• Tartalom

1997. évi CXXXIV. törvény

1997. évi CXXXIV. törvény

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról1

1998.01.14.

A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az Ötv. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselő-testülete – annak felhatalmazására bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a polgármester –, illetőleg a helyi népszavazás hozhat. Törvény a polgármesternek, főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg.''

2. § Az Ötv. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.''

3. § Az Ötv. 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

,,(2) A képviselő-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja.''

4. § (1) Az Ötv. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Törvény a társulási megállapodás egyes feltételeit meghatározhatja.''

(2) Az Ötv. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) A települési önkormányzatok képviselő-testületei között a társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben a bíróság dönt. A társuló képviselő-testületek megállapodhatnak abban, hogy a vitás kérdésben bármelyik képviselő-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt a képviselő-testület kéri az egyeztető bizottság állásfoglalását.''

5. § (1) Az Ötv. 43. §-a előtti alcím helyébe a következő alcím lép:

,,
Intézményi társulás''

(2) Az Ötv. 43. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az érdekelt képviselő-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetőleg várost és községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásában és fejlesztésében.''

6. § Az Ötv. 44. §-ának (1) bekezdése előtti alcímben, 44. §-ának (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésében; 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a ,,közös képviselő-testület'' szövegrész helyébe a ,,társult képviselő-testület'' szövegrész lép.

7. § Az Ötv. 80. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(4) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.''

8. § Az Ötv. 98. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közigazgatási hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint kisebbségi települési önkormányzat)

,,c) bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, főpolgármestere, megyei közgyűlés elnöke, társulása által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak.''

9. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ötv. 43. §-ának (3) és (4) bekezdése.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. december 15. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére