• Tartalom

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

2016.07.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP), az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokra (a továbbiakban: kormányhivatal), továbbá a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó – egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő – személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és annak társadalombiztosítási kifizetőhelyére (a továbbiakban: kifizetőhely).

(2)2 E rendelet alkalmazásában

a)3 gyógyfürdő: az a létesítmény, amit a természetes gyógytényezőkről szóló rendelet alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal annak nyilvánít,

b) jövedelem:

ba)4

bb) az Ebtv. 26. §-a és 50. §-a alapján benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásánál a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül,

c)5 irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál,

d)6 számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (1)–(4) bekezdésében, baleseti táppénz esetén az Ebtv. 55. § (7) bekezdésében meghatározott időszak azon naptári napjai, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be, amely időszak legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről a bevallás benyújtásra került,

e)7 funkcionális alcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti hatodik szintű tizenkétjegyű besorolási csoport (ISO12),

f)8 funkcionális csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti ötödik szintű tízjegyű besorolási csoport (ISO10),

g)9 funkcionális elv szerinti fixcsoport: funkcionális csoport vagy funkcionális alcsoport szintjén megképzett támogatási csoport,

h)10 közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: az OEP által az árhoz nyújtott támogatás számításához figyelembe vett nettó összeg,

i)11 rendeltetés szerinti fixcsoport: rendeltetési csoport szintjén megképzett támogatási csoport,

j)12 rendeltetési csoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti negyedik szintű nyolcjegyű besorolási csoport (ISO8),

k)13 rövid használati idejű eszköz: hat hónapnál nem hosszabb kihordási idejű, egyszer használatos eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszköz,

l)14 kombinált kiszerelés: olyan gyógyászati segédeszköz, amely úgy jön létre, hogy a forgalomba hozó kettő vagy több, általa forgalomba hozott, azonos kihordási idejű, egyszer használatos vagy rövid használati idejű eszközt – az eszközök csomagolására vonatkozó szabályok betartásával – gyárilag egy kiszerelésbe helyez, és e kiszerelésre vonatkozóan a Gyftv. 32. §-a szerinti külön kérelmet nyújt be az OEP-hez,

m)15 baleset: balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést, más (testi, lelki) egészségkárosodást vagy halált okoz,

n)16 nevelőszülő: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. §-ában meghatározott, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő,

o)17 aktív félév: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszony alapján olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel.

p)18 keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység.

(3)19 A (2) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Ebtv. 5/B. §-ában foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

(6)22 A Kormány egészségbiztosítóként az OEP-et és a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-ában, 27. § (11) bekezdésében, 70. § (1) bekezdés a) pontjában, 70. § (3) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7)23 A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: fővárosi kormányhivatal) jelöli ki az Ebtv. 70. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(8)24 A 38/A. § (1) és (3) bekezdésében, a 40. § (2) bekezdésében, a 49. § (2) bekezdésében, a 49/A. §-ban és a 49/B. §-ban, valamint az Ebtv. 81. § (1) bekezdésében foglalt esetekben a kormányhivatalok mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP jár el.

(9)25 A kifizetőhelyek eljárására – az Ebtv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10)26

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

2. § (1)27 A biztosított – az Ebtv. 20. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni

a) szakorvosi rendelő által nyújtott

aa) bőrgyógyászati,

ab) nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati,

ac) urológiai,

ad) pszichiátriai és addiktológiai

ae) fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,

af) szemészeti és gyermekszemészeti,

ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,

ah) onkológiai

szakellátást,

b)28 az első alkalommal orvosi beutaló alapján igénybe vett bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátás keretében a gondozásba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást, azzal, hogy az ellátás igénybevételéhez már az első alkalommal sem szükséges orvosi beutaló, ha a biztosított a tüdőgondozó által nyújtott ellátást a dohányzásról történő leszokás támogatása céljából veszi igénybe.

Az a) pont szerinti szakellátások körébe – az ott felsoroltakon kívül – nem tartoznak a szakmai főcsoporthoz sorolt, de ráépített szakképesítéssel ellátható szakellátások.

(1a)29 A biztosított az (1) bekezdés szerinti szakellátásokat – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott eset kivételével – a választása szerinti, az adott járóbeteg-szakellátás tekintetében érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe azzal, hogy a biztosított tekintetében területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató – az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Ebtv. 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben megtagadhatja a biztosított ellátását.

(1b)30 Amennyiben bejelentett tartózkodási hely, illetve bejelentett lakóhely hiányában nem állapítható meg, hogy a biztosított tekintetében melyik egészségügyi szolgáltató rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel, a biztosított ellátását nem tagadhatja meg a hajléktalan személyek ellátására külön jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint területileg ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató.

(1c)31 Az egészségügyi szolgáltató a honlapján és az ellátás nyújtásának helyén tájékoztatóban teszi közzé azoknak az ellátásoknak a körét, amelyek esetében nem fogadja az ellátási területén kívülről érkező biztosítottakat. Ilyen ellátások esetében a biztosítottat a betegfelvétel során szóban tájékoztatni kell arról, hogy van-e lehetőség a betegfogadási lista alapján egy későbbi időpontban történő ellátás-igénybevételre.

(1d)32 Az (1) bekezdésben nem szereplő járóbeteg-szakellátások – a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetek kivételével – csak beutalóval vehetőek igénybe. Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben nem szereplő járóbeteg-szakellátást nem a beutalóban megnevezett egészségügyi szolgáltatónál szándékozik igénybe venni, úgy kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat

a)33 a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,

b)34 a járóbeteg-szakellátás – ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a genetikai tanácsadókat is – orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,

c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

d)35 az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

e)36 a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,

f) a büntetés-végrehajtás orvosa,

g) a sorozó orvos,

h)37 az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa,

i)38 az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

j)39 a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

k)40 az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

l)41 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa

m)42

(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.

(3)43 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.

(4)44 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0–4 napos életkorban jogszabály szerint kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében jogosult beutalásra.

(5) A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót.

(6)45 A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása orvosszakmai szempontból indokolt. Az ismételt ellátás indokoltságát a járóbeteg-szakellátás orvosa rögzíti a biztosított egészségügyi dokumentációjában, és erről írásban tájékoztatja a biztosítottat, azzal, hogy ez nem érinti az ellátás beutaló nélkül történő igénybevételének jogosultságát.

(7)46

(8)47 Amennyiben a biztosított az (1) bekezdésben meg nem nevezett járóbeteg-szakellátást beutaló nélkül vesz igénybe és a 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott eset nem áll fenn, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhető.

(9)48 Ha a beteg vizsgálata, illetve gyógykezelése érdekében az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait meghaladó vizsgálat vagy kezelés szükséges, a háziorvos – beutalóval – szakorvosi konzíliumot kérhet.

(10)49 A szakorvosi vizsgálat, illetve ellátás, továbbá a szakorvosi konzílium – a beteg beleegyezése esetén – a beteg otthonában is elvégezhető, ha az a beteg egészségi állapota vagy egyéb körülmények miatt indokolt, és a vizsgálat, illetve az ellátás jogszabályban előírt feltételei a szakorvosi rendelőn kívül is teljesíthetőek.

3. § (1)50 A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén.

(2)51 A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban meghatározott esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése, amelyekre az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabály rendelkezéseket tartalmaz, az abban előírt gyakorisággal kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja.

(3)52 A biztosítottat fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra a 2. § (2) bekezdésében meghatározott orvos utalhatja be.

(4)53 A biztosítottat

a)54 fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra saját vagy kezelőorvosi kezdeményezésre a háziorvos, otthoni hospice ellátásra – a b) pont kivételével – a jogszabályban meghatározott kezelőorvos kezdeményezésére a háziorvos,

b)55 az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos kezdeményezésére a háziorvos,

c) krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa

utalhatja be.

(5)56 A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

(6)57 A biztosítottat szenvedélybetegsége esetén – az akut elvonási időszakot követően – pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos utalhatja be rehabilitációs ellátásra.

(7)58 A (6) bekezdés szerinti szenvedélybeteg rehabilitációja történhet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény59 hatálya alá tartozó, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel rendelkező személyes gondoskodást nyújtó intézményben is.

(8)60 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése alapján a 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutalót – a miniszteri rendeletben meghatározott esetben – a keresőképtelen állományba vevő orvos vagy a felülvéleményező főorvos állíthatja ki.

(9)61 Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás nem végezhető beutaló nélkül, kivéve ha a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott eset áll fenn.

3/A. §62 (1)63 A biztosítottat – az Ebtv. 18. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével és a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a biztosított választása alapján ahhoz a – progresszivitási szintnek megfelelő – járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében

a) a biztosított bejelentett lakóhelye,

b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye, vagy

c) ha a beutaló orvos háziorvos (ideértve a hajléktalanok ellátására külön jogszabály alapján szerződött háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltatót is), akkor a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye)

tartozik.

(1a)64 Az (1) és az (1c) bekezdés alapján választott – beutaló szerinti – egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a biztosítottat arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel.

(1b)65 Az egészségügyi szolgáltató nem tagadhatja meg a biztosított intenzív ellátását arra hivatkozva, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/A. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő ellátási területe alapján nem rendelkezik a biztosított szempontjából területi ellátási kötelezettséggel, ha az intenzív ellátás az ellátási területen kívülről fogadott biztosított szakellátásához – ide nem értve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 77. §-ában meghatározott ellátásokat – kapcsolódik.

(1c)66 A szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott személyt és a közeli hozzátartozóját választása alapján az (1) bekezdés szerinti szolgáltató helyett a foglalkoztató egészségügyi szolgáltatóhoz kell beutalni.

(2)67 A beutaló orvos a biztosított kérésére az (1) és az (1c) bekezdésben meghatározottól eltérő, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat.

(3)68 A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.

(4)69 Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti előzetes megkeresés során az ellátást csak az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben tagadhatja meg.

(5)70 A beutaló orvos vagy a biztosított felé a (2) bekezdés szerint tett nyilatkozat tényét, illetve a (3) bekezdés szerinti megkeresés tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított egészségügyi dokumentációjában kell rögzíteni, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat egy példányát a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.

(5a)71 Az uniós beteget ahhoz a – progresszivitási szintnek megfelelő – járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, illetve abba a fekvőbeteg-gyógyintézetbe is be lehet utalni, amelyik ellátási területéhez a beutaló szerinti ellátás tekintetében a beutalót kiállító orvos járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatójának a telephelye, illetve a székhelye szerinti település tartozik.

(6)72 A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

(7)73 Ha a járóbeteg-szakellátás orvosa a nála megjelent beteg további szakorvosi vizsgálatát tartja szükségesnek, orvosi konzíliumot kérhet, illetőleg a beteget – a 2. § (8) bekezdésében megállapított eset kivételével – továbbutalja a szakmailag illetékes másik szakrendelésre. Amennyiben a járóbeteg-szakellátás orvosa a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezését tartja szükségesnek, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalja.

(8)74 Ha a beutaló szerinti fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa a gyógyintézet szolgáltatásait meghaladó vizsgálat szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illetőleg a gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátást végző intézetbe.

(9)75 A (6)–(8) bekezdésben foglalt esetekben nem kell alkalmazni az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat azzal, hogy a beteg szakellátásra utalásáról, illetőleg átutalásáról a beutaló orvos tájékoztatja a beteg háziorvosát.

(10)76 A beutalónak tartalmaznia kell:

a) a beutaló orvos és munkahelyének azonosítására szolgáló adatot, megnevezését, kódját,

b) a biztosított nevét, TAJ-át,

c) a vizsgálatra vagy gyógykezelésre felkért szolgáltató nevét, intézményi azonosító kódját,

d) a beutaló orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot, a beteg rövid kórelőzményét,

e)77 a beutaló diagnózis szöveges leírását, kódját, konzíliumi beutaló esetén a konkrét kérdést,

f) annak megjelölését, hogy a beutalt biztosított tekintetében rendelkezik-e az adott szakellátás tekintetében a c) pont szerinti egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel,

g) a beutaló kiállításának dátumát,

h) a (10b) bekezdés a) pontja szerinti időpontot, ha az későbbre esik a beutaló kiállításától számított 90. napnál,

i)78 nem engedélyköteles külföldön történő gyógykezelés esetén az igénybe venni kívánt beavatkozás OENO kódját.

(10a)79 Az Ebtv. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben a beutalónak – a kötelező tartalmi elemein túl – tartalmaznia kell

a) azt a tényt, hogy a beutaló orvos a biztosítottat a keresőképtelenségével összefüggő betegsége miatt soron kívül utalja be,

b) azt, hogy a biztosított keresőképtelensége ugyanazon betegségből adódóan folyamatosan hány napja áll fenn, valamint

c) a biztosított táppénzes naplószámát.

(10b)80 A (10), illetve a (10a) bekezdésben foglaltaknak megfelelő beutaló

a) a 2. § (6) bekezdése szerinti ellátáshoz kapcsolódó ellátások esetében a beutaló orvos által a beutalón megjelölt időpontig, de legalább 90 napig,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a kiállításától számított 90 napon belül

használható fel.

(10c)81 A (10b) bekezdés alkalmazásában a beutaló felhasználásának minősül

a) a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatóhoz történő bejelentkezés a beutaló szerinti ellátásra,

b) a beutaló szerinti ellátás igénybevételének megkezdése a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál, vagy

c) a beutaló szerinti ellátás igénybevétele a beutaló szerinti egészségügyi szolgáltatónál.

(10d)82 A beutalóra adott szakvélemény tartalmazza a beutaló orvos kérdéseire adott válaszokat, a betegség okozta elváltozásokat, az esetleges további teendők szükségességét, ismételt szakkonzíliumot vagy szakkonzíliumokra tett javaslatot. A keresőképesség véleményezéséről csak a beutaló orvos ez irányú kérdésére lehet nyilatkozni.

(10e)83 A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a várandósgondozásról szóló miniszteri rendelet szerinti, a várandósgondozási könyvben szereplő, beutalóhoz kötött vizsgálatok tekintetében beutalónak minősül a várandósgondozási könyv, ha tartalmazza a beutaló gondozó háziorvos nevét, pecsétjét és aláírását, a várandósságot igazoló BNO-kódot, valamint a (10) bekezdés a), b), d) és g) pontja szerinti adatokat. A beutaló a (10) bekezdés g) pontja szerinti időponttól számított 300. napig használható fel.

(11)84 Az Ebtv. 18. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálatához az OEP rendszeresen tájékoztatja a finanszírozott egészségügyi szolgáltatót a beutalásra jogosult orvosok kódjáról.

(12)85 Az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatában nevezi meg azon személyt, aki a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot megteheti.

4. § (1) A biztosított a 2–3. § rendelkezéseitől eltérően

a)86 az OEP-pel egészségügyi szolgáltatás nyújtására finanszírozási szerződést nem kötött egészségügyi szolgáltató orvosa beutalása alapján is jogosult fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha az orvos megállapítása szerint közvetlen életveszély áll fenn, és az életveszély csak fekvőbeteg-gyógyintézetben alkalmazható gyógymóddal hárítható el,

b) orvosi beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az orvos a beteget azonnal fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállíttatja és a magánorvosi rendelvényen feltünteti a kórismét, valamint az azonnali felvétel szükségességének indokait.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az az egészségügyi szolgáltató, amelynél a biztosított az ellátását kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát követően dönt az azonnali ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa

a) a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja,

b) ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatja a biztosítottat az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról.

4/A. §87 (1) Az orvos a beutalót az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján is kiállíthatja. Az EESZT útján kiállított beutalóra e rendelet szabályai az e §-ban meghatározott eltérésekkel alkalmazandóak.

(2) Az EESZT útján kiállított beutaló esetében a beutaló orvos a beteg kérésére az EESZT útján papír alapú igazolást állít ki a beutalóról. Az igazolást a beteg részére az EESZT útján tett rendelkezés esetén elektronikus formában az EESZT működtetője állítja ki.

(3) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a beutalót az EESZT útján tekinti meg és ellenőrzi, valamint az EESZT útján rögzíti az ellátás megtörténtét. Ha az adatok rögzítése bármely okból sikertelen, az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az ellátást követő 24 órán belül köteles az adatokat rögzíteni.

(4) A beutaló orvos a beutaló kiállításával egyidejűleg, vagy a beteg a beutaló érvényességi idején belül az EESZT erre szolgáló internetes felületén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz időpontot tud foglalni.

(5) Ha az EESZT útján kiállított beutalón javítást vagy más változtatást kell eszközölni, a beutaló orvos a beutalót a változtatás okának megjelölésével az EESZT útján visszavonja. A beutaló orvos ilyen esetben értesíti a beteget – kivéve, ha a változtatás szükségességét a beteg jelzi az orvos felé –, és gondoskodik új beutaló kiállításáról.

4/B. §88 (1) Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek az EESZT útján közzétenni és folyamatosan frissíteni az e rendelet szerinti beutalóval igénybe vehető szolgáltatásaikra nyitva álló szabad időpontokat.

(2) Az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerint közzétett időpontokat – kivételes esetben, alapos okból – az EESZT útján módosíthatja vagy törölheti. Lefoglalt időpont módosítása, vagy törlése esetén az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató köteles a beteg értesítésére, valamint új időpont egyeztetésére.

5. § (1) A szülészeti ellátás keretébe tartozó genetikai tanácsadást és az ehhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokat, továbbá a meddőség tényének és okának megállapításához szükséges vizsgálatokat a biztosított szülész-nőgyógyász vagy urológus szakorvos beutalása alapján veheti igénybe.

(2) A terhesség orvosi indikáció alapján történő megszakítására a biztosított az 1992. évi LXXIX. törvény 6. §-ának és 12. §-ának (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint jogosult.

(3)89 A csecsemő 8 hónapos koráig az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása során, továbbá járóbeteg-szakellátása során a gyermekgyógyász szakorvos, illetve házi(gyermek)orvos rendelése alapján jogosult térítésmentesen anyatej ellátásra.

(4)90 Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti árát az egészségügyért felelős miniszter rendelete tartalmazza.

(5)91 Az Ebtv. 17. §-ának alkalmazásában a fogyatékos gyermekek tekintetében egészségügyi intézményen a fogyatékos gyermek ellátását, korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését végző, rehabilitációs célú szolgáltatást nyújtó intézményeket és a konduktív pedagógiai intézményt is érteni kell, amennyiben az intézmény egészségügyi szolgáltatásának igénybevételére a mozgásszerveket érintő kórállapot miatt kerül sor.

5/A. §92 A beutalásra jogosult orvosnak a biztosított beutalása során figyelembe kell vennie az egészségügyi államigazgatási szerv beutalási rendre vonatkozó előírásait.

5/B. § (1)93 Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja alkalmazásában különösen veszélyes (extrém) sportnak, szórakoztató-szabadidős tevékenységnek minősül:

a) vízisízés,

b) jet-ski,

c) vadvízi evezés,

d) hegy- és sziklamászás az V. foktól,

e) magashegyi expedíció,

f)94

g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),

h) falmászás,

i) roncsautó (auto-crash) sport, rally,

j) hőlégballonozás,

k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,

l) sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés.

(2)95 Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja alkalmazásában nem minősül kísérő személynek az ellátásban részesülő biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója, amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét nem töltötte be. A szülő, törvényes képviselő és közeli hozzátartozó részére biztosított szállás és étkezés finanszírozása külön jogszabályban foglaltak szerint történik. A szülő, törvényes képviselő és közeli hozzátartozó tekintetében az Ebtv. 24. § (4) bekezdését alkalmazni kell.

(3)96 Amennyiben a biztosított az ellátás igénybevétele során elhalálozik, az Ebtv. 18. §-ának (10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozatot a közeli hozzátartozó részére kell átadni, ha azt a közeli hozzátartozó kéri.

Nem magyar biztosított beteg ellátása közfinanszírozott kapacitásokon97

5/C. §98 (1) Az egészségügyi szolgáltató a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján arra jogosult beteg vagy képviselője általi kezdeményezésre tervezett egészségügyi ellátást biztosíthat a közfinanszírozott kapacitásán, ha

a) az ellátást a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő feltételek alapján biztosítani tudja, és

b) az ellátás elvégzését az érintett beteg számára az ellátás tervezett időpontjának közlésével, valamint fekvőbeteg-szakellátás esetén a betegnek az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti várólista azonosítója, járóbeteg-szakellátás esetén a betegfogadási azonosítója közlésével igazoltan vállalja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellátásról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztató jelentést küld az OEP részére.

5/D. §99 (1) Az egészségügyi szolgáltató az Ebtv. 5/B. § s) pont sa) alpontja szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében az arra jogosult uniós beteg vagy képviselője általi kezdeményezésre tervezett egészségügyi ellátást biztosíthat a közfinanszírozott kapacitásán, ha

a) az ellátást a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló kormányrendeletnek megfelelő feltételek alapján biztosítani tudja, és

b) az ellátás elvégzését az ellátás tervezett időpontjának közlésével, valamint fekvőbeteg-szakellátás esetén a betegnek az Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti várólista azonosítója, járóbeteg-szakellátás esetén a betegfogadási azonosítója közlésével igazoltan vállalja.

(2) Az egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ellátásról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztató jelentést küld az OEP részére.

(3) Az (1) bekezdés szerinti uniós beteg az ellátása után járó díjat az egészségügyi szolgáltató részére a közfinanszírozásban alkalmazott díjak szerint, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben szabályozottak figyelembevételével megtéríti.

5/E–5/G. §100

5/H. §101 (1)–(5)102

(6)–(12)103

(13)104

(14)105

5/I. §106

5/J. §107

Különleges helyzetből adódó eltérő rendelkezések

6. § (1)109 A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi feladatokat ellátó szervek) hivatásos állományának tagjai az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére az Ebtv. és e rendelet rendelkezései alapján jogosultak azzal, hogy e jogosultságuk nem érinti jogszabály vagy a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettséget. A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati jogviszonyban álló, közalkalmazotti jogviszonyban álló, nyugállományú, valamint katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését – kérésére, az Ebtv. 18. § (4) bekezdése szerinti jogszabályban foglaltak figyelembevételével – az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni.

(2)110 Az őrizetbe vett, az előzetesen letartóztatott, az elzárásra utalt és a szabadságvesztés büntetését töltő (a továbbiakban együtt: fogvatartott) személyek az egészségügyi szolgáltatásra – a személyes szabadságuk korlátozásából adódóan – a fogvatartó szerv keretén belül, illetve, ha ott nem biztosítható az egészségi állapotuknak megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak.

(3) A vasúti és a hajózási dolgozók, továbbá a polgári repülés dolgozói egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogosultságát nem érinti a külön jogszabály rendelkezése alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató igénybevételével kapcsolatos kötelezettség.

(4)111 Az Ebtv. 18. § (4) bekezdése alapján a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos, szerződéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban álló állománya tekintetében a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományában lévő orvosok általi, továbbá a fogvatartottak estében a 2. § (2) bekezdés e), f), g) pontjában meghatározott orvosok általi beutalás esetén az egészségügyi szolgáltató nem utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási kötelezettséggel.

7. §112 (1)–(2)113

(3)114

(4)–(5)115

(6)116

(7)117

(8)118

(9)119

(10)120

(11)121

(12)122

(13)123

(14)124

(15)125

(16)126

(17)127

(18)128

A gyógyászati ellátások árához, valamint a gyógyászati segédeszközök árához, javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatás129

7/A. §130 (1) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján fekvőbeteg-gyógyintézeti (a továbbiakban: gyógyintézeti) kezelése alatt, vagy elbocsátása előtt akkor jogosult árhoz nyújtott támogatással gyógyászati segédeszközre, ha számára az eszköz használata a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához, ideiglenes protézissel történő ellátásához már a gyógyintézetben tartózkodása alatt indokolt és a gyógyászati segédeszköz alkalmazása vagy használata a fekvőbeteg-ellátás keretében nem finanszírozott. A gyógyászati segédeszközt a gyógyintézet orvosa rendeli, ha a felírói körre vagy a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelő szakvizsgával rendelkezik.

(2) A biztosított az Ebtv. 21. § (2) bekezdése alapján akkor is jogosult a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt feltételek szerint támogatásban részesülő

a) fogpótlás és fogszabályozó készülék, valamint tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,

b) hallásjavító készülék és tartozékai árához nyújtott támogatásra, ha ezek kiszolgáltatására a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt feltételekkel audiológiai szakrendelésen,

c) egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál vagy

d) egyedi méretvétel alapján egyedileg gyártott protézis, ortézis árához, valamint mozgásszervi rehabilitáció és teamrendszerű felírás keretében rendelhető eszköz árához nyújtott támogatásra, ha ennek kiszolgáltatására ortopédiai, traumatológiai, rehabilitációs vagy sebészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál nyújtott ellátás keretében

kerül sor.

(3) Az OEP a gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott árához vagy közfinanszírozás alapjául megállapított kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatást a következő támogatási technikákkal állapíthatja meg:

a) százalékos mértékű támogatás vagy

b) támogatási csoportra meghatározott fix összegű támogatás, ezen belül

ba) eszközre meghatározott fix összegű támogatás, vagy

bb) az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás.

(4)131 Önálló funkcionális elv szerinti fixcsoport állapítható meg adott funkcionális alcsoportra, valamint funkcionális csoportra vonatkozóan, amennyiben azt az R. – a (6) bekezdésben foglaltak szerint – az adott eszközcsoport tekintetében lehetővé teszi.

(5)132 Önálló rendeltetés szerinti fixcsoport állapítható meg adott rendeltetési csoportra, amennyiben azt az R. – a (6) bekezdésben foglaltak szerint – az adott eszközcsoport tekintetében lehetővé teszi.

(6)133 Az (5) bekezdés szerinti önálló rendeltetés szerinti fixcsoport a fixesítés alapjául szolgáló funkcionális csoportból vagy alcsoportból, valamint a fixesítés alá vont funkcionális csoportból, illetve csoportokból vagy alcsoportból, illetve alcsoportokból áll.

(7)134 Az egyes funkcionális csoportokra vagy alcsoportokra megállapított támogatási technikát az R. melléklete tartalmazza.

7/B. §135 (1)136 Azokban a támogatási csoportokban, amelyekben az OEP a 7/A. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogatási technikákat alkalmazza, a következő támogatási mértékek alkalmazhatók:

a) 98%-os támogatási mérték,

b) 90%-os támogatási mérték,

c) 80%-os támogatási mérték,

d) 70%-os támogatási mérték,

e) 60%-os támogatási mérték,

f) 50%-os támogatási mérték,

g) 45%-os támogatási mérték, vagy

h) 0%-os támogatási mérték.

(2) Az eszköz árához nyújtott támogatás összege a 7/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, százalékos mértékű támogatásban részesített támogatási csoportban az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(3) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti, eszközre meghatározott fix összegű támogatási csoportban

a) a referenciaeszköz árához nyújtott támogatás összege a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaösszeggel,

c) azon eszköz árához nyújtott támogatás összege, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(3a)137 A 7/A. § (5) bekezdése szerinti fixcsoportban a támogatás összege a fixesítés alapjául szolgáló funkcionális csoport támogatására a (3) bekezdés a)–c) pontja szerint megállapított összeg.

(4) A 7/A. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti, az eszköz valamely fizikai paraméterének fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatási csoportban a fajlagos egységre jutó támogatás összege

a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz esetében, amelynek egy fajlagos egységére jutó, az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott ára (a továbbiakban: fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ár) a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz fajlagos egységére jutó támogatás összegével,

c) azon eszköz esetében, amelynek fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott ára a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(4a)138 A 7/A. § (5) bekezdése szerinti fixcsoportban a fajlagos egységre jutó támogatás összege a fixesítés alapjául szolgáló funkcionális csoport támogatására a (4) bekezdés a)–c) pontja szerint megállapított összeg.

(5) A kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összege

a) a referenciaeszköz esetében a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata,

b) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközével azonos vagy annál magasabb, megegyezik a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás összegével,

c) azon eszköz esetében, amelynek az OEP határozatában szereplő közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíja a referenciaeszközénél alacsonyabb, az eszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjának és az eszköz támogatási csoportjára vonatkozó, R. szerinti támogatási mértéknek a szorzata.

(6)139 A kombinált kiszerelések árához nyújtott támogatás összege a kombinált kiszerelésben foglalt eszközök külön-külön vett támogatási összegeinek számtani összegét nem haladhatja meg.

7/C. §140 (1) Referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz, vagy a termék valamely fizikai paraméterének egy fajlagos egységére meghatározott fix összegű támogatás esetén a legalacsonyabb fajlagos közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati segédeszköz,

a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és

b)141 amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a naptári félév második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt gyógyászati segédeszköz mennyiség tekintetében az 5%-ot elérte.

(2)142

(3) Az R. szerint támogatással kizárólag kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszköz esetében – az (1) bekezdéstől eltérően – referenciaeszköz az a meghatározott fix összegű támogatási csoportba tartozó, legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési napidíjú gyógyászati segédeszköz,

a) amely nem áll hivatalból vagy kérelemre törlési eljárás alatt és

b)143 amelynek támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a naptári félév második hónapjának kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt kölcsönzési napok száma tekintetében az 5%-ot elérte.

(4)144

(5)145

(6)146 A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban az OEP kikéri az egészségügyi szakmai kollégiumnak a kérelem tárgya szerint illetékes tagozata véleményét.

7/D. §147 A külön jogszabály szerint különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek árára és az árához nyújtott támogatásra a gyógyszerek közfinanszírozási árára és az árához nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.

8. §148 (1)149 A rendeltetésszerű használat során az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben (e § alkalmazásában a továbbiakban: kormányrendelet) foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá a gyártó által – a kormányrendeletben foglaltak alapján – vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túl, a kihordási időn belül meghibásodott – árhoz nyújtott támogatással rendelt – gyógyászati segédeszközök javítási díjához nyújtott támogatás

a)150 mértéke a javítás időpontjában támogatott termék esetében

aa) azonos az adott termék árához nyújtott, a javítás idején érvényes támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesül,

ab) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére vonatkozó, a javítás idején érvényes százalékos támogatás mértékével, ha a termék meghatározott (fix) támogatásban részesül,

de legfeljebb a javítás időpontjában az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített termék javítási díjához nyújtott támogatás összege legfeljebb az adott termék árához a javítás idején nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet,

b)151 mértéke a javítás időpontjában már nem, de kiváltáskor támogatott termék esetében

ba) azonos az adott termék árához a társadalombiztosítási támogatás megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott támogatás mértékével, ha a termék százalékos támogatásban részesült,

bb) azonos az adott termékcsoport referenciatermékére a javíttatott eszköz társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott százalékos támogatás mértékével, ha a termék eredetileg fix támogatásban részesült,

de legfeljebb az adott gyógyászati segédeszközre meghatározott legutolsó támogatási érték 60%-ának megfelelő összeg, a külön jogszabály szerinti egyedi méretvétel alapján készített termék javítási díjához nyújtott támogatás összege legfeljebb az adott eszköz árához a társadalombiztosítási támogatása megszűnését közvetlenül megelőző napon nyújtott társadalombiztosítási támogatás összegének megfelelő összeg lehet,

c) több javítás esetén az első javítást követő egy éven belül összesen nem haladhatja meg az adott termékre meghatározott, illetve a kiváltáskor érvényes támogatás összegét.

d)152

(2)153 A rendeltetésszerű használat során meghibásodott egyedi méretvétel alapján gyártott gyógyászati segédeszközök javítási díjához az eredeti kihordási idő leteltét követően a kihordási idővel azonos ideig az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti támogatás vehető igénybe.

(3)154 A (2) bekezdésben foglaltak esetén a biztosított részére a javított eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendelni nem lehet, kivéve a kihordási időn belüli felírhatóság szabályaival azonos esetben. Ha a kihordási idő leteltét követően az eszközzel azonos rendeltetésű eszközcsoportba tartozó új terméket rendeltek, a (2) bekezdésben foglalt javítási díjhoz nyújtott támogatás nem vehető igénybe.

(4)155 A támogatásban nem részesülő hallásjavító implantátum alkalmazása során a kormányrendeletben foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá a gyártó által – a kormányrendeletben foglaltak alapján – vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túli meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a, melynek elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval.

(5)156 Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülő gyógyászati segédeszközök kölcsönzési díjához nyújtott támogatás mértéke a kölcsönzési díj általános forgalmi adóval növelt összegének külön jogszabályban meghatározott százaléka.

(6)157 Egy termék javítására a kihordási időn belül legfeljebb a termék kiadásakor érvényes közfinanszírozás alapjául elfogadott ára általános forgalmi adóval növelt összegének 130%-a fordítható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a gyártó vagy saját költségére javítja, vagy a kihordási idő végéig cserekészüléket biztosít.

(7)158 A társadalombiztosítási támogatás alapját képező nettó javítási díj összetevői:

a) a javításhoz felhasznált, beszerzési számlával igazolt alkatrészek nettó ára,

b) a javítás munkadíja, mely a javítás munkafázisainak órában kifejezett időszükséglete szorozva a rezsi óradíj összegével.

(8)159 Az egy évnél hosszabb kihordási idejű, az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott, támogatással javítható eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök esetében a termék gyártója biztosítja a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet (a továbbiakban: szervizkönyv). A szervizkönyv tartalmazza a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot és az eszköz gyártási számát.

(9)160 A szervizkönyvet az eszköz kiszolgáltatása során az eszközzel együtt a kiszolgáltatást végző adja át a gyógyászati segédeszközt átvevő személynek.

(10)161 Az eszköz javítását végző a szervizkönyvben rögzíti az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, a javítás időpontját, valamint a javítási díj nettó és bruttó összegét.

8/A. §162 A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történő javítását, karbantartását az OEP-pel

a) az Ebtv. 30. § (3a) bekezdése alapján szerződést kötött gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője, illetve gyógyászati segédeszköz javítását végző és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egyéb szervezet, továbbá

b) az Ebtv. 30. § (2) bekezdése alapján szerződést kötött és a gyártó meghatalmazásával rendelkező egészségügyi szolgáltató

végezheti.

9. §163 (1)164 A Gyftv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárást követően a támogatásba befogadott gyógyászati segédeszköz esetében a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletben foglalt adatokat a forgalomba hozó a támogatás kezdőnapját követő 30 napon belül elektronikus úton az OEP rendelkezésére bocsátja.

(2) A Gyftv. 21/A. § (3) bekezdése szerinti bírság összege eszközönként 100 ezer forint.

10. §165

10/A. §166 (1)167

(2)168 A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság (a továbbiakban: TÁTB) az egészségbiztosításért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményező, javaslattevő szerve. A TÁTB-nak a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által javasolt tagjait, továbbá az egészségbiztosításért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint az egészségbiztosító képviselőiből álló tagjait és elnökét az egészségbiztosításért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – nevezi ki.

(3) A TÁTB feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről külön jogszabály rendelkezik.

(4)169

(5)-(6)170

10/B. §171

10/C. §172 (1) Az OEP a honlapján folyamatosan közzéteszi a támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások tárgyában megkötött, és hatályos támogatásvolumen-szerződések következő tartalmi elemeit:

a) a szerződő felek megnevezése, a szerződés tárgyát képező termékek neve,

b) a szerződés időbeli hatálya,

c) gyógyszer esetén a szerződés által érintett indikációs pont (Eü. pont) száma,

d) a szerződésben megjelölt befizetés megállapításának a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 26. § (5) bekezdése szerinti módja,

e)173

(2) A közzétételi kötelezettség a szerződés időbeli hatályának lejártát követő második hónap utolsó napjáig áll fenn.

(3)174 A Gyftv. 26. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben – a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában – a terápiaeredményességi és beteg-együttműködési mutatók számításához, illetve teljesülésük nyomon követéséhez az OEP adattárházában és a Betegségregiszterben szereplő finanszírozási adatokat kell alapul venni.

10/D. §175 A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól szóló kormányrendelet alapján beszerzésre kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetében a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár a közbeszerzési eljárás során kerül meghatározásra.

10/E. §176 Az állam és a gyógyszergyártók, forgalmazók között létrejött szerződésben meghatározott gyártói befizetési kötelezettség Egészségbiztosítási Alap javára történő teljesítése, a tényadatokon alapuló végleges elszámolás szerinti rendezés a szerződésben megállapított szabályoknak megfelelően számított összegben, az ott részletezett ütemezésben és feltételek szerint történik.

10/F. §177 (1)178 A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások körét, valamint az árukhoz nyújtott támogatás mértékét az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

(2)179 A támogatás kezelés-fajtánként százalékos mértékben, illetve fix összegben állapítható meg. A százalékos mértékű, illetve fix összegű támogatás alapja az OEP által a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint elfogadott ár (a továbbiakban: a közfinanszírozás alapját képező ár).

(3)180 A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az OEP – a (3a) bekezdésben megállapított eseteken túl – szükség szerinti gyakorisággal bonyolítja le. Az ártárgyalási felhívást az OEP főigazgatója – a TÁTB véleményének előzetes kikérése után – legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt az OEP honlapján közzéteszi.

(3a)181 Amennyiben a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások köre kiegészül egy új ellátással, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás azt szükségesség teszi, az OEP az új ellátás, illetve a módosulással érintett eljárás tekintetében a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat az új ellátásnak a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozása kihirdetését, illetve a társadalombiztosítási támogatással már igénybe vehető gyógyászati ellátással kapcsolatos jogszabályi változás kihirdetését követő 90 napon belül bonyolítja le. A közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló eljárás során a (3) bekezdés második mondatát, valamint a (4a)–(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a javasolt árat a tárgyalás lezárását követő 15 napon belül kell az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszteni, és a kialakított ár és támogatási mérték a (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második hónap végéig kerül kihirdetésre.

(4)182 Társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások esetében a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.

(4a)183 Azon gyógyászati ellátások esetében, amelyek tekintetében az árhoz nyújtott támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti rendeletben még nem került megállapításra, a (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a szolgáltató rendelkezzen az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel, valamint megfeleljen az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek, és az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.

(5)184 A tárgyalásokon döntési joggal kizárólag az OEP kormánytisztviselői, tanácskozási joggal az OEP főigazgatója által felkért szakértők vehetnek részt. Az ártárgyaláson közreműködő személyekkel szemben a közbeszerzési eljárásnál alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(6)185 Az OEP a tárgyalások során kialakított, a közfinanszírozás alapját képező árakat és a támogatási mértékeket a tárgyalás lezárását követő 30 napon belül az egészségügyért felelős miniszter elé terjeszti.

(7)186 A kialakított árak és támogatási mértékek legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második negyedév végéig – az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – kihirdetésre kerülnek.

10/G. §187

10/H. §188

Utazási költségtérítés189

11. §190 (1)191 Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely- és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kívül történő utazás esetén jár az utazási támogatás.

(2)192 Az utazási támogatás igénybe vehető a (4) bekezdés szerinti utazási utalvánnyal, gépkocsival történő utazás esetén az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, illetve a (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési utalvánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány, amely két pénztári és egy ellenőrző szelvényből áll.

(3)193 Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének az utazási utalványon történő igazolására kötelezett

a) a 2. § (2)–(3) bekezdése, továbbá a 3. § (1) és (3) bekezdése szerint beutalásra jogosult orvos a szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor,

b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gondozóintézet szakorvosát is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátás – ideértve az adaptációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,

c)194

d) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében az annak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor – megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is –, az ellátás igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is – által kijelölt személy,

e) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyógyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy,

f) a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a vizsgálat elrendelésekor, illetve a vizsgálatot követően,

g)195 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője a vizsgálaton történő megjelenéskor,

h) az Ebtv. 22. § (5) bekezdésében említett esetben – a szűrővizsgálat igénybevételekor – a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató.

(4)196 Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha a (3) bekezdésben megjelölt orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. A jogosultság igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású „Utazási utalvány” elnevezésű nyomtatványon történik, amelyen legfeljebb hat megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelmet el kell utasítani.

(5)197 Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem képes – melynek tényét és indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon feltünteti –, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti összeg együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét. Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott viszonylatban legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni. Az utazási költség megtérítésére a (10) bekezdésben foglaltak az irányadók azzal, hogy az utazási utalványhoz a menetjegyet nem kell csatolni.

(6)198 A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól a naptól állapítható meg, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt, azzal, hogy abban az esetben vehető igénybe az utazási utalványon feltüntetett időponttól az utazási költségekhez nyújtott támogatás, ha az utazási költségtérítés iránti kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6 hónapon belül sor kerül.

(6a)199 A (6) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja.

(7)200 Az Ebtv. 22. §-ának alkalmazásában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító gyógypedagógiai intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztését és gondozását nyújtó intézménnyel azonos elbírálás alá esik.

(7a)201 Az Ebtv. 22. § (1) bekezdésének alkalmazásakor biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál.

(8)202 Nem jár utazási költségtérítés annak, aki a külön jogszabály alapján díjmentes utazásra jogosult, ide nem értve az (5) bekezdésben foglalt esetet. Ha a beutalt díjmentes utazásra jogosult és – beutalásra jogosult orvos javaslata alapján – kísérőre van szüksége, akkor az utazási utalványt a beutalt részére kell kiállítani.

(9)203 Az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a helyi önkormányzatot illeti meg a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából általa szervezett csoportos utazáson részt vett biztosítottnak járó utazási költségtérítés, amennyiben a közlekedési eszközt térítésmentesen bármilyen formában az önkormányzat biztosítja és a biztosított a szűrővizsgálat igénybevételének időpontjáról szóló, a szűrővizsgálat során érvényesített értesítőt a szűrővizsgálatot követően átadja a helyi önkormányzatnak. Ezzel egyidejűleg az utazási költségtérítés iránti igény, mint követelés a helyi önkormányzatra száll át, aki az adott csoportos utazáson részt vett biztosítottak által részére átadott értesítők alapján összesített követeléseket – a Polgári Törvénykönyv engedményezésre vonatkozó szabályainak figyelembevételével – egy összegben érvényesítheti az OEP által erre rendszeresített formanyomtatványon az E. Alappal szemben. A helyi önkormányzat valamennyi érvényesített és rendelkezésére bocsátott értesítő után az (1) bekezdésben foglaltak szerint számított összeg hatvan százalékára jogosult utazási költségtérítésként.

(10)204 A kormányhivatal a menetjegy, valamint a (3) bekezdésben felsorolt beutalásra jogosult által kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó viteldíj árát utólag megtéríti. Az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés napjától eltérő dátumról szóló menetjegyet abban az esetben lehet megtéríteni, ha az utazás az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőző vagy azt követő napon történt.

(10a)205 A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésének (10) bekezdés szerinti igénylése során az utazási utalványhoz nem kell csatolni a menetjegyet.

(11)206 Tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb egy kísérő jogosult az (1)–(4), a (6)–(10a) és a (14)–(20) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút) megtérítésére. Több biztosított egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthető meg a kísérő részére.

(12)207 Nem tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén legfeljebb 1 kísérő jogosult az (5) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítésére. A kísérőt hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása során utazási költségtérítésként kilométerenként 18 forint illeti meg, amennyiben a kísért biztosított egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt rövid időn belül nem tud lakóhelyére távozni. A kísérő részére – a kísért biztosított nélküli utazás esetén – ugyanazon napra legfeljebb 2 út (1 oda– 1 vissza) számolható el akkor, ha a kísérő a kormányhivatalnak a kísért biztosított ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló hivatalos dokumentummal igazolja az utazás szükségességének indokát. Ezen igazolás hiányában nyilatkozatot kell tennie a többszöri utazás szükségességének indokáról. Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén térítés nem állapítható meg. A kísérő részére akkor sem állapítható meg ugyanazon napra vonatkozóan 2 útra költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató vagy a (6), illetve (7) bekezdésben meghatározott szolgáltatást nyújtó intézmény és biztosított lakóhelye egymástól való távolsága a 100 kilométert meghaladja.

(13)208 Ha az utazási költségtérítés iránti eljárásban a (4) bekezdés szerinti nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.

(14)209 Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére a (15) bekezdésben foglaltak szerint jogosult személy és kísérője az egészségbiztosítóval szerződést kötött közlekedési társaságok vonalain az utazási költségtérítési utalvánnyal díjfizetés nélkül utazhat.

(15)210 A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére jogosult az a biztosított, aki

a) közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik, vagy

b) krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy

c) szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) az Ebtv. 22. §-a (1) bekezdése ba) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.

(16)211 Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.

(17)212 Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a biztosítottat a háziorvos vagy a házi gyermekorvos tájékoztatja. Ha az utazási költségtérítési utalvány kiállításának jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, utazási utalvány nem állítható ki.

(18)213 A biztosított a pénztári és ellenőrző szelvényt az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének leigazolását követően, a következő orvos-beteg találkozó alkalmával háziorvosánál, házi gyermekorvosánál köteles leadni.

(19)214 Amennyiben a biztosított a (18) bekezdésben előírt kötelezettségének az ott meghatározott időpontban nem tesz eleget, úgy a (18) bekezdésben meghatározott időponttól számított 6 hónapon belül újabb utazási költségtérítési utalványt a háziorvos, házi gyermekorvos nem állíthat ki részére.

(20)215 A háziorvos, házi gyermekorvos a kiállított utazási utalványokról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben szabályozott, a „Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése” „továbbküldés eszköze” soron jelentést tesz. Az utazási költségtérítési utalványon a megjelenést az egészségügyi szolgáltató leigazolja.

(21)216 Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására, felhasználására és a szolgáltatás igénybevételének igazolására az (1)–(3) és (6)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a (14)–(20) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(22)217 Az utazási utalványok elszámolása a közlekedési társaságok és az egészségbiztosító között létrejött szerződés alapján történik.

Az egészségügyi intézményen belüli orvosválasztás218

11/A. §219 (1) Az Ebtv. 19. §-ának (3) bekezdése alapján történő orvosválasztás akkor érvényes, ha azt írásba foglalták (orvosválasztási nyilatkozat) és annak három példányát a biztosított, valamint a választott orvos kézjegyével ellátta.

(2)220 Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni a kapcsolattartás módját, a választott orvos közreműködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, valamint a nyilatkozatban foglaltak módosítására és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket.

(3) Az aláírt orvosválasztási nyilatkozat egy példánya a biztosított egészségügyi dokumentációjának részét képezi, egy-egy példányát pedig az azt aláíró biztosított és a választott orvos kapja.

(4)221 Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyre ki kell függesztenie az orvosválasztás lehetőségéről szóló tájékoztatót.

(5)–(6)222

Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások

11/B. §223 (1)224 Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján egészségügyi szolgáltatás térítési díja abban az esetben vállalható át, ha a kérelmező a kérelmezett szolgáltatást finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál (a továbbiakban: finanszírozott egészségügyi szolgáltató) veszi igénybe.

(2)225 Az (1) bekezdés szerinti méltányossági kérelmet a biztosított az OEP-nél nyújthatja be.

(3)226 A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ), továbbá a kérelemhez mellékelni kell:

a)227 az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt

b) az ellátást (beavatkozást) végző egészségügyi szolgáltató megnevezését, továbbá nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról, annak várható költségéről, valamint implantátum vagy egyéb speciális eszköz esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát

c)228 fogászati rekonstrukció esetén a kezelési tervet

d)229

(4)230 Ugyanolyan egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak tekintetében csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni.

(5)231

11/C. §232 (1)233 A 11/B. § szerinti kérelmet az OEP az orvos szakmai indokoltság vizsgálata alapján bírálja el.

(2) Implantátum, egyéb speciális eszköz árának átvállalására irányuló kérelemnél vizsgálni kell, hogy

a) az a születési vagy később bekövetkezett rendellenesség korrekciója során, vagy üzemi balesetből, foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás esetén kerül-e felhasználásra

b) a fejlődési rendellenesség egyéb terápiával orvosolható-e,

c)234 a deformitás kialakulását okozta-e orvosi beavatkozás vagy valamilyen trauma.

(3)235 Az OEP a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzését, az eljárást megszüntető végzését, továbbá a határozatát közli a beavatkozást elvégző egészségügyi szolgáltatóval és – ha ismert – a kezelőorvossal.

(4)236 A biztosított által fizetendő térítési díj átvállalására kizárólag az OEP egyedi méltányossági határozata alapján kerülhet sor az abban foglalt feltételek teljesülése esetén. Az átvállalt térítési díj összegét az OEP a beavatkozás elvégzése után, a kórházi zárójelentés, ambuláns lap, kórtörténeti összefoglaló vagy az engedélyezett ellátás jellegéből adódóan szükséges egyéb dokumentum, valamint a beavatkozás, illetve a felhasználásra került anyag, eszköz költségét igazoló számla – szolgáltató által történő – megküldését követően utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére. A számlának tartalmaznia kell a biztosított nevét, TAJ-át, valamint a beavatkozás időpontját és az azt végző orvos aláírását, pecsétjét.

Méltányosságból engedélyezhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök köre és ártámogatása237

11/D. §238 (1)239 A biztosított az Ebtv. 26. §-a szerinti méltányossági kérelmet, valamint a (3) bekezdés szerinti kérelmet az OEP-nél nyújthatja be.

(1a)240 Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c)–e) pontja, valamint az Ebtv. 26. § (2a) és (2b) bekezdése szerinti kérelem a biztosított választása esetén elektronikus úton is benyújtható. Ezen kérelmekkel kapcsolatos eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-a szerinti kapcsolattartás az ügyfélkapun keresztül valósul meg.

(2)241 A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint – a b) pont bb) alpontját kivéve – a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével – a kérelemhez mellékelni kell:

a) három hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót, amely igazolja, hogy a kérelmező kizárólag az igényelt termékkel, illetve ellátással kezelhető vagy látható el;

b)242 gyógyszerre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ba) a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa, a gyógyszerváltás, tápszerváltás indokoltsága, az eddigi terápiák, illetve az új kezelések várható hatékonysága, a támogatás időtartama,

bb) a Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam (a továbbiakban: EGT tagállam) területén forgalomban nem lévő gyógyszer esetén – a kezelőorvos kérelmére – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott engedély másolatát, a Magyarországon nem, viszont valamely EGT tagállam területén forgalomban lévő gyógyszer esetén az OGYÉI által – a kezelőorvosnak a gyógyszer rendelését megelőző kérelmére – kiadott, jogszabályban meghatározott nyilatkozat másolatát;

c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ca) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés c) pontja esetében a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve, az eszköz szükségességének indokoltsága, a támogatás időtartama,

cb)243 társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz esetén a forgalmazó által adott fogyasztói ár ajánlatát, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról,

cc) a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő;

cd)244 az Ebtv. 26. § (1) bekezdés d) pontja esetében a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban;

ce)245 az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja esetében a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amely tartalmazza az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága,

cf)246 az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja esetében a 11/F. §-ban foglaltakra vonatkozó árajánlatot;

cg)247 az Ebtv. 26. § (2b) bekezdése szerinti esetben a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a gyógyászati segédeszköz neve, az eszköz szükségességének indokoltsága, a kölcsönzés várható időtartama, valamint a kölcsönzést végző egészségügyi szolgáltatónak a kölcsönzés napi díjára vonatkozó árajánlatát és az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt;

d)248

e)249 az Ebtv. 26. § (2) bekezdése szerinti méltányossági kérelmeknél a rendelésre jogosult orvos által jogszabály szerint kiállított vényt.

(3)250 A külön jogszabály szerinti indikáción túli gyógyszerrendelés szabályai alapján rendelt, illetve a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazott gyógyszer méltányossági kérelméhez

a)251 abban az esetben, ha az adott

aa) járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer valamely forgalomba hozatalra engedélyezett indikációban társadalombiztosítási támogatásban – a külön jogszabály szerinti érték nélküli támogatási kategória kivételével – normatív jogcímen részesül,

ab) fekvőbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadásra került,

a (2) bekezdéstől eltérően kizárólag a külön jogszabály szerinti, az indikáción túli gyógyszerrendelés iránti kérelmet – az ott meghatározott mellékletek kivételével –, az OGYÉI által kiadott engedélyt,

b) az a) pont alá nem tartozó gyógyszer esetén a (2) bekezdésben – a fekvőbeteg-ellátás során alkalmazható gyógyszer esetében a (2) bekezdés d) pontja kivételével – foglaltakat

kell mellékelni.

(3a)252 Ugyanazon gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó ismételt méltányossági kérelem esetén a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (2) bekezdés a) pontjától eltérően csak a megelőző kérelem benyújtása óta eltelt időszakban bekövetkezett állapot változást dokumentáló leleteket szükséges csatolni.

(4)253 Az OEP határozatát megküldi a kezelőorvosnak, a beteg által a (2) bekezdés alapján megjelölt gyógyszertárnak, gyártónak vagy forgalmazónak. A határozatban fel kell tüntetni a beteg számára kiváltható gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz adatait, mennyiségét, a megállapított támogatás alapjául figyelembe vett árát, a méltányosságból megállapított támogatás összegét, és a méltányosságból megállapított támogatás időtartamát. A kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja esetén a gyógyszert melyik gyógyszertárban válthatja ki.

(4a)254 Az OEP az OGYÉI által kiadott engedély, illetve nyilatkozat másolatát a (4) bekezdés szerinti határozattal együtt megküldi a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint rendelt gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatására kijelölt, külön szerződéssel rendelkező gyógyszertárnak.

(5)255 A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet az OEP tizenkét napon belül, az indikáción túli gyógyszerrendelésnek az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló külön jogszabály szerint sürgős szükséggé történt minősítése esetén pedig soron kívül bírálja el.

(6)256 A (2) bekezdés alapján megjelölt vagy az OEP által kijelölt gyógyszertár a méltányossági kérelem alapján engedélyezett gyógyszerről és a kiadott mennyiségéről nyilvántartást vezet, melyeket a vonatkozó hatósági engedélyre is rávezet. A nyilvántartott adatokat 5 évig meg kell őrizni.

11/E. §257 (1)258 A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmező általi használatának orvosszakmai indokoltsága, költsége és költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságának a figyelembevételével dönt.

(1a)259 Korábban nem kérelmezett hatóanyag, indikáció vagy eszközfajta esetén az OEP az általa felkért, a kérelemben megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét is kikéri.

(2) A kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni a támogatással rendelhető komparátor technológiákra, valamint arra, hogy a kérelmező azokkal miért nem látható el.

(3) A kérelmezett gyógyszerár-támogatás megállapítása bármely kérelmező esetében első alkalommal legfeljebb egy évre történhet.

(4)260

(5) A 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt közforgalmú gyógyszertár működésének ideiglenes szünetelése, illetve megszűnése esetén a gyógyszertár vezetője

a) a szünetelést, illetve megszűnést megelőző utolsó adag gyógyszer kiadásakor tájékoztatja a gyógyszer támogatására méltányosságból jogosult beteget vagy hozzátartozóját

aa) szünetelés esetén a szünetelés várható időtartamáról,

ab) a gyógyszertár b) pont szerinti, beteg általi választása hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertár helyéről és elérhetőségéről, ahol a jogosult vagy hozzátartozója a gyógyszert kiválthatja;

b) értesíti a beteg választása szerinti, ennek hiányában a legközelebbi közforgalmú gyógyszertárat, és ezzel egyidejűleg lebélyegezve és aláírva átküldi a 11/D. § (4) bekezdése szerinti határozat másolati példányát.

(6) A kérelem elbírálását követően a beteg a 11/D. § (2) bekezdése alapján megjelölt gyógyszertár, illetve gyógyászati segédeszköz gyártó vagy forgalmazó helyett indokolt esetben az OEP részére történő bejelentést követően másikat jelölhet meg.

11/F. §261 Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gyógyászati segédeszköz alkatrészcseréjéhez nyújtható támogatás megállapításánál figyelembe vehető tényezők:

a) a cseréhez felhasznált alkatrész ára,

b) a csere munkadíja, amennyiben az a gyártó beavatkozását igényli.

Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése

12. § (1)262 Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének megtérítésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a külföldi számlát vagy ennek másolatát, a számla hiteles fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá ha a számlából nem állapítható meg az igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, az erre vonatkozó igazolást vagy kórházi zárójelentést és ezek fordítását.

(2)263

(3)264 Az Ebtv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján tartósan az Ebtv. 27. §-ának (1) bekezdésében meghatározott harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított és a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa és gyermeke által a harmadik állam területén indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás költségének megtérítése iránti kérelemhez az (1) bekezdésben foglaltakon túl mellékelni kell az igazolást arról, hogy az Ebtv. 27. §-ának (4) bekezdésében említett orvosi vizsgálaton részt vettek, valamint a munkáltató igazolását arról, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére a harmadik állam területén történő foglalkoztatás alatt került sor.

(4)265 Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztosított külföldi egészségügyi szolgáltatótól magyarországi szolgáltatóhoz történő sürgősségi betegszállítása költségeinek megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, ha a betegszállítás elmaradása a beteg életét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy maradandó egészségkárosodáshoz vezetne és a betegszállítás nem jár a beteg helyszínen történő ellátásával szemben aránytalan költségekkel. A sürgősségi betegszállítás engedélyezéséről és a költségek megtérítéséről az OEP dönt.

(5)266 Az OEP engedélyezheti a számla kiegyenlítése nélkül is az Ebtv. 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben a (6) bekezdés szerint megállapított költség összegének megtérítését. A megtérítendő összeget az OEP a gyógykezelést végző külföldi intézmény részére utalja át.

(6)267 Az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdése szerinti belföldi költséget külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani az igénybevétel hónapja szerinti elszámoláskor érvényes értéken.

(7)268 Harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, továbbá a vele közös háztartásban élő házastársa és gyermeke által harmadik állam területén igénybe vett sürgősségi betegszállítás esetén az OEP – nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – a számla szerinti összegnek a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, az igénybevételkor érvényes középárfolyamon számított forint összegét téríti meg.

(8)269 A közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan harmadik állam területén foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke által a harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi ellátás költségének megtérítése esetén megfelelően alkalmazni kell az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat.

(9)270 A (8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló tartósan valamely EGT tagállamban foglalkoztatott biztosított, illetve a vele együtt ott tartózkodó eltartott házastársa, élettársa és gyermeke az Ebtv. 27. §-ának (7) bekezdése alapján az indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékának megtérítését kéri.

(10)271 Az egészségügyi ellátás az Ebtv. 27. §-ának (4) bekezdésében foglaltak mellett akkor tekinthető indokoltnak, ha

a) sürgős szükség miatt merül fel, vagy

b) a külföldi ellátás költsége nem haladja meg a belföldi ellátás, valamint a haza- és visszaszállítás (utazás) költségét, vagy

c) a haza- és visszaszállítás – a sürgős szükség esetét nem kimerítve – a biztosított állapotában rosszabbodást okoz.

(11)272 Az Ebtv. 27. §-ának (5) bekezdése szerinti költségek megtérítése, továbbá, amennyiben az arra jogosult az Ebtv. 27. §-ának (7) bekezdésében biztosított választási lehetőségével élve az általa indokoltan igénybe vett egészségügyi ellátás felmerült és igazolt költsége 85 százalékának megtérítését kéri, annak megtérítése is a fővárosi kormányhivatal kizárólagos hatáskörébe tartozik. A megtérítési igény érvényesítésére a foglalkoztató a fővárosi kormányhivatallal megállapodást köthet.

(12)273 A fővárosi kormányhivatal az igazolt költség 85 százalékát a szolgáltatás igénybevételekor érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon számított forintösszeg alapulvételével téríti meg.

(13)274

(14)275 Az Ebtv. 27. §-ának (10) bekezdése alapján történő engedélyezés során az OEP az ellátásra szoruló betegségének súlyosságát, az egészségügyi ellátás jellegét és várható időtartamát mérlegeli.

12/A. §276 (1)277 Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-t – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Tbj. szerinti biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy kezdeményezésére az ország területén bármely kormányhivatal, illetve az OEP hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, a kormányhivatal, illetve az OEP a hatósági igazolvány hatályát ezen időtartamra korlátozza. A TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni.

(2)278

(3)279 A gyermek lakóhelye – a szülő kérelmére a gyermek születési helye – szerint illetékes kormányhivatal a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatás teljesítését követően soron kívül, de legkésőbb nyolc napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt.

(4) Gyógyszer támogatással történő rendelése során a biztosított az Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát az egészségügyi dokumentáción aláírásával megerősíti. Az egészségügyi szolgáltató a nyilatkozathoz nyomtatványt rendszeresíthet, amit annak kitöltése céljából az ellátás megkezdése előtt a biztosított rendelkezésére bocsáthat. A biztosított által kitöltött és aláírt nyilatkozat az egészségügyi dokumentáció részét képezi, és az egészségügyi szolgáltató köteles azt a kitöltésétől számított öt évig megőrizni.

(5) Gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással történő rendelése során a biztosított Ebtv. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát – külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a vény hátoldalára kell feljegyezni, amit a biztosított aláírásával igazol.

(6)280 A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt, illetve az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére a kormányhivatal vagy az OEP bocsátja ki.

(7)281 Az EU-Kártya hatálya:

a) a Tbj. szerinti egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama, de legfeljebb 36 hónap,

b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot teljesítő személy és ellátmánypótlékra jogosult hozzátartozója esetében a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap.

(8)282 A Tbj. szerint külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon – a kormányhivataltól kéri a TAJ kiadását. A kormányhivatal TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a foglalkoztatott az ország területén bármely kormányhivatalnál átveheti.

(9)283 A Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének i) és m) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult külföldi tekintetében a középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi kiskorú személy tekintetében pedig az elhelyezésében eljáró intézmény a külföldi részére történő TAJ igénylés során a (8) bekezdés szerinti foglalkoztatónak minősül.

(10)284 A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére a kormányhivatal

a) a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjáig a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyításához igazolást állít ki,

b) a TAJ-t hatósági igazolványon igazolja, ha az előírt járulék befizetése hat hónapra megtörtént.

(11)285 A Tbj. szerint külföldinek minősülő, TAJ-jal rendelkező személy köteles a változástól számított 15 napon belül bejelenteni a kormányhivatal részére a természetes személyazonosító adataiban, valamint a lakóhelyére, illetve tartózkodási helyére vonatkozó adatokban és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonya adataiban bekövetkező változásokat.

(12)286 Az (1) és (8) bekezdésében foglalt azon személyek – ide nem értve a Tbj. 5. §-a szerint biztosított személyeket –, akik a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban rendelkeztek biztosítási jogviszonnyal, kötelesek a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy hatósági igazolást csatolni a biztosítási időszakról. Ha az igazolás becsatolására nem kerül sor, a TAJ nem állítható ki addig, amíg azt a magyar egészségbiztosítási szerv az igénylő által megadott másik tagállami illetékes hatóságtól be nem szerzi.

(13)287

(14)288 A TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére – az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére – a kormányhivatal TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti az állami foglalkoztatási szervet. A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a természetes személy az ország területén bármely kormányhivatalnál átveheti. A kormányhivatal a hatósági igazolványon a „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel a jogosultságot korlátozza.

(15)289 A TAJ-t tartalmazó hatósági igazolvány kizárólag a TAJ igazolására szolgál, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a jogviszony-ellenőrzés során az OEP nyilvántartásában ellenőrzi.

(16)290 Az uniós betegnek a határon átnyúló egészségügyi ellátásra való jogosultságát bármely olyan okirat igazolja, amely az Európai Unió tagállamabeli állampolgárságát vagy az egészségügyi ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.

12/B. §291 (1)292 Az Ebtv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – (e § alkalmazásában a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően, transzplantáció esetén a transzplantáció céljából történt fekvőbeteg-gyógyintézeti felvételkor az ellátás igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány bemutatását, vagy ennek hiányában az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően, az OEP nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.

(1a)293 Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag az OEP által, az ellenőrzéssel érintett ellátás szerinti finanszírozási szerződéshez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott azonosító kóddal végezheti el.

(2)294 Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a szolgáltató nem köteles elvégezni abban az esetben, ha az ellátásra nem az egészségügyi szolgáltató székhelyén, illetve telephelyén kerül sor.

(3) Az OEP az egészségügyi szolgáltatók részére az ellenőrzés lehetőségét időbeli korlátozás nélkül biztosítja.

(4)295 Ha a jogosultsági ellenőrzésnek alávetett személynek az ellenőrzés eredménye alapján az OEP nyilvántartása szerint érvényes a TAJ-a, azonban rendezetlen a jogviszonya, akkor az ellenőrzést végző szolgáltató az OEP honlapjáról letölthető értesítést átadja az érintett személynek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott értesítés tartalmazza

a) azt a tényt, hogy az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel,

b)296 a felhívást arra, hogy a jogosultság fennállásának tisztázása érdekében keresse meg az ország területén bármely kormányhivatalt,

c) a jogosultság hiányának jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatást, valamint

d) az arra vonatkozó információt, hogy bővebb tájékoztatás az OEP honlapján érhető el.

(6)297 Ha az (1) bekezdés szerinti személy állapota az ellátás azonnali megkezdését indokolja, az ellenőrzést közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően, fekvőbeteg-szakellátás esetén legkésőbb az annak kezdetét követő első munkanapon kell elvégezni. Ismeretlen, az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat igazolni nem tudó személynél – fekvőbeteg szakellátás esetén – legkésőbb az intézményből történő elbocsátás napján kell teljesíteni a jogviszony ellenőrzési kötelezettséget.

(7) Kúraszerű ellátás esetén az ellátást – ideértve a dialízis kezelést is – végző szolgáltatónak – a kúra teljes ideje alatt – havonta egy alkalommal, a kezelés megkezdése előtt ellenőriznie kell az (1) bekezdés szerint az ellátott személy jogosultságát.

(8)298 Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti az érvényes TAJ-jal rendelkező személyek esetében.

(9)299 A jogosultság-ellenőrzési rendszer jogosultsági ellenőrzés elvégzését nem engedő, az egészségügyi szolgáltató tevékenységére vagy mulasztására vissza nem vezethető hibája esetén az ellenőrzés elmulasztásához kapcsolódó, külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények nem érvényesíthetők, amennyiben a jogviszony-ellenőrzés elmaradása az egészségügyi szolgáltató által bizonyítható módon a hiba időtartamára esett.

(10) Az OEP honlapjáról letölthető tájékoztatót, mely közérthető módon tartalmazza

a) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó jogviszonyok felsorolását és az azok megszerzésének lehetőségére, a jogviszony igazolására vonatkozó információkat,

b) az egészségbiztosítás keretében fennálló közteherviselési kötelezettségre való utalást, valamint

c) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság hiánya esetén a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást,

az egészségügyi szolgáltató a betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi, és erről az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt szóban tájékoztatja.

(11)300 Ha az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátás igénybevételekor az (1) bekezdés szerinti adatkapcsolatnak az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavara miatt nem tudja ellenőrizni, hogy az ellátást igénybe vevő személy a nyilvántartásban ellátásra jogosultként szerepel-e, mentesül az ellenőrzés elmulasztásához külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alól, feltéve, hogy az üzemzavart igazolni tudja, és a hiba tényét annak észlelését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanapon írásban vagy elektronikusan jelzi az OEP-nek.

(12)301 E § alkalmazásában az egészségügyi szolgáltató felelősségi körén kívüli okból eredő üzemzavar az adatkapcsolat létesítéséhez igénybe vett, nem az egészségügyi szolgáltató ellenőrzése alatt álló távközlési vagy tápellátási rendszer üzemzavara.

(13)302 Amennyiben az értesítés alapján az OEP megállapítja, hogy az üzemzavar a (12) bekezdésben meghatározott okból állt fenn, az egészségügyi szolgáltatás – a külön jogszabályban meghatározott finanszírozási jogkövetkezmények alkalmazása nélkül – az ellátásra meghatározott finanszírozási szabályok szerint kerül elszámolásra.

(14)303 A jogviszony-ellenőrzés elmulasztásának jogkövetkezménye az adott, 30 napot meghaladóan folyamatosan, nem kúraszerűen végzett egészségügyi ellátásra vonatkozóan az első finanszírozási jelentés beküldésében foglaltak tekintetében alkalmazható.

(15)304

12/C. §305 A 3/A. § (10a) bekezdése szerinti beutaló kiállítása előtt a 3. § (8) bekezdése szerinti beutaló orvos az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton ellenőrzi, hogy a biztosított a beutaló kiállításakor táppénzre jogosultságot szerezhet-e.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló szerződések és azok teljesítésének ellenőrzése306

13. §307 A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló, 14–25. § és az Ebtv. 30/A. §-a szerinti szerződések nem minősülnek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti értelemben vett visszterhes szerződésnek.

13/A. §308 A kötelező egészségbiztosítás ellátásainak biztosítását szolgáló, a 14–20. § és a 22–25. § szerinti szerződéssel – ide nem értve a pro família rendelésre jogosító szerződést – rendelkező egészségügyi szolgáltató a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége keretében az OEP által készített és a biztosítottaknak szóló – egészségbiztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi ellátással kapcsolatos – informatív és tájékoztató anyagokat, kiadványokat betegforgalom számára nyitva álló helyiségében közzéteszi.

13/B–13/D. §309

14. § (1)310 A 15–21. § szerinti finanszírozási szerződéseket az OEP határozatlan időre köti meg. Adott szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek hiányosságai esetén, az azok pótlására az egészségügyi államigazgatási szerv által előírt, vagy a szolgáltató által vállalt határidőre figyelemmel, határozott időre köthető a finanszírozási szerződés.

(1a)311 Az Ebtv. 31. § (3) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat az alábbiakat tartalmazza:

a) az egészségügyi szolgáltató neve, székhelye,

b) az egészségügyi szolgáltató részére az OEP által adott azonosító kód (a továbbiakban: OEP-kód), amennyiben rendelkezik ilyennel,

c) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül,

d) kötelezettségvállalás arra, hogy amennyiben a finanszírozási szerződéskötést követően az egészségügyi szolgáltató helyzetében olyan változás következik be, amely miatt nem minősül átlátható szervezetnek, azt ezen változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban bejelenti az OEP részére,

e) közreműködő egészségügyi szolgáltató esetén az a)–d) pontban foglaltakon túl a közreműködő egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy mely egészségügyi szolgáltató (név, székhely, OEP-kód) tevékenységében működik közre.

(2)312 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői és fogorvosi) tekintetében a feladat ellátására kötelezett települési önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, amennyiben nem hozott létre a feladat ellátására önkormányzati intézményt.

(3)313 A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátás finanszírozására vonatkozó szerződést az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott körzet székhelye – kijelölt székhely hiányában az alapellátást nyújtó szolgálat telephelye – szerint, az otthoni szakápolás esetén az OEP köti meg a szolgáltatóval.

(4)314 A 22–25. § szerinti szerződéseket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az OEP határozatlan időre köti meg.

(5)315 A 24–25. § szerinti szerződéseket az OEP a szolgáltató telephelye szerint köti meg. A kizárólag gyógyászati segédeszközt forgalmazó, kölcsönző, javító, gyártó, valamint 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszást, mint egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátást végző szolgáltató – amennyiben egy megyében több telephellyel rendelkezik – kérelmezheti az egy megyében létesített valamennyi telephelyére vonatkozóan egy ártámogatási szerződés megkötését.

15. §316 (1)317 Amennyiben az OEP megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, 30 napos határidő tűzésével felszólítja a hiányosságok pótlására, és ezzel egyidejűleg a hiányosságokat jelzi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó hatóság felé. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége a határidő elteltét követően sem rendelkezik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, az OEP – ha az egészségügyi államigazgatási szerv véleménye alapján nem áll fenn ellátási érdek – az egészségügyi szolgáltató érintett szervezeti egysége tekintetében felmondja a finanszírozási szerződést.

(2)318 Ha egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szerv megszüntetésére a feladatellátás más, nem költségvetési szervezeti formában történő megvalósítása érdekében kerül sor, a megszüntetést megelőzően az alapítónak – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl – az új egészségügyi szolgáltató cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelme előterjesztésével egyidejűleg kezdeményeznie kell az új finanszírozási szerződés megkötését annak érdekében, hogy a megszüntetett szolgáltató helyébe az új egészségügyi szolgáltató lépjen. Ilyen esetben a finanszírozási szerződés megkötését az OEP nem tagadhatja meg.

16. § (1)319 Az OEP az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására azzal az egészségügyi szolgáltatóval köt finanszírozási szerződést, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény hatálya alá tartozó nevelési és oktatási intézménnyel a feladat ellátására megállapodást kötött.

(2)320

(3)321 Az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján a területi védőnői szolgálat finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést a területi védőnői szolgálatot működtető települési önkormányzattal köti meg.

(4)322 Amennyiben a (3) bekezdésben említett települési önkormányzat nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a finanszírozási szerződést a területi védőnői szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató kösse meg, az OEP a finanszírozási szerződést a nyilatkozatban foglaltak szerint köti meg.

(5)323 Az (1)–(4) bekezdésben nem szereplő és az Ebtv. 10. §-a szerint a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásra az OEP, az egészségügyért felelős miniszter rendelete szerint a szolgáltatás nyújtására kötelezett egészségügyi szolgáltatóval, a szolgáltató egyéb finanszírozott tevékenysége keretében köt finanszírozási szerződést.

17. § (1)324 Háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) ellátás finanszírozására az OEP a szerződést

a) területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok esetében, amennyiben a feladatot az önkormányzat

aa) egészségügyi intézménye látja el, az intézménnyel,

ab) átadta háziorvosi szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltatónak, a feladatot átvállaló egészségügyi szolgáltatóval,

ac) nem az aa)–ab) pontban foglaltak szerint látja el, az önkormányzattal,

b) területi ellátási kötelezettség nélkül működő háziorvosi szolgálat esetében a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatóval

köti meg.325

(2) A háziorvosi ellátás finanszírozására megkötött szerződésben vagy mellékletében – az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének e) pontja szerint – meg kell határozni

a) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok körzetenkénti helyettesítési rendjét,

b) a háziorvosi feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatónak az ügyeleti ellátásban történő részvételi rendjét.

18. § (1)326

(2) A fogászati ellátás finanszírozására megkötött szerződésben vagy mellékletében – az Ebtv. 31. § (1) bekezdésének e) pontja szerint – meg kell határozni

a) a fogászati ellátási szolgálatok körzetenkénti helyettesítési rendjét,

b) az ügyeleti ellátásban történő részvétel rendjét.

19. §327 A járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-szakellátás – ideértve a rehabilitációs és a szülészeti ellátást is – finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést azzal az egészségügyi szolgáltatóval köti meg, amely arra külön jogszabály alapján jogosult.

20. §328 A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás finanszírozására az OEP a lakosság számának arányában felosztott megyei kereten belül köthet szerződést olyan egészségügyi szolgáltatóval, amely a feladat ellátására jogosító működési engedéllyel rendelkezik és megfelel a külön jogszabályban foglalt követelményeknek.

20/A. §329 (1)330 Az Ebtv. 32. § (8) bekezdése szerinti szerződést az OEP azzal a szolgáltatóval köti meg, amely a 2. § (2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontjában megnevezett orvost a feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésére foglalkoztatja, és nincs az adott feladatra érvényes finanszírozási szerződése. Az OEP a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval a biztosítottak foglalkozási megbetegedése és üzemi balesete miatt szükségessé vált járóbeteg-szakellátásokra történő beutalásra köti meg a szerződést.

(2) Amennyiben a szolgáltató nem foglalkoztat a 2. § (2) bekezdés e)–f), illetve i)–l) pontja szerinti orvost a feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésére, hanem azt szerződés alapján más szolgáltatóval láttatja el, az Ebtv. 32. § (8) bekezdése szerinti szerződés az egészségügyi tevékenységet ténylegesen végző szolgáltatóval köthető meg.

(3) A szerződésnek tartalmaznia kell

a) a beutalásra jogosult orvos

aa) azonosító adatait,

ab) feladatkörét, engedélyezett szaktevékenységét,

ac) által ellátandó biztosítottak körét,

ad) beutalási jogosultságának megszűnésére, felfüggesztésére vonatkozó rendelkezéseket,

ae) adatszolgáltatási kötelezettségét;

b) a szerződés hatályát, módosítására és felmondására vonatkozó rendelkezéseket, a szerződés megszűnése esetén követendő eljárást.

(4) A szerződés mellékletét képezi

a) az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély,

b) a (2) bekezdés szerinti esetben a feladat ellátására kötött szerződés,

c)331 területi ellátási kötelezettség megállapítása esetén az azt megállapító határozat

hiteles másolata.

(5)332 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szerződésére – figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (5) bekezdésére – a (3) bekezdés a) pont ac) alpontját nem kell alkalmazni, valamint a (4) bekezdés a) pontja szerinti melléklet alatt az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát kell érteni.

20/B. §333 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóval – amennyiben az kormányrendeletben foglaltak szerint befogadásra került – az OEP finanszírozási szerződést köt az újszülött 0–4 napos korban történő ellátására.

21. § (1)334 Betegszállításra az OEP a külön jogszabályban foglaltak szerint finanszírozási szerződést köt azzal a működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval, amely a külön jogszabályban meghatározottak szerint befogadásra került.

(2)335 A mentés finanszírozására – kivéve a (3) és a (4) bekezdés szerinti feladatot – a külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén az OEP szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal, amely a mentési feladatok ellátására szerződést köthet a mentést végző egészségügyi szolgáltatókkal.

(3)336 Az OEP finanszírozási szerződést köt a szervátültetést végző orvos vagy munkacsoport, szerv, vérminta szállításának díjazására az Országos Vérellátó Szolgálattal a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.

(4)337 A légimentési feladatok végzésére az OEP az Országos Mentőszolgálat által alapított Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-vel köt finanszírozási szerződést a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén.

21/A. §338 (1) Az Ebtv. 35. § (4) bekezdése szerinti hozzájárulást, illetve garanciát a tulajdonos a finanszírozási előlegről szóló szerződésben vállalja. Ennek mértéke nem lehet kevesebb az igényelt előleg tíz százalékánál. A finanszírozási előleg folyósítására vonatkozó kérelmet az egészségügyi szolgáltató az OEP illetékes területi kihelyezett szervezeti egységéhez nyújtja be.

(2) Az Ebtv. 35. § (4) bekezdése szerinti kritikus gazdálkodási helyzetnek minősül, ha az egészségügyi szolgáltató lejárt adósságállománya meghaladja a kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónapban finanszírozás keretében kapott összeg egy havi átlagának 50 százalékát.

21/B. §339 Ha az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti közreműködőt vesz igénybe, az OEP a közreműködővel nem köthet közvetlenül finanszírozási szerződést. A közreműködő által a biztosítottnak nyújtott szolgáltatások díjazását az OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltató és a közreműködő közvetlenül számolja el egymással.

22. §340 (1)341 Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve (4) bekezdése alapján gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére jogosító szerződésben meg kell határozni, hogy az orvos milyen tevékenysége keretében válik jogosulttá a támogatással történő rendelésre.

(1a)342 Az Ebtv. 32. § (1) bekezdése alapján nem köthető szerződés az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti mozgó egészségügyi szolgáltatás vagy változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás keretében támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendelésre.

(2)343 A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával továbbá az Ebtv. 32. § (6) bekezdése alapján a pro família rendelésre jogosult orvossal gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történő rendelésre egyaránt jogosító szerződés köthető.

(3)344

(4)345 Az OEP gyógyászati ellátások közül – külön jogszabály szerinti – fürdőgyógyászati ellátások támogatással történő rendelésére jogosító szerződést köt az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése szerinti szerződés alapján fürdőgyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató orvosával, amennyiben a szolgáltató – külön jogszabály szerinti – komplex fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosult vagy rendelkezik az ahhoz szükséges – külön jogszabályban meghatározott – feltételekkel.

(5) A (4) bekezdés alapján fürdőgyógyászati ellátás rendelésére jogosult orvos, illetve az az egészségügyi szolgáltató, akivel az orvos munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, az ellátás rendeléséhez kapcsolódó vizsgálatért nem kérhet a betegtől térítést.

(6)346 Ha az Ebtv. 37. § (11) bekezdése szerinti összeg a tárgyhónapban

a)347 a 300 ezer forintot meghaladja, az OEP fél évre felfüggeszti a szerződést,

b)348 a 600 ezer forintot meghaladja, az OEP egy évre felfüggeszti a szerződést,

c)349 a 900 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 1 évig nem köthető új szerződés,

d)350 az 1 millió 200 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 2 évig nem köthető új szerződés,

e)351 az 1 millió 500 ezer forintot meghaladja, az OEP a szerződést felmondja, és a felmondást követő 3 évig nem köthető új szerződés.

(7)352 A (6) bekezdés szerinti összeghatárokat és a hozzájuk kapcsolódó jogkövetkezményt a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére való jogosultság tekintetében külön-külön kell alkalmazni.

(8)353

(9)354

(10)355

(11)356 Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződés mellékletét képezi

a) az a külön jogszabály szerinti működési engedély, vagy annak hiteles másolata, ami alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére való jogosultságát gyakorolja, továbbá

b) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának nyilatkozata arról, hogy az a) pont szerinti tevékenységet hol fejti ki.

(12)357 A (11) bekezdésben foglaltak változásáról a változást követő 10 napon belül a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa tájékoztatja az OEP-et.

(13)358 A Tbj. szerinti külföldi biztosított részére támogatással történő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve gyógyászati ellátás rendelése esetén az Ebtv. 32. § (1) és (5) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező orvos köteles öt évig megőrizni az érintett személynek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum másolati példányát.

22/A. §359 (1) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésre való jogosultság tekintetében – az E. Alap terhére társadalombiztosítási finanszírozásra jogosultakon kívül – nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának minősül a külön jogszabály által előírt feladatkörében egészségügyi szolgáltatást nyújtó, központi költségvetésből normatív hozzájárulásban részesülő külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézményben foglalkoztatott orvos, amennyiben gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító érvényes szerződéssel rendelkezik.

(1a)360 Az (1) bekezdés szerinti orvos – a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény kötelező egészségügyi feladatának ellátása során – a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírása vonatkozásában a háziorvosok jogszabályban meghatározott jogosultságával járhat el.

(2)361 Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeknek tájékoztatniuk kell az az OEP-et azon orvosok köréről és azonosító adatairól, akiket a jogszabályban előírt egészségügyi feladataik ellátása céljából foglalkoztatnak és az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti érvényes szerződés alapján gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosultak.

(3)362 A (2) bekezdés szerinti adatok változásáról a külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézménynek a változást követő 10. napig tájékoztatni kell az OEP-et.

22/B. §363 (1) Az Ebtv. 35. § (1) bekezdésében előírt elkülönítési kötelezettségnek az egészségügyi szolgáltató a pénzügyileg teljesült bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásában egyaránt köteles eleget tenni.

(2) Az OEP az általa folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során pénzforgalmi szemléletben vizsgálja az Ebtv. 35. § (1) és (2) bekezdésében előírtak teljesítését.

23. § (1)364

(2)365 Az Ebtv. 38. § (4) bekezdése szerinti összeg

a) a kiszolgáltatott gyógyszer és a forgalmazott gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 Ft,

b) a nyújtott gyógyászati ellátás után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hat havi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft.

(3)366 Az Ebtv. 38. §-ának (5) bekezdése szerinti összeg a gyártó által egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombiztosítási támogatás – utolsó elszámolt hathavi forgalom alapján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb 400 000 Ft.

24. §367 Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére az OEP azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, aki

a)368 az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában igazolja a gyártás megfelelőségét

aa) az e területre kijelölt, az orvostechnikai eszközt gyártók minőségirányítási rendszerét tanúsító szervezet eljárásának lefolytatását, érvényben tartását igazoló minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy

ab) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendeletnek az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményekről szóló mellékletében meghatározott követelmények teljesítését igazoló, az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által a gyártó vonatkozásában kiadott határozattal,

b)369 megfelel a külön jogszabályban foglalt feltételeknek, amennyiben jogszabály az adott gyógyászati segédeszköz(ök) forgalmazását, javítását, kölcsönzését meghatározott személyi vagy tárgyi feltételek meglétéhez köti, és

c)370 a szerződéskötést megelőző két éven belül nem volt olyan egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, tagja, akinek a szerződése az Ebtv. 38. §-ának (4) bekezdésében foglaltak miatt szűnt meg.

25. §371 (1)372 Az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése alapján az OEP a gyógyászati ellátások közül a fürdőgyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására annak a közfürdőnek, illetve gyógyfürdőnek a működtetőjével köthet szerződést, amelyik

a) zárt területen épített és rendelkezik medencével, valamint

b) rendelkezik az adott fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosító, külön jogszabály szerinti működési engedéllyel, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott fürdőgyógyászati ellátások közül legalább négyfajta nyújtására alkalmas, és

d) megfelel a külön jogszabályban foglalt egyéb feltételeknek.373

(2)374 Az OEP az (1) bekezdésben foglaltakon túl szerződést köthet a biztosítottak gyógyúszására alkalmas közfürdő működtetőjével vagy a gyógyúszás szervezésére működési engedéllyel rendelkező szervezettel, illetőleg személlyel ezen gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására.

(3)375 Az OEP a társadalombiztosítási támogatással külön jogszabály szerint igénybe vehető, egyéb természetes gyógytényezőkön alapuló gyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására a külön jogszabály szerinti engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval köthet szerződést.

25/A. §376 (1)–(2)377

(3)378 Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás esetén az elszámolási nyilatkozatot az egészségügyi szolgáltató az ellátást követően adja át a biztosítottnak.

(4)379 Az elszámolási nyilatkozatot

a) kúraszerű ellátás esetén a teljesítmény-elszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor,

b) injekciós kúra, infúziós kúra, kötözés, gyógytorna kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén a teljesítményelszámolás szempontjából egy ellátási esetnek minősülő ellátás befejezésekor

köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.

(5)380 Dialízis kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot havonta, a tárgyhónapot követő első dialízis kezeléskor a tárgyhónapban elvégzett dialízis kezelésekről, valamint a kúra befejezésekor a még el nem számolt dialízis kezelésekről köteles kiállítani és átadni az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a biztosított azt kéri.

(6)381 Az egészségügyi szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállítania és átadnia a biztosított részére

a) az ellátást követően a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai vizsgálat esetén,

b) mozgó szakorvosi szolgálat által végzett ellátás esetén,

c) szövettani vizsgálat és citológiai vizsgálat esetén,

d)382 iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás keretében nyújtott szolgáltatás esetén.

(7)383 A fogászati alap- és szakellátás, valamint a laboratóriumi ellátás esetében, az igényelhető legmagasabb finanszírozási összeg meghatározásánál a finanszírozó által az egészségügyi szolgáltató részére megküldött utolsó teljesítmény-elszámolásnál alkalmazott fix pont-forint értéket kell figyelembe venni.

(8)384 Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ebtv. 18. § (9)–(10) bekezdése szerinti lehetőségről szóló tájékoztató az ellátást igénybe vevők számára jól látható helyen kifüggesztésre kerüljön.

25/B. §385 (1)386 Az Ebtv. 39. §-a szerinti választás esetén a választott ellátás iránti kérelmet az Ebtv. 62. § (1) bekezdése szerint illetékes szervhez, gyermekgondozási támogatás választása esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

(2) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás megállapítására jogosult szervet. A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozatát megküldi a választott ellátást folyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell.

(3) A választott ellátást az értesítésben szereplő napot követő naptól kell folyósítani.

(4) A választott újabb ellátás tekintetében visszamenőleges az az összeg, ami a biztosított, illetve a szülő által választott időponttól a korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáig jár az ellátásra jogosultnak.

(5) A korábban folyósított ellátás megszüntetéséről szóló határozat beérkezését követő 30. napon a csökkentést teljesítettnek kell tekinteni.

(6)387 A gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül elszámol a választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel.

(7)388 A kifizetőhelyek tekintetében az OEP, illetve a kormányhivatalok gondoskodnak a gyermekgondozási támogatás és a pénzbeli ellátás közötti különbözet elszámolásáról attól függően, hogy a kifizetőhely a kifizetőhelyi elszámolását mely szervnek köteles benyújtani.

(8)389

(9)390 Az Ebtv. 39. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni.

A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának részletes szabályai391

26. §392 Ha a csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra való jogosultság az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék folyósításának ideje alatt, a folyósítás szünetelése alatt, vagy ezek megszűnését követő 42 napon belül nyílik meg, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, azonban a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás vagy vállalkozói járadék alapját képező összeg harmincad részét.

26/A. §393 (1)394 Ha az Ebtv. 42/A. §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosult csecsemőgondozási díjat nem vett igénybe, az Ebtv. 42/A. §-a szerinti gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a csecsemőgondozási díjnak megfelelő időtartam kezdő napjaként a gyermek születésének napját kell figyelembe venni.

(2)395 Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti csecsemőgondozási díjat az OEP honlapján erre rendszeresített, a (2a) bekezdés szerinti adattartalmú nyomtatvány bemutatásával együtt lehet igényelni.

(2a)396 Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés c) és e) pontja szerinti csecsemőgondozási díj igénybevételéhez szükséges nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyomtatványt kiállító egészségügyi szolgáltató neve, címe, bélyegző lenyomata;

b) az egészségügyi szolgáltató OEP kódja;

c) a vér szerinti anya vagy az örökbefogadó anya neve, lakcíme, születési ideje, TAJ-a;

d) az egészségügyi szolgáltatóhoz való felvétel időpontja, a távozás időpontja;

e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy az ellátás a nyomtatvány kiállításakor fennáll-e;

f) az ellátás BNO kódja;

g) a vér szerinti apa vagy az örökbefogadó apa neve, TAJ-a;

h)397 az egészségügyi szolgáltató nyilatkozata arról, hogy a nyomtatvány a g) pontban meghatározott személy részére csecsemőgondozási díj igénybevétele céljából kerül kiállításra;

i) a nyomtatvány kiállításának dátuma;

j) az orvos aláírása, bélyegzőjének lenyomata.

(3)398 A gyermekgondozási díjra – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

26/B. §399 A gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az Ebtv. 42/D. § (1) bekezdésében, illetve 42/E. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében kell megállapítani.

26/C. §400 A bedolgozó részére csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási díjat nem lehet folyósítani addig, amíg a feldolgozásra átvett anyagot vissza nem adta.

26/D. §401 (1)402 Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

(2) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában államilag elismert felsőoktatási intézmény alatt az Nftv. 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.

(3) Az Ebtv. 42/E. § (5) bekezdésének alkalmazása során azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő az Ebtv. 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt – az Ebtv. 42/E. §-a szerinti – gyermekgondozási díj esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő az Ebtv. 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett.

Táppénzre való jogosultság

27. § (1) Egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

(2) Az egyedülállóság szempontjából különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával ugyanabban a lakásban lakik, ha a házasság felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban.

(3) Egyedülállónak kell tekinteni továbbá,

a)403

b) azokat a házastársakat, akik a vakok személyi járadékában részesülnek, vagy arra egyébként jogosultak,

c)404 akinek a házastársa

ca) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

cb) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

cc) az Mmtv. szerinti rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,

cd) az Mmtv. 30. § (2) bekezdése alkalmazásával a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet alapján megállapított I. vagy II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban 2011. december 31-én részesülő személy, aki a szolgálati járandóság megállapítását kérte, amennyiben megfelelt a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy

ce) előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az élettársakra is.

27/A. §405 (1) Megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik a keresőképtelenség első napján fennálló biztosítás kezdő napját, össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal.

(2) Az összeszámított biztosítási jogviszony időtartamát ahhoz a fennálló jogviszonyhoz kell hozzászámítani, amelyiknél a biztosított az ellátást kéri.

(3) Ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait.

28. § (1)406 A 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén méltányosságból folyósított táppénz megállapításánál előzményként azt az időtartamot kell figyelembe venni, amelyre ugyanazon gyermek ápolása, illetve kórházi tartózkodása címén a gyermek legutóbbi születésnapját követően táppénzt folyósítottak.

(1a)407

(2) A biztosítás megszakítás nélkül akkor áll fenn, ha abban a szabadnap, a heti pihenőnap és a munkaszüneti nap kivételével egy nap megszakítás sincs.

(3)408 Ha az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdés szerinti folyamatos biztosítás időtartama egy évnél rövidebb, a táppénzre való jogosultság időtartamának a megállapításánál előzményként csak az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdés szerinti folyamatos biztosítás ideje alatti táppénzfolyósítás időtartamát lehet figyelembe venni.

(4)409 A biztosítási jogviszony kezdő napjánál korábban kezdődő keresőképtelenség esetén a keresőképtelenség első napjának a biztosítási jogviszony kezdő napját kell tekinteni.

(5)410 A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult a biztosítási jogviszony megszűnését követő harminc napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával.

29. § (1)411

(2) Ha a bedolgozónál a keresőképtelensége első napján feldolgozásra átvett anyag van, táppénz csak az anyag visszaszolgáltatásának a napjától jár, kivéve, ha a foglalkoztató igazolja, hogy a keresőképtelenség ideje alatt a bedolgozó bedolgozói munkát nem végez.

(3)412

30. §413 Az Ebtv. 47. § (3) bekezdése szerinti esetben a táppénzfolyósítás megszüntetéséről a táppénzfolyósító szerv intézkedik a szakértő főorvosnak, valamint a felülvéleményező főorvosnak a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti vizsgálatot követő javaslatára.

31. §414 (1)415 A pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült.

(2)416 A naptári napi alap megállapításánál a számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak naptári napjainak a számával.

(3)417 Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját.

(3a)418

(4)419

(5)–(7)420

(8)421

(9)422

(10)423 Az elmebetegek adaptációs szabadsága idejére – esetenként legfeljebb 60 napra – vonatkozó keresőképtelenséget a kórház igazolja. Az adaptációs szabadság idejére járó táppénz mértékét az általános szabályok szerint – és nem a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra előírtak szerint – kell megállapítani.

(11)424 A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében szerződés szerinti jövedelemként a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások425

31/A. §426 Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése szerinti méltányossági jogkörben kizárólag a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottnak minősülő személy részére engedélyezhető pénzbeli ellátás.

31/B. §427 (1)428

(2)429 A táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet.

(3)430 Nem engedélyezhető méltányosságból táppénz, ha a biztosított jogszabály alapján egyéb ellátásra szerzett jogosultságot, illetve ellátásban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozási támogatás mellett munkavégzési kötelezettsége van, valamint ha az ápolási díj mellett munkát végző biztosított a gyermeke betegségére tekintettel igényel táppénzt.

31/C. §431

31/D. §432 (1)433 A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a 38. § (1) bekezdése szerint a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(2)434 A foglalkoztató az Ebtv. 50. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint – ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet – az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére.

(3)435

(4) A méltányossági kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított

a) biztosításban töltött idejére,

b) 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamára,

c) jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő körülményeire.

(5)436 A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag a 2. § és a 3. § alapján beutalásra jogosult orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető.

(6) A táppénzt méltányosságból legkorábban – a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve – az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani.

31/E. §437 (1)438 A kormányhivatal az OEP által méltányosságból adható pénzbeli ellátások megállapítására meghatározott éves keretösszeget nem lépheti túl, a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátásokról minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig köteles az OEP részére beszámolót készíteni.

(2) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése alapján méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartamát az újabb keresőképtelenség alapján járó táppénz folyósításának időtartamába be kell számítani. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít.

Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély439

31/F. §440 (1)441 A kormányhivatal a biztosított kérelemében előadott összes körülményre tekintettel dönt a segélyben részesítésről és a segély összegéről. Ennek keretében mérlegelni kell a biztosított

a) egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást,

b) jövedelmi helyzetét, életkörülményeit,

c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét,

d)442 Ebtv. 50. § (1) és (2) bekezdése alapján méltányosságból megállapítható táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti kérelmének elutasítását.

(2) A biztosított a segély megállapításának időpontjától számított egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény bekövetkezése esetén részesíthető ismételten segélyben.

31/G. §443 (1)444 A kormányhivatal az OEP által rendelkezésére bocsátott éves keretösszeg erejéig a biztosítottat segélyben részesítheti.

(2)445 A kormányhivatal az OEP által meghatározott éves egyszeri segély keretösszeget nem lépheti túl, a segélykeret felhasználásáról köteles minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig az OEP részére beszámolót készíteni.

(3)446 A biztosított a 31/F. § szerinti segély iránti kérelmet a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál nyújthatja be. A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által – a kérelem benyújtását megelőző három hónapban – megszerzett jövedelemről.

Baleseti ellátásra való jogosultság

32. § (1) A Tbj. 15. §-ának (2) bekezdése szerinti baleseti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít:

a) nevelési-oktatási és felsőoktatási intézmény, iskola, iskolarendszeren kívüli oktatásban, gyakorlati oktatásban, gyakorlati képzésben részesülő tanulójának (hallgatójának) az a balesete, amelyet gyakorlati képzés közben, vagy ezzel összefüggésben szenvedett el;

b) szocioterápiás intézetben gyógykezelt elmebetegnél, illetőleg szenvedélybetegnél a szocioterápiás foglalkoztatás közben vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleset;

c) őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott elzárásra utalt illetőleg szabadságvesztés büntetést töltő személy esetén a fogvatartás ideje alatt végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben, valamint a fogvatartást foganatosító szerv közege által adott utasítás teljesítése közben, vagy azzal összefüggésben elszenvedett baleset;

d) a közcélú, illetőleg közérdekű munkát végző személynek az a balesete, amelyet a közcélú, illetőleg közérdekű munka végzése során vagy azzal összefüggésben szenvedett el.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában közcélú munka a Tbj. 15. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakon túl az állami szerv vagy önkormányzat, illetőleg a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka.

(2a)447 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából üzemi balesetnek számít az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 7. § (2) bekezdésében említett foglalkoztatás keretében végzett munka közben elszenvedett baleset.

(3)448 Az Ebtv. 53. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság akkor tekinthető igazoltnak, ha a baleset kivizsgálásában, illetve a sérült ellátásában résztvevő, az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság vizsgálatára feljogosított szervnek a vizsgáló egyedi mérlegelése által nem befolyásolható módszerrel végrehajtott mérése ezt alátámasztotta.

33. § (1)449 A baleseti táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál figyelembe kell venni a baleseti táppénzre jogosultság első napját közvetlenül megelőző egy éven belül a baleseti táppénz folyósításának időtartamát, függetlenül attól, hogy a baleseti táppénz folyósítása egy éven át vagy meghosszabbított időtartamra történt.

(2)450

(3)451

(4)452

(5)453

Baleseti járadékra való jog állapotváltozás, illetőleg újabb üzemi baleset esetén

34–35. §454

36. § (1) Újabb üzemi baleset esetén valamennyi baleset következményét együttesen kell figyelembe venni, és a baleseti járadékot akkor kell újból megállapítani, ha a sérült az újabb baleset következtében magasabb baleseti fokozatba kerül.

(2)455 Az (1) bekezdésben megjelölt esetben a baleseti járadékot a korábbi és az újabb üzemi balesetre irányadó átlagkeresetek közül a kedvezőbb alapján kell megállapítani.

(3)456

36/A. §457 (1)458 Az Ebtv. 60. § (1) bekezdésének végrehajtása során a baleseti járadéknak az állapotváltozás időpontja szerinti összegét az Ebtv. 58. § (2) bekezdésben meghatározott fokozatok eltérésének arányában kell emelni, illetőleg csökkenteni. Az állapotváltozásnak megfelelő arányt úgy kell meghatározni, hogy az állapotváltozás szerinti fokozatnak megfelelő mértéket el kell osztani az állapotváltozás előtti fokozat szerinti mértékkel. Az állapotváltozásnak megfelelő baleseti járadék módosított összegét a kiszámított arányszám és az állapotváltozás időpontja szerinti baleseti járadék összegének szorzásával kell megállapítani.

(2) A baleseti járadékra jogosultságnak az Ebtv. 60. § (3) bekezdése szerinti feléledése (újbóli megállapítása) esetén a korábban megállapított baleseti járadék megszűnésének időpontjától esedékes emelésekkel, kiegészítésekkel növelten kell az összeget meghatározni.

36/B. §459 Ha a kérelmező nem rendelkezik az Ebtv. 59. § (2) bekezdésében meghatározott egy évi (365 napi) keresettel, a baleseti járadék a rövidebb időre vonatkozó keresetek havi átlaga alapján is megállapítható. Ha azonban a kérelmezőnek az Ebtv. 59. § (1)–(3) bekezdése szerinti időszakokra vonatkozóan egyáltalán nincs figyelembe vehető keresete, a baleseti járadékot a megállapítás kezdő napját megelőző hónapban érvényes – külön jogszabályban meghatározott – minimális bér alapulvételével kell megállapítani.

Az igény érvényesítése

37. §460 (1) A biztosított a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: Igazolvány) a foglalkoztatónak átadja. A foglalkoztató az átvett Igazolványba három napon belül bejegyzi a biztosítási jogviszony kezdetét és az Igazolványt a jogviszony megszűnéséig megőrzi. A foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszűnésekor az Igazolványba bejegyzi a megszűnést, valamint a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány (a továbbiakban: jövedelemigazolás) kiadásának tényét, és az Igazolványt a biztosítottnak a biztosítási jogviszony megszűnésének a napján átadja, aki az átvételt igazolja. A biztosítás fennállása alatt újabb biztosítással járó jogviszony létesítése esetén az újabb foglalkoztató az Igazolványba a biztosítási adatokat az előzőek szerint bejegyzi és az Igazolványt visszajuttatja ahhoz a foglalkoztatóhoz, ahol a biztosítás előbb kezdődött. Ezen eljárás alól kivételt képez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében meghatározott megbízási jogviszony.

(2)461 A kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett adatokon kívül az Igazolványon feljegyzi a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj időtartamát.

(3)462 Ha a biztosítás megszűnését követően a biztosított baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon, a méltányosságból folyósított ellátás időtartamát, valamint az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított gyermekgondozási díjat. A folyósító szerv az Igazolványt öt napon belül visszaadja vagy visszaküldi a biztosítottnak.

(4) Ha az Igazolvány betelt, új Igazolványt kell kiállítani, és ahhoz csatolni kell a visszamenőleg két éven belüli biztosítási időket tartalmazó Igazolványokat.

(5) Ha a biztosított az újabb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyának kezdetekor az Igazolványt nem adja át, a foglalkoztató köteles a biztosítottat felhívni, hogy az Igazolványt az előző foglalkoztatójától szerezze be. Amennyiben a biztosított az Igazolványt nem szerzi be, erről a tényről a biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia. Az írásbeli felhívást és a nyilatkozatot a foglalkoztató köteles öt évig megőrizni. Amennyiben az Igazolványt a biztosított az előző foglalkoztatójától a felhívást követő 30 napon belül nem szerzi be, a foglalkoztató új Igazolványt állít ki.

(6)463 A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt – a kérelem első fokon történő elbírálását követően – a foglalkoztatónak, foglalkoztató hiányában a kérelmezőnek vissza kell juttatni. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez a rendelkezésére álló Igazolványt akkor csatolja, ha a biztosított

a) e foglalkoztatónál az Ebtv. 42/E. §-a alapján gyermekgondozási díjat igényel, vagy

b) első alkalommal kér pénzbeli ellátást és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül a biztosítottnak más foglalkoztatója is volt.

(7)464 Az Ebtv. 63. §-ának alkalmazásakor a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosított kérelméhez a rendelkezésére álló Igazolványt akkor csatolja, ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a biztosított e foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel gyermekgondozási díjat igényel.

37/A. §465 (1)466 A Tbj.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésének napján a foglalkoztató a biztosított írásbeli kérésére a jövedelemigazoláson köteles igazolni a megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmét és azon időtartamokat, amelyekre a biztosítottnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme nem volt. A biztosított jövedelemigazolás kiadása iránti írásbeli kérelmének átvételéről a foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia. A jövedelemigazolásra külön fel kell vezetni az irányadó időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelem összegét, jogcímét, megjelölve a kifizetésre való jogosultság időtartamát, valamint a kifizetés időpontját. A jövedelemigazolás mellékletét képező pótlap használata akkor kötelező, ha a kifizetett nem rendszeres jövedelem feltüntetésére a jövedelemigazoláson nincs elegendő hely.

(2)467 Ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel csecsemőgondozási díjat vagy az Ebtv. 42/A. §-a alapján gyermekgondozási díjat, akkor az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosított a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül a kormányhivatalhoz nyújtja be.

(3)468 Az Ebtv. 63. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolást” állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

38. §469 (1)470 Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt – csecsemőgondozási díj iránti kérelem, illetve gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az OEP főigazgatója által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal együtt – öt napon belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(1a)471 Az (1) bekezdésben foglaltakat az Ebtv. 63. §-ában foglaltak tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a biztosított a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel gyermekgondozási díjat igényel.

(2)472 Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához a biztosított által benyújtott igazolásokat öt napon belül a kifizetőhely részére megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

(3)473 Az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

(4)474 Az Ebtv. 61. § (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – küldhető meg a kormányhivatalhoz.

(5)475 A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási költségtérítés iránti igényét úgy kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta volna be. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.

(6)476 Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással” együtt köteles benyújtani a 37. § szerint kiállított Igazolványt, és ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, akkor csatolni kell a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolást.

(7) Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell.

(8) Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.

(9)477 Ha a jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bevallott jövedelemadatokból kell megállapítani.

(10)478 Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése alapján a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel igényelt és megállapított terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a 2013. július 14-én, valamint az ellátásra való jogosultság kezdő napján hatályos jogszabályok alapján is meg kell állapítani, és a biztosított részére a magasabb összegű ellátást kell folyósítani.

(11)479

(12)480 Az Ebtv. 42/E. §-a alapján igényelt gyermekgondozási díj esetén a kérelemhez csatolni kell az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszonyról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.

(13)481 Az Ebtv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj esetén az (1)–(4) és a (6)–(11) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező a szülés napján biztosított.

(14)482 Ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított, akkor az Ebtv. 61. § (5b) bekezdésében meghatározott nyomtatványhoz csatolni kell a (12) bekezdés szerinti igazolásokat.

38/A. §483 (1)484 A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta – az erre rendszeresített nyomtatványon – elszámolást nyújt be a kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizetőhely az OEP-hez nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és az OEP az elszámolást – a beérkezésétől számított nyolc napon belül – felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról.

(1a)485 A kormányhivatal, illetve az OEP a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdésében említett tájékoztatásban foglalt adatok alapján az ellátások utalását követő 15 napon belül – a Tbj. 52. § (2) bekezdésében meghatározott határozat kibocsátásával – gondoskodik a Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás érvényesítéséről.

(2) Az elszámolás benyújtását követően megállapított ellátások csak a következő havi elszámolással téríthetők meg, még abban az esetben is, ha a kifizetés a munkabérrel együtt már megtörtént.

(3)486 Ha a kifizetőhely elszámolása nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, a kormányhivatal azonnal megvizsgálja a bejelentett adatokat. A kormányhivatal a vizsgálat befejezését követően hozott határozat alapján intézkedik a megállapított összeg utalására. Az elszámolás adatait a kormányhivatal nem módosítja. Ha az eltérés összege a 100 forintot nem éri el, az elszámolt összeget kell átutalni.

(4)487 A hiányosan vagy szabálytalanul benyújtott elszámolás esetén a foglalkoztató az Eb.tv. 80. §-ának (6) bekezdése alapján mulasztási bírság fizetésére kötelezhető.

38/B. §488 (1) Elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a pénzbeli ellátásra, illetve baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz e rendeletben meghatározott igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz.

(2)489 Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni a 37. § szerint kiállított Igazolványt és jövedelemigazolást.

(3)490 A papíralapú digitalizált dokumentumon, az elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a foglalkoztató, ennek hiányában az igénylő felel.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az igazolás eredeti példányát a kérelem benyújtásától számított öt évig meg kell őrizni. Aki a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségét megszegi, annak tekintetében az Ebtv. 80. § (6) bekezdését alkalmazni kell.

(5)491 Kormányablakhoz benyújtott kérelem esetén az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz

a) az Igazolvány,

b) a jövedelemigazolás,

c) az Utazási utalvány elnevezésű nyomtatvány, valamint a hozzá tartozó menetjegy,

d) az Utazási utalvány sajátos nevelési igényű gyermek és kísérője részére elnevezésű nyomtatvány

hitelesített elektronikus másolatának megküldésével egyidejűleg eredetben, papír alapon is továbbítani kell a benyújtott dokumentumokat.

(6)492 A kormányablak öt évig köteles megőrizni a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolást, a kórházi (klinikai) ápolásról, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodásáról szóló kórház (klinika) által kiállított igazolást, amelyet hiteles elektronikus másolatként továbbított az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező szervhez.

39. § (1)493

(1a)494

(2)495

(3)496 A pénzbeli ellátás iránti kérelmet elbíráló kifizetőhely vagy kormányhivatal a pénzbeli ellátás jogosultját – kérelmére – tájékoztatja a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

39/A. §497 (1)498 A gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csak akkor kell csatolni, ha ugyanazon gyermekre vonatkozóan a gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint aki részére a csecsemőgondozási díjat megállapították, továbbá ha az igénylő a gyermekgondozási díjat az Ebtv. 42/E. §-a alapján igényli.

(2)499

40. § (1)500 A társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz megállapításánál, kifizetésénél (folyósításánál), elszámolásánál, valamint az üzemi balesettel kapcsolatos kérelem elbírálásánál az ezzel kapcsolatos nyomtatványok és nyilvántartások vezetésénél az OEP által kiadott tájékoztató szerint köteles eljárni.

(2)501 A tájékoztatóban foglaltak betartását a kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP ellenőrzi.

41. § (1)502 A táppénz megállapítása iránti kérelemben a keresőképtelenséget a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kiállított orvosi igazolással, a kórházi (klinikai) ápolást, valamint a szülő fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben történő, gyermeke melletti tartózkodását a kórház (klinika) által kiállított igazolással kell igazolni.

(2)503 Amennyiben a biztosított a csecsemőgondozási díjat a szülést megelőző időponttól kéri, a szülés várható időpontját a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolással, vagy ha a szülő nőt nem vették terhesállományba, akkor a várandósgondozási könyv másolatával kell igazolni. A szülést megelőző időponttól való igénylés esetén, illetve ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a gyermek születésének tényét a szülést követően, a születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni kell. A csecsemőgondozási díjra való jogosultság perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható.

(3)504 Amennyiben a beteg gyermek kórházi ápolásának ideje alatt a szülő gyermeke mellett tartózkodik, úgy a szülő kórházban történő tartózkodásának idejét az OEP által rendszeresített nyomtatványon kell igazolni.

(4)505

(5)506 Annak, akinek a keresőképtelensége közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, foglalkoztatástól eltiltás vagy járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt áll fenn, azt, hogy munkahelyén megjelenni nem tud, és más munkakörben (munkahelyen) átmenetileg sem foglalkoztatható, a hatósági elkülönítést, a foglalkoztatástól eltiltást, illetőleg a zárlatot elrendelő határozattal kell bizonyítani.

41/A. §507 A gyermekgondozási díjat írásban, az OEP főigazgatója által rendszeresített nyomtatványon kell kérelmezni. A kérelmet két példányban kell a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat, kivéve, ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított. A foglalkoztató megbízottja a kérelem másolatán az átvételt igazolja.

42. §508 (1) A táppénz és baleseti táppénz folyósításának 240. napját követő tizenöt napon belül a táppénzt folyósító szerv köteles a keresőképtelenséget igazoló orvost és a biztosítottat értesíteni a biztosított táppénz, baleseti táppénz jogosultsága megszűnésének időpontjáról.

(2)509 Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt kormányhivatal folyósítja és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles 8 napon belül értesíteni a folyósító kormányhivatalt a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról.

(3) A baleseti járadékkal kapcsolatban az egészségkárosodás mértékét szakkérdésként kell vizsgálni.

(4) A kormányhivatal a szakvéleményéről tájékoztatja az orvost, a vizsgálat lefolytatásáról pedig a táppénzfolyósító szervet.

42/A. §510 A csecsemőgondozási díjban, illetve a gyermekgondozási díjban részesülő személy a folyósító szervhez köteles nyolc napon belül bejelenteni, ha az Ebtv. 41. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Ebtv. 42/C. §-ban felsorolt körülmények bekövetkeznek.

43. § (1) A biztosított üzemi balesetnek minősülő munkabalesetéről a ,,Munkabaleseti jegyzőkönyv'' felvételére külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

(2) A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét ,,Üzemi baleseti jegyzőkönyv''-ben rögzíteni.

(3)511 A foglalkozási megbetegedés tényét a külön jogszabály szerint kiállított értesítéssel kell bizonyítani.

(4)512 A külön jogszabály szerint munkaképtelenséget nem okozó munkabaleseteket a munkáltatónak – a biztosított kérésére – az egészségbiztosító által rendszeresített, a külön jogszabályban meghatározott munkabaleseti nyilvántartás adattartamával azonos adatokat tartalmazó nyomtatványon kell rögzítenie.

(5)513 Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést – az (1)–(4) bekezdésben szereplő jegyzőkönyvek, nyomtatvány, illetőleg értesítés megküldésével, a munkabalesetek bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell a kormányhivatalnak bejelenteni.

43/A. §514 (1)515 A Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országnak Magyarország területén biztosítási jogviszonyban álló állampolgára által a korábban Magyarország területén kívül elszenvedett üzemi balesetére tekintettel benyújtott baleseti táppénz iránti kérelmét a fővárosi kormányhivatal bírálja el.

(2) A kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, valamint az üzemi baleset elismerésére vonatkozó bizonyítékok magyar nyelvű fordítását.

44. § (1)516 A Tbj. 4. § e) pontjában, 5. § (1) bekezdés e), f) és i) pontjában, valamint 56/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy által elszenvedett balesetet – bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal kivizsgálja, és felveszi az „Üzemi baleseti jegyzőkönyv”-et. Szükség esetén a munkavégzés helye szerinti kormányhivatal a vizsgálatban közreműködik.

(2) Az üzemi baleseti jegyzőkönyv felvételére kötelezett a 32. § (1) bekezdés a) pontjában említett esetben az oktatási intézmény, a b) pontban a szocioterápiás intézet, a c) pontban a fogvatartást foganatosító szerv, a d) pontban pedig a közcélú munkát szervező, illetőleg a közérdekű munkát elrendelő szerv.

45. § (1)517 A bejelentett üzemi baleset vagy foglalkozási betegség tényét a táppénz iránti kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell elbírálnia akkor is, ha a biztosított a balesetből eredően nem vált keresőképtelenné. A határozatnak tartalmaznia kell a baleseti sérülés vagy foglalkozási betegség pontos leírását.

(2)518 A társadalombiztosítási kifizetőhelyek az (1) bekezdés szerint meghozott jogerős határozatuk egy példányát – az Ebtv. 67–68. §-a szerinti megtérítési eljárás megindítása szükségességének vizsgálata céljából – megküldik a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak. A határozathoz mellékelni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvet, Üzemi baleseti jegyzőkönyvet vagy a 43. § (3) bekezdése szerinti értesítést, illetve a 43. § (4) bekezdése szerinti nyomtatványt.

(3)519 A baleset üzemiségét elismerő határozatot a biztosított köteles megőrizni és a baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor bemutatni.

(4) Az üzemi balesettel összefüggésben baleseti egészségügyi szolgáltatás csak az (1) bekezdésben említett határozat bemutatása esetén rendelhető.

(5)520 A baleset üzemiségének jogerős megállapításáig a társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás árához, illetve az Ebtv. 23. § b)–c) pontja szerint részleges térítés mellett igénybe vett fogászati ellátáshoz a térítési díj a biztosítottat terheli. A kezelőorvos az üzemi balesettel összefüggésben rendelt ellátásokról igazolást állít ki, melyet a baleset üzemiségét megállapító jogerős határozat kézhezvételét követő öt munkanapon belül megküld a kormányhivatal vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely részére.

(6)521 A baleset üzemiségét megállapító kormányhivatal vagy társadalombiztosítási kifizetőhely a kezelőorvostól beérkező, a baleset üzemiségével összefüggő ellátásokról kiállított igazolást a baleset üzemiségének elismeréséről szóló határozattal együtt az igazolás beérkezését követő 8 napon belül megküldi a biztosított lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal részére, amely 8 napon belül kezdeményezi a biztosított által megfizetett térítési díjak OEP általi visszafizetését.

(7)522

(8)523 A baleseti járadék iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-megállapító szerv bírálja el.

46. §524 A baleseti táppénz folyósítása egy éven túl az orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján hosszabbítható meg.

47. § (1)525 A táppénzre jogosult biztosítottnak az üzemi balesetnek nem minősülő balesetéről – az előírt nyomtatványon – nyilatkoznia kell. A nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a sérült nevét, természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

b) hol, mikor és hogyan történt a sérülés,

c) amennyiben a sérült erről nyilatkozni kíván, a baleset okozója (név, lakcím),

d) gépjárművel kapcsolatos sérülés esetén ki az üzemben tartó,

volt vagy van-e folyamatban a balesettel kapcsolatban hatósági (rendőrségi, ügyészségi, bírósági stb.) eljárás, az eljáró szerv nevét és az ügy számát;

e) a balesetből eredő betegsége, sérülése miatt hol látták el, illetőleg kezelték (egészségügyi szolgáltató neve, címe).

(2)526 Az (1) bekezdésben említett nyilatkozatot a táppénzfolyósító szerv megkeresésére a táppénzben részesülő személy kiállítja és tizenöt napon belül visszajuttatja a folyósító szervhez. Ha a táppénzt folyósító a nyilatkozatban foglaltak alapján azt állapítja meg, hogy a balesetet nem a biztosított, hanem más személy okozta, a nyilatkozatot további intézkedésre a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak küldi meg, a baleset miatt folyósított táppénzre vonatkozó adatok közlésével együtt.

(3)527

48. §528 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 214. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkavállaló a pénzbeli ellátások iránti kérelmét az előírt igazolások benyújtásával a kölcsönvevőnél jelenti be. A kölcsönvevő a benyújtott igazolásokat az Ebtv.-ben, illetőleg e rendeletben meghatározott és rendelkezésre álló adatok közlésével a kölcsönbeadó részére öt napon belül továbbítja. Egyebekben az igény érvényesítésével összefüggő, a foglalkoztatóra előírt kötelezettségek a kölcsönbeadót terhelik. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a kölcsönvevőnél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.

49. § (1)529 Az Ebtv. 68/A. § (2) és (3) bekezdésében említett kamatot a pénzbeli ellátás, illetőleg a baleseti táppénz, folyósításának napjától, egészségügyi szolgáltatás esetén a finanszírozott összeg átutalásának időpontjától kell felszámítani, a határozathozatalakor irányadó mértékben.

(2)530 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatót terheli az általa folyósított ellátás megtérítése, az Ebtv. 68/A. §-a alapján járó kamatot az ellátás fedezetének az OEP, illetve a kormányhivatal által történt átutalását követő harmadik naptól kell felszámítani.

(3)531 Az Ebtv. 68/A. §-a (2) és (3) bekezdésében említett kamatot nem kell felszámítani, ha annak összege az 1000 forintot nem éri el.

(4)532

(5)533 Az Ebtv. 70. §

a)534 (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án alapuló megtérítésre kötelező fizetési meghagyás kiadására a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephelye) szerinti kormányhivatal, illetve a kormányhivatalok, mint kifizetőhelyek tekintetében az OEP,

b) (4) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 67. §-án alapuló követelés esetén a foglalkoztató székhelye, az Ebtv. 68. §-án alapuló követelés esetén az ellátásban részesült személy lakóhelye szerinti kormányhivatal

illetékes.

(6)535 A pénzbeli egészségbiztosítási ellátást megállapító határozatban az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a jogerős határozatban foglaltakat a bírósági felülvizsgálat iránt benyújtott keresetre tekintet nélkül teljesíteni kell, ha a kereset csak a megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.

(7)536 A kifizetett egészségbiztosítási ellátások megtérítésére irányuló eljárásra az (5) bekezdés szerint illetékes szerv az OEP feladatkörébe tartozó feladatok ellátása érdekében elektronikus úton, naptári negyedévenként statisztikai adatszolgáltatást teljesít az OEP részére.

49/A. §537 Ha az Ebtv. 81. §-a szerint lefolytatott ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató a ténylegesnél magasabb összegben számolta el az ellátásokat, illetve a ténylegesnél alacsonyabb összegben állapította meg a táppénz-hozzájárulást, a kormányhivatal a különbözetet fizetésre kötelező határozatban állapítja meg. A különbözet után a munkáltatót a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatfizetési kötelezettség terheli.

49/B. §538 A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének elbírálásával, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz lehet fellebbezni.

49/C. §539

49/D. §540 (1) Az Ebtv. 68–68/A. §-a alapján a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hatálya alá tartozó megtérítésre kötelezett helyett a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló rendelkezések alapján a biztosító áll helyt azzal, hogy e kötelezettségének átalányösszegben is eleget tehet. Az évenkénti átalányösszeg mértékét, az elszámolás ügyviteli rendjét az OEP a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást nyújtó biztosítókkal és a Magyar Biztosítók Szövetségével megállapodásban rendezi.

(2)541 Az Ebtv. 67–68/A. §-a alapján fennálló megtérítési kötelezettség teljesítésére a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala az OEP-pel megállapodást köthet.

(3)542 Az (1) és (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötése érdekében az OEP hatóságtól vagy egyéb szervtől a megtérítési igényt megalapozó eseménnyel kapcsolatban adatszolgáltatást kérhet. Az adatszolgáltatást a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

49/E. §543 (1) Az Ebtv. 80. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett a bejelentést az OEP által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a kormányhivatalhoz teljesíti.

(2) Az Ebtv. 80. § (5) bekezdése szerint bejelentésre kötelezett személy a bejelentéshez – az (1) bekezdésben előírtakon túl – a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy egyéb igazolást köteles csatolni a biztosítási időszakról.

49/F. §544 (1) Az Ebtv. 72. §-a alapján előterjesztett kérelmet az egészségbiztosító által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az egészségbiztosító a kérelem elbírálásánál megvizsgálja a magánszemély jövedelmi helyzetét és életkörülményeit, egyéb kötelezettnél annak pénzügyi helyzetét.

Átmeneti rendelkezések

50. § (1) A 12. § rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően igénybe vett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni, az e rendelet hatálybalépése előtt nyújtott egészségügyi szolgáltatások költségeinek megtérítése a szolgáltatás igénybevételekor hatályos rendelkezések szerint történik.

(2) E rendelet rendelkezéseit a kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a hatálybalépését követően benyújtott igények érvényesítése során kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott és el nem bírált igényeket az igényléskor hatályban lévő rendelkezések alapján kell elbírálni, kivéve, ha e rendelet az ellátás feltételeként vagy az igény érvényesítésére kedvezőbb szabályt állapít meg.

(3)545 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (2) bekezdés e–l) pontját és 7/A–7/C. §-t a 2010. május 31-e után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4)546 Az egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R.) megállapított 9. § hatálybalépésekor547 a támogatásba már befogadott gyógyászati segédeszközök esetében a Gyftv. 21/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozójának legkésőbb 2012. március 1-jéig kell eleget tennie.

(5)548 Abban az esetben, ha egy új gyógyászati ellátásnak a Mód.R. által megállapított 10/F. § (3a) bekezdése hatálybalépésekor549 a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben történő szabályozására már sor került és a közfinanszírozás alapját képező árának kialakítása a 10/F. §-ban foglaltak szerint még nem történt meg, a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalást az OEP a Mód.R. kihirdetését550 követő 90 napon belül bonyolítja le, amelynek során a 10/F. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6)551 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (3) és (4) bekezdése alapján az OEP a 2012. január 1-jét követően végzett szállítások, illetve mentési tevékenység finanszírozására köt szerződést.

(7)552 A települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3/A. §-ban foglaltakat a 2012. július 1-jét követő beutalásokra kell alkalmazni azzal, hogy

a) a biztosítottat nem utasíthatja el a területi ellátási kötelezettség hiányára hivatkozva az az egészségügyi szolgáltató, aki a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat, illetve ellátási területeket érintő – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. §-a alapján lefolytatott eljárások eredményeként bekövetkező – változások miatt már nem rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel az adott betegnek a korábban megkezdett ellátása vonatkozásában, ha a beteg ellátását mint területileg ellátásra kötelezett szolgáltató kezdte meg, feltéve, hogy a változás után is rendelkezik az ellátáshoz szükséges kapacitással és egyéb feltételekkel;

b) abban az esetben, ha a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat, illetve ellátási területeket érintő – a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. §-a alapján lefolytatott eljárások eredményeként bekövetkező – változások miatt a biztosított nem tudná ugyanazon szolgáltató ugyanazon orvosánál a korábban megkezdett kezeléshez kapcsolódó ellátást igénybe venni, a változásokat követően az orvost foglalkoztató szolgáltató nem utasíthatja el a beteget arra hivatkozva, hogy nem rendelkezik a beteg tekintetében területi ellátási kötelezettséggel.

(8)553 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.R2.) megállapított 37. § (5) bekezdését, 39. § (1) bekezdését, 39. § (1a) bekezdését, 39/A. § (1) bekezdését, 41. § (2) bekezdését a 2012. június 30-át követően benyújtott kérelmek tekintetében kell alkalmazni.

(8)554 Azokat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését megelőzően az Ebtv. 32. § (1) bekezdése alapján megkötött és a Módr2. 8. §-ának hatálybalépésekor érvényes szerződéseket, amelyek 2012. szeptember 30-án nem felelnek meg a 22. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételnek, az OEP 2012. október 1-jével felmondja.

(9)555 A Mód.R2.-vel megállapított 45. § (5) és (6) bekezdését a 2012. június 30-át követően bekövetkezett balesetek tekintetében kell alkalmazni.

(9)556 A Módr2. által megállapított 7/A. § (5) bekezdését, 7/B. § (3a) és (4a) bekezdését a Módr2. 3. § (1) bekezdésének és 4. §-ának hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(10)557 Azokat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését558 megelőzően az Ebtv. 32. § (1) bekezdése alapján megkötött és a Módr3. 17. § j) pontjának hatálybalépésekor érvényes szerződéseket, amelyek 2013. március 31-én nem felelnek meg a 22. § (1a) bekezdésében meghatározott feltételnek, az OEP 2013. március 31-ével felmondja.

(11)559 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Rendelet560) módosításáról szóló kormányrendelettel561 megállapított 37. § (2b) bekezdését a jogosultnak a Mód. Rendelet hatálybalépését követően bekövetkezett elhalálozása esetén kell alkalmazni.

(12)562 A szülész-nőgyógyász szakorvos által 2014. június 30-át követően kiadott igazolás alapján kiállított várandósgondozási könyvre az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 3/A. § (10e) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(13)563 Ahol kormányrendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

(14)564 Ha a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja 2015. január 1-je elé esik, az ellátás terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.

(15)565 A terhességi-gyermekágyi segély tárgyában 2015. január 1-je előtt előállított nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén a nyomtatványt csecsemőgondozási díj iránti kérelemnek kell tekinteni.

(16)566 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (7a) bekezdését a 2014. december 31-ét követő utazásokra kell alkalmazni.

(17)567 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított 38. § (5) bekezdését a 2014. december 31-ét követően kezdődő igényjogosultságok esetében kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

51. § (1) E rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)568

(5)569

52. §570 Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez571

1/A. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez572

2. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez573

3–4. számú melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez574

2

A Vhr. 1. §-ának (2) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A Vhr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A Vhr 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontját a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A Vhr. 1. § (2) bekezdés c) pontját a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A Vhr. 1. § (2) bekezdés d) pontját a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A Vhr. 1. § (2) bekezdés e) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A Vhr. 1. § (2) bekezdés f) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A Vhr. 1. § (2) bekezdés g) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A Vhr. 1. § (2) bekezdés h) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A Vhr. 1. § (2) bekezdés i) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A Vhr. 1. § (2) bekezdés j) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A Vhr. 1. § (2) bekezdés k) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

14

A Vhr. 1. § (2) bekezdés l) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A Vhr. 1. § (2) bekezdés m) pontját a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

16

A Vhr. 1. § (2) bekezdés n) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

17

A Vhr. 1. § (2) bekezdés o) pontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A Vhr. 1. § (2) bekezdés p) pontját a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A Vhr. 1. §-ának (3) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A Vhr. 1. § (5) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

22

A Vhr. 1. § (6) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A Vhr. 1. § (7) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. [A 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés c) pontjával elrendelet módosítás, amely szerint „a fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervét” szövegrész helyébe az „a fővárosi kormányhivatalt” szöveg lép, nem vezethető át.]

24

A Vhr. 1. § új (8) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (8)–(9) bekezdés számozását (9)–(10) bekezdésre változtatta, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § e) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A Vhr. 1. §-ának (8) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, számozását a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A Vhr. 1. §-ának (9) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, számozását a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. A Vhr. 1. §-ának (10) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte; ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A Vhr. 2. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A Vhr. 2. § (1) bekezdés b) pontja a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

29

A Vhr. 2. § (1a) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

30

A Vhr. 2. § (1b) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

31

A Vhr. 2. § (1c) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

32

A Vhr. 2. § (1d) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

33

A Vhr. 29. § (2) bek. a) pontja a 232/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályba lép 1999. január 1–jétől.

34

A Vhr. 2. § (2) bekezdés b) pontja a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

35

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének d) pontját a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

36

A Vhr. 2. § (2) bekezdés e) pontja a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § 83. pontja szerint módosított szöveg.

37

A Vhr. 2. § (2) bekezdés h) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének i) pontja a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

39

A Vhr. 2. § (2) bekezdés j) pontját a 232/1998. (XII. 30) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

40

A 2. § (2) bekezdésének k) pontját a 154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta a szövegbe.

41

A Vhr. 2. §-a (2) bekezdésének l) pontját a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése. Újonnan a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

42

A Vhr. 2. § (2) bekezdésének m) pontját a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése 2007. január 1. napjával.

43

A Vhr. 2. §-ának (3) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontjának ab) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

44

A Vhr. 2. §-ának (4) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

45

A Vhr. 2. § (6) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

46

A Vhr. 2. §-ának (7) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének b) pontja.

47

A Vhr. 2. §-ának (8) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

48

A Vhr. 2. § (9) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

49

A Vhr. 2. § (10) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

50

A Vhr. 3. § (1) bekezdése a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

51

A Vhr. 3. § új (2) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(6) bekezdésének számozását (3)–(7) bekezdésre változtatta. A Vhr. 3. § (2) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A Vhr. 3. §-ának eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. A (3) bekezdés a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

53

A Vhr. 3. §-ának (3) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, számozását (4) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

54

A Vhr. 3. § (4) bekezdés a) pontja a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

55

A Vhr. 3. § (4) bekezdés b) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

56

A Vhr. 3. §-ának (4) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, számozását (5) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. A 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján 2006. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy a beutalási rend új szabályait 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

57

A Vhr. 3. §-ának (5) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, számozását (6) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése.

58

A Vhr. 3. §-ának (6) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, szövege a 17. § (8) bekezdése a) pontjának aa) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129–130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

60

A Vhr. 3. § (8) bekezdését újonnan a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

61

A Vhr. 3. §-ának (9) bekezdését a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

62

A Vhr. 3/A. §-át a 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

63

A Vhr. 3/A. §-ának (1) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

64

A Vhr. 3/A. § (1a) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet – a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint módosított – 12. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A Vhr. 3/A. § (1b) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

66

A Vhr. 3/A. § (1c) bekezdését a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

67

A Vhr. 3/A. §-ának (2) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 107/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

68

A Vhr. 3/A. §-ának (3) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

69

A Vhr. 3/A. §-ának (4) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

70

A Vhr. 3/A. §-ának (5) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. július 1-jéig nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beutaló orvos a biztosítottat az adott ellátás tekintetében 2007. március 31-én ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be és a biztosított ellátására 2007. április 1-jétől területileg kötelezett egészségügyi szolgáltató a biztosított ellátását nem tudja biztosítani.

71

A Vhr. 3/A. § (5a) bekezdését a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

72

A Vhr. 3/A. §-ának (6) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

73

A Vhr. 3/A. §-ának (7) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

74

A Vhr. 3/A. §-ának (8) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

75

A Vhr. 3/A. §-ának (9) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

76

A Vhr. 3/A. § (1) bekezdése számozását a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (10) bekezdésre változtatta, szövege a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A Vhr. 3/A. § (10) bekezdés e) pontja a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A Vhr. 3/A. § (10) bekezdés i) pontját a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

79

A Vhr. 3/A. § (10a) bekezdését a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

80

A Vhr. 3/A. § (10b) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be.

81

A Vhr. 3/A. § (10c) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be.

82

A Vhr. 3/A. § (10d) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

83

A Vhr. 3/A. § (10e) bekezdését a 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

84

A Vhr. 3/A. §-a eredeti (2) bekezdésének számozását a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (11) bekezdésre változtatta.

85

A Vhr. 3/A. §-ának (12) bekezdését a 63/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

87

A Vhr. 4/A. §-át a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

88

A Vhr. 4/B. §-át a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

89

A Vhr. 5. §-ának (3) bekezdése a 200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

90

A Vhr. 5. §-ának (4) bekezdését a 200/2002. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

91

A Vhr. 5. §-ának (5) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

92

A Vhr. 5/A. §-át és az azt megelőző alcímet a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. Az 5/A. § a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja az 5/A. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte. A Vhr. 5/A. §-a a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

93

A Vhr. 5/B. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. A § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 10. §-a. Az 5/B. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § (8) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

94

A Vhr. 5/B. § (1) bekezdés f) pontját a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

95

A Vhr. 5/B. § (2) bekezdését a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. A Vhr. 5/B. § (2) bekezdése a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

96

A Vhr. 5/B. §-ának (3) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

97

A Vhr. 5/C. §-át megelőző alcímet újonnan a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

98

A Vhr. 5/C. §-át újonnan a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

99

A Vhr. 5/D. §-át újonnan a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

100

A Vhr. 5/E–5/G. §-át a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 12. § (1)–(2) bekezdése alapján az 5/F. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató, illetve (2) bekezdése szerinti jogi személy által a 2008. évre kibocsátott vizitbérlet 2008. március 31-én érvényét veszti. A kibocsátó a vizitbérletet az érvényessége lejártát követő 60 napon belül visszaváltja és a fel nem használt összeget visszatéríti. A kibocsátó az egészségügyi szolgáltatatás helyén a visszaváltás feltételeiről tájékoztatást ad. A módosító rendelet 12. § (3)–(4) bekezdése alapján a krónikus fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a kórházi napidíjat a biztosított által napidíjfizetés ellenében igénybe vehető utolsó ellátási nap igénybevételét követően, de legkésőbb a 2008. április 1-jétől számított 15 napon belül kell befizetni. Az egészségügyi szolgáltató az előre beszedett vizitdíjat vagy kórházi napidíjat a 2008. március 31-én hatályos 5/C. § (7) bekezdése szerint 2008. július 1-jéig téríti vissza a biztosítottnak.

101

A Vhr. 5/H. §-át a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a 2007. évben a 2006: CXXVII. törvény alapján a települési önkormányzatok a magánszemély által fizetett vizitdíj visszatérítésére támogatásban részesülnek. A visszatérítéssel kapcsolatos további szabályok tekintetében lásd e módosító rendelet 13. §-ának további rendelkezéseit.

102

A Vhr. 5/A. § (1)–(5) bekezdését a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 11. § (3) bekezdése alapján 2008. július 1. napjával.

103

A Vhr. 5/H. §-ának (6)–(12) bekezdését a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A Vhr. 5/H. §-a új (13) bekezdése a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (13) bekezdés számozását (14) bekezdésre változtatva. A (13) bekezdést a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

105

A Vhr. 5/H. §-ának (13) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be. A Vhr. 5/H. §-a eredeti (13) bekezdésének számozását a 7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése (14) bekezdésre változtatva. A (14) bekezdést a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A Vhr. 6. §-át megelőző törvényi hivatkozás a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg.

109

A Vhr. 6. § (1) bekezdése a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

110

A Vhr. 6. § (2) bekezdésének második mondatát a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének g) pontja.

111

A Vhr. 6. § (4) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 157/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

112

A Vhr. 7. §-át megelőző alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

113

A Vhr. 7. §-ának (1)–(2) bekezdését a 19/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

114

A Vhr. 7. § (3) bekezdésének harmadik mondatát a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésének a) pontja.

115

A Vhr. 7. §-ának (4)–(5) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

116

A Vhr. 7. § új (6) bekezdését a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(15) bekezdés számozását (7)–(16) bekezdésre változtatva. A Vhr. 7. § (6) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

117

A Vhr. 7. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (7) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

118

A Vhr. 7. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta, szövegét a 218/2005. (X. 11.) Korm. rendelet 2. §-a állapította meg. A Vhr. 7. § (8) bekezdése a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1. napján hatályát vesztette.

119

A Vhr. 7. § eredeti (8) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A Vhr. 7. § (9) bekezdése a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése alapján 2007. április 1. napján hatályát vesztette.

120

A Vhr. 7. § eredeti (9) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (10) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

121

A Vhr. 7. § eredeti (10) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (11) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (11) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

122

A Vhr. 7. § eredeti (11) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (12) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (12) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

123

A Vhr. 7. § eredeti (12) bekezdésének számozását a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése (13) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (13) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

124

A Vhr. 7. §-ának (13) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be; a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése számozását (14) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (14) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A Vhr. 7. §-ának (14) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be; a 194/2004. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése számozását (15) bekezdésre változtatta. A Vhr. 7. § (15) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

126

A Vhr. 7. § (16) bekezdését újonnan a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

127

A Vhr. 7. § (17) bekezdését a 301/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (7) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

128

A Vhr. 7. § (18) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

129

A Vhr. 7/A. §-a előtti alcímet a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. §-a állapította meg.

130

A Vhr. 7/A. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

131

A Vhr. 7/A. § (4) bekezdése a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

132

A Vhr. 7/A. § (5) bekezdése a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A Vhr. 7/A. § (6) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

134

A Vhr. 7/A. § (7) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § f) pontja szerint módosított szöveg.

135

A Vhr. 7/B. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

136

A Vhr. 7/B. § (1) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

137

A Vhr. 7/B. § (3a) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

138

A Vhr. 7/B. § (4a) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

139

A Vhr. 7/B. § (6) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

140

A Vhr. 7/C. §-át a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

141

A Vhr. 7/C. § (1) bekezdés b) pontja a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

142

A Vhr. 7/C. § (2) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

143

A Vhr. 7/C. § (3) bekezdés b) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

144

A Vhr. 7/C. § (4) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § a) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

145

A Vhr. 7/C. § (5) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

146

A Vhr. 7/C. § (6) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § d) pontja szerint módosított szöveg.

147

A Vhr. 7/D. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

148

A Vhr. 8. §-a a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

151

A Vhr. 8. § (1) bekezdés b) pontja a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § f) pontja szerint módosított szöveg.

152

A Vhr. 8. § (1) bekezdés d) pontját a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 325/2011. (XII. 28.) 14. § a) pontja.

153

A Vhr. 8. §-ának (2) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A Vhr. 8. § (3) bekezdése a 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

155

A Vhr. 8. §-ának új (4) bekezdését a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4)–(7) bekezdésének számozását (5)–(8) bekezdésre változtatta. A Vhr. 8. § (4) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

156

A Vhr. 8. § (4) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (5) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. A Vhr. 8. § (5) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.

157

A Vhr. 8. § (5) bekezdését a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, számozását (6) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a. A Vhr. 8. § (6) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

158

A Vhr. 8. §-ának (6) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be. A (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. §-a.

159

A Vhr. 8. § (7) bekezdését a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

160

A Vhr. 8. § (9) bekezdését a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

161

A Vhr. 8. § (10) bekezdését a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

162

A Vhr. 8/A. §-át a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

163

A Vhr. 9. §-át a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

164

A Vhr. 9. § (1) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § e) pontja szerint módosított szöveg.

165

A Vhr. 10. §-át a 312/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

166

A Vhr. 10/A.§-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.§-a iktatta be.

168

A Vhr. 10/A. § (2) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

169

A Vhr. 10/A. §-ának (4) bekezdését a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésének b) pontja.

170

A Vhr. 10/A. §-ának (5)-(6) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

171

A Vhr. 10/B. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

172

A Vhr. 10/C. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

173

A Vhr. 10/C. § (1) bekezdés e) pontját a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

174

A Vhr. 10/C. § (3) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

175

A Vhr. 10/D. §-át a 91/2004. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

176

A Vhr. 10/E. §-át újonnan a 266/2005. (XII. 14.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 182. § a) pontja szerint módosított szöveg.

177

A Vhr. 10/F. §-át a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

178

A Vhr. 10/F. §-ának (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

179

A Vhr. 10/F. §-ának (2) bekezdése a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

180

A Vhr. 10/F. § (3) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

181

A Vhr. 10/F. § (3a) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. renedelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

182

A Vhr. 10/F. § (4) bekezdése a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

183

A Vhr. 10/F. § (4a) bekezdését a 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

184

A Vhr. 10/F. § (5) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. renedelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

185

A Vhr. 10/F. §-ának (6) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

186

A Vhr. 10/F. § (7) bekezdése a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

187

A Vhr. 10/G. §-át a 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

188

A Vhr. 10/H. §-át a 204/2006. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése.

189

A Vhr. 11. §-át megelőző alcímet a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

190

A Vhr. 11. §-a a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. A 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. január 1. napját megelőzően kiállított hitelezett utazási utalványok 2007. március 31-éig használhatók fel. Az egészségügyi szolgáltatók a hitelezett utazási utalvány tömböket kötelesek 2007. január 31-éig annál a megyei egészségbiztosítási pénztárnál leadni, ahol átvették.

191

A Vhr. 11. § (1) bekezdése a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

192

A Vhr. 11. § (2) bekezdése a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

193

A Vhr. 11. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

194

A Vhr. 11. § (3) bekezdés c) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

195

A Vhr. 11. § (3) bekezdés g) pontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

196

A Vhr. 11. § (4) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

197

A Vhr. 11. § (5) bekezdése a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a kísérőt a hazautazása, illetve a kísért biztosítottért történő visszautazása vonatkozásában 2008. január 31. napját követően történt utazások tekintetében illeti meg utazási költségtérítés.

198

A Vhr. 11. § (6) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

199

A Vhr. 11. § (6a) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

200

A Vhr. 11. § (7) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

201

A Vhr. 11. § (7a) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

202

A Vhr. 11. §-ának (8) bekezdése a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

203

A Vhr. 11. §-ának (9) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg.

204

A Vhr. 11. § (10) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

205

A Vhr. 11. § (10a) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

206

A Vhr. 11. § (11) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

208

A Vhr. 11. §-ának (13) bekezdését a 120/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

209

A Vhr. 11. § (14) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

210

A Vhr. 11. § (15) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

211

A Vhr. 11. § (16) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

212

A Vhr. 11. § (17) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

213

A Vhr. 11. § (18) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

214

A Vhr. 11. § (19) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

215

A Vhr. 11. § (20) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

216

A Vhr. 11. § (21) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

217

A Vhr. 11. § (22) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

218

A Vhr. 11/A. §-át megelőző alcímet a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

219

A Vhr. 11/A. §-át a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Újonnan beiktatta a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a, szövege a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

220

A Vhr. 11/A. § (2) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

221

A Vhr. 11/A. § (4) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

222

A Vhr. 11/A. § (5)–(6) bekezdését a 72/2009. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés a) pontja.

223

A Vhr. 11/B. §-át és az azt megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

224

A Vhr. 11/B. § (1) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

225

A Vhr. 11/B. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

226

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

227

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdésének a) pontja a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

228

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdés c) pontja a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

229

A Vhr. 11/B. § (3) bekezdés d) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

230

A Vhr. 11/B. § (4) bekezdését újonnan a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

231

A Vhr. 11/B. § (5) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

232

A Vhr. 11/C. §-t a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

233

A Vhr. 11/C. § (1) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

234

A Vhr. 11/C. §-a (2) bekezdésének c) pontja a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

235

A Vhr. 11/C. § (3) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

236

A Vhr. 11/C. § (4) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

237

A Vhr. 11/D. § előtti alcímét a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

238

A Vhr. 11/D. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

239

A Vhr. 11/D. § (1) bekezdése a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

240

A Vhr. 11/D. § (1a) bekezdését a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

241

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

242

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés b) pontja a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

243

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

244

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontját a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

245

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

246

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontját az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

247

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pont cg) alpontját a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

248

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés d) pontját a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

249

A Vhr. 11/D. § (2) bekezdés e) pontját a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

250

A Vhr. 11/D. § új (3) bekezdését a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdés számozását (4)–(5) bekezdésre változtatva.

251

A Vhr. 11/D. § (3) bekezdés a) pont záró szövegrésze a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a, a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

252

A Vhr. 11/D. § (3a) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

253

A Vhr. 11/D. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. A (4) bekezdést a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 12. pontja, a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

254

A Vhr. 11/D. § (4a) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

255

A Vhr. 11/D. § (4) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdése iktatta be, számozását (5) bekezdésre változtatta a 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

256

A Vhr. 11/D. § (6) bekezdését újonnan a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

257

A Vhr. 11/E. §-t a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

258

A Vhr. 11/E. § (1) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

259

A Vhr. 11/E. § (1a) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

260

A Vhr. 11/E. § (4) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

261

A Vhr. 11/F. §-át a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

262

A Vhr. 12. § (1) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

263

A Vhr. 12. §-ának (2) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

264

A Vhr. 12. § (3) bekezdése a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

265

A Vhr. 12. § új (4) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

266

A Vhr. 12. §-a eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta és szövegét megállapította a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3)–(4) bekezdése. A Vhr. 12. §-ának (5) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

267

A Vhr. 12. §-a eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövegét e módosító rendelet 13. § (4) bekezdése állapította meg. A Vhr. 12. § (6) bekezdése a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

268

A Vhr. 12. §-ának új (6) bekezdését a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, mely az eredeti (6)–(9) bekezdések számozását (7)–(10) bekezdésre változtatta; szövege a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg. A (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

269

A Vhr. 12. §-ának (7) – eredeti (6) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta be, számozását (8) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése, szövege e módosító rendelet 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

270

A Vhr. 12. §-ának új (9) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a korábbi (9)–(13) bekezdés számozását (10)–(14) bekezdésre változtatva.

271

A Vhr. 12. § (8) – eredeti (7) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, felvezető mondata a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg, számozását (10) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése.

273

A Vhr. 12. § (10) – eredeti (9) – bekezdését a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (12) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. A Vhr. 12. §-ának (12) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 16. pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

274

A Vhr. 12. §-ának (11) bekezdését a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta be, számozását (13) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése. A Vhr. 12. § (13) bekezdését a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

275

A Vhr. 12. § (12) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 14. §-ának (3) bekezdése alapján a 2004. május 1. napját követően igénybe vett ellátások esetében kell alkalmazni. A (12) bekezdés számozását (14) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése.

276

A Vhr. 12/A. §-át a 232/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §–a iktatta be, szövegét újonnan a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 14. §-a állapította meg.

278

A Vhr. 12/A. §-ának (2) bekezdését a 117/2009. (VI. 4.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

280

A Vhr. 12/A. § (6) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

281

A Vhr. 12/A. §-ának új (7) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7)–(14) bekezdésének számozását (8)–(15) bekezdésre változtatta. A Vhr. 12/A. § (7) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

282

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés e) és k)–l) pontja szerint módosított szöveg.

283

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 17. § (8) bekezdése a) pontjának ae) alpontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a,a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 21. pontja, a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § h) pontja szerint módosított szöveg.

284

A Vhr. 12/A. § eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

285

A Vhr. 12/A. § eredeti (10) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja, újonnan a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

286

A Vhr. 12/A. § (12) bekezdését újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

287

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (12) bekezdésének számozását (13) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § i) pontja.

288

A Vhr. 12/A. §-a eredeti (13) bekezdésének számozását (14) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés e), j) és l) pontja szerint módosított szöveg.

289

A Vhr. 12/A. §-ának eredeti (14) bekezdésének számozását (15) bekezdésre változtatta a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § f) pontja, újonnan a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be.

290

A Vhr. 12/A. § (16) bekezdését újonnan a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

291

A Vhr. 12/B. §-át a 35/2007. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 312/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2007. december 1. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni; a 4. § (3) bekezdése alapján a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-forgalmazást végző, valamint gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók tekintetében 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

292

A Vhr. 12/B. §-ának (1) bekezdése a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Lásd e módosító rendelet 11. § (6) bekezdését. A Vhr. 12/B. §-ának (1) bekezdése a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdése, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 24. pontja szerint módosított szöveg.

293

A Vhr. 12/B. § (1a) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

294

A Vhr. 12/B. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

295

A Vhr. 12/B. § (4) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

296

A Vhr. 12/B. §-a (5) bekezdésének b) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 25. pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

297

A Vhr. 12/B. § (6) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

298

A Vhr. 12/B. § (8) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

299

A Vhr. 12/B. § (9) bekezdése a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.

300

A Vhr. 12/B. §-ának (11) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

301

A Vhr. 12/B. §-ának (12) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

302

A Vhr. 12/B. §-ának (13) bekezdését a 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. A Vhr. 12/B. §-ának (13) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 27. pontja szerint módosított szöveg.

303

A Vhr. 12/B. §-ának (14) bekezdését a 193/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése iktatta be.

304

A Vhr. 12/A. §-ának (15) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

305

A Vhr. 12/C. §-át újonnan a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

306

A Vhr. 13. §-át megelőző alcím a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

307

A Vhr. 13. §-át újonnan a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a 13. § c) pontja, a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

308

A Vhr. 13/A. §-át újonnan a 10/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

309

A Vhr. 13/B–13/D. §-t a 77/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, utóbb az 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

310

A Vhr. 14. § (1) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 28. pontja szerint módosított szöveg.

311

A Vhr. 14. § (1a) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

314

A Vhr. 14. § (4) bekezdését a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 30. pontja szerint módosított szöveg.

315

A Vhr. 15. § (5) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

316

A Vhr. 15. §-a a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

317

A Vhr. 15. § eredeti szövegének jelölését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (1) bekezdésre változtatta. Az (1) bekezdést a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdése f) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 31. pontja szerint módosított szöveg.

318

A Vhr. 15. § (2) bekezdését a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A Vhr. 15. §-ának (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a, a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 244. § j) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 32. pontja szerint módosított szöveg.

320

A Vhr. 16. §-ának (2) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

322

A Vhr. 16. §-ának (4) bekezdése a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 34. pontja szerint módosított szöveg.

323

A Vhr. 16. § (5) bekezdése a 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésének h) pontja, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

324

A Vhr. 17. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésének a) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 35. pontja szerint módosított szöveg.

326

A Vhr. 18. §-ának (1) bekezdését a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

329

A Vhr. 20. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

330

A Vhr. 20/A. § (1) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése, a 14. § 38. pontja szerint módosított szöveg.

331

A Vhr. 20/A. § (4) bekezdés c) pontját a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

332

A Vhr. 20/A. § (5) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

333

A Vhr. 20/B. §-át a 73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

334

A Vhr. 21. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének b) pontja. Az (1) bekezdés szövege a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 39. pontja szerint módosított szöveg.

335

A Vhr. 21. § (2) bekezdését a 264/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 27. § (5) bekezdésének b) pontja iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A 21. § (2) bekezdése a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

336

A Vhr. 21. § (3) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

337

A Vhr. 21. § (4) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be.

338

A Vhr. 21/A. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

339

A Vhr. 21/B. §-át a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 181. §-a iktatta be.

340

A Vhr. 22. §-a a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 18. § (3) bekezdése alapján gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító, a finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával megkötött, 2005. július 1-jén érvényes szerződéseket a 2005. július 1-jét követő harmadik hónap utolsó napjával fel kell bontani és addig – az Ebtv. 31. §-a (1) bekezdése c) pontjának megfelelően – a finanszírozási szerződésekben meg kell határozni a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosult orvosok körét. Ehhez a finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknak 2005. augusztus 31-éig tájékoztatnia kell az illetékes MEP-et a szolgáltatónál dolgozó, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosult orvosok köréről.

341

A Vhr. 22. § (1) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (9) bekezdése alapján 2006. január 1-jével a rendelkezés szerint módosulnak az ebben az időpontban érvényes, az Ebtv. 32. § (1) és (5) bekezdése szerinti szerződések.

342

A 22. § (1a) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § j) pontja szerint módosított szöveg.

343

A Vhr. 22. § (2) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

344

A Vhr. 22. § (3) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

345

A Vhr. 22. §-ának (4) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 40. pontja szerint módosított szöveg.

346

A Vhr. 22. § (6) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

347

A Vhr. 22. § (6) bekezdés a) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

348

A Vhr. 22. § (6) bekezdés b) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

349

A Vhr. 22. § (6) bekezdés c) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

350

A Vhr. 22. § (6) bekezdés d) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

351

A Vhr. 22. § (6) bekezdés e) pontja a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 41. pontja szerint módosított szöveg.

352

A Vhr. 22. § (7) bekezdése a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

353

A Vhr. 22. § (8) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

354

A Vhr. 22. § (9) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

355

A Vhr. 22. § (10) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § g) pontja.

356

A Vhr. 22. § (11) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 17. § (10) bekezdését.

357

A Vhr. 22. § (12) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 42. pontja szerint módosított szöveg.

358

A Vhr. 22. § (13) bekezdését a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

359

A Vhr. 22/A. §-át a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

360

A Vhr. 22/A. § (1a) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

361

A Vhr. 22/A. §-ának (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 43. pontja szerint módosított szöveg.

362

A Vhr. 22/A. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 44. pontja szerint módosított szöveg.

363

A Vhr. 22/B. §-át a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

364

A Vhr. 23. §-ának eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 16. §-a, hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdésének p) pontja.

365

A Vhr. 23. §-ának (2) bekezdését a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

366

A Vhr. 23. § (3) bekezdését a 3139/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 19. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően kiszolgáltatott gyógyszer, forgalmazott gyógyászati segédeszköz, nyújtott gyógyászati ellátás, valamint egyedi méretvétel alapján rendelésre készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában kell alkalmazni.

368

A Vhr. 24. § a) pontja a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

369

A Vhr. 24. § b) pontját a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

370

A Vhr. 24. §-ának c) pontját a 200/2006. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. október 16. napját követően kiállított vények esetén kell alkalmazni.

371

A Vhr. 25. §-a a 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

372

A Vhr. 25. §-ának (1) bekezdése a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 46. pontja szerint módosított szöveg.

374

A Vhr. 25. § (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 47. pontja szerint módosított szöveg.

375

A Vhr. 25. § (3) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 47. pontja szerint módosított szöveg.

376

A Vhr. 25/A §-át újonnan a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás és a járóbeteg-szakellátások vonatkozásában 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

377

A Vhr. 25/A. § (1)–(2) bekezdését a 141/2009. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően megkezdett egészségügyi szolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

378

A Vhr. 25/A. § (3) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

379

A Vhr. 25/A. § (4) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

380

A Vhr. 25/A. § (5) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

381

A Vhr. 25/A. § (6) bekezdését újonnan a 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

382

A Vhr. 25/A. § (6) bekezdésének d) pontját a 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

383

A Vhr. 25/A. § (7) bekezdését a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés 2008. január 1. napján lépett hatályba.

385

A Vhr. 25/B. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

386

A Vhr. 25/B. § (1) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

387

A Vhr. 25/B. § (6) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

388

A Vhr. 25/B. § (7) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.

389

A Vhr. 25/B. § (8) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a.

390

A Vhr. 25/B. § (9) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

391

A Vhr. 26. §-át megelőző alcím a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

392

A Vhr. 26. §-a a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

393

A Vhr. 26/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

395

A Vhr. 26/A. § (2) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

396

A Vhr. 26/A. § (2a) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

397

A Vhr. 26/A. § (2a) bekezdés h) pontja a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

398

A Vhr. 26. §-a (3) bekezdését a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§-a iktatta be.

399

A Vhr. 26/B. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

400

A Vhr. 26/C. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

401

A Vhr. 26/D. §-át az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

402

A Vhr. 26/D. § (1) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

403

A Vhr. 27. §-a (3) bekezdésének a) pontját a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-a (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

404

A 27. § (3) bekezdés c) pontja a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

405

A Vhr. 27/A. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

406

A Vhr. 28. § (1) bekezdését újonnan a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

407

A Vhr. 28. § (1a) bekezdését a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § c) pontja.

408

A Vhr. 28. § (3) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § g) pontja szerint módosított szöveg.

409

A Vhr. 28. § (4) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

410

A Vhr. 28. § (5) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

411

A Vhr. 29. § (1) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

412

A Vhr. 29. §-ának (3) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

413

A Vhr. 30. §-a a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

414

A Vhr. 31. §-a a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit e módosító rendelet 11. §-ának (3) bekezdése alapján a 2001. november 23-át követően kezdődő igényjogosultság esetében kell alkalmazni.

415

A Vhr. 31. § (1) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

416

A Vhr. 31. § (2) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

417

A Vhr. 31. § (3) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

418

A Vhr. 31. § (3a) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja.

419

A Vhr. 31. § (4) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

420

A Vhr. 31. § (5)–(7) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

421

A Vhr. 31. § új (8) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (8) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatta. A Vhr. 31. § (8) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

422

A Vhr. 31. § (9) bekezdését a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 18. § c) pontja.

423

A Vhr. 31. §-ának eredeti (8) bekezdésének számozását a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése (10) bekezdésre változtatta.

424

A Vhr. 31. § (11) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

425

A Vhr. 31/A. §-t megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

426

A Vhr. 31/A. §-át a 64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, szövege a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított, a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

427

A Vhr. 31/B. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

428

A Vhr. 31/B. § (1) bekezdését a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

429

A Vhr. 31/B. § (2) bekezdése a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

430

A Vhr. 31/B. § (3) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

431

A Vhr. 31/C. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 165/2009. (VIII. 14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése.

432

A Vhr. 31/D. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

433

A Vhr. 31/D. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg.

434

A Vhr. 31/D. § (2) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

435

A Vhr. 31/D. § (3) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (11) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

436

A Vhr. 31/D. § (5) bekezdése a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

437

A Vhr. 31/E. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

438

A Vhr. 31/E. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. [A 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés j) pontjával elrendelt módosítás amely szerint az „ az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „ a kormányhivatal” szöveg lép nem vezethető át.]

439

A 31/F. §-t megelőző alcímet a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján a rendelkezést a 2003. augusztus 30. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

440

A Vhr. 31/F. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

441

A Vhr. 31/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés q) pontja szerint módosított szöveg.

442

A Vhr. 31/F. § (1) bekezdés d) pontja a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

443

A Vhr. 31/G. §-át a 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

444

A Vhr. 31/G. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

445

A Vhr. 31/G. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

446

A Vhr. 31/G. § (3) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.

447

A Vhr. 32. § (2a) bekezdését a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

448

A Vhr 32. § (3) bekezdését a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 18. § e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

449

A Vhr. 33. §-a eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a.

450

A Vhr. 33. §-ának (2) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A Vhr. 33. § (2) bekezdését a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

451

A Vhr. 33. § (3) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § c) pontja.

452

A Vhr. 33. § (4) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

453

A Vhr. 33. § (5) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § b) pontja.

454

A Vhr. 34–35. §-át az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

455

A Vhr. 36. §-ának (2) bekezdése a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § f) pontja szerint módosított szöveg.

456

A Vhr. 36. §-ának (3) bekezdését a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe, utóbb a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

457

A Vhr. 36/A. §-t a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésének bc) pontja hatályon kívül helyezte, majd a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a ismét beiktatta. Rendelkezéseit ez utóbbi módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján a 2001. 12. 31-ét követő időponttól megállapításra (megszüntetésre) kerülő ellátásokra, illetőleg követelésekre, valamint az említett időpontot követő adatszolgáltatásra és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

458

A Vhr. 36/A. § (1) bekezdése a 248/2003. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 25. §-ának (5) bekezdése alapján 2004. április 30-ig hivatalból felül kell vizsgálni azokat a határozatokat, amelyekben a baleseti járadék összege 2002. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időponttól, állapotváltozás miatt került módosításra. A baleseti járadék összege a felülvizsgálat eredményeként nem csökkenthető. A jogosultat az esetleges emelés összege a felülvizsgált határozatban meghatározott időponttól, visszamenőleg illeti meg.

459

A Vhr. 36/B. §-t a 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

460

A Vhr. 37. §-a a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

461

A Vhr. 37. § (2) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § c) pontja szerint módosított szöveg.

462

A Vhr. 37. § (3) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § e) pontja szerint módosított szöveg.

463

A Vhr. 37. § (6) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

464

A Vhr. 37. § (7) bekezdését a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

465

A Vhr. 37/A. §-át a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

466

A Vhr. 37/A. § (1) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

468

A Vhr. 37/A. § (3) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

469

A Vhr. 38. §-a a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

470

A Vhr. 38. § (1) bekezdése a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

471

A Vhr. 38. § (1a) bekezdését a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

472

A Vhr. 38. § (2) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § g) pontja szerint módosított szöveg.

473

A Vhr. 38. § (3) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

474

A Vhr. 38. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés u) pontja szerint módosított szöveg.

475

A Vhr. 38. § (5) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

476

A Vhr. 38. § (6) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

477

A Vhr. 38. § (9) bekezdése a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

478

A Vhr. 38. § (10) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

479

A Vhr. 38. § (11) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

480

A Vhr. 38. § (12) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

481

A Vhr. 38. § (13) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

482

A Vhr. 38. § (14) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

483

A Vhr. 38/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

484

A Vhr. 38/A. § (1) bekezdése a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

485

A Vhr. 38/A. § (1a) bekezdését az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

487

A 38/A. § (4) bekezdése a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

488

A Vhr. 38/B. §-át a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

489

A Vhr. 38/B. § (2) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

490

A Vhr. 38/B. § (3) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

491

A Vhr. 38/B. § (5) bekezdését az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

492

A Vhr. 38/B. § (6) bekezdését az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

493

A Vhr. 39. § (1) bekezdését újbúl hatályon kívül helyezte a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § a) pontja.

494

A Vhr. 39. § (1a) bekezdését a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § a) pontja.

495

A Vhr. 39. § (2) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

497

A Vhr. 39/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

498

A Vhr. 39/A. § (1) bekezdése az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított, a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

499

A Vhr. 39/A. § (2) bekezdését a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 7. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

500

A Vhr. 40. § (1) bekezdése a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

501

A Vhr. 40. § (2) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

502

A Vhr. 41. § (1) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

504

A Vhr. 41. § (3) bekezdése a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

505

A Vhr. 41. § (4) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

506

A Vhr. 41. §-ának (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

507

A Vhr. 41/A. §-át a 203/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

508

A Vhr. 42. § a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. [A 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés j) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „ az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „ kormányhivatal” szöveg lép, nem vezethető át.][A 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés m) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „ az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet” szövegrész helyébe a „ kormányhivatalt” szöveg lép, nem vezethető át.

509

A Vhr. 42. § (2) bekezdése a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

511

A Vhr. 43. § (3) bekezdése a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontjának ai) alpontja szerint módosított szöveg.

512

A Vhr. 43. § új (4) bekezdését a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.

513

A Vhr. 43. § (4) bekezdése a 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontjának aj) alpontja szerint módosított szöveg, számozását (5) bekezdésre változtatta és szövege a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve 19. § (5) bekezdés d) pontja és (6) bekezdés b) pontja, a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § 66. pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés w) pontja szerint módosított szöveg.

514

A Vhr. 43/A. §-át a 295/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

517

A Vhr. 45. § (1) bekezdése a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

518

A Vhr. 45. § (2) bekezdése a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés y) pontja szerint módosított szöveg.

519

A Vhr. 45. § (3) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (11) bekezdésével megállapított, a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. § m) pontja szerint módosított szöveg.

520

A Vhr. 45. § (5) bekezdése a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (10) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

521

A Vhr. 45. § (6) bekezdését újonnan a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

522

A Vhr. 45. §-ának (7) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 7. § b) pontja.

523

A Vhr. 45. §-ának (8) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 129. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

524

A Vhr. 46. §-a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

525

A Vhr. 47. § (1) bkezdés nyitó szövegrésze a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § f) pontja szerint módosított szöveg.

526

A Vhr. 47. § (2) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított, a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.

527

A Vhr. 47. § (3) bekezdését a 366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 16. § b) pontja.

529

A Vhr. 49. §-a a 207/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg, jelölését (1) bekezdésre változtatta a 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a, szövege a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése a) pontjának ai) alpontja szerint módosított szöveg.

532

A Vhr. 49. §-ának (4) bekezdését a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § b) pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

533

A Vhr. 49. §-ának (5) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

534

A Vhr. 49. § (5) bekezdés a) pontja a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

535

A Vhr. 49. §-ának (6) bekezdését a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

536

A Vhr. 49. § (7) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (8) bekezdése iktatta be.

538

A Vhr. 49/B. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, szövege 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

539

A Vhr. 49/C. §-át a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 130. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

540

A Vhr. 49/D. §-át a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

541

A Vhr. 49/D. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 182. § b) pontja szerint módosított szöveg.

542

A Vhr. 49/D. § (3) bekezdését a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (9) bekezdése iktatta be.

543

A Vhr. 49/E. §-át a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

544

A Vhr. 49/F. §-át a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 128. § (14) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

545

A Vhr. 50. § (3) bekezdését a 151/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

546

A Vhr. 50. § (4) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

547

A hatálybalépés időpontja 2012. január 1.

548

A Vhr. 50. § (5) bekezdését a 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

549

A hatálybalépés időpontja 2012. január 1.

550

A kihirdetés napja 2011. december 28.

551

A Vhr. 50. § (6) bekezdését a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

552

A Vhr. 50. § (7) bekezdését a 92/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet – a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 94. §-ával megállapított – 13. §-a iktatta be.

553

A Vhr. 50. § (8) bekezdését a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

554

A Vhr. 50. § újabb (8) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

555

A Vhr. 50. § (9) bekezdését a 131/2012. (VI. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

556

A Vhr. 50. § újabb (9) bekezdését a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

557

A Vhr. 50. § (10) bekezdését a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

558

A hatálybalépés napja: 2013. január 1.

559

A Vhr. 50. § (11) bekezdését a 34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

560

A hivatkozott kormányrendelet a 34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet.

561

A hivatkozott kormányrendelet a 34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet.

562

Az 50. § (12) bekezdését a 169/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

563

A Vhr. 50. § (13) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

564

A Vhr. 50. § (14) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

565

A Vhr. 50. § (15) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

566

A Vhr. 50. § (16) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

567

A Vhr. 50. § (17) bekezdését a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

568

A Vhr. 51. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

569

A Vhr. 51. §-ának (5) bekezdését a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

570

A Vhr. 52. §-át a 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

571

A Vhr. 1. számú mellékletét újonnan a 16/2007. (II. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének h) pontja.

572

A Vhr. 1/A. számú mellékletét a 248/2007. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése b) pontjának bb) alpontja.

573

A Vhr. 2. számú mellékletét a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1309. pontja hatályon kívül helyezte.

574

A 3–4. számú mellékletet újonnan a 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének i) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére