erdészeti tervezési adatokra is figyelemmel – a honvédelmi miniszter a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel3 közvetlenül állapodik meg, melyről a rá vonatkozó feladatrész tekintetében az érintett HM erdőgazdaságot, valamint erdészeti hatóságot közvetlenül értesítik.

(2) A HM kezelésében lévő ,,zárt katonai objektumok'' (laktanya, lőszerraktár, repülőtér, lőtér, gyakorlótér, egyéb bekerített katonai objektumok és ezek védőövezete) tekintetében első fokú határozat a HM erdővagyon kezelésére megbízott szerve (a továbbiakban: HM szakfelügyelet) honvédelmi érdekű szakmai hozzájárulásának hiányában nem adható ki.

(3) A HM kezelésében lévő zárt területeken az erdészeti hatósági feladatok ellátására jogosult személy a HM szakfelügyelettel történt előzetes egyeztetés alapján végezhet hatósági munkát.

4. § (1) A honvédelmi erdők és fásítások esetén az Etv. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulék a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztérium erdészeti közcélú feladatok elnevezésű költségvetési előirányzaton belül – HM által kijelölt erdőgazdálkodók részére – elkülönítetten kerül nyilvántartásra.

(2) Az erdőfenntartási járulék kivetésétől – a HM szakfelügyelet javaslata alapján – az erdészeti hatóság eltekint, amennyiben a fakitermelés engedélyezése vagy ellenőrzése során megállapítható, hogy a kitermelt faanyag a honvédelmi igénybevétel miatt olyan mértékű károsodást szenvedett, amely ipari faként történő felhasználását nem teszi lehetővé.

(3) Amennyiben a normatív támogatások teljesítését követően az (1) bekezdés szerint elkülönítetten nyilvántartott keretösszeg nem kerül teljes mértékben felhasználásra, az erdészeti hatóság – a HM szakfelügyelet javaslatára – a fennmaradó összeg terhére a normatív támogatások feletti kifizetések teljesítését engedélyezheti, mely a külön jogszabályban meghatározott mértéket – a honvédelmi igénybevétel miatt felmerült többletköltségek ellentételezése érdekében – indokolt esetben legfeljebb ötven százalékkal haladhatja meg.

(4) A HM szakfelügyelet által honvédelmi érdekből elrendelt munkák – ideértve különösen az erdővédelem, a honvédelmi célból elrendelt fakitermelés, nyiladékrendszer kialakítás, állományszerkezet esetén átalakítás, erdőterület vízháztartás szabályozás – egyéb támogatásként számolható el az (1) bekezdésben foglalt elkülönített forrás terhére.

(5) Az erdőfelújítási és erdőfenntartási munkák külön jogszabály szerinti támogatásainak együttes mértéke – ideértve a (3)–(4) bekezdésben foglaltakat is – a honvédelmi erdők és fásítások vonatkozásában nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönítetten nyilvántartott összeget, azonban e korlátozás nem érinti, a nem erdőfenntartási járulékból származó egyéb állami támogatások pályázat útján való érvényesítését.

5. § Amennyiben az Etv. 73. §-ának (3) bekezdése alapján megállapítható, hogy a HM kezelésében lévő, nem erdő művelési ágba tartozó területeken történt erdőtelepítés erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül nem szolgál, az erdészeti hatóság – a feltételek fennállása esetén és idejére – felmentést adhat az erdő művelési ágba való átminősítés kötelezettsége alól.

6. § Az Etv. 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja alkalmazásában üzemfásításnak minősül a honvédelmi zárt objektumokhoz tartozó bekerített területeken lévő termelésből kivont, ötezer négyzetméternél kisebb erdei faállománnyal borított földrészlet.

7. § A honvédelmi erdőkben és fásításokban a faállomány tarvágása vagy kipusztulása esetén a vhr. 57. §-ában foglalt erdőfelújítás befejezésére előírt határidő meghosszabbítását az erdészeti hatóság engedélyezheti, amennyiben a HM szakfelügyelet is javasolja.

8. § (1) A rendeletnek a honvédelmi erdőkre és fásításokra vonatkozó szabályait az Etv. végrehajtására kiadott, továbbá az agrárgazdasági célok tárgyévi költségvetési támogatásáról szóló külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(2) A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Állami Erdészeti Szolgálat létrehozásáról és szervezetéről szóló 37/1996. (XII. 29.) FM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a jelenlegi (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik:

,,(3) A honvédelmi erdők és fásítások esetén a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést a külön jogszabályban foglalt eltérő rendelkezéssel együtt kell alkalmazni.''
1

A rendeletet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 68. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 29. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 65. §-át.

2

A törvény száma helyesen 1996: LIV. törvény.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére