• Tartalom

20/1997. (III. 19.) BM rendelet

20/1997. (III. 19.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól1

2012.01.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 45. §-ának (2) bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 54. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I.

Általános rendelkezések

1. §2

II.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása,
folyósítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

7/A. §9

8. §10

9. §11

Az illetmény

10. §13

11. §14

12. §15

13. §17

Juttatások, költségtérítések, kedvezmények és támogatások

14. §18

15. §19

16–18. §20

A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos
állományút megillető juttatások

18/A. §21 (1) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a hivatásos állomány tagját a vezénylését megelőző besorolásának megfelelő illetményén és az uniós intézmény által fizetendő napidíjon felül az e rendeletben meghatározott egyéb juttatások illetik meg.

(2) A nemzeti szakértőnek a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartamára, a foglalkoztatás helye szerinti országban közös háztartásban életvitelszerűen együtt élő házastársa, élettársa (a továbbiakban: házastárs), gyermeke után a tényleges kiutazásától a végleges hazautazásának napjáig napidíjpótlék jár.

(3) A napidíjpótlék összege

a) házastárs esetén a napidíj 20%-a;

b) gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának

ba) 12. életév betöltéséig 8%-a,

bb) 12. életév betöltését követően 10%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében középfokú vagy szakképzésben vesz részt, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig;

c) fogyatékos gyermek esetén a nemzeti szakértő napidíjának

ca) 12. életév betöltéséig 10%-a,

cb) 12. életév betöltését követően 15%-a, ameddig a gyermek iskolarendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, de legfeljebb a gyermek 23. életévének betöltéséig.

(4) A napidíjpótlék időarányosan jár a nemzeti szakértővel a foglalkoztatás helye szerinti országban együtt nem élő házastárs és gyermek alkalmi, 15 napot meghaladó látogatása esetén.

(5) Nem jár napidíjpótlék, ha a (2) bekezdés szerinti napidíjpótlékra jogosító személy a tárgyhónapban külföldön szerzett jövedelemmel rendelkezik. A jövedelem megszerzését a nemzeti szakértő írásban köteles bejelenteni a vezénylő fegyveres szerv állományilletékes parancsnokának legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig.

(6) A napidíjpótlékot havonta utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell forintban az érintett bankszámlájára történő átutalással kifizetni. A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszűnése esetén a napidíjpótlék kifizethető a hazautazást megelőző öt munkanappal korábban.

18/B. §22 (1) A szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv a nemzeti szakértő kérelmére, a foglalkoztatás helye szerinti országba történt megérkezés után az első 75 napra járó napidíjpótlékot egy összegben előre is kifizetheti.

(2) Amennyiben a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama a 75 napot nem éri el, a hivatásos állomány tagja köteles az (1) bekezdésben kifizetett összeg időarányos részét a hazaérkezéstől számított 8 napon belül visszafizetni.

18/C. §23 (1) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálat helye szerinti fegyveres szerv viseli a nemzeti szakértő és napidíjpótlékra jogosító személyek ingóságainak szállítási költségeit a foglalkoztatás megkezdésekor és a végleges hazautazáskor, feltéve, hogy azt az uniós intézmény nem téríti meg.

(2) A nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú és a vele együtt a foglalkoztatás helye szerinti országban tartózkodó házastársa és gyermeke a foglalkoztatás időtartamára a külföldön történő gyógykezelésre vonatkozó – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben meghatározott – szabályok szerint jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére.

(3) Évente egy alkalommal a nemzeti szakértőként foglalkoztatott hivatásos állományú kérelmére a szolgálati beosztás helye szerinti fegyveres szerv viseli a Magyarországon élő házastársának, gyermekének a foglalkoztatás helye szerinti országba történő kiutazásának és hazautazásának költségét, a nemzeti szakértő kiutazása és végleges hazautazása évének kivételével.

19. §24

20–33. §25

34–35. §26

36. §27

37–39. §28

40. §29

41–44. §30

45. §31

46. §32

47–48. §33

49. §34

III.

Átmeneti rendelkezések

50–52. §35

53–56. §36

IV.

Hatályba léptető rendelkezések

57. §37

1. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez38

2. számú melléklet a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez39

1

A rendeletet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2012. július 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t és az azt megelőző „[A Hszt. 42. § (3) bekezdéséhez]” alcímet a 79/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. A 2. § a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § d) pontja szerint módosított szöveg [az e módosító rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 2. § hatályát veszti, nem vezethető át].

4

A 3. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 8. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 10. §-t megelőző alapjogszabályra utalás a 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. §-t a 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2006. (I. 20.) BM rendelet 1. §-a iktatta be. A 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11. §-t a 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte. A 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg [az e módosító rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a 11. § hatályát veszti, nem vezethető át].

15

A 12. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. §-t megelőző jogszabályi utalás a 17/2001. (IX. 5.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 13. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 14. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 15. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 16–18. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 18/A. §-t és az azt megelőző alcímet a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

22

A 18/B. §-t a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

23

A 18/C. §-t a 36/2005. (VIII. 5.) BM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

24

A 19. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 20–33. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 34–35. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 36. §-t a 79/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM együttes rendelet 11. § (6) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. A 36. § a 66/2011. (XII.30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg [e módosító rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a 36. § hatályát veszti, nem vezethető át].

28

A 37–39. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 40. §-t a 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte. A 40. § a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg [e módosító rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontjával elrendelt azon módosítás, amely szerint a 40. § hatályát veszti, nem vezethető át].

30

A 41–44. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 45. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 46. §-t a 24/2009. (VI. 22.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 46. § a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg [e módosító rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontjával elrendelt azon módosítás, amely szerint a 46. § hatályát veszti, nem vezethető át].

33

A 47–48. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 49. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 50–52. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 53–56. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

37

Az 57. §-t a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

38

Az 1. számú mellékletet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 2. számú mellékletet a 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. [A II. pont 1. alpontjában a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 9. §-ával elrendelt módosítása, amely szerint a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép, nem vezethető át.]

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére