• Tartalom

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

2012.06.29.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerveire (a továbbiakban: egészségbiztosítási szakigazgatási szerv), továbbá a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó – egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő – személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és annak kifizetőhelyére.

(2)2 E rendelet alkalmazásában

a)3 gyógyfürdő: az a létesítmény, amit a természetes gyógytényezőkről szóló rendelet alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal annak nyilvánít,

b) jövedelem:

ba) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az Ebtv. által meghatározott időszakban a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése szerint fizetendő egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem,

bb) az Ebtv. 26. §-a és 50. §-a alapján benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásánál a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,

c)4 irányadó időszak: az ellátásra jogosultságot megelőző naptári év első napjától az ellátásra jogosultságot megelőző napig terjed, ha a biztosítás folyamatos,

d)5 számítási időszak: az Ebtv. 48. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott időszak,

e)6 funkcionális alcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti hatodik szintű tizenkétjegyű besorolási csoport (ISO12),

f)7 funkcionális csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti ötödik szintű tízjegyű besorolási csoport (ISO10),

g)8 funkcionális elv szerinti fixcsoport: funkcionális csoport vagy funkcionális alcsoport szintjén megképzett támogatási csoport,

h)9 közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: az OEP által az árhoz nyújtott támogatás számításához figyelembe vett nettó összeg,

i)10 rendeltetés szerinti fixcsoport: rendeltetési csoport szintjén megképzett támogatási csoport,

j)11 rendeltetési csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti negyedik szintű nyolcjegyű besorolási csoport (ISO8),

k)12 rövid használati idejű eszköz: hat hónapnál nem hosszabb kihordási idejű, egyszer használatos eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszköz,

l)13 kombinált kiszerelés: olyan gyógyászati segédeszköz, amely úgy jön létre, hogy a forgalomba hozó kettő vagy több, általa forgalomba hozott, azonos kihordási idejű, egyszer használatos vagy rövid használati idejű eszközt – az eszközök csomagolására vonatkozó szabályok betartásával – gyárilag egy kiszerelésbe helyez, és e kiszerelésre vonatkozóan a Gyftv. 32. §-a szerinti külön kérelmet nyújt be az OEP-hez.

(3)14 A (2) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Ebtv. 5/B. §-ában foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

(5)16 A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5)–(7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdés c) pontjában, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(6)17 A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (11) bekezdésében, 50. §-ában, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7)18 A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét jelöli ki az Ebtv. 70. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(8)19 A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében és a 49/A. §-ban, valamint az Ebtv. 81. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a fővárosi és megyei kormányhivatalok mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP jár el.

(9)20 A kifizetőhelyek eljárására – az Ebtv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10)21

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

2. § (1)22 A biztosított – az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni

a) szakorvosi rendelő által nyújtott

aa) bőrgyógyászati,

ab) nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,

ac) urológiai,

ad) pszichiátriai és addiktológiai

ae) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,

af) szemészeti és gyermekszemészeti,

ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,

ah) onkológiai

szakellátást,

b) az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.

Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat

a)23 a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,

b) a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a genetikai tanácsadókat is – orvosa,

c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

d)24 az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

e)25 a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,

f) a büntetés-végrehajtás orvosa,

g) a sorozó orvos,

h)26 az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,

i)27 az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

j)28 a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

k)29 az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

l)30 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa

m)31

(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.

(3)32 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.

(4)33 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0–4 napos életkorban jogszabály szerint kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében jogosult beutalásra.

(5) A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót.

(6)34 A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt. Az ismételt ellátás indokoltságát a járóbeteg-szakellátás orvosa rögzíti a biztosított egészségügyi dokumentációjában, és erről írásban tájékoztatja a biztosítottat, azzal, hogy ez nem érinti az ellátás beutaló nélkül történő igénybevételének jogosultságát.

(7)35

(8)36 Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben meg nem nevezett járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe és a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll fenn, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhető.

3. § (1)37 A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén.

(2)38 A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban meghatározott esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése, amelyekre az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabály rendelkezéseket tartalmaz, az abban előírt gyakorisággal kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja.

(3)39 A biztosítottat fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra a 2. § (2) bekezdésében meghatározott orvos utalhatja be.

(4)40 A biztosítottat

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra – a b) pont kivételével – a külön jogszabályban meghatározott kezelőorvos,

b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos, vagy annak kezdeményezésére háziorvos,

c) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa

utalhatja be.

(5)41 A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

(6)42 A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási időszakot követően – pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos utalhatja be rehabilitációs ellátásra.

(7)43 A (6) bekezdés szerinti szenvedélybeteg rehabilitációja történhet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény44 hatálya alá tartozó, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkező személyes gondoskodást nyújtó intézményben is.

(8)45 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése alapján a 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót – a miniszteri rendeletben meghatározott esetben – a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos állíthatja ki.

(9)46 Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás nem végezhető beutaló nélkül, kivéve ha a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset áll fenn.

3/A. §47 (1)48 A biztosítottat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott szakma tekintetében – a progresszivitás figyelembevételével – a biztosított választása alapján

a) a biztosított bejelentett lakóhelye szerint, vagy

b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye szerint, illetve

c) ha a beutaló orvos háziorvos, akkor az a) és b) pontban meghatározottakon túl a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint

ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni.

(2)49 A beutaló orvos a biztosított kérésére az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.

(3)50 A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.

(4)51 Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti előzetes megkeresés során az ellátást csak az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben tagadhatja meg.

(5)52 A beutaló orvos vagy a biztosított felé a (2) bekezdés szerint tett nyilatkozat tényét, illetve a (3) bekezdés szerinti megkeresés tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított egészségügyi dokumentációjában kell rögzíteni, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat egy példányát a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.

(6)53 A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

(7)54 Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát tartja szükségesnek, orvosi konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget – a 2. § (8) bekezdésében megállapított eset kivételével – továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre. Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezését tartja szükségesnek, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.

(8)55 Ha a beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet szolgáltatásait meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe.

(9)56 A (6)–(8) bekezdésben foglalt esetekben nem kell alkalmazni az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat azzal, hogy a beteg szakellátásra utalásáról, illetőleg átutalásáról a beutaló orvos tájékoztatja a beteg háziorvosát.

(10)57 A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot,

b)58

c) az ellátás tényét igazoló adatokat.

(10a)59 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell

a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,

b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint

c) a biztosított táppénzes naplószámát.

(11)60 Az Ebtv. 18. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálatához az OEP rendszeresen tájékoztatja a finanszírozott egészségügyi szolgáltatót a beutalásra jogosult orvosok kódjáról.

(12)61 Az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatában nevezi meg azon személyt, aki a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot megteheti.

4. § (1) A biztosított a 2–3. § rendelkezéseitől eltérően

a)62 az OEP-pel egészségügyi szolgáltatás nyújtására finanszírozási szerződést nem kötött egészségügyi szolgáltató orvosa beutalása alapján is jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha az orvos megállapítása szerint közvetlen életveszély áll fenn, és az életveszély csak fekvőbeteg-gyógyintézetben alkalmazható gyógymóddal hárítható el,

b) orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az orvos a beteget azonnal fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállíttatja és a magánorvosi rendelvényen feltünteti a kórismét, valamint az azonnali felvétel szükségességének indokait.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az az egészségügyi szolgáltató, amelynél a biztosított az ellátását kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát követően dönt az azonnali ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa

a) a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,

b) ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatja a biztosítottat az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról.

5. § (1) A szülészeti ellátás keretébe tartozó genetikai tanácsadást és az ehhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokat, továbbá a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges vizsgálatokat a biztosított szülész-nőgyógyász vagy urológus szakorvos beutalása alapján veheti igénybe.

(2) A terhesség orvosi indikáció alapján történő megszakítására a biztosított az 1992. évi LXXIX. törvény 6. §-ának és 12. §-ának (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

(3)63 A csecsemő 8 hónapos koráig az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása során, továbbá járóbeteg-szakellátása során a gyermekgyógyász szakorvos, illetve házi(gyermek)orvos rendelése alapján jogosult térítésmentesen anyatej ellátásra.

(4)64 Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti árát az egészségügyért felelős miniszter rendelete tartalmazza.

(5)65 Az Ebtv. 17. §-ának alkalmazásában a fogyatékos gyermekek tekintetében egészségügyi intézményen a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújtó intézményeket és a konduktív pedagógiai intézményt is érteni kell, amennyiben az intézmény egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére a mozgásszerveket érintő kórállapot miatt kerül sor.

5/A. §66 A beutalásra jogosult orvosnak a biztosított beutalása során figyelembe kell vennie az egészségügyi államigazgatási szerv beutalási rendre vonatkozó előírásait.

5/B. § (1)67 Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja alkalmazásában különösen veszélyes (extrém) sportnak, szórakoztató-szabadidős tevékenységnek minősül:

a) vízisízés,

b) jet-ski,

c) vadvízi evezés,

d) hegy- és sziklamászás az V. foktól,

e) magashegyi expedíció,

f) barlangászat,

g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),

h) falmászás,

i) roncsautó (auto-crash) sport, rally,

j) hőlégballonozás,

k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,

l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

(2)68 Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja alkalmazásában nem minősül kísérő személynek az ellátásban részesülő biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója, amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét nem töltötte be. A szülő, törvényes képviselő és közeli hozzátartozó részére biztosított szállás és étkezés finanszírozása külön jogszabályban foglaltak szerint történik. A szülő, törvényes képviselő és közeli hozzátartozó tekintetében az Ebtv. 24. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

(3)69 Amennyiben a biztosított az ellátás igénybevétele során elhalálozik, az Ebtv. 18. §-ának (10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozatot a közeli hozzátartozó részére kell átadni, ha azt a közeli hozzátartozó kéri.

5/C–5/G. §70

5/H. §71 (1)–(5)72

(6)–(12)73

(13)74

(14)75

5/I. §76

5/J. §77

Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések

6. § (1)79 A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek (a Rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: fegyveres szervek) hivatásos és szerződéses állományú tagjai az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a fegyveres szerv rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A fegyveres szervek hivatásos, szerződéses, köztisztviselő, közalkalmazott és nyugállományú, katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 18. §-ának (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni.

(2)80 Az őrizetbe vett, az előzetesen letartóztatott, az elzárásra utalt és a szabadságvesztés büntetését töltő (a továbbiakban együtt: fogvatartott) személyek az egészségügyi szolgáltatásra – a személyes szabadságuk korlátozásából adódóan – a fogvatartó szerv keretén belül, illetve, ha ott nem biztosítható az egészségi állapotuknak megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak.

(3) A vasúti és a hajózási dolgozók, továbbá a polgári repülés dolgozói egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságát nem érinti a külön jogszabály rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettség.

7. §81 (1)–(2)82

(3)83

(4)–(5)84

(6)85

(7)86

(8)87

(9)88

(10)89

(11)90

(12)91

(13)92

(14)93

(15)94

(16)95

(17)96

(18)97

A gyógyászati ellátások árához, valamint a gyógyászati segédeszközök árához, javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatás98

7/A. §99 (1) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján fekvőbeteg-gyógyintézeti (a továbbiakban: gyógyintézeti) kezelése alatt, vagy elbocsátása előtt akkor jogosult árhoz nyújtott támogatással gyógyászati segédeszközre, ha számára az eszköz használata a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához, ideiglenes protézissel történő ellátásához már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt és a gyógyászati segédeszköz alkalmazása vagy használata a fekvőbeteg-ellátás keretében nem finanszírozott. A gyógyászati segédeszközt a gyógyintézet orvosa rendeli, ha a felírói körre vagy a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik.

(2) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján akkor is jogosult a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt feltételek szerint támogatásban részesülő

a) fogpótlás és fogszabályozó készülék, valamint tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

b) hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételekkel audiológiai szakrendelésen,

c) egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vagy

d) egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott protézis, ortézis árához, valamint mozgásszervi rehabilitáció és teamrendszerű felírás keretében rendelhető eszköz árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására ortopédiai, traumatológiai, rehabilitációs vagy sebészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nyújtott ellátás keretében

kerül sor.

(3) Az OEP a gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árához vagy közfinanszírozás alapjául megállapított kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatást a következő támogatási technikákkal állapíthatja meg:

a) százalékos mértékű támogatás vagy

b) támogatási csoportra meghatározott fix összegű támogatás, ezen belül

ba) eszközre meghatározott fix összegű támogatás, vagy

bb) az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás.

(4) Önálló funkcionális elv szerinti fixcsoport állapítható meg adott funkcionális alcsoportra, valamint funkcionális csoportra vonatkozóan.

(5) Önálló rendeltetés szerinti fixcsoport állapítható meg adott rendeltetési csoportra.

7/B. §100 (1)101 Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogatási technikákat alkalmazza, a következő támogatási mértékek alkalmazhatók:

a) 98%-os támogatási mérték,

b) 90%-os támogatási mérték,

c) 80%-os támogatási mérték,

d) 70%-os támogatási mérték,

e) 60%-os támogatási mérték,

f) 50%-os támogatási mérték,

g) 45%-os támogatási mérték, vagy

h) 0%-os támogatási mérték.

(2) Az eszköz árához nyújtott támogatás összege a 7/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, százalékos mértékű támogatásban részesített támogatási csoportban az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(3) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, eszközre meghatározott fix összegű támogatási csoportban

a) a referenciaeszköz árához nyújtott támogatás összege a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaösszeggel,

c) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(4) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatási csoportban a fajlagos egységre jutó támogatás összege

a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz esetében, amelynek egy fajlagos egységére jutó, az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára (a továbbiakban: fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ár) a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz fajlagos egységére jutó támogatás összegével,

c) azon eszköz esetében, amelynek fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(5) A kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összege

a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összegével,

c) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(6)102 A kombinált kiszerelések árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben foglalt eszközök külön-külön vett támogatási összegeinek számtani összegét nem haladhatja meg.

7/C. §103 (1) Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz,

a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és

b)104 amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt gyógyászati segédeszköz mennyiség tekintetében az 5%-ot elérte.

(2) A referenciaeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékoknak a termékkel együttesen kell a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árral, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árral rendelkezniük.

(3) Az R. szerint támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz esetében – az (1) bekezdéstől eltérően – referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz,

a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és

b) amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdőnapját közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt kölcsönzési napidíj-támogatás tekintetében az 5%-ot elérte.

(4) A Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásokban az OEP kilencven napon belül dönt.

(5)105 A meghatározott eszközre vagy eszközökre irányuló felülvizsgálat kivételével a Gyftv. 32/A. §-a szerinti eljárásokban, és egy adott funkcionális csoportra vonatkozó követelményjegyzék összeállításakor az OEP kikéri az illetékes szakmai kollégium, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet véleményét.

(6) A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban az OEP kikéri a kérelem tárgya szerinti illetékes szakmai kollégium véleményét.

7/D. §106 A külön jogszabály szerint különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek árára és az árához nyújtott támogatásra a gyógyszerek közfinanszírozási árára és az árához nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.

8. §107 (1)108 A rendeltetésszerű használat során a külön jogszabályban foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, a kihordási időn belül meghibásodott gyógyászati segédeszközök javítási díjához nyújtott támogatás

a)109 mértéke támogatott termék esetében

aa) azonos az adott termék árához nyújtott, a javítás idején érvényes támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesül,

ab) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére vonatkozó, a javítás idején érvényes százalékos támogatás mértékével, ha a termék meghatározott (fix) támogatásban részesül,

de legfeljebb a javítás időpontjában az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített termék javítási díja legfeljebb az adott termék árához a javítás idején nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet,

b)110 mértéke a javítás időpontjában már nem, de kiváltáskor támogatott termék esetében

ba) azonos az adott termék árához a társadalombiztosítási támogatás megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesült,

bb) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére a javíttatott eszköz társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott százalékos támogatás mértékével, ha a termék eredetileg fix támogatásban részesült,

de legfeljebb az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott legutolsó támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített eszköz javítási díja legfeljebb az adott eszköz árához a társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet,

c) több javítás esetén az első javítást követő egy éven belül összesen nem haladhatja meg az adott termékre meghatározott, illetve a kiváltáskor érvényes támogatás összegét.

d)111

(2)112 A rendeltetésszerű használat során meghibásodott egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszközök javítási díjához az eredeti kihordási idő leteltét követően a kihordási idővel azonos ideig az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás vehető igénybe.

(3)113 A (2) bekezdésben foglaltak esetén a biztosított részére a javított eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendelni nem lehet, kivéve a kihordási időn belüli felírhatóság szabályaival azonos esetben. Ha a kihordási idő leteltét követően az eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendeltek, a (2) bekezdésben foglalt javítási díjhoz nyújtott támogatás nem vehető igénybe.

(4)114 A támogatásban nem részesülő cochleáris implantátum alkalmazása során az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben foglalt kötelező jótállási időtartamon túli meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a, melynek elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval.

(5)115 Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díjához nyújtott támogatás mértéke a kölcsönzési díj áfával növelt összegének külön jogszabályban meghatározott százaléka.

(6)116 Egy termék javítására a kihordási időn belül maximum a termék közfinanszírozás alapjául elfogadott ára 130%-ának megfelelő összeg fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekészüléket biztosít.

(7)117 A társadalombiztosítási támogatás alapját képező nettó javítási díj összetevői:

a) a javításhoz felhasznált, beszerzési számlával igazolt alkatrészek nettó ára,

b) a javítás munkadíja, mely a javítás munkafázisainak órában kifejezett időszükséglete szorozva a rezsi óradíj összegével.

(8)118 Az egy évnél hosszabb kihordási idejű eszközök esetében a termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, amelyben a javítást végzőnek rögzíteni kell a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, gyártási számát, hibáját, az elvégzett javításokat, annak nettó díjösszegeit és időpontjait.

9. §119 (1) A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárást követően a támogatásba befogadott gyógyászati segédeszköz esetében a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben foglalt adatokat a forgalomba hozó a támogatás kezdőnapját követő 30 napon belül az OEP rendelkezésére bocsátja.

(2) A Gyftv. 21/A. § (3) bekezdése szerinti bírság összege eszközönként 100 ezer forint.

10. §120

10/A. §121 (1)122

(2)123 A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (a továbbiakban: TÁTB) az egészségbiztosításért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményező, javaslattevő szerve. A TÁTB-nak a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által javasolt tagjait, továbbá az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az egészségbiztosító képviselőiből álló tagjait és elnökét az egészségbiztosításért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – nevezi ki.

(3) A TÁTB feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről külön jogszabály rendelkezik.

(4)124

(5)-(6)125

10/B. §126

10/C. §127 (1) Az OEP a honlapján folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások tárgyában megkötött, és hatályos támogatásvolumen-szerződések következő tartalmi elemeit:

a) a szerződő felek megnevezése, a szerződés tárgyát képező termékek neve,

b) a szerződés időbeli hatálya,

c) gyógyszer esetén a szerződés által érintett indikációs pont (Eü. pont) száma,

d) a szerződésben megjelölt befizetés megállapításának a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 26. § (5) bekezdése szerinti módja,

e)128

(2) A közzétételi kötelezettség a szerződés időbeli hatályának lejártát követő második hónap utolsó napjáig áll fenn.

(3)129 A Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben – a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában – a terápiaeredményességi és beteg-együttműködési mutatók számításához, illetve teljesülésük nyomon követéséhez az OEP adattárházában és a Betegségregiszterben szereplő finanszírozási adatokat kell alapul venni.

10/D. §130 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján beszerzésre kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetében a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár a közbeszerzési eljárás során kerül meghatározásra.

10/E. §131 A Magyar Állam és a gyógyszergyártók, forgalmazók között létrejött szerződésben meghatározott gyártói befizetési kötelezettség Egészségbiztosítási Alap javára történő teljesítése, a tényadatokon alapuló végleges elszámolás szerinti rendezés a szerződésben megállapított szabályoknak megfelelően számított összegben, az ott részletezett ütemezésben és feltételek szerint történik.

10/F. §132 (1)133 A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások körét, valamint az árukhoz nyújtott támogatás mértékét az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

(2)134 A támogatás kezelés-fajtánként százalékos mértékben, illetve fix összegben állapítható meg. A százalékos mértékű, illetve fix összegű támogatás alapja az OEP által a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint elfogadott ár (a továbbiakban: a közfinanszírozás alapját képező ár).

(3)135 A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az OEP – a (3a) bekezdésben megállapított eseteken túl – szükség szerinti gyakorisággal bonyolítja le. Az ártárgyalási felhívást az OEP főigazgatója – a TÁTB véleményének előzetes kikérése után – legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

(3a)136 Amennyiben a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások köre kiegészül egy új ellátással, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás azt szükségesség teszi, az OEP az új ellátás, illetve a módosulással érintett eljárás tekintetében a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az új ellátásnak a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozása kihirdetését, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás kihirdetését követő 90 napon belül bonyolítja le. A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló eljárás során a (3) bekezdés második mondatát, valamint a (4a)–(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a javasolt árat a tárgyalás lezárását követő 15 napon belül kell az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszteni, és a kialakított ár és támogatási mérték a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második hónap végéig kerül kihirdetésre.

(4)137 Társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások esetében a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.

(4a)138 Azon gyógyászati ellátások esetében, amelyek tekintetében az árhoz nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti rendeletben még nem került megállapításra, a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a szolgáltató rendelkezzen az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel, valamint megfeleljen az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek, és az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.

(5)139 A tárgyalásokon döntési joggal kizárólag az OEP kormánytisztviselői, tanácskozási joggal az OEP főigazgatója által felkért szakértők vehetnek részt. Az ártárgyaláson közreműködő személyekkel szemben a közbeszerzési eljárásnál alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(6)140 Az OEP a tárgyalások során kialakított, a közfinanszírozás alapját képező árakat és a támogatási mértékeket a tárgyalás lezárását követő 30 napon belül az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszti.

(7)141 A kialakított árak és támogatási mértékek legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második negyedév végéig – az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – kihirdetésre kerülnek.

10/G. §142

10/H. §143

Utazási költségtérítés144

11. §145 (1)146 Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén jár az utazási támogatás.

(2)147 Az utazási támogatás igénybe vehető a (4) bekezdés szerinti utazási utalvánnyal, gépkocsival történő utazás esetén az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, illetve a (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési utalvánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll.

(3)148 Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett

a) a 2. § (2)–(3) bekezdése, továbbá a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint beutalásra jogosult orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor,

b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás – ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,

c) az orvosi rehabilitáció keretében szanatóriumi ellátás rendelésére jogosult orvos a beutaláskor, elbocsátáskor pedig a szanatórium által kijelölt orvos,

d) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor – megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is –, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is – által kijelölt személy,

e) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,

f) a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a vizsgálat elrendelésekor, illetve a vizsgálatot követően,

g) a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,

h) az Ebtv. 22. § (5) bekezdésében említett esetben – a szűrővizsgálat igénybevételekor – a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató.

(4)149 Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a (3) bekezdésben megjelölt orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb négy megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani.

(5)150 Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem képes – melynek tényét és indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon feltünteti –, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti összeg együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét. Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott viszonylatban legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni. Az utazási költség megtérítésére a (10) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy az utazási utalványhoz a menetjegyet nem kell csatolni.

(6)151 A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. §-ának c) pontja szerinti tevékenységet végző Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja.

(7) Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásában a fogyatékos gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik.

(8)152 Nem jár utazási költségtérítés annak, aki a külön jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult, ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt esetet. Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult és – beutalásra jogosult orvos javaslata alapján – kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani.

(9)153 Az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a helyi önkormányzatot illeti meg a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából általa szervezett csoportos utazáson részt vett biztosítottnak járó utazási költségtérítés, amennyiben a közlekedési eszközt térítésmentesen bármilyen formában az önkormányzat biztosítja és a biztosított a szűrővizsgálat igénybevételének időpontjáról szóló, a szűrővizsgálat során érvényesített értesítőt a szűrővizsgálatot követően átadja a helyi önkormányzatnak. Ezzel egyidejűleg az utazási költségtérítés iránti igény, mint követelés a helyi önkormányzatra száll át, aki az adott csoportos utazáson részt vett biztosítottak által részére átadott értesítők alapján összesített követeléseket – a Polgári Törvénykönyv engedményezésre vonatkozó szabályainak figyelembevételével – egy összegben érvényesítheti az OEP által erre rendszeresített formanyomtatványon az E. Alappal szemben. A helyi önkormányzat valamennyi érvényesített és rendelkezésére bocsátott értesítő után az (1) bekezdésben foglaltak szerint számított összeg hatvan százalékára jogosult utazási költségtérítésként.

(10)154 Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti.

(11)155 Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérő jogosult az (1)–(4), (6)–(10) és (14)–(20) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút) megtérítésére, amennyiben az egészségügyi szolgáltatás beutalás szerinti igénybevételének helyén az orvos a kijelölt személy megjelenését igazolja. Több biztosított egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthető meg a kísérő részére.

(12)156 Nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb 1 kísérő jogosult az (5) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésére. A kísérőt hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása során utazási költségtérítésként kilométerenként 18 forint illeti meg, amennyiben a kísért biztosított egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére távozni. A kísérő részére – a kísért biztosított nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda– 1 vissza) számolható el akkor, ha a kísérő az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek a kísért biztosított ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló hivatalos dokumentummal igazolja az utazás szükségességének indokát. Ezen igazolás hiányában nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén térítés nem állapítható meg. A kísérő részére akkor sem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató vagy a (6), illetve (7) bekezdésben meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény és biztosított lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

(13)157 Ha az utazási költségtérítés iránti eljárásban a (4) bekezdés szerinti nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.

(14)158 Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére a (15) bekezdésben foglaltak szerint jogosult személy és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött közlekedési társaságok vonalain az utazási költségtérítési utalvánnyal díjfizetés nélkül utazhat.

(15)159 A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére jogosult az a biztosított, aki

a) közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy

b) krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy

c) szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) az Ebtv. 22. §-a (1) bekezdése ba) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

(16)160 Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.

(17)161 Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a biztosítottat a háziorvos, vagy házi gyermekorvos tájékoztatja.

(18)162 A biztosított a pénztári és ellenőrző szelvényt az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének leigazolását követően, a következő orvos-beteg találkozó alkalmával háziorvosánál, házi gyermekorvosánál köteles leadni.

(19)163 Amennyiben a biztosított a (18) bekezdésben előírt kötelezettségének az ott meghatározott időpontban nem tesz eleget, úgy a (18) bekezdésben meghatározott időponttól számított 6 hónapon belül újabb utazási költségtérítési utalványt a háziorvos, házi gyermekorvos nem állíthat ki részére.

(20)164 A háziorvos, házi gyermekorvos a kiállított utazási utalványokról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott, a „Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése” „továbbküldés eszköze” soron jelentést tesz. Az utazási költségtérítési utalványon a megjelenést az egészségügyi szolgáltató leigazolja.

(21)165 Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására, felhasználására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására az (1)–(3) és (6)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a (14)–(20) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(22)166 Az utazási utalványok elszámolása a közlekedési társaságok és az egészségbiztosító között létrejött szerződés alapján történik.

Az egészségügyi intézményen belüli orvosválasztás167

11/A. §168 (1) Az Ebtv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján történő orvosválasztás akkor érvényes, ha azt írásba foglalták (orvosválasztási nyilatkozat) és annak három példányát a biztosított, valamint a választott orvos kézjegyével ellátta.

(2) Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni a kapcsolattartás módját, a választott orvos közreműködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, az orvosválasztásért fizetendő részleges térítési díj mértékét és várható összegét, a nyilatkozatban foglaltak módosítására és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat egy példánya a biztosított egészségügyi dokumentációjának részét képezi, egy-egy példányát pedig az azt aláíró biztosított és a választott orvos kapja.

(4) Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyre ki kell függesztenie az orvosválasztás lehetőségéről szóló tájékoztatót, melynek tartalmaznia kell az orvosválasztásért fizetendő részleges térítési díj mértékét is.

(5)–(6)169

Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások

11/B. §170 (1)171 Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségügyi szolgáltatás térítési díja abban az esetben vállalható át, ha a kérelmező a kérelmezett szolgáltatást finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: finanszírozott egészségügyi szolgáltató) veszi igénybe.

(2)172 Az (1) bekezdés szerinti méltányossági kérelmet a biztosított az OEP-nél nyújthatja be.

(3)173 A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ), továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

a)174 az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt

b) az ellátást (beavatkozást) végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, továbbá nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról, annak várható költségéről, valamint implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát

c) fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet, valamint a megyei szakfőorvos véleményét a beavatkozás szakmai indokoltságáról

d) a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által – a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban – megszerzett jövedelemről.

(4)175

(5)176

11/C. §177 (1) A 11/B. § szerinti kérelem elbírálása során figyelemmel kell lenni a kérelmező jövedelmi viszonyára és kiemelt szempont az orvos szakmai indokoltság vizsgálata.

(2) Implantátum, egyéb speciális eszköz árának átvállalására irányuló kérelemnél vizsgálni kell, hogy

a) az a születési vagy később bekövetkezett rendellenesség korrekciója során, vagy üzemi balesetből, foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás esetén kerül-e felhasználásra

b) a fejlődési rendellenesség egyéb terápiával orvosolható-e,

c)178 a deformitás kialakulását okozta-e orvosi beavatkozás vagy valamilyen trauma.

(3)179 Az OEP a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzését, az eljárást megszüntető végzését és határozatát közli a beavatkozást elvégző egészségügyi szolgáltatóval. A kérelem elutasítása esetén a határozatot közölni kell a kezelőorvossal is.

(4)180 Az átvállalt térítési díj összegét az OEP a beavatkozás elvégzése után, a kórházi zárójelentés vagy a klinikai összefoglaló, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag, eszköz költségét igazoló számla – szolgáltató által történő – megküldését követően utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére. A számlának tartalmaznia kell a biztosított nevét, TAJ-át, valamint a beavatkozás időpontját és az azt végző orvos aláírását, pecsétjét.

Méltányosságból engedélyezhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök köre és ártámogatása181

11/D. §182 (1)183 A biztosított az Ebtv. 26. §-a szerinti méltányossági kérelmet az OEP-nél, az e § (3) bekezdése szerinti esetben pedig az OEP-nél nyújthatja be.

(2)184 A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:

a) három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a kérelmező kizárólag az igényelt termékkel, illetve ellátással kezelhető vagy látható el;

b) gyógyszerre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ba) a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa, a gyógyszerváltás, tápszerváltás indokoltsága, az eddigi terápiák, illetve az új kezelések várható hatékonysága, a támogatás időtartama,

bb) a Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam (a továbbiakban: EGT tagállam) területén forgalomban nem lévő gyógyszer esetén – a kezelőorvos kérelmére – az OGYI által kiadott engedélyt, a Magyarországon nem, viszont valamely EGT tagállam területén forgalomban lévő gyógyszer esetén az OGYI által – a kezelőorvosnak a gyógyszer rendelését megelőző kérelmére – kiadott, külön jogszabályban meghatározott nyilatkozatot;

c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ca) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja esetében a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve, az eszköz szükségességének indokoltsága, a támogatás időtartama,

cb) támogatásba be nem fogadott gyógyászati segédeszköz esetén a magyarországi forgalomba hozó gyártói, illetve importbeszerzési árajánlatát, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,

cc) a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő;

cd)185 az Ebtv. 26. § (1) bekezdés d) pontja esetében a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban;

d) a biztosított jövedelméről szóló jövedelemigazolást;

e)186 az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti méltányossági kérelmeknél a kezelő szakorvos által, illetve az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt.

(3)187 A külön jogszabály szerinti indikáción túli gyógyszerrendelés szabályai alapján rendelt, illetve a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazott gyógyszer méltányossági kérelméhez

a) abban az esetben, ha az adott

aa) járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer valamely forgalomba hozatalra engedélyezett indikációban társadalombiztosítási támogatásban – a külön jogszabály szerinti érték nélküli támogatási kategória kivételével – normatív jogcímen részesül,

ab) fekvőbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadásra került,

a (2) bekezdéstől eltérően kizárólag a külön jogszabály szerinti, az indikáción túli gyógyszerrendelés iránti kérelmet – az ott meghatározott mellékletek kivételével –, az OGYI által kiadott engedélyt, valamint az aa) pont szerinti esetben a rendelésre jogosult orvos által kiállított vényt,

b) az a) pont alá nem tartozó gyógyszer esetén a (2) bekezdésben – a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazható gyógyszer esetében a (2) bekezdés d) pontja kivételével – foglaltakat

kell mellékelni.

(4)188 Az OEP határozatát megküldi a kezelőorvosnak, a beteg által a (2) bekezdés alapján megjelölt gyógyszertárnak, gyártónak vagy forgalmazónak. A határozatban fel kell tüntetni a beteg számára kiváltható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a megállapított támogatás alapjául figyelembe vett árát, a méltányosságból megállapított támogatás összegét, a fizetendő térítési díj mértékét, és a méltányosságból megállapított támogatás időtartamát. A kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén a gyógyszert melyik gyógyszertárban válthatja ki.

(5)189 A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet az OEP tizenkét napon belül, az indikáción túli gyógyszerrendelésnek az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló külön jogszabály szerint sürgős szükséggé történt minősítése esetén pedig soron kívül bírálja el.

(6)190

11/E. §191 (1) A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmező általi használatának orvosszakmai indokoltsága, költsége és költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságának és a biztosított jövedelmi helyzetének a figyelembevételével, az OEP által felkért illetékes szakorvos véleményének ismeretében dönt.

(2) A kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni a támogatással rendelhető komparátor technológiákra, valamint arra, hogy a kérelmező azokkal miért nem látható el.

(3) A kérelmezett gyógyszerár-támogatás megállapítása bármely kérelmező esetében első alkalommal legfeljebb egy évre történhet.

(4) A kérelmezett gyógyászati segédeszköz-támogatás megállapítása bármely kérelmező esetében első alkalommal legfeljebb a gyógyászati segédeszköznek a forgalomba hozó által megjelölt technológiai élettartamára történhet.

(5) A 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt közforgalmú gyógyszertár működésének ideiglenes szünetelése, illetve megszűnése esetén a gyógyszertár vezetője

a) a szünetelést, illetve megszűnést megelőző utolsó adag gyógyszer kiadásakor tájékoztatja a gyógyszer támogatására méltányosságból jogosult beteget vagy hozzátartozóját

aa) szünetelés esetén a szünetelés várható időtartamáról,

ab) a gyógyszertár b) pont szerinti, beteg általi választása hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár helyéről és elérhetőségéről, ahol a jogosult vagy hozzátartozója a gyógyszert kiválthatja;

b) értesíti a beteg választása szerinti, ennek hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat, és ezzel egyidejűleg lebélyegezve és aláírva átküldi a 11/D. § (4) bekezdése szerinti határozat másolati példányát.

(6) A kérelem elbírálását követően a beteg a 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt gyógyszertár, illetve gyógyászati segédeszköz gyártó vagy forgalmazó helyett indokolt esetben az OEP részére történő bejelentést követően másikat jelölhet meg.

Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése

12. § (1)192 Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás, továbbá az Ebtv. 27. § (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell az eredeti külföldi számlát, a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá amennyiben a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását.

(2)193

(3)194 Az Ebtv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján tartósan az Ebtv. 27. §-ának (1) bekezdésében meghatározott harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított és a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa és gyermeke által a harmadik állam területén indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás költségének megtérítése iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell az igazolást arról, hogy az Ebtv. 27. §-ának (4) bekezdésében említett orvosi vizsgálaton részt vettek, valamint a munkáltató igazolását arról, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére a harmadik állam területén történő foglalkoztatás alatt került sor.

(4)195 Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztosított külföldi egészségügyi szolgáltatótól magyarországi szolgáltatóhoz történő sürgősségi betegszállítása költségeinek megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a betegszállítás elmaradása a beteg életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezetne és a betegszállítás nem jár a beteg helyszínen történő ellátásával szemben aránytalan költségekkel. A sürgősségi betegszállítás engedélyezéséről és a költségek megtérítéséről az OEP dönt.

(5)196 Az OEP engedélyezheti a számla kiegyenlítése nélkül is az Ebtv. 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben a (6) bekezdés szerint megállapított költség összegének megtérítését. A megtérítendő összeget az OEP a gyógykezelést végző külföldi intézmény részére utalja át.

(6)197 Az Ebtv. 27. §-ának (1), (2) és (6) bekezdése szerinti belföldi költséget külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani az igénybevétel hónapja szerinti elszámoláskor érvényes értéken.

(7)198 Harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, továbbá a vele közös háztartásban élő házastársa és gyermeke által harmadik állam területén igénybe vett sürgősségi betegszállítás esetén az OEP – nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegét téríti meg.

(8)199 A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi ellátás költségének megtérítése esetén megfelelően alkalmazni kell az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat.

(9)200 A (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke az Ebtv. 27. §-ának (7) bekezdése alapján az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékának megtérítését kéri.

(10)201 Az egészségügyi ellátás az Ebtv. 27. §-ának (4) bekezdésében foglaltak mellett akkor tekinthető indokoltnak, ha

a) sürgős szükség miatt merül fel, vagy

b) a külföldi ellátás költsége nem haladja meg a belföldi ellátás, valamint a haza- és visszaszállítás (utazás) költségét, vagy

c) a haza- és visszaszállítás – a sürgős szükség esetét nem kimerítve – a biztosított állapotában rosszabbodást okoz.

(11)202 Az Ebtv. 27. §-ának (5) bekezdése szerinti költségek megtérítése, továbbá, amennyiben az arra jogosult az Ebtv. 27. §-ának (7) bekezdésében biztosított választási lehetőségével élve az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékának megtérítését kéri, annak megtérítése is a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A megtérítési igény érvényesítésére a foglalkoztató a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervével megállapodást köthet.

(12)203 A fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve az igazolt költség 85 százalékát a szolgáltatás igénybevételekor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon számított forintösszeg alapulvételével téríti meg.

(13)204 Az Ebtv. 27. §-ának (6) bekezdése szerinti egészségügyi ellátások – a határon átnyúló egészségügyi együttműködések keretében nyújtott ellátások kivételével – költségeinek megtérítése iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl csatolni kell az egészségügyi szolgáltató által az igénybe vett ellátásról kiadott egészségügyi dokumentáció eredeti példányát, valamint annak fordítását.

(14)205 Az Ebtv. 27. §-ának (10) bekezdése alapján történő engedélyezés során az OEP az ellátásra szoruló betegségének súlyosságát, az egészségügyi ellátás jellegét és várható időtartamát mérlegeli.

12/A. §206 (1)207 Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-t – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) szerinti belföldi személy kezdeményezésére az ország területén bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP hatósági igazolványon igazolja. Amennyiben a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP a hatósági igazolvány hatályát ezen időtartamra korlátozza. A TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni.

(2)208

(3)209 A gyermek lakóhelye – a szülő kérelmére a gyermek születési helye – szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatás teljesítését követően soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt.

(4) Gyógyszer támogatással történő rendelése során a biztosított az Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az egészségügyi dokumentáción aláírásával megerősíti. Az egészségügyi szolgáltató a nyilatkozathoz nyomtatványt rendszeresíthet, amit annak kitöltése céljából az ellátás megkezdése előtt a biztosított rendelkezésére bocsáthat. A biztosított által kitöltött és aláírt nyilatkozat az egészségügyi dokumentáció részét képezi, és az egészségügyi szolgáltató köteles azt a kitöltésétől számított öt évig megőrizni.

(5) Gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással történő rendelése során a biztosított Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát – külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a vény hátoldalára kell feljegyezni, amit a biztosított aláírásával igazol.

(6)210 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv vagy az OEP bocsátja ki.

(7)211 Az EU-Kártya hatálya:

a)212 a d) pontban meghatározott esetek kivételével harminchat hónap,

b)213

c)214

d) a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot teljesítő személy és ellátmánypótlékra jogosult hozzátartozója estében a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap.

(8)215 A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon – az egészségbiztosítási szakigazgatási szervtől kéri a TAJ kiadását. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a TAJ-t az „Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról” elnevezésű nyomtatvány (a továbbiakban: Igazolás) kiállításával igazolja. A kiállított Igazolást a foglalkoztató a kézhezvételt követően haladéktalanul átadja a foglalkoztatottnak. A jogosultsági jogviszony utolsó napján a foglalkoztató bevonja az Igazolást, a jogviszony megszűnése időpontjának feltüntetésével. A bevont Igazolást 8 napon belül a foglalkoztató az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez továbbítja. Ha a foglalkoztató az Igazolást nem tudja bevonni, öt napon belül erről írásban értesíti az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet. Az értesítésnek tartalmaznia kell a volt biztosított nevét, TAJ-át, az Igazolás nyomtatványszámát és a jogviszony megszűnésének időpontját. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a foglalkoztató az Ebtv. 66. §-ának (3) bekezdése szerint felel.

(9)216 A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének i) és m) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi tekintetében a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy tekintetében pedig az elhelyezésében eljáró intézmény a külföldi részére történő TAJ igénylés és az Igazolás kezelése során a (8) bekezdés szerinti foglalkoztatónak minősül.

(10)217 Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi részére az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv állítja ki az Igazolást. A járulékfizetést a befizetés helyén vagy az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél igazolják. A megállapodáson alapuló jogosultság megszűnését követő öt napon belül az Igazolást a egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél le kell adni.

(11)218

(12)219

(13)220 A nem szabályozott esetekben az Igazolást az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv érvényesíti.

(14)221 A TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére – az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére – az egészségbiztosítási szerv TAJ-t képez, és erről az Igazolás kiadásával értesíti az érintett személyt. Az OEP az Igazoláson a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel a jogosultságot korlátozza.

(15)222

(16)223

12/B. §224 (1)225 Az Ebtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – (e § alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvételkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

(1a)226 Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag az OEP által, az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti finanszírozási szerződéshez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.

(2)227 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a szolgáltató nem köteles elvégezni abban az esetben, ha az ellátásra nem az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén kerül sor.

(3) Az OEP az egészségügyi szolgáltatók részére az ellenőrzés lehetőségét időbeli korlátozás nélkül biztosítja.

(4) Abban az esetben, ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személy az ellenőrzés eredménye alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira az OEP nyilvántartása szerint nem jogosult, az ellenőrzést végző szolgáltató az OEP honlapjáról letölthető értesítést átadja a szolgáltatásra nem jogosult személynek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott értesítés tartalmazza

a) azt a tényt, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel,

b)228 a felhívást arra, hogy a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében keresse meg az ország területén bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szervet,

c) a jogosultság hiányának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást, valamint

d) az arra vonatkozó információt, hogy bővebb tájékoztatás az OEP honlapján érhető el.

(6)229 Ha az (1) bekezdés szerinti személy állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja, az ellenőrzést közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, fekvőbeteg-szakellátás esetén legkésőbb az annak kezdetét követő első munkanapon kell elvégezni. Ismeretlen, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat igazolni nem tudó személynél – fekvőbeteg szakellátás esetén – legkésőbb az intézményből történő elbocsátás napján kell teljesíteni a jogviszony ellenőrzési kötelezettséget.

(7) Kúraszerű ellátás esetén az ellátást – ideértve a dialízis kezelést is – végző szolgáltatónak – a kúra teljes ideje alatt – havonta egy alkalommal, a kezelés megkezdése előtt ellenőriznie kell az (1) bekezdés szerint az ellátott személy jogosultságát.

(8) Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti.

(9)230 A jogosultság-ellenőrzési rendszer jogosultsági ellenőrzés elvégzését nem engedő, az egészségügyi szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vissza nem vezethető hibája esetén az ellenőrzés elmulasztásához kapcsolódó, külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények nem érvényesíthetők, amennyiben a jogviszony-ellenőrzés elmaradása az egészségügyi szolgáltató által bizonyítható módon a hiba időtartamára esett.

(10) Az OEP honlapjáról letölthető tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyok felsorolását és az azok megszerzésének lehetőségére, a jogviszony igazolására vonatkozó információkat,

b) az egészségbiztosítás keretében fennálló közteherviselési kötelezettségre való utalást, valamint

c) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya esetén a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást,

az egészségügyi szolgáltató a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi, és erről az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt szóban tájékoztatja.

(11)231 Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az (1) bekezdés szerinti adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudja, és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon írásban vagy elektronikusan jelzi az OEP-nek.

(12)232 E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési vagy tápellátási rendszer üzemzavara.

(13)233 Amennyiben az értesítés alapján az OEP megállapítja, hogy az üzemzavar a (12) bekezdésben meghatározott okból állt fenn, az egészségügyi szolgáltatás – a külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alkalmazása nélkül – az ellátásra meghatározott finanszírozási szabályok szerint kerül elszámolásra.

(14)234 A jogviszony-ellenőrzés elmulasztásának jogkövetkezménye az adott, 30 napot meghaladóan folyamatosan, nem kúraszerűen végzett egészségügyi ellátásra vonatkozóan az első finanszírozási jelentés beküldésében foglaltak tekintetében alkalmazható.

(15)235

12/C. §236 A 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutaló kiállítása előtt a 3. § (8) bekezdése szerinti beutaló orvos az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton ellenőrzi, hogy a biztosított a beutaló kiállításakor táppénzre jogosultságot szerezhet-e.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló szerződések

13. §237 A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló, 14–25. § és az Ebtv. 30/A. §-a szerinti szerződések nem minősülnek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti értelemben vett visszterhes szerződésnek.

13/A. §238 A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló, a 14–20. § és a 22–25. § szerinti szerződéssel – ide nem értve a pro família rendelésre jogosító szerződést – rendelkező egészségügyi szolgáltató a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége keretében az OEP által készített és a biztosítottaknak szóló – egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással kapcsolatos – informatív és tájékoztató anyagokat, kiadványokat betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi.

13/B–13/D. §239

14. § (1)240 A 15–21. § szerinti finanszírozási szerződéseket az OEP határozatlan időre köti meg. Adott szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek hiányosságai esetén, az azok pótlására az egészségügyi államigazgatási szerv által előírt, vagy a szolgáltató által vállalt határidőre figyelemmel, határozott időre köthető a finanszírozási szerződés.

(2)241 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői és fogorvosi) tekintetében a feladat ellátására kötelezett települési önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, amennyiben nem hozott létre a feladat ellátására önkormányzati intézményt.

(3)242 A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátás finanszírozására vonatkozó szerződést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a (2) bekezdésében meghatározott körzet székhelye – kijelölt székhely hiányában az alapellátást nyújtó szolgálat telephelye – szerint, az otthoni szakápolás esetén az OEP köti meg a szolgáltatóval.

(4)243 A 22–25. § szerinti szerződéseket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az OEP határozatlan időre köti meg.

15. §244 (1)245 Amennyiben az OEP megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, 30 napos határidő tűzésével felszólítja a hiányosságok pótlására, és ezzel egyidejűleg a hiányosságokat jelzi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó hatóság felé. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége a határidő elteltét követően sem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, az OEP – ha az egészségügyi államigazgatási szerv véleménye alapján nem áll fenn ellátási érdek – az egészségügyi szolgáltató érintett szervezeti egysége tekintetében felmondja a finanszírozási szerződést.

(2)246 Ha egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szerv megszüntetésére a feladatellátás más, nem költségvetési szervezeti formában történő megvalósítása érdekében kerül sor, a megszüntetést megelőzően az alapítónak – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl – az új egészségügyi szolgáltató cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelme előterjesztésével egyidejűleg kezdeményeznie kell az új finanszírozási szerződés megkötését annak érdekében, hogy a megszüntetett szolgáltató helyébe az új egészségügyi szolgáltató lépjen. Ilyen esetben a finanszírozási szerződés megkötését az OEP nem tagadhatja meg.

16. § (1)247 Az OEP az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi szolgáltatóval köt finanszírozási szerződést, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó nevelési és oktatási intézménnyel a feladat ellátására megállapodást kötött.

(2)248

(3)249 Az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján a területi védőnői szolgálat finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést a területi védőnői szolgálatot működtető települési önkormányzattal köti meg.

(4)250 Amennyiben a (3) bekezdésben említett települési önkormányzat nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási szerződést a területi védőnői szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató kösse meg, az OEP a finanszírozási szerződést a nyilatkozatban foglaltak szerint köti meg.

(5)251 Az (1)–(4) bekezdésben nem szereplő és az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásra az OEP, az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerint a szolgáltatás nyújtására kötelezett egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató egyéb finanszírozott tevékenysége keretében köt finanszírozási szerződést.

17. § (1)252 Háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) ellátás finanszírozására az OEP a szerződést

a) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok esetében, amennyiben a feladatot az önkormányzat

aa) egészségügyi intézménye látja el, az intézménnyel,

ab) átadta háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltatónak, a feladatot átvállaló egészségügyi szolgáltatóval,

ac) nem az aa)–ab) pontban foglaltak szerint látja el, az önkormányzattal,

b) területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi szolgálat esetében a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatóval

köti meg.253

(2) A háziorvosi ellátás finanszírozására megkötött szerződésben vagy mellékletében – az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének e) pontja szerint – meg kell határozni

a) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok körzetenkénti helyettesítési rendjét,

b) a háziorvosi feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatónak az ügyeleti ellátásban történő részvételi rendjét.

18. § (1)254

(2) A fogászati ellátás finanszírozására megkötött szerződésben vagy mellékletében – az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének e) pontja szerint – meg kell határozni

a) a fogászati ellátási szolgálatok körzetenkénti helyettesítési rendjét,

b) az ügyeleti ellátásban történő részvétel rendjét.

19. §255 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-szakellátás – ideértve a rehabilitációs és a szülészeti ellátást is – finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést azzal az egészségügyi szolgáltatóval köti meg, amely arra külön jogszabály alapján jogosult.

20. §256 A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás finanszírozására az OEP a lakosság számának arányában felosztott megyei kereten belül köthet szerződést olyan egészségügyi szolgáltatóval, amely a feladat ellátására jogosító működési engedéllyel rendelkezik és megfelel a külön jogszabályban foglalt követelményeknek.

20/A. §257 (1)258 Az Ebtv. 32. § (8) bekezdése szerinti szerződést az OEP azzal a szolgáltatóval köti meg, amely a 2. § (2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontjában megnevezett orvost a feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésére foglalkoztatja, és nincs az adott feladatra érvényes finanszírozási szerződése. Az OEP a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval a biztosítottak foglalkozási megbetegedése és üzemi balesete miatt szükségessé vált járóbeteg-szakellátásokra történő beutalásra köti meg a szerződést.

(2) Amennyiben a szolgáltató nem foglalkoztat a 2. § (2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontja szerinti orvost a feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésére, hanem azt szerződés alapján más szolgáltatóval láttatja el, az Ebtv. 32. § (8) bekezdése szerinti szerződés az egészségügyi tevékenységet ténylegesen végző szolgáltatóval köthető meg.

(3) A szerződésnek tartalmaznia kell

a) a beutalásra jogosult orvos

aa) azonosító adatait,

ab) feladatkörét, engedélyezett szaktevékenységét,

ac) által ellátandó biztosítottak körét,

ad) beutalási jogosultságának megszűnésére, felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket,

ae) adatszolgáltatási kötelezettségét;

b) a szerződés hatályát, módosítására és felmondására vonatkozó rendelkezéseket, a szerződés megszűnése esetén követendő eljárást.

(4) A szerződés mellékletét képezi

a) az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben a feladat ellátására kötött szerződés

hiteles másolata.

(5)259 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerződésére – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5) bekezdésére – a (3) bekezdés a) pont ac) alpontját nem kell alkalmazni, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti melléklet alatt az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát kell érteni.

20/B. §260 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval – amennyiben az kormányrendeletben foglaltak szerint befogadásra került – az OEP finanszírozási szerződést köt az újszülött 0–4 napos korban történő ellátására.

21. § (1)261 Betegszállításra az OEP a külön jogszabályban foglaltak szerint finanszírozási szerződést köt azzal a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval, amely a külön jogszabályban meghatározottak szerint befogadásra került.

(2)262 A mentés finanszírozására – kivéve a (3) és a (4) bekezdés szerinti feladatot – a külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén az OEP szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal, amely a mentési feladatok ellátására szerződést köthet a mentést végző egészségügyi szolgáltatókkal.

(3)263 Az OEP finanszírozási szerződést köt a szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállításának díjazására az Országos Vérellátó Szolgálattal a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.

(4)264 A légimentési feladatok végzésére az OEP az Országos Mentőszolgálat által alapított Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel köt finanszírozási szerződést a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.

21/A. §265 Az Ebtv. 35. § (4) bekezdése szerinti hozzájárulást, illetve garanciát a tulajdonos a finanszírozási előlegről szóló szerződésben vállalja. Ennek mértéke nem lehet kevesebb az igényelt előleg tíz százalékánál.

22. §266 (1)267 Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve (4) bekezdése alapján gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére jogosító szerződésben meg kell határozni, hogy az orvos milyen tevékenysége keretében válik jogosulttá a támogatással történő rendelésre.

(2)268 A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával továbbá az Ebtv. 32. § (6) bekezdése alapján a pro família rendelésre jogosult orvossal gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történő rendelésre egyaránt jogosító szerződés köthető.

(3)269

(4)270 Az OEP gyógyászati ellátások közül – külön jogszabály szerinti – fürdőgyógyászati ellátások támogatással történő rendelésére jogosító szerződést köt az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése szerinti szerződés alapján fürdőgyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató orvosával, amennyiben a szolgáltató – külön jogszabály szerinti – komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult vagy rendelkezik az ahhoz szükséges – külön jogszabályban meghatározott – feltételekkel.

(5) A (4) bekezdés alapján fürdőgyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvos, illetve az az egészségügyi szolgáltató, akivel az orvos munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, az ellátás rendeléséhez kapcsolódó vizsgálatért nem kérhet a betegtől térítést.

(6)271 Ha az Ebtv. 37. § (11) bekezdése szerinti összeg a tárgyhónapban

a)272 a 300 ezer forintot meghaladja, az OEP fél évre felfüggeszti a szerződést,

b)273 a 600 ezer forintot meghaladja, az OEP egy évre felfüggeszti a szerződést,

c)274 a 900 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 1 évig nem köthető új szerződés,

d)275 az 1 millió 200 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 2 évig nem köthető új szerződés,

e)276 az 1 millió 500 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 3 évig nem köthető új szerződés.

(7)277 A (6) bekezdés szerinti összeghatárokat és a hozzájuk kapcsolódó jogkövetkezményt a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére való jogosultság tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

(8)278

(9)279

(10)280

(11)281 Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződés mellékletét képezi

a) az a külön jogszabály szerinti működési engedély, vagy annak hiteles másolata, ami alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére való jogosultságát gyakorolja, továbbá

b) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának nyilatkozata arról, hogy az a) pont szerinti tevékenységet hol fejti ki.

(12)282 A (11) bekezdésben foglaltak változásáról a változást követő 10 napon belül a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa tájékoztatja az OEP-et.

22/A. §283 (1) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésre való jogosultság tekintetében – az E. Alap terhére társadalombiztosítási finanszírozásra jogosultakon kívül – nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának minősül a külön jogszabály által előírt feladatkörében egészségügyi szolgáltatást nyújtó, központi költségvetésből normatív hozzájárulásban részesülő külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézményben foglalkoztatott orvos, amennyiben gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító érvényes szerződéssel rendelkezik.

(2)284 Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeknek tájékoztatniuk kell az az OEP-et azon orvosok köréről és azonosító adatairól, akiket a jogszabályban előírt egészségügyi feladataik ellátása céljából foglalkoztatnak és az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti érvényes szerződés alapján gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosultak.

(3)285 A (2) bekezdés szerinti adatok változásáról a külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézménynek a változást követő 10. napig tájékoztatni kell az OEP-et.

23. § (1)286

(2)287 Az Ebtv. 38. §-ának (4) bekezdése szerinti összeg a kiszolgáltatott gyógyszer, a forgalmazott gyógyászati segédeszköz és a nyújtott gyógyászati ellátás után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft.

(3)288 Az Ebtv. 38. §-ának (5) bekezdése szerinti összeg a gyártó által egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hathavi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft.

24. §289 Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére az OEP azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, aki

a)290 az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában a gyártásra akkreditált minőség megfelelőségi eljárással rendelkezik, továbbá megfelel a forgalmazóra (gyártóra, gyártásra) a külön jogszabályban előírt feltételeknek, és

b) megfelel a külön jogszabályban foglalt feltételeknek, amennyiben jogszabály az adott gyógyászati segédeszköz(ök) forgalmazását, javítását, kölcsönzését meghatározott személyi vagy tárgyi feltételek meglétéhez köti,

c)291 a szerződéskötést megelőző két éven belül nem volt olyan egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, tagja, akinek a szerződése az Ebtv. 38. §-ának (4) bekezdésében foglaltak miatt szűnt meg.

25. §292 (1)293 Az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése alapján az OEP a gyógyászati ellátások közül a fürdőgyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására annak a közfürdőnek, illetve gyógyfürdőnek a működtetőjével köthet szerződést, amelyik

a) zárt területen épített és rendelkezik medencével, valamint

b) rendelkezik az adott fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosító, külön jogszabály szerinti működési engedéllyel, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott fürdőgyógyászati ellátások közül legalább négyfajta nyújtására alkalmas, és

d) megfelel a külön jogszabályban foglalt egyéb feltételeknek.294

(2)295 Az OEP az (1) bekezdésben foglaltakon túl szerződést köthet a biztosítottak gyógyúszására alkalmas közfürdő működtetőjével vagy a gyógyúszás szervezésére működési engedéllyel rendelkező szervezettel, illetőleg személlyel ezen gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására.

(3)296 Az OEP a társadalombiztosítási támogatással külön jogszabály szerint igénybe vehető, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására a külön jogszabály szerinti engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval köthet szerződést.

25/A. §297 (1)–(2)298

(3)299 Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén az elszámolási nyilatkozatot az egészségügyi szolgáltató az ellátást követően adja át a biztosítottnak.

(4)300 Az elszámolási nyilatkozatot

a) kúraszerű ellátás esetén a teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor,

b) injekciós kúra, infúziós kúra, kötözés, gyógytorna kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén a teljesítményelszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor

köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.

(5)301 Dialízis kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő első dialízis kezeléskor a tárgyhónapban elvégzett dialízis kezelésekről, valamint a kúra befejezésekor a még el nem számolt dialízis kezelésekről köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.

(6)302 Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére

a) az ellátást követően a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai vizsgálat esetén,

b) mozgó szakorvosi szolgálat által végzett ellátás esetén,

c) szövettani vizsgálat és citológiai vizsgálat esetén,

d)303 iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén.

(7)304 A fogászati alap- és szakellátás, valamint a laboratóriumi ellátás esetében, az igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg meghatározásánál a finanszírozó által az egészségügyi szolgáltató részére megküldött utolsó teljesítmény-elszámolásnál alkalmazott fix pont-forint értéket kell figyelembe venni.

(8)305 Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ebtv. 18. § (9)–(10) bekezdése szerinti lehetőségről szóló tájékoztató az ellátást igénybe vevők számára jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.

25/B. §306 (1) Az Ebtv. 39. § (1) bekezdése szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

(2) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás megállapítására jogosult szervet. A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozatát megküldi a választott ellátást folyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell.

(3) A választott ellátást az értesítésben szereplő napot követő naptól kell folyósítani.

(4) A választott újabb ellátás tekintetében visszamenőleges az az összeg, ami a biztosított, illetve a szülő által választott időponttól a korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáig jár az ellátásra jogosultnak.

(5) A korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozat beérkezését követő 30. napon a csökkentést teljesítettnek kell tekinteni.

(6) A gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül elszámol az Ebtv. 39. §-a szerinti választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel.

(7) A kifizetőhelyek tekintetében az OEP, illetve az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek gondoskodnak a gyermekgondozási támogatás és a pénzbeli ellátás közötti különbözet elszámolásáról attól függően, hogy a kifizetőhely a kifizetőhelyi elszámolását mely szervnek köteles benyújtani.

A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának részletes szabályai307

26. §308 (1)309 Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni. A tényleges, illetőleg a szerződés szerinti jövedelem naptári napi összegét a 31. § (7)–(8) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell kiszámítani. Az egyéni és társas vállalkozók ellátását tényleges jövedelem hiányában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér figyelembevételével kell megállapítani.

(2)310 Annak, aki álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül szül, és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik, a terhességi-gyermekágyi segély összegét az Ebtv. 42. § (3) bekezdése szerint, a gyermekgondozási díj összegét pedig az Ebtv. 48. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező átlagkereset harmincad részét.

26/A. §311 (1) Ha a gyermekgondozási díjra jogosult terhességi-gyermekágyi segélyt nem vett igénybe, a gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a terhességi-gyermekágyi segélynek megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének napját kell figyelembe venni.

(2)312 Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segélyt az OEP honlapján erre rendszeresített, a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatvány bemutatásával együtt lehet igényelni.

(2a)313 Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti terhességi-gyermekágyi segély igénybevételéhez szükséges nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegző lenyomata;

b) az egészségügyi szolgáltató OEP kódja;

c) a vér szerinti anya vagy az örökbefogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a;

d) az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel időpontja, a távozás időpontja;

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e;

f) az ellátás BNO kódja;

g) a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó apa neve, TAJ-a;

h) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatvány a g) pontban meghatározott személy részére terhességi-gyermekágyi segély igénybevétele céljából kerül kiállításra;

i) a nyomtatvány kiállításának dátuma;

j) az orvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata.

(3)314 A gyermekgondozási díjra – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

26/B. §315 A gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az Eb.tv. 42/D. § (1) bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében kell megállapítani.

26/C. §316 A bedolgozó részére terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.

Táppénzre való jogosultság

27. § (1) Egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

(2) Az egyedülállóság szempontjából különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával ugyanabban a lakásban lakik, ha a házasság felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban.

(3) Egyedülállónak kell tekinteni továbbá,

a)317

b) azokat a házastársakat, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, vagy arra egyébként jogosultak,

c) akinek a házastársa

ca)318 munkaképtelen és az orvosszakértői szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása szerint I. vagy II. csoportos rokkant,

cb) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az élettársakra is.

27/A. §319 (1)320 A táppénz összegének megállapításánál a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó jövedelmet akkor lehet figyelembe venni, ha azt az irányadó időszakban megszűnt biztosításból származó, rendszeres jövedelemként a számítási időszakra vagy nem rendszeres jövedelemként a számítási időszakban fizették ki.

(2)321 Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult táppénzre, az egy-egy biztosítási jogviszony alapján járó táppénz összegének megállapításánál az irányadó időszakban megszűnt biztosítási jogviszonyból származó jövedelemnek a számítási időszakra jutó részét annak a táppénznek az alapjába kell beszámítani, ahol az egyidejűleg fennálló több jogviszony közül a jogviszony korábban kezdődött. Egyidejűleg kezdődő több jogviszony esetén abba a jogviszonyba kell beszámítani, amely alapján az igényt korábban érvényesítették.

(3)322 Ha az irányadó időszakban a biztosítottnak a jogosultságot megalapozó jogviszonyában azért nincs 180 napi jövedelme, mert a Tbj. az egyidejűleg fennálló másik jogviszonyára vonatkozóan írja elő a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az irányadó időszakban megszűnt biztosítási jogviszonyából származó, a számítási időszakra jutó jövedelmet és osztószámot kell a táppénz alapjának megállapításánál figyelembe venni.

28. § (1)323 A tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén járó táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása címén a gyermek első születésnapjáig születésének napját, azután pedig a legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak.

(2) A biztosítás megszakítás nélkül akkor áll fenn, ha abban a szabadnap, a heti pihenőnap és a munkaszüneti nap kivételével egy nap megszakítás sincs.

(3) Ha a folyamatos biztosítás időtartama egy évnél rövidebb, a táppénzre való jogosultság időtartamának a megállapításánál előzményként csak a folyamatos biztosítás ideje alatti táppénzfolyósítás időtartamát lehet figyelembe venni.

(4)324 A táppénzre való jogosultság időtartamának és mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség nélkül fennálló jogviszonynak azt a korábbi időtartamát, amely alatt a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt.

29. § (1)325

(2) Ha a bedolgozónál a keresőképtelensége első napján feldolgozásra átvett anyag van, táppénz csak az anyag visszaszolgáltatásának a napjától jár, kivéve, ha a foglalkoztató igazolja, hogy a keresőképtelenség ideje alatt a bedolgozó bedolgozói munkát nem végez.

(3)326

30. §327 Az Ebtv. 47. §-ának (3) bekezdése szerinti esetben a táppénzfolyósítás megszüntetéséről a táppénzfolyósító szerv intézkedik a biztosítottat keresőképtelen állományban tartó orvos, valamint az ellenőrző főorvos külön jogszabály szerinti vizsgálatot követő javaslatára.

31. §328 (1)329 A táppénz összegének kiszámításánál rendszeres jövedelem a havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény), pótlékok, továbbá a munkabér (illetmény) helyett kifizetett távolléti díj vagy átlagkereset, illetőleg szerződés alapján havonta járó díjazás vagy egyéb jövedelem. Annak vizsgálatánál, hogy a biztosított rendelkezik-e 180 naptári napi jövedelemmel, csak a rendszeres jövedelmet kell figyelembe venni. Az egyéni és a társas vállalkozók részére e jogcímen járó táppénz összegének megállapításánál a vállalkozóként elért, bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet rendszeres jövedelemnek kell tekinteni.

(2)330 A táppénz alapját képező naptári napi átlagjövedelem kiszámításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében említett időszakra járó rendszeres jövedelmet el kell osztani ebben az időszakban biztosításban töltött napoknak a (3) bekezdésben megjelölt napokkal csökkentett számával (osztóval).

(3) Az osztószám megállapításánál az Ebtv. 48. §-ának (2) bekezdésében megjelölt időszakban biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell

a) a táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása,

b)331

c)332 a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság

időtartama naptári napjainak számával.

(4) Az Ebtv. 48. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál a figyelembe vett 180 naptári napra kifizetett rendszeres jövedelem egy naptári napi összegét kell megállapítani.

(5)333 Az Ebtv. 48. §-ának (2), illetőleg (3) bekezdésében említett időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál a nem rendszeres jövedelem összegét annak az időtartamnak naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál.

(6) A táppénz alapját képező naptári napi jövedelem kiszámításánál a rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez hozzá kell adni a nem rendszeres jövedelem (5) bekezdés szerint megállapított naptári napi összegét.

(7)334 Az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. A szerződés szerinti jövedelmet a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani. Szerződés hiányában a tényleges jövedelem naptári napi összegét az irányadó időszak alatt elért jövedelemből a (2) és (4)–(6) bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Amennyiben a táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját.

(8)335 Az Ebtv. 48. §-a (4) bekezdésének alkalmazásánál az egyéni és társas vállalkozók táppénzének megállapításánál szerződés szerinti jövedelem alatt a jogosultságot megelőző hónap első napján érvényes minimálbért kell érteni.

(9)336 A 27/A. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a megszűnt jogviszonyból származó rendszeres jövedelmet egy összegben kell hozzáadni a táppénzre való jogosultságot megalapozó jogviszonyból származó rendszeres jövedelemhez. Az összesített rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez kell hozzáadni a nem rendszeres jövedelem (jövedelmek) naptári napi összegét.

(10)337 Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére – esetenként legfeljebb 60 napra – vonatkozó keresőképtelenséget a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó táppénz mértékét az általános szabályok szerint – és nem a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra előírtak szerint – kell megállapítani.

(11)338 A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében az Ebtv. 48. § (4) bekezdésének alkalmazásakor a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások339

31/A. §340 Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése szerinti méltányossági jogkörben kizárólag a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető pénzbeli ellátás.

31/B. §341 (1)342

(2)343 A táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet.

(3) Nem engedélyezhető méltányosságból táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban (pl. rokkantsági nyugdíj, rendszeres szociális járadék) részesül.

31/C. §344

31/D. §345 (1)346 A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójának székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez, vagy a kormányablakhoz nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról.

(2)347 Táppénz méltányosságból történő engedélyezésére irányuló kérelem az igényjogosultság megszűnését, illetve az arról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül nyújtható be.

(3)348 Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a hiányosan benyújtott kérelem esetén a 37. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el.

(4) A pénzbeli ellátások folyósítására vonatkozó kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított

a) biztosításban töltött idejére

b) 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamára

c) jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő körülményeire.

(5) A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag az illetékes orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető.

(6)349

(7) A táppénzt méltányosságból legkorábban az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

31/E. §350 Az Ebtv. 50. §-ának (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett pénzellátás összegének megállapítása és folyósítása az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv feladata. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít. A méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát azonban az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani.

Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély351

31/F. §352 (1)353 Az Ebtv. 50. § (4) bekezdésének alkalmazásánál biztosítottnak kell tekinteni a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt is.

(2)354 Egyszeri segélyben részesíthető az a biztosított, akinek

a) az egészségi állapotában kedvezőtlen változás, egészségkárosodás következett be, és a kérelmében előadottak az egészségbiztosítás által nyújtott ellátással vannak összefüggésben, vagy

b) részére a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósítását az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból sem engedélyezték.

(3) Az engedélyezési eljárás során vizsgálni kell a biztosított jövedelmi helyzetét, továbbá, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy évben részesült-e segélyben.

31/G. §355 (1)356 A 31/F. § szerinti segély iránti kérelmet a biztosított a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által – a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – megszerzett jövedelemről.

(2)357

(3)358 Az egészségbiztosító a kérelem elbírálása során megvizsgálja a biztosított jövedelmi helyzetét és életkörülményeit.

Baleseti ellátásra való jogosultság

32. § (1) A Tbj. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti baleseti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít:

a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati oktatásban, gyakorlati képzésben részesülő tanulójának (hallgatójának) az a balesete, amelyet gyakorlati képzés közben, vagy ezzel összefüggésben szenvedett el;

b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebetegnél, illetőleg szenvedélybetegnél a szocioterápiás foglalkoztatás közben vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleset;

c) őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott elzárásra utalt illetőleg szabadságvesztés büntetést töltő személy esetén a fogvatartás ideje alatt végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, valamint a fogvatartást foganatosító szerv közege által adott utasítás teljesítése közben, vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleset;

d) a közcélú, illetőleg közérdekű munkát végző személynek az a balesete, amelyet a közcélú, illetőleg közérdekű munka végzése során vagy azzal összefüggésben szenvedett el.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában közcélú munka a Tbj. 15. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakon túl az állami szerv vagy önkormányzat, illetőleg a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.

(3)359 Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés e) pontja, 52. és 53. §-a, továbbá e rendelet alkalmazásában balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

33. § (1)360 A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül a baleseti táppénz folyósításának időtartamát, függetlenül attól, hogy a baleseti táppénz folyósítása egy éven át vagy meghosszabbított időtartamra történt.

(2)361 Az Ebtv. 55. §-a alapján a baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe

a) az átlagkereset, a távolléti díj – ide nem értve a munkaszüneti napra járó távolléti díjat –, valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették,

b) a törzsgárda jutalom, a jubileumi jutalom, a végkielégítés, valamint azon juttatás, amely nem a végzett munkáért, tevékenységért került kifizetésre.

(3)362 Ha a baleseti táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, úgy ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet – heti 5 napos munkarend szerint – teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a baleseti táppénz alapját.

(4)363 Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, a baleseti táppénz alapját képező nem rendszeres jövedelmet azon időtartam naptári napi napjainak számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál.

(5)364 Ha a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakban végzett munkáért nem rendszeres jövedelmet fizetnek ki, akkor a baleseti táppénz alapját képező naptári napi jövedelem kiszámításánál a rendszeres jövedelem naptári napi összegéhez hozzá kell adni a nem rendszeres jövedelem (4) bekezdés szerint megállapított naptári napi összegét.

Baleseti járadékra való jog állapotváltozás, illetőleg újabb üzemi baleset esetén

34. § A baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnése esetén a munkaképesség-csökkenés mértékének megfelelő baleseti járadékot kell megállapítani.

35. § (1)365 Baleseti járadék helyett baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén, valamint a nyugdíj módosításánál, illetőleg újbóli megállapításánál, továbbá baleseti rokkantsági nyugdíj helyett járadék megállapítása esetén azt a keresetet kell figyelembe venni, amelynek alapján a baleseti rokkantsági nyugdíjat (járadékot) utoljára megállapították.

(2)366 Baleseti járadék helyett baleseti rokkantsági nyugdíj megállapítása esetén a havi átlagkeresetet – a kérelmező kérelmére – az öregségi, illetőleg a rokkantsági nyugdíj alapját képező kereset alapján kell megállapítani.

36. § (1) Újabb üzemi baleset esetén valamennyi baleset következményét együttesen kell figyelembe venni, és a baleseti járadékot akkor kell újból megállapítani, ha a sérült az újabb baleset következtében magasabb baleseti fokozatba kerül.

(2)367 Az (1) bekezdésben megjelölt esetben a baleseti járadékot a korábbi és az újabb üzemi balesetre irányadó átlagkeresetek közül – a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 28/A. §-ának megfelelő alkalmazásával – a kedvezőbb alapján kell megállapítani.

(3)368

36/A. §369 (1)370 Az Ebtv. 60. § (1) bekezdésének végrehajtása során a baleseti járadéknak az állapotváltozás időpontja szerinti összegét az Ebtv. 58. § (2) bekezdésben meghatározott fokozatok eltérésének arányában kell emelni, illetőleg csökkenteni. Az állapotváltozásnak megfelelő arányt úgy kell meghatározni, hogy az állapotváltozás szerinti fokozatnak megfelelő mértéket el kell osztani az állapotváltozás előtti fokozat szerinti mértékkel. Az állapotváltozásnak megfelelő baleseti járadék módosított összegét a kiszámított arányszám és az állapotváltozás időpontja szerinti baleseti járadék összegének szorzásával kell megállapítani.

(2) A baleseti járadékra jogosultságnak az Ebtv. 60. § (3) bekezdése szerinti feléledése (újbóli megállapítása) esetén a korábban megállapított baleseti járadék megszűnésének időpontjától esedékes emelésekkel, kiegészítésekkel növelten kell az összeget meghatározni.

36/B. §371 Ha a kérelmező nem rendelkezik az Ebtv. 59. § (2) bekezdésében meghatározott egy évi (365 napi) keresettel, a baleseti járadék a rövidebb időre vonatkozó keresetek havi átlaga alapján is megállapítható. Ha azonban a kérelmezőnek az Ebtv. 59. § (1)–(3) bekezdése szerinti időszakokra vonatkozóan egyáltalán nincs figyelembe vehető keresete, a baleseti járadékot a megállapítás kezdő napját megelőző hónapban érvényes – külön jogszabályban meghatározott – minimális bér alapulvételével kell megállapítani.

Az igény érvényesítése

37. §372 (1)373 Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely (a továbbiakban: kifizetőhely) nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyedre, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén ezzel a kérelemmel – öt napon belül a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(2)374 Az „Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.

(2a)375 Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez.

(3)376 Ha a biztosított a keresőképtelenség vagy a gyed igénybevétele, illetőleg a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztató(k)nál biztosítási jogviszonyban állt, ezt a tényt a ,,Foglalkoztatói igazoláson'' jelezni kell, továbbá

a) a biztosítási időt a 38. § szerint kiállított ,,Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról'',

b) az ellátás alapját képező jövedelmet pedig a 37/A. § szerint kiállított a ,,Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához''

elnevezésű nyomtatványokkal kell igazolni, melyet a foglalkoztató a ,,Foglalkoztatói igazolás''-sal, az egyéni vállalkozó pedig a kérelemmel együtt köteles benyújtani.

(4)377 Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti igazolásokat, ezt a tényt a ,,Foglalkoztatói Igazolás''-on jelezni kell. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a pénzellátás iránti igény elbírálása előtt, a biztosítottat hiánypótlásra felszólítja tizenöt napos határidő megjelölésével. A határidő lejártát követően az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az igényt az igazolt biztosítási idő és a rendelkezésre álló jövedelemadatok alapján bírálja el.

37/A. §378 (1)379 A Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatványon (a továbbiakban: jövedelemigazolás) köteles igazolni a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem volt. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem végösszegét. A jövedelemigazolás mellékletét képező pótlapon kell szerepeltetni a nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság időtartamát, valamint a kifizetés időpontját.

(2)380 Pénzellátás iránti kérelem benyújtása esetén a biztosított a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást (jövedelemigazolásokat). Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási kifizetőhely nem működik a biztosított a jövedelemigazolást közvetlenül az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez is benyújthatja.381

38. § (1)382 A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az ,,Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról'' (a továbbiakban: Igazolvány) elnevezésű nyomtatványt a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba a megszűnést bejegyzi és az Igazolványt a biztosítottnak az utolsó munkában töltött napon átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött.

(2)383 A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj időtartamát. Ha a biztosított a jogviszony megszűnése évében az Eb.tv. 48. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján táppénzben részesült, az Igazolványra fel kell jegyezni a táppénz alapját képező naptári napi jövedelmet.

(3)384 Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj, iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzellátás folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított ellátás időtartamát és azt öt napon belül visszaadja (visszaküldi) a biztosítottnak.

(4) Ha az Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó Igazolványokat.

(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az Igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felkérni, hogy az Igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be, kivéve, ha a biztosítás kezdetétől számított két éven belül nem állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban. Ez utóbbiról írásban kell nyilatkoznia. A nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni.

(6)385 A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem első fokon történő elbírálását követően – a foglalkoztatóhoz, foglalkoztató hiányában a kérelmezőhöz vissza kell juttatni. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított e foglalkoztatónál első alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más foglalkoztatója is volt.

38/A. §386 (1)387 A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató által a bérfizetés napján kifizetett, illetőleg a kifizetésre elszámolt pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egy százalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta – az erre rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az elszámolást – a beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról.

(2) Az elszámolás benyújtását követően megállapított ellátások csak a következő havi elszámolással téríthetők meg, még abban az esetben is, ha a kifizetés a munkabérrel együtt már megtörtént.

(3)388 Ha a kifizetőhely elszámolása nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv azonnal megvizsgálja a bejelentett adatokat. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a vizsgálat befejezését követően hozott határozat alapján intézkedik a megállapított összeg utalására.Az elszámolás adatait az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv nem módosítja. Ha az eltérés összege a 100 forintot nem éri el, az elszámolt összeget kell átutalni.

(4) A hiányosan vagy szabálytalanul benyújtott elszámolás esetén a foglalkoztató az Eb.tv. 80. §-ának (4) bekezdése alapján mulasztási bírság fizetésére kötelezhető.

38/B. §389 (1) Elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a pénzbeli ellátásra, illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz e rendeletben meghatározott igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz.

(2) Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz az alábbi igazolásokat csatolni:

a) a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolás,

b) a 38. § szerint kiállított Igazolvány.

(3) A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az igazolás eredeti példányát a kérelem benyújtásától számított öt évig meg kell őrizni. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, annak tekintetében az Ebtv. 80. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

39. § (1)390

(2)391 Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a nyilvántartás adataival egyezteti a „Foglalkoztatói igazolás” adatait.

(3)392 A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a pénzbeli ellátás jogosultját – kérelmére – tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

39/A. §393 (1) A gyermekgondozási díjra vonatkozó kérelem elbírálásához a díjra jogosító gyermek személyazonosító igazolványát, ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni az igényelbíráló szervnél.

(2)394 Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem csatolja, az egészségbiztosító a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

40. § (1)395 A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél (folyósításánál), elszámolásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél az OEP által kiadott tájékoztató szerint kötelesek eljárni.

(2)396 A tájékoztatóban foglaltak betartását az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv helyszíni vizsgálat során ellenőrzi.

41. § (1)397 A táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget külön jogszabály rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni.

(2)398 A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultságot a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor terhesgondozási könyvvel, a szülés bekövetkezésének időpontját pedig a gyermek születését igazoló anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A jogosultságot a külön jogszabály szerinti perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is lehet igazolni. Ha az ügyfél a születési anyakönyvi kivonatot nem csatolja, az egészségbiztosító a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

(3) A kórházi (klinikai) ápolást az OEP által rendszeresített nyomtatványon kell igazolni.

(4) A szanatóriumi ápolás ideje alatt fennálló keresőképtelenséget a keresőképtelenség elbírálására külön jogszabály rendelkezése szerint jogosult orvos igazolhatja.

(5)399 Annak, akinek a keresőképtelensége közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, foglalkoztatástól eltiltás vagy járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt áll fenn, azt, hogy munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkakörben (munkahelyen) átmenetileg sem foglalkoztatható, a hatósági elkülönítést, a foglalkoztatástól eltiltást, illetőleg a zárlatot elrendelő határozattal kell bizonyítani.

41/A. §400 A gyermekgondozási díjat írásban – ,,Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz'' elnevezésű nyomtatványon – kell kérelmezni. Az Igénybejelentést két példányban kell kiállítani, és a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha az anya a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat. A foglalkoztató megbízottja az Igénybejelentés másolatán az átvételt igazolja.

42. § (1)401 A táppénz és baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő tizenöt napon belül a táppénzt folyósító szerv köteles a keresőképtelenséget igazoló orvost értesíteni a biztosított táppénz, baleseti táppénz jogosultsága megszűnésének időpontjáról.

(2)402 Ha a biztosított részére a táppénzt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv folyósítja és a biztosítási jogviszony a táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni a folyósító egészségbiztosítási szakigazgatási szervet a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról, valamint a megszűnéskor kifizetett jövedelmekről és azok jogcíméről.

(3)403 A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét az orvosszakértői szerv szakhatósági állásfoglalásban állapítja meg.

(4)404 Az orvosszakértői szerv a szakhatósági állásfoglalásáról tájékoztatja az orvost, a vizsgálat lefolytatásáról pedig a táppénzfolyósító szervet.

(5)405 Ha a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata során a bíróság a keresetet elutasította ugyan, de a munkaképesség-csökkenésnek utóbb bekövetkezett, a rokkantsági fokot elérő változását, illetőleg a rokkantság fokát vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét az ítélet indokolásában tényként rögzítette, akkor az újabb kérelem alapján indult eljárásban az orvosszakértői szerv szakvéleményét, szakhatósági állásfoglalását már nem kell beszerezni.

42/A. §406 A terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve a gyermekgondozási díjban részesülő személy a folyósító szervhez köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha az Ebtv. 41. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Ebtv. 42/C. §-ban felsorolt körülmények bekövetkeznek.

43. § (1) A biztosított üzemi balesetnek minősülő munkabalesetéről a ,,Munkabaleseti jegyzőkönyv'' felvételére külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

(2) A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét ,,Üzemi baleseti jegyzőkönyv''-ben rögzíteni.

(3)407 A foglalkozási megbetegedés tényét a külön jogszabály szerint kiállított értesítéssel kell bizonyítani.

(4)408 A külön jogszabály szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie.

(5)409 Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést – az (1)–(4) bekezdésben szereplő jegyzőkönyvek, nyomtatvány, illetőleg értesítés megküldésével, a munkabalesetek bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell az egészségbiztosítási szakigazgatási szervnek bejelenteni.

43/A. §410 (1)411 A Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak Magyarország területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban Magyarország területén kívül elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz iránti kérelmét a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve bírálja el.

(2) A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű fordítását.

44. § (1)412 A Tbj. 4. § e) pontjában, 5. § (1) bekezdés e), f) és i) pontjában, valamint 56/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv kivizsgálja, és felveszi a baleseti jegyzőkönyvet. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a vizsgálatban közreműködik.

(2) Az üzemi baleseti jegyzőkönyv felvételére kötelezett a 32. § (1) bekezdés a) pontjában említett esetben az oktatási intézmény, a b) pontban a szocioterápiás intézet, a c) pontban a fogvatartást foganatosító szerv, a d) pontban pedig a közcélú munkát szervező, illetőleg a közérdekű munkát elrendelő szerv.

45. § (1)413 A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia abban az esetben is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását. Halált okozó üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén az üzemi baleset, illetve foglalkozási betegség tényéről az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv dönt.

(2)414 Az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek az (1) bekezdés szerint meghozott jogerős határozatuk egy példányát – az Ebtv. 67–68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából – megküldik az OEP-nek. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet, Üzemi baleseti jegyzőkönyvet vagy a 43. § (3) bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése szerinti nyomtatványt.

(3)415 A határozatot a biztosított köteles megőrizni és a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor bemutatni.

(4) Az üzemi balesettel összefüggésben baleseti egészségügyi szolgáltatás csak az (1) bekezdésben említett határozat bemutatása esetén rendelhető.

(5)416 A baleset üzemi tényének jogerős megállapításáig a társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyszerhez, gyógyászati segédeszközhöz, gyógyászati ellátáshoz, illetve az Ebtv. 23. § b)–c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a térítési díj a biztosítottat terheli. A jogerős határozat bemutatását követően a biztosított kérelmére az OEP a biztosított által megfizetett térítési díjat soron kívül visszafizeti. A kérelemhez csatolni kell a kezelőorvos igazolását az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról.

(6)417

(7)418 Az Ebtv. 65. § (2) bekezdése szerinti kérelmet a biztosított az OEP a biztosított lakóhelye szerint illetékes területi szervezeti egységéhez nyújthatja be.

(8)419 A baleseti járadék iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-megállapító szerv bírálja el.

46. §420 A baleseti táppénz folyósítása egy éven túl az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján hosszabbítható meg.

47. § (1) A táppénzben részesülő biztosítottnak az üzemi balesetnek nem minősülő balesetéről – az előírt nyomtatványon – nyilatkoznia kell. A nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a sérült nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

b) hol, mikor és hogyan történt a sérülés,

c) amennyiben a sérült erről nyilatkozni kíván, a baleset okozója (név, lakcím),

d) gépjárművel kapcsolatos sérülés esetén ki az üzemben tartó,

volt vagy van-e folyamatban a balesettel kapcsolatban hatósági (rendőrségi, ügyészségi, bírósági stb.) eljárás, az eljáró szerv nevét és az ügy számát;

e) a balesetből eredő betegsége, sérülése miatt hol látták el, illetőleg kezelték (egészségügyi szolgáltató neve, címe).

(2)421 Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot a táppénzfolyósító szerv megkeresésére a táppénzben részesülő személy kiállítja és tizenöt napon belül visszajuttatja a folyósító szervhez. Ha a táppénzt folyósító a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, a nyilatkozatot további intézkedésre az OEP-nek küldi meg, a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével együtt.

(3)422 Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyek – az Ebtv. 67–68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából – megküldik az OEP-nek.

48. §423 A Munka Törvénykönyvének 193/C. §-a a) pontjában meghatározott munkavállaló a pénzbeli ellátások iránti kérelmét az előírt igazolások benyújtásával a kölcsönvevőnél jelenti be. A kölcsönvevő a benyújtott igazolásokat az Ebtv.-ben, illetőleg e rendeletben meghatározott és rendelkezésre álló adatok közlésével a kölcsönbeadó részére öt napon belül továbbítja. Egyebekben az igény érvényesítésével összefüggő, a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek a kölcsönbeadót terhelik. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a kölcsönvevőnél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.

49. § (1)424 Az Ebtv. 68/A. § (2) és (3) bekezdésében említett kamatot a pénzbeli ellátás, illetőleg a baleseti táppénz, folyósításának napjától, egészségügyi szolgáltatás esetén a finanszírozott összeg átutalásának időpontjától kell felszámítani, a határozathozatalakor irányadó mértékben.

(2)425 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatót terheli az általa folyósított ellátás megtérítése, az Ebtv. 68/A. §-a alapján járó kamatot az ellátás fedezetének az OEP, illetve az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv által történt átutalását követő harmadik naptól kell felszámítani.

(3)426 Az Ebtv. 68/A. §-a (2) és (3) bekezdésében említett kamatot nem kell felszámítani, ha annak összege az 1000 forintot nem éri el.

(4)427 Az Ebtv. 67. §-án és 68. §-án alapuló fizetési meghagyás kibocsátásának ügyintézési határideje három hónap.

(5)428 Az Ebtv. 70. § a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti egészségbiztosítási szakigazgatási szerv,

b) (4) bekezdése szerinti eljárásban a foglalkoztató székhelye szerinti egészségbiztosítási szerv,

c) (5) bekezdése szerinti eljárásban az ellátásban részesült személy lakóhelye szerinti egészségbiztosítási szerv

illetékes.

(6)429 A pénzbeli egészségbiztosítási ellátást megállapító határozatban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a jogerős határozatban foglaltakat a bírósági felülvizsgálat iránt benyújtott keresetre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha a kereset csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.

49/A. §430 Ha az Ebtv. 81. §-a szerint lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-hozzájárulást, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a különbözetet fizetésre kötelező határozatban állapítja meg. A különbözet után a munkáltatót a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli.

49/B. §431 A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének a betegségi és anyasági ellátással, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez lehet fellebbezni.

49/C. §432

49/D. §433 (1) Az Ebtv. 68–68/A. §-a alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó megtérítésre kötelezett helyett a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosító áll helyt azzal, hogy e kötelezettségének átalányösszegben is eleget tehet. Az évenkénti átalányösszeg mértékét, az elszámolás ügyviteli rendjét az OEP a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével megállapodásban rendezi.

(2) Az Ebtv. 67–68/A. §-a alapján fennálló megtérítési kötelezettség teljesítésére a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége az OEP-pel megállapodást köthet.

49/E. §434 Az Ebtv. 80. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett a bejelentést az OEP által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez teljesíti.

49/F. §435 (1) Az Ebtv. 72. §-a alapján előterjesztett kérelmet az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az egészségbiztosító a kérelem elbírálásánál megvizsgálja a magánszemély jövedelmi helyzetét és életkörülményeit, egyéb kötelezettnél annak pénzügyi helyzetét.

Átmeneti rendelkezések

50. § (1) A 12. § rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően igénybe vett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni, az e rendelet hatálybalépése előtt nyújtott egészségügyi szolgáltatások költségeinek megtérítése a szolgáltatás igénybevételekor hatályos rendelkezések szerint történik.

(2) E rendelet rendelkezéseit a kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a hatálybalépését követően benyújtott igények érvényesítése során kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott és el nem bírált igényeket az igényléskor hatályban lévő rendelkezések alapján kell elbírálni, kivéve, ha e rendelet az ellátás feltételeként vagy az igény érvényesítésére kedvezőbb szabályt állapít meg.

(3)436 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés e–l) pontját és 7/A–7/C. §-t a 2010. május 31-e után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4)437 Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított 9. § hatálybalépésekor438 a támogatásba már befogadott gyógyászati segédeszközök esetében a Gyftv. 21/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának legkésőbb 2012. március 1-jéig kell eleget tennie.

(5)439 Abban az esetben, ha egy új gyógyászati ellátásnak a Mód.R. által megállapított 10/F. § (3a) bekezdése hatálybalépésekor440 a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozására már sor került és a közfinanszírozás alapját képező árának kialakítása a 10/F. §-ban foglaltak szerint még nem történt meg, a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalást az OEP a Mód.R. kihirdetését441 követő 90 napon belül bonyolítja le, amelynek során a 10/F. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6)442 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (3) és (4) bekezdése alapján az OEP a 2012. január 1-jét követően végzett szállítások, illetve mentési tevékenység finanszírozására köt szerződést.

(8)443 Azokat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését444 megelőzően az Ebtv. 32. § (1) bekezdése alapján megkötött és a Módr2. 8. §-ának hatálybalépésekor445 érvényes szerződéseket, amelyek 2012. szeptember 30-án nem felelnek meg a 22. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételnek, az OEP 2012. október 1-jével felmondja.

(9)446 A Módr2. által megállapított 7/A. § (5) bekezdését, 7/B. § (3a) és (4a) bekezdését a Módr2. 3. § (1) bekezdésének és 4. §-ának hatálybalépését447 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

51. § (1) E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)448

(5)449

1. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez450

1/A. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez451

2. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez452

3–4. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez453

1

A Vhr. 1. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A Vhr. 1. §-ának (2) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A Vhr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A Vhr. 1. § (2) bekezdésének c) pontját a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A Vhr. 1. § (2) bekezdésének d) pontját a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A Vhr. 1. § (2) bekezdés e) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A Vhr. 1. § (2) bekezdés f) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A Vhr. 1. § (2) bekezdés g) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A Vhr. 1. § (2) bekezdés h) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A Vhr. 1. § (2) bekezdés i) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A Vhr. 1. § (2) bekezdés j) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A Vhr. 1. § (2) bekezdés k) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A Vhr. 1. § (2) bekezdés l) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A Vhr. 1. §-ának (3) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A Vhr. 1. § (4) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A Vhr. 1. § (5) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A Vhr. 1. § (6) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A Vhr. 1. § (7) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A Vhr. 1. §-ának új (8) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (8)–(9) bekezdés számozását (9)–(10) bekezdésre változtatta, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A Vhr. 1. §-ának (8) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, számozását a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A Vhr. 1. §-ának (9) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, számozását a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. A Vhr. 1. §-ának (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte; ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A Vhr. 2. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A Vhr. 29. § (2) bek. a) pontja a 232/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép 1999. január 1–jétől.

24

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének d) pontját a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

25

A Vhr. 2. § (2) bekezdés e) pontja a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 83. pontja szerint módosított szöveg.

27

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének i) pontja a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

28

A Vhr. 2. § (2) bekezdés j) pontját a 232/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

29

A 2. § (2) bekezdésének k) pontját a 154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta a szövegbe.

30

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének l) pontját a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése. Újonnan a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

31

A Vhr. 2. § (2) bekezdésének m) pontját a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése 2007. január 1. napjával.

32

A Vhr. 2. §-ának (3) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontjának ab) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

33

A Vhr. 2. §-ának (4) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A Vhr. 2. § (6) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

35

A Vhr. 2. §-ának (7) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének b) pontja.

36

A Vhr. 2. §-ának (8) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A Vhr. 3. § (1) bekezdése a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

38

A Vhr. 3. § új (2) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(6) bekezdésének számozását (3)–(7) bekezdésre változtatta. A Vhr. 3. § (2) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A Vhr. 3. §-ának eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. A (3) bekezdés a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A Vhr. 3. §-ának (3) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, számozását (4) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

41

A Vhr. 3. §-ának (4) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, számozását (5) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. A 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján 2006. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy a beutalási rend új szabályait 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

42

A Vhr. 3. §-ának (5) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, számozását (6) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

43

A Vhr. 3. §-ának (6) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 17. § (8) bekezdése a) pontjának aa) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129–130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

45

A Vhr. 3. § (8) bekezdését újonnan a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

46

A Vhr. 3. §-ának (9) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

47

A Vhr. 3/A. §-át a 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

48

A Vhr. 3/A. §-ának (1) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

49

A Vhr. 3/A. §-ának (2) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

50

A Vhr. 3/A. §-ának (3) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

51

A Vhr. 3/A. §-ának (4) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

52

A Vhr. 3/A. §-ának (5) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

53

A Vhr. 3/A. §-ának (6) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

54

A Vhr. 3/A. §-ának (7) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

55

A Vhr. 3/A. §-ának (8) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

56

A Vhr. 3/A. §-ának (9) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

57

A Vhr. 3/A. §-ának (1) bekezdése a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, számozását a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (10) bekezdésre változtatta.

58

A Vhr. 3/A. § (10) bekezdésének b) pontját a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A Vhr. 3/A. § (10a) bekezdését a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

60

A Vhr. 3/A. §-a eredeti (2) bekezdésének számozását a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (11) bekezdésre változtatta.

61

A Vhr. 3/A. §-ának (12) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

63

A Vhr. 5. §-ának (3) bekezdése a 200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64

A Vhr. 5. §-ának (4) bekezdését a 200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

65

A Vhr. 5. §-ának (5) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

66

A Vhr. 5/A. §-át és az azt megelőző alcímet a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Az 5/A. § a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja az 5/A. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte. A Vhr. 5/A. §-a a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

67

A Vhr. 5/B. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. A § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 10. §-a. Az 5/B. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

68

A Vhr. 5/B. § (2) bekezdését a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. A Vhr. 5/B. § (2) bekezdése a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

69

A Vhr. 5/B. §-ának (3) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

70

A Vhr. 5/C–5/G. §-át és az 5/C. §-t megelőző alcímet a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése alapján az 5/F. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató, illetve (2) bekezdése szerinti jogi személy által a 2008. évre kibocsátott vizitbérlet 2008. március 31-én érvényét veszti. A kibocsátó a vizitbérletet az érvényessége lejártát követő 60 napon belül visszaváltja és a fel nem használt összeget visszatéríti. A kibocsátó az egészségügyi szolgáltatatás helyén a visszaváltás feltételeiről tájékoztatást ad. A módosító rendelet 12. § (3)–(4) bekezdése alapján a krónikus fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a biztosított által napidíjfizetés ellenében igénybe vehető utolsó ellátási nap igénybevételét követően, de legkésőbb a 2008. április 1-jétől számított 15 napon belül kell befizetni. Az egészségügyi szolgáltató az előre beszedett vizitdíjat vagy kórházi napidíjat a 2008. március 31-én hatályos 5/C. § (7) bekezdése szerint 2008. július 1-jéig téríti vissza a biztosítottnak.

71

A Vhr. 5/H. §-át a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a 2007. évben a 2006: CXXVII. törvény alapján a települési önkormányzatok a magánszemély által fizetett vizitdíj visszatérítésére támogatásban részesülnek. A visszatérítéssel kapcsolatos további szabályok tekintetében lásd e módosító rendelet 13. §-ának további rendelkezéseit.

72

A Vhr. 5/A. § (1)–(5) bekezdését a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 11. § (3) bekezdése alapján 2008. július 1. napjával.

73

A Vhr. 5/H. §-ának (6)–(12) bekezdését a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A Vhr. 5/H. §-a új (13) bekezdése a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (13) bekezdés számozását (14) bekezdésre változtatva. A (13) bekezdést a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A Vhr. 5/H. §-ának (13) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. A Vhr. 5/H. §-a eredeti (13) bekezdésének számozását a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése (14) bekezdésre változtatva. A (14) bekezdést a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A Vhr. 6. §-át megelőző törvényi hivatkozás a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg.

79

A Vhr. 6. § (1) bekezdése a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 88. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A Vhr. 6. § (2) bekezdésének második mondatát a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének g) pontja.

81

A Vhr. 7. §-át megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

82

A Vhr. 7. §-ának (1)–(2) bekezdését a 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

83

A Vhr. 7. § (3) bekezdésének harmadik mondatát a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésének a) pontja.

84

A Vhr. 7. §-ának (4)–(5) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

85

A Vhr. 7. § új (6) bekezdését a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(15) bekezdés számozását (7)–(16) bekezdésre változtatva. A Vhr. 7. § (6) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

86

A Vhr. 7. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (7) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

87

A Vhr. 7. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta, szövegét a 218/2005. (X. 11.) Korm. rendelet 2. §-a állapította meg. A Vhr. 7. § (8) bekezdése a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1. napján hatályát vesztette.

88

A Vhr. 7. § eredeti (8) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A Vhr. 7. § (9) bekezdése a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1. napján hatályát vesztette.

89

A Vhr. 7. § eredeti (9) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (10) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

90

A Vhr. 7. § eredeti (10) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (11) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (11) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

91

A Vhr. 7. § eredeti (11) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (12) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (12) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

92

A Vhr. 7. § eredeti (12) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (13) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (13) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

93

A Vhr. 7. §-ának (13) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be; a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése számozását (14) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (14) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

94

A Vhr. 7. §-ának (14) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be; a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése számozását (15) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (15) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

95

A Vhr. 7. § (16) bekezdését újonnan a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

96

A Vhr. 7. § (17) bekezdését a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

97

A Vhr. 7. § (18) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

98

A Vhr. 7/A. §-a előtti alcímet a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. §-a állapította meg.

99

A Vhr. 7/A. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

100

A Vhr. 7/B. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

101

A Vhr. 7/B. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

102

A Vhr. 7/B. § (6) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

103

A Vhr. 7/C. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

104

A Vhr. 7/C. § (1) bekezdés b) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

105

A Vhr. 7/C. § (5) bekezdése az 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

106

A Vhr. 7/D. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

107

A Vhr. 8. §-a a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

108

A Vhr. 8. §-ának (1) bekezdése a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, a bevezető szövegrésze a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

109

A Vhr. 8. § (1) bekezdés a) pontja a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

110

A Vhr. 8. § (1) bekezdés b) pontja a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A Vhr. 8. § (1) bekezdés d) pontját a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 325/2011. (XII. 28.) 14. § a) pontja.

112

A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

113

A Vhr. 8. § (3) bekezdése a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A Vhr. 8. §-ának új (4) bekezdését a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4)–(7) bekezdésének számozását (5)–(8) bekezdésre változtatta. A Vhr. 8. § (4) bekezdése a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

115

A Vhr. 8. §-ának (4) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be. A (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

116

A Vhr. 8. § (5) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

117

A Vhr. 8. §-ának (6) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be. A (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

118

A Vhr. 8. §-ának (7) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be. A (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

119

A Vhr. 9. §-át a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

120

A Vhr. 10. §-át a 312/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

121

A Vhr. 10/A.§-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.§-a iktatta be.

123

A Vhr. 10/A. § (2) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

124

A Vhr. 10/A. §-ának (4) bekezdését a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésének b) pontja.

125

A Vhr. 10/A. §-ának (5)-(6) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

126

A Vhr. 10/B. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

127

A Vhr. 10/C. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

128

A Vhr. 10/C. § (1) bekezdés e) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

129

A Vhr. 10/C. § (3) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

130

A Vhr. 10/D. §-át a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

131

A Vhr. 10/E. §-át újonnan a 266/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

132

A Vhr. 10/F. §-át a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

133

A Vhr. 10/F. §-ának (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

134

A Vhr. 10/F. §-ának (2) bekezdése a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

135

A Vhr. 10/F. § (3) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. renedelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A Vhr. 10/F. § (3a) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. renedelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

137

A Vhr. 10/F. § (4) bekezdése a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

138

A Vhr. 10/F. § (4a) bekezdését a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

139

A Vhr. 10/F. § (5) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. renedelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A Vhr. 10/F. §-ának (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

141

A Vhr. 10/F. § (7) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

142

A Vhr. 10/G. §-át a 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

143

A Vhr. 10/H. §-át a 204/2006. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

144

A Vhr. 11. §-át megelőző alcímet a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

145

A Vhr. 11. §-a a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. A 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napját megelőzően kiállított hitelezett utazási utalványok 2007. március 31-éig használhatók fel. Az egészségügyi szolgáltatók a hitelezett utazási utalvány tömböket kötelesek 2007. január 31-éig annál a megyei egészségbiztosítási pénztárnál leadni, ahol átvették.

146

A Vhr. 11. § (1) bekezdése a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

147

A Vhr. 11. § (2) bekezdése a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

148

A Vhr. 11. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

149

A Vhr. 11. § (4) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A Vhr. 11. § (5) bekezdése a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a kísérőt a hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása vonatkozásában 2008. január 31. napját követően történt utazások tekintetében illeti meg utazási költségtérítés.

151

A Vhr. 11. §-ának (6) bekezdése a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A Vhr. 11. §-ának (8) bekezdése a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

153

A Vhr. 11. §-ának (9) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg.

154

A Vhr. 11. §-ának (10) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

155

A Vhr. 11. § (11) bekezdése a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

157

A Vhr. 11. §-ának (13) bekezdését a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

158

A Vhr. 11. § (14) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

159

A Vhr. 11. § (15) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

160

A Vhr. 11. § (16) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

161

A Vhr. 11. § (17) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

162

A Vhr. 11. § (18) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

163

A Vhr. 11. § (19) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

164

A Vhr. 11. § (20) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

165

A Vhr. 11. § (21) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

166

A Vhr. 11. § (22) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

167

A Vhr. 11/A. §-át megelőző alcímet a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

168

A Vhr. 11/A. §-át a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Újonnan beiktatta a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, szövege a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

169

A Vhr. 11/A. § (5)–(6) bekezdését a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés a) pontja.

170

A Vhr. 11/B. §-át és az azt megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

171

A Vhr. 11/B. § (1) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

172

A Vhr. 11/B. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

173

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

174

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdésének a) pontja a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

175

A Vhr. 11/B. §-ának (4) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

176

A Vhr. 11/B. § (5) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

177

A Vhr. 11/C. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

178

A Vhr. 11/C. §-a (2) bekezdésének c) pontja a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

179

A Vhr. 11/C. §-ának (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (2) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

180

A Vhr. 11/C. § (4) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

181

A Vhr. 11/D. § előtti alcímét a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

182

A Vhr. 11/D. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

183

A Vhr. 11/D. § (1) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

184

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

185

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontját a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

186

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés e) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

187

A Vhr. 11/D. § új (3) bekezdését a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva.

188

A Vhr. 11/D. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. A (4) bekezdést a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

189

A Vhr. 11/D. § (4) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdése iktatta be, számozását (5) bekezdésre változtatta a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

190

A Vhr. 11/D. § (6) bekezdését a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés b) pontja.

191

A Vhr. 11/E. §-t a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

192

A Vhr. 12. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

193

A Vhr. 12. §-ának (2) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

194

A Vhr. 12. § (3) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

195

A Vhr. 12. § új (4) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

196

A Vhr. 12. §-a eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta és szövegét megállapította a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3)–(4) bekezdése. A Vhr. 12. §-ának (5) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

197

A Vhr. 12. §-a eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövegét e módosító rendelet 13. § (4) bekezdése állapította meg.

198

A Vhr. 12. §-ának új (6) bekezdését a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, mely az eredeti (6)–(9) bekezdések számozását (7)–(10) bekezdésre változtatta; szövege a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg. A (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

199

A Vhr. 12. §-ának (7) – eredeti (6) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta be, számozását (8) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövege e módosító rendelet 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

200

A Vhr. 12. §-ának új (9) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a korábbi (9)–(13) bekezdés számozását (10)–(14) bekezdésre változtatva.

201

A Vhr. 12. § (8) – eredeti (7) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, felvezető mondata a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg, számozását (10) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése.

202

A Vhr. 12. § (9) – eredeti (8) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. A (9) bekezdés számozását (11) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

203

A Vhr. 12. § (10) – eredeti (9) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (12) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. A Vhr. 12. §-ának (12) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

204

A Vhr. 12. §-ának (11) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta be, számozását (13) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. A Vhr. 12. §-ának (13) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

205

A Vhr. 12. § (12) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 14. §-ának (3) bekezdése alapján a 2004. május 1. napját követően igénybe vett ellátások esetében kell alkalmazni. A (12) bekezdés számozását (14) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése.

206

A Vhr. 12/A. §-át a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §–a iktatta be, szövegét újonnan a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 14. §-a állapította meg.

207

A Vhr. 12/A. §-ának (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (4) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

208

A Vhr. 12/A. §-ának (2) bekezdését a 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

209

A Vhr. 12/A. §-ának (3) bekezdése a 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a,a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 18. pontja szerint módosított szöveg.

210

A Vhr. 12/A. § (6) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

211

A Vhr. 12/A. §-ának új (7) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7)–(14) bekezdésének számozását (8)–(15) bekezdésre változtatta. A Vhr. 12/A. § (7) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

212

A Vhr. 12/A. § (7) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

213

A Vhr. 12/A. § (7) bekezdésének b) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

214

A Vhr. 12/A. § (7) bekezdés c) pontját a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

216

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 17. § (8) bekezdése a) pontjának ae) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a,a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

217

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

218

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (10) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének c) pontja.

219

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (11) bekezdésének számozását (12) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének c) pontja.

220

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (12) bekezdésének számozását (13) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 17. § (8) bekezdése a) pontjának af) alpontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

221

A Vhr. 12/A. §-a eredeti (13) bekezdésének számozását (14) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

222

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (14) bekezdésének számozását (15) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § f) pontja.

223

A Vhr. 12/A. §-ának (16) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § f) pontja.

224

A Vhr. 12/B. §-át a 35/2007. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 312/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. december 1. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni; a 4. § (3) bekezdése alapján a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-forgalmazást végző, valamint gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók tekintetében 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

225

A Vhr. 12/B. §-ának (1) bekezdése a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Lásd e módosító rendelet 11. § (6) bekezdését. A Vhr. 12/B. §-ának (1) bekezdése a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

226

A Vhr. 12/B. § (1a) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

227

A Vhr. 12/B. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

228

A Vhr. 12/B. §-a (5) bekezdésének b) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

229

A Vhr. 12/B. § (6) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

230

A Vhr. 12/B. § (9) bekezdése a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

231

A Vhr. 12/B. §-ának (11) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

232

A Vhr. 12/B. §-ának (12) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

233

A Vhr. 12/B. §-ának (13) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. A Vhr. 12/B. §-ának (13) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

234

A Vhr. 12/B. §-ának (14) bekezdését a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése iktatta be.

235

A Vhr. 12/A. §-ának (15) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

236

A Vhr. 12/C. §-át újonnan a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

237

A Vhr. 13. §-át újonnan a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

238

A Vhr. 13/A. §-át újonnan a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

239

A Vhr. 13/B–13/D. §-t a 77/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, utóbb az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

240

A Vhr. 14. § (1) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

243

A Vhr. 14. § (4) bekezdését a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 30. pontja szerint módosított szöveg.

244

A Vhr. 15. §-a a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

245

A Vhr. 15. § eredeti szövegének jelölését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (1) bekezdésre változtatta. Az (1) bekezdést a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 31. pontja szerint módosított szöveg.

246

A Vhr. 15. § (2) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A Vhr. 15. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § j) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 32. pontja szerint módosított szöveg.

248

A Vhr. 16. §-ának (2) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

250

A Vhr. 16. §-ának (4) bekezdése a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 34. pontja szerint módosított szöveg.

251

A Vhr. 16. § (5) bekezdése a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének h) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

252

A Vhr. 17. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének a) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 35. pontja szerint módosított szöveg.

254

A Vhr. 18. §-ának (1) bekezdését a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

257

A Vhr. 20. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

258

A Vhr. 20/A. § (1) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, a 14. § 38. pontja szerint módosított szöveg.

259

A Vhr. 20/A. § (5) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

260

A Vhr. 20/B. §-át a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

261

A Vhr. 21. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének b) pontja. Az (1) bekezdés szövege a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 39. pontja szerint módosított szöveg.

262

A Vhr. 21. § (2) bekezdését a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének b) pontja iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A 21. § (2) bekezdése a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

263

A Vhr. 21. § (3) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

264

A Vhr. 21. § (4) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

265

A Vhr. 21/A. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

266

A Vhr. 22. §-a a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 18. § (3) bekezdése alapján gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító, a finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával megkötött, 2005. július 1-jén érvényes szerződéseket a 2005. július 1-jét követő harmadik hónap utolsó napjával fel kell bontani és addig – az Ebtv. 31. §-a (1) bekezdése c) pontjának megfelelően – a finanszírozási szerződésekben meg kell határozni a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosult orvosok körét. Ehhez a finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknak 2005. augusztus 31-éig tájékoztatnia kell az illetékes MEP-et a szolgáltatónál dolgozó, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosult orvosok köréről.

267

A Vhr. 22. § (1) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (9) bekezdése alapján 2006. január 1-jével a rendelkezés szerint módosulnak az ebben az időpontban érvényes, az Ebtv. 32. § (1) és (5) bekezdése szerinti szerződések.

268

A Vhr. 22. § (2) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

269

A Vhr. 22. § (3) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

270

A Vhr. 22. §-ának (4) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 40. pontja szerint módosított szöveg.

271

A Vhr. 22. § (6) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

272

A Vhr. 22. § (6) bekezdés a) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

273

A Vhr. 22. § (6) bekezdés b) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

274

A Vhr. 22. § (6) bekezdés c) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

275

A Vhr. 22. § (6) bekezdés d) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

276

A Vhr. 22. § (6) bekezdés e) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

277

A Vhr. 22. § (7) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

278

A Vhr. 22. § (8) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

279

A Vhr. 22. § (9) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

280

A Vhr. 22. § (10) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § g) pontja.

281

A Vhr. 22. § (11) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (10) bekezdését.

282

A Vhr. 22. § (12) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 42. pontja szerint módosított szöveg.

283

A Vhr. 22/A. §-át a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

284

A Vhr. 22/A. §-ának (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 43. pontja szerint módosított szöveg.

285

A Vhr. 22/A. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 44. pontja szerint módosított szöveg.

286

A Vhr. 23. §-ának eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 16. §-a, hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésének p) pontja.

287

A Vhr. 23. §-ának (2) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően kiszolgáltatott gyógyszer, forgalmazott gyógyászati segédeszköz, nyújtott gyógyászati ellátás, valamint egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában kell alkalmazni.

288

A Vhr. 23. § (3) bekezdését a 3139/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően kiszolgáltatott gyógyszer, forgalmazott gyógyászati segédeszköz, nyújtott gyógyászati ellátás, valamint egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában kell alkalmazni.

290

A Vhr. 24. § a) pontja a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 14. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. október 28. napját követően indult ügyekben kell alkalmazni.

291

A Vhr. 24. §-ának c) pontját a 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények esetén kell alkalmazni.

292

A Vhr. 25. §-a a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

293

A Vhr. 25. §-ának (1) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 46. pontja szerint módosított szöveg.

295

A Vhr. 25. § (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 47. pontja szerint módosított szöveg.

296

A Vhr. 25. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 47. pontja szerint módosított szöveg.

297

A Vhr. 25/A §-át újonnan a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás és a járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

298

A Vhr. 25/A. § (1)–(2) bekezdését a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

299

A Vhr. 25/A. § (3) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

300

A Vhr. 25/A. § (4) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

301

A Vhr. 25/A. § (5) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

302

A Vhr. 25/A. § (6) bekezdését újonnan a 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

303

A Vhr. 25/A. § (6) bekezdésének d) pontját a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

304

A Vhr. 25/A. § (7) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés 2008. január 1. napján lépett hatályba.

306

A Vhr. 25/B. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

307

A Vhr. 26. §-a előtti cím a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

308

A Vhr. 26. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§-ával megállapított szöveg.

310

A Vhr. 26. §-ának (2) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg; e módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2010. május 1-je előtt született gyermekekre tekintettel igényelt ellátásra akkor is a Vhr. 2010. április 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az igénylés ezen időpontot követően történik.

311

A Vhr. 26/A.§-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6.§-a iktatta be.

312

A Vhr. 26/A. § (2) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan beiktatta a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.

313

A Vhr. 26/A. § (2a) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

314

A Vhr. 26. §-a (3) bekezdését a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§-a iktatta be.

315

A Vhr. 26/B. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 5.§-ával megállapított szöveg.

316

A Vhr. 26/C. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 6.§-ával megállapított szöveg.

317

A Vhr. 27. §-a (3) bekezdésének a) pontját a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-a (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

318

A Vhr. 27. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

319

A Vhr. 27/A. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta a szövegbe.

320

A Vhr. 27/A. § (1) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

321

A Vhr. 27/A. §-ának (2) bekezdése a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

323

A Vhr. 28. §-ának (1) bekezdése a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

324

A Vhr. 28. §-ának (4) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdésének o) pontja szerint módosított szöveg.

325

A Vhr. 29. § (1) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

326

A Vhr. 29. §-ának (3) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

327

A Vhr. 30. §-a a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, valamint a 252/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának (3) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

328

A Vhr. 31. §-a a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a 2001. november 23-át követően kezdődő igényjogosultság esetében kell alkalmazni.

330

A Vhr. 31. § (2) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése h) pontjának hb) alpontja szerint módosított szöveg.

331

A Vhr. 31. §-a (3) bekezdésének b) pontját a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2006. január 1. napjával.

332

A Vhr. 31. § (3) bekezdés c) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § h) pontja szerint módosított szöveg.

333

A Vhr. 31. §-a (5) bekezdésének első mondata a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

334

A Vhr. 31. § (7) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

335

A Vhr. 31. §-ának új (8) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (8) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta.

336

A Vhr. 31. §-ának (9) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

337

A Vhr. 31. §-ának eredeti (8) bekezdésének számozását a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése (10) bekezdésre változtatta.

338

A Vhr. 31. § (11) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

339

A Vhr. 31/A. §-t megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

340

A Vhr. 31/A. §-át a 64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

341

A Vhr. 31/B. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

342

A Vhr. 31/B. § (1) bekezdését a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

343

A Vhr. 31/B. § (2) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

344

A Vhr. 31/C. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése.

345

A Vhr. 31/D. §-t a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

346

A Vhr. 31/D. § (1) bekezdése a 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

347

A Vhr. 31/D. §-ának (2) bekezdése a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

348

A Vhr. 31/D. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 49. pontja szerint módosított szöveg.

349

A Vhr. 31/D. § (6) bekezdését a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

351

A 31/F. §-t megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

352

A 31/F. § a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

353

A Vhr. 31/F. § (1) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

354

A Vhr. 31/F. § (2) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

355

A 31/G. § a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

356

A Vhr. 31/G. § (1) bekezdése a 212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

357

A Vhr. 31/G. § (2) bekezdését a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

358

A Vhr. 31/G. §-ának (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

359

A Vhr. 32. § (3) bekezdését az Alkotmánybíróság a 21/2006. (V. 31.) AB határozat 3. pontjával megsemmisítette 2006. december 31. napjával. A Vhr. 32. § (3) bekezdését újonnan a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

360

A Vhr. 33. §-a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a.

361

A Vhr. 33. §-ának (2) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A Vhr. 33. § (2) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

362

A Vhr. 33. §-ának (3) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe, rendelkezéseit e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a 2001. november 23-át követően kezdődő igényjogosultság esetében kell alkalmazni.

363

A Vhr. 33. §-ának (4) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

364

A Vhr. 33. §-ának (5) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

365

A Vhr. 35. § (1) bekezdése a 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (8) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

366

A Vhr. 35. § (2) bekezdése a 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (8) bekezdésének b) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

367

A Vhr. 36. §-ának (2) bekezdése a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

368

A Vhr. 36. §-ának (3) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe, utóbb a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

369

A Vhr. 36/A. §-t a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének bc) pontja hatályon kívül helyezte, majd a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a ismét beiktatta. Rendelkezéseit ez utóbbi módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján a 2001. 12. 31-ét követő időponttól megállapításra (megszüntetésre) kerülő ellátásokra, illetőleg követelésekre, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

370

A Vhr. 36/A. § (1) bekezdése a 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. §-ának (5) bekezdése alapján 2004. április 30-ig hivatalból felül kell vizsgálni azokat a határozatokat, amelyekben a baleseti járadék összege 2002. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időponttól, állapotváltozás miatt került módosításra. A baleseti járadék összege a felülvizsgálat eredményeként nem csökkenthető. A jogosultat az esetleges emelés összege a felülvizsgált határozatban meghatározott időponttól, visszamenőleg illeti meg.

371

A Vhr. 36/B. §-t a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

372

A Vhr. 37. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10.§-ával megállapított szöveg.

373

A Vhr. 37. § (1) bekezdése a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

374

A Vhr. 37. § (2) bekezdése a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

375

A Vhr. 37. § (2a) bekezdését a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

376

A Vhr. 37. §-ának (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

377

A Vhr. 37. § (4) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 55. pontja szerint módosított szöveg.

378

A Vhr. 37/A. §-t a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

379

A Vhr. 37/A. §-ának (1) bekezdése a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § i) pontja szerint módosított szöveg.

380

A Vhr. 37/A. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 56. pontja szerint módosított szöveg.

382

A Vhr. 38. §-ának (1) bekezdése a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 20. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

385

A Vhr. 38. §-ának (6) bekezdését a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

386

A Vhr. 38/A.§-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9.§-a iktatta be.

387

A Vhr. 38/A. §-ának (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 58. pontja szerint módosított szöveg.

388

A Vhr. 38/A. §-ának (3) bekezdése a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 59. pontja szerint módosított szöveg.

389

A Vhr. 38/B. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

390

A Vhr. 39. § (1) bekezdését a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

391

A Vhr. 39. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (7) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 60. pontja szerint módosított szöveg.

392

A Vhr. 39. § (3) bekezdését a 224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 61. pontja szerint módosított szöveg.

393

A Vhr. 39/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

394

A Vhr. 39/A. § (2) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

395

A Vhr. 40. §-ának (1) bekezdése 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított és a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 86. §-ának h) pontja, a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése a) pontjának ag) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

397

A Vhr. 41. §-ának (1) bekezdése a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

399

A Vhr. 41. §-ának (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

400

A Vhr. 41/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

402

A Vhr. 42. §-ának új (2) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(4) bekezdés számozását (3)–(5) bekezdésre változtatva. A Vhr. 42. § (2) bekezdése a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 64. pontja szerint módosított szöveg.

403

A Vhr. 42. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (3) bekezdésre változtatta. A (3) bekezdés szövege a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított, a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

404

A Vhr. 42. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (4) bekezdésre változtatta. A Vhr. 42. § (4) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet e) pontja szerint módosított szöveg.

405

A Vhr. 42. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (5) bekezdésre változtatta. A Vhr. 42. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

407

A Vhr. 43. § (3) bekezdése a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontjának ai) alpontja szerint módosított szöveg.

408

A Vhr. 43. § új (4) bekezdését a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.

409

A Vhr. 43. § (4) bekezdése a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontjának aj) alpontja szerint módosított szöveg, számozását (5) bekezdésre változtatta és szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve 19. § (5) bekezdés d) pontja és (6) bekezdés b) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 66. pontja szerint módosított szöveg.

410

A Vhr. 43/A. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

412

A Vhr. 44. § (1) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 68. pontja szerint módosított szöveg.

413

A Vhr. 45. §-ának (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (11) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 69. pontja szerint módosított szöveg.

414

A Vhr. 45. § (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

415

A Vhr. 45. §-ának (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

416

A Vhr. 45. § (5) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

417

A Vhr. 45. §-ának (6) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

418

A Vhr. 45. §-ának (7) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

419

A Vhr. 45. §-ának (8) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

420

A Vhr. 46. §-a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

421

A Vhr. 47. § (2) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

422

A Vhr. 47. § (3) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

424

A Vhr. 49. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg, jelölését (1) bekezdésre változtatta a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a, szövege a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése a) pontjának ai) alpontja szerint módosított szöveg.

425

A Vhr. 49. § (2) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

427

A Vhr. 49. §-ának (4) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

428

A Vhr. 49. §-ának (5) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

429

A Vhr. 49. §-ának (6) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

430

A Vhr. 49/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

432

A Vhr. 49/C. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

433

A Vhr. 49/D. §-át a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

435

A Vhr. 49/F. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (14) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

436

A Vhr. 50. § (3) bekezdését a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

437

A Vhr. 50. § (4) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

438

A hatálybalépés időpontja 2012. január 1.

439

A Vhr. 50. § (5) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

440

A hatálybalépés időpontja 2012. január 1.

441

A kihirdetés napja 2011. december 28.

442

A Vhr. 50. § (6) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

443

A Vhr. 50. § (8) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

444

A hatálybalépés időpontja 2012. június 29.

445

A hatálybalépés időpontja 2012. július 1.

446

A Vhr. 50. § (9) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

447

A hatálybalépés időpontja 2012. július 1.

448

A Vhr. 51. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

449

A Vhr. 51. §-ának (5) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

450

A Vhr. 1. számú mellékletét újonnan a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének h) pontja.

451

A Vhr. 1/A. számú mellékletét a 248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja.

452

A Vhr. 2. számú mellékletét a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

453

A 3–4. számú mellékletet újonnan a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének i) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére