• Tartalom

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet

a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól1

2013.08.01.

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 56. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3 (1)4 Azon a holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a Hhtv. hatálybalépése előtt a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) már átengedte a vízterület-tulajdonos önkormányzatnak, az önkormányzat – a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: halászati hatóság) történő igénybejelentés nélkül – a Hhtv. hatálybalépése napjától kezdődően gyakorolja a halászati jogát, egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról rendelkező határozat érvényét veszti.

(2)5 Azon az önkormányzat tulajdonában lévő holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a miniszter – a Hhtv. hatálybalépését megelőzően – határozatban más személynek engedte át, a vízterület-tulajdonos önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) történő igénybejelentése időpontjától gyakorolja a halászati jogot, és azzal egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról rendelkező határozat érvényét veszti. Az igény bejelentésekor az önkormányzatnak igazolni kell a vízterületre vonatkozó tulajdonjogát, és be kell mutatnia a halászati hasznosítással kapcsolatos terveit. A bejelentés a tulajdonjog igazolása és a (3) vagy (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésével együtt érvényes.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát a korábbi hasznosító részére kívánja haszonbérbe adni, a bejelentéshez egyidejűleg mellékelnie kell a halászati haszonbérleti szerződést is.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát maga kívánja hasznosítani, vagy olyan személlyel kíván haszonbérleti szerződést kötni, aki (amely) nem azonos az állam által korábban kijelölt hasznosítóval, egyidejűleg mellékelnie kell annak igazolását, hogy a korábbi hasznosítóval az elszámolás – a Hhtv. 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal – az önkormányzat által már megtörtént.

(5) A (2)–(4) bekezdés rendelkezéseit a 2001. január 1. napja előtt benyújtott igénybejelentésre kell alkalmazni.

(6)6 Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a tulajdonában lévő holtág vagy bányató halászati jogára igényét 2001. január 1. napjáig nem jelenti be, a miniszter az államot megillető halászati jog haszonbérbe adására – a Hhtv.-ben foglalt szabályok szerint – pályázatot ír ki. Amennyiben az önkormányzat a halászati jog állami haszonbérbe adását követően jelenti be a halászati jog gyakorlására vonatkozó igényét, a bejelentése időpontjától az állam helyébe haszonbérbeadóként az önkormányzat lép, és – a haszonbérbeadó személyében bekövetkezett változásnak megfelelően – a halászati jog haszonbérletére kötött szerződést módosítani kell

Vhr 3. § (1) Az önálló vagy a társult halászati jog jogosultjáról, illetve a halászati jog haszonbérlőjéről (a továbbiakban együtt: jogosult), továbbá a halászati vízterületekről a halászati hatóság az 1. számú melléklet szerint nyilvántartást köteles vezetni. Társult halászati jog esetén a hatósági nyilvántartásba a Hhtv. 4. §-ának (2) bekezdése szerint választott tulajdonosi képviselő személyét kell jogosultként a nyilvántartásba venni.
(2) A jogosult az adatokat – első alkalommal – 1998. január 1. napjáig köteles a halászati hatóság részére bejelenteni. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról az érintett – a változástól számított harminc napon belül – köteles a halászati hatóságot értesíteni.

3/A. §7 Ha a halászati vízterületnek részben az állam is tulajdonosa, az államot a halászati közösségben az illetékes halászati felügyelő képviseli.

4. §8

5. § Nem tekinthető a halászati jog átruházásának, ha a jogosult egyes halgazdálkodással összefüggő munkákat (például lehalászás, ivadékmentés, vízinövényzet kitermelése stb.) megbízás alapján mással végeztet.

6. § (1)9

(2) A Magyar Államot megillető önálló halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázatot legalább tízéves időtartamú haszonbérletre kell kiírni.

7. §10 A haszonbérlő a halászati jog haszonbérletére kötött szerződését az 1. számú melléklet szerinti mintának megfelelő tartalommal és a Hhtv. 14. §-ának (1) bekezdésében előírt határidőn belül köteles a halászati hatósághoz benyújtani.

8. § (1) Az állami halászjegyet az igénylő lakóhelye szerinti halászati hatóság adja ki.

(2) Az állami halászjegy mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A halász területi engedélyét helyettesíti a jogosultnak a foglalkoztatásról vagy a megbízásról kiadott igazolása.

(4) A kutató kutatási célból történő halgyűjtéshez a munkáltatója székhelye szerint illetékes halászati hatóságtól is igényelhet – díj ellenében – állami halászjegyet, amely halász- és horgászeszközzel történő gyűjtésre egyaránt feljogosíthatja a kutatási tevékenységet végző személyt. A kutatási célú állami halászjegy csak a – tevékenységgel érintett halászati vízterület szerinti – jogosult által kiadott területi engedéllyel együtt érvényes.

9. § (1) Az állami halászjegy váltására feltételként előírt halászvizsga az igénylő lakóhelye szerinti halászati hatóság által szervezett tanfolyam eredményes elvégzésével szerezhető meg.

(2) A tanfolyam szervezésének költségeit a résztvevők viselik, amelyhez a miniszter támogatást nyújthat.

(3) A halászvizsgán a jelöltnek a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halászati, horgászati jogszabályokról,

b) a vízi életközösséggel kapcsolatos legfontosabb ökológiai ismeretekről,

c) a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról,

d) a méretkorlátozással és tilalmi időszakkal védett halfajok biológiájáról,

e) a halászat eszközeiről és azok karbantartásáról,

f) a zsákmánnyal történő kíméletes bánásmódról,

g) a halak tartósításának módjairól,

h) a halászati őrzés ismeretéről, továbbá

i) a halászati tevékenységgel kapcsolatos biztonsági, természet- és környezetvédelmi szabályokról.

(4)11

(5)12

(6)13 A halász vizsgabizonyítványok kiadásáról a minisztérium – a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium útján – gondoskodik.

10. § (1) Az állami horgászjegyet a halászati hatóság közvetlenül vagy nevében az általa megbízott szervezet adja ki.

(2) A naptári évre kiadott állami horgászjegy érvényességét a következő évre – a horgász kérelmére, a díj megfizetésével egyidejűleg – a halászati hatóság vagy megbízottja a horgászjegy hitelesítésével – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – meghosszabbítja.

(3) Az állami horgászjegy érvényességét csak a Hhtv. 20–21. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén lehet meghosszabbítani.

(4) Az állami horgászjegyek kiadására a halászati hatóság – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – bizományosi értékesítési szerződést köthet azzal a szervezettel, akinél biztosítható a Hhtv. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételek betartása.

(5) A 14. életévét be nem töltött személy részére díjmentes állami gyermek horgászjegy legfeljebb egy naptári évre és az abban meghatározott halászati vízterületre adható ki azzal, hogy az csak nagykorú személy felügyelete mellett történő és egy horgászkészség használatával való horgászatra jogosít.

(6) Az állami gyermek horgászjegyet a halászati hatóság megbízásából a területi engedély kiadására jogosult – a hatóságtól igényelt és rendelkezésére bocsátott – sorszámozott nyomtatványjegy kitöltésével adja ki. A jogosult a halászati hatóságtól igényelt és fel nem használt nyomtatványokkal évente köteles elszámolni.

(7) Az állami horgászjegy mintáját a 3. számú, az állami gyermek horgászjegy mintáját pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

(8)14 Az állami halász és horgászjegy kiadója köteles az állami jegyek, illetve az érvényesítő bélyegek igénylőjét a Hhtv. 20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján írásban nyilatkoztatni a 10. számú mellékletben foglalt tartalommal. Az állami jegyek kiadója az igénylők nyilatkozatait három évig köteles megőrizni és szükséges esetben a halászati hatóság rendelkezésére bocsátani.

11. § (1) A horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

a) a halászati, horgászati jogszabályokról,

b) a méretkorlátozással, a tilalmi időszakkal védett és a természetvédelmi oltalom alá tartozó halfajok meghatározásáról, főbb biológiai jellemzőiről,

c) az alapvető horgászmódszerekről,

d) a zsákmánnyal való kíméletes bánásmódról,

e) a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól,

f) a halászati őrzés ismereteiről,

g) a horgászattal kapcsolatos legfontosabb természet- és környezetvédelmi szabályokról,

h) az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről.

(2)15

(3) Horgászvizsgát a halászati hatóság által – az illetékességi területén – kijelölt szervezetnél lehet tenni.

(4)–(5)16

12. §17

13. § (1) A jogosult vagy több jogosult együttesen – a területi engedély adásával egyidejűleg – fogási naplót is átad az engedélyesnek.

(2) A halász, horgász fogási naplónak alkalmasnak kell lenni az 5. számú mellékletben felsorolt halfajok halászati vízterületek szerint kifogott évenkénti mennyiségének megállapítására.

(3) Az engedélyes naponta a horgászat vagy a halászat befejezése után köteles a fogási naplóba bejegyezni halfajonként az aznap kifogott mennyiséget.

(4) A halászok zsákmányának nyilvántartásáról a halászt foglalkoztató vagy megbízó jogosult köteles gondoskodni.

(5) A fogási naplót az engedélyes legkésőbb a tárgyévet követő év január 10. napjáig köteles leadni a jogosultnak, aki az átvétel ellenében igazolást ad.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás kiadása nem szükséges abban az esetben, ha a jogosult egyúttal az állami horgászjegy forgalmazásával megbízott szervezet, és a horgász nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani.

(7) A kutatási célból kifogott és elszállított hal mennyiségéről, annak faj szerinti összetételéről a kutatást végző személy – eltérő megállapodás hiányában – a tárgyévet követő év január 10. napjáig köteles – írásban – jelentést tenni a jogosultnak.

(8)18 Az országos területi hatályú, kutatási célú halászati területi engedély akkor adható ki, ha

a) a kérelmező rendelkezik a halászat folytatásához szükséges személyi feltételekkel;

b) igazolja, hogy milyen szervezeti keretek között végzi a kutatást;

c) bemutatja a jóváhagyott kutatási témáját, annak időtartamát és módszerét.

(9)19 Az engedélyes köteles a tevékenységéről előre értesíteni a halászatra jogosultat.

(10)20 A halászatra jogosult által kiadott és a határvízre vonatkozó területi engedélyben fel kell tüntetni a külön jogszabályban vagy nemzetközi szerződésben rögzített, az államhatárral kapcsolatos szabályok betartására vonatkozó felhívást.

13/A. §21 (1)22 Az elektromos halászgép minősítési-üzembehelyezési vizsgáztatását a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban vagy a Halászati és Öntözési Kutató Intézetben (Szarvas) végezteti el a gép tulajdonosa. Az elektromos halászgépnek a villamos halászó-készülékekről szóló MSZ–05 44.1603:1983 számú szabványban foglaltaknak kell megfelelni.

(2) Az eredményes vizsgáról a kijelölt intézet igazolást ad, amit a tulajdonos köteles az állandó lakóhelye szerinti halászati hatóságnak – az elektromos halászgéppel egyidejűleg – bemutatni.

(3) A halászati hatóság a bejelentés alapján nyilvántartásába veszi a minősítési-üzembehelyezési vizsga követelményeinek megfelelt elektromos halászgépet.

(4) A minősítési-üzembehelyezési vizsga nem helyettesíti a külön jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését.

14. § (1) Ha a jogosult által hasznosított halászati vízterület(ek) összes területe meghaladja az ötszáz hektárt, a jogosult felsőfokú halászati szakirányú képesítéssel rendelkező személyt köteles foglalkoztatni.

(2) Halászati felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező személy, aki

a) halászati szak-üzemmérnök,

b) halászati szakmérnök,

c) okleveles halászati mérnök (külföldi egyetemen szerzett oklevél) képesítéssel rendelkezik, illetve

d) halászati témában dr. univ, PhD vagy kandidátusi fokozatot szerzett, továbbá

e) felsőfokú szakirányú mezőgazdasági képzettségű, és rendelkezik ötéves halászati szakmai gyakorlattal.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti nagyságú halászati vízterület jogosultja természetes személy, és rendelkezik a (2) bekezdés szerinti képesítéssel a halászati hatóságnál kérheti – annak igazolásával – az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alóli mentesítését.

15. § (1) A halászati vízterületeken csak hatósági állatorvosi igazolással engedélyezett hal telepíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolásban tanúsítani kell, hogy az adott haltétel fertőző és parazitás megbetegedéstől mentes, valamint hogy származása helyén az igazolás kiadásának időpontjában és azt megelőzően két éven belül a tavaszi virémia és a pisztráng-félék vérképzőszervi elhalása nem fordult elő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igazolás hat napig érvényes.

(4) A jogosult a hal telepítésének tervezett helyét és időpontját köteles – azt legalább három nappal megelőzően – a halászati hatóságnak bejelenteni.

16. § (1) A jogosult az Országos Halászati Adattár (a továbbiakban: Adattár) részére készített jelentését a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles megküldeni a halászati hatóságnak.

(2) A halászati hatóság az Adattár vezetéséhez szükséges adatokat március 15. napjáig köteles megküldeni az Adattárnak.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat első alkalommal – az 1998. évi adatok vonatkozásában – 1999. március 15. napjáig kell az Adattár felé teljesíteni.

17. § (1)23 Az Adattár fenntartásáról és működtetéséről a miniszter a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet) útján gondoskodik. Az Intézet felelős az Adattár üzemeltetéséért és karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos fejlesztéséért.

(2) Az ország halállományának állapotára vonatkozó adatok közül csak a miniszter által már közzétett adatok nyilvánosak.

(3) Az Adattár tárgyévi állapotának előállítása után az előző évi állapotú Adattárat archiválni kell.

18. § (1)24 Az adattárban a nyilvános adatokba való betekintés díjmentes, azonban az Adattár adatairól kiállított igazolás díja halászati vízterületenként és évenként háromezer forint, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005-01714029-00000000 számú számlára kell megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díj fizetésének kötelezettsége alól a központi közigazgatási szerv kérelmére a miniszter felmentést engedélyezhet.

(3) A jogosult, valamint a halászati vízterület által érintett más halászati vízterület szerinti jogosult, vagy a halászati vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosa, használója hozzájárulása nélkül az Adattár nem adhat ki harmadik fél részére – egyedi azonosításra alkalmas – adatokat. Amennyiben ilyen adatok igénylésére közérdekből kerül sor, a szolgáltatást igénylő köteles a jogosultságot igazolni.

19. §25 (1) A halászati hatóság a halászati őrök számára tanfolyamot és vizsgát szervez. A halászati hatóság a sikeres vizsgát követően a 6. számú melléklet szerinti vizsgabizonyítványt állít ki.

(2) A halászati őr kétévente – díj ellenében – köteles a halászattal és a horgászattal, a halvédelemmel, valamint a halászati őrzéssel összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos továbbképzésen részt venni. A továbbképzésen való részvételt a halászati hatóság a 6. számú melléklet szerinti bizonyítványba bejegyzi.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt vizsga részletes szakmai anyagának meghatározásáról a minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) gondoskodik.

20. §26 (1) A vizsgát tett halászati őr megbízásának vagy foglalkoztatásának megkezdése előtt a működésének helye szerinti halászati hatóság halászati felügyelője előtt köteles esküt tenni. A halászati őr esküjének szövege a következő:

”Én .............................. esküszöm, hogy a rám bízott halászati vízterület (halastó) halállományára és élőhelyére, valamint a halgazdálkodási, halászati és horgászati létesítményekre, berendezésekre lelkiismeretesen vigyázok. Feladataimat a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakmai szabályoknak és a kapott megbízásnak, utasításnak megfelelően teljesítem. A halászati, horgászati előírásokat sértő cselekmények és károkozások megelőzésére a szükséges intézkedéseket megteszem. A hatályos jogszabályoknak megfelelően mindazokkal a személyekkel szemben eljárok, akik a halászati vízterületen (a halastavon) vagy annak partján jogosultság hiányában halásznak, horgásznak, továbbá a halállományt és a halászati vízterületek élőhelyeit és környezetét sértik vagy veszélyeztetik.”

(2) A halászati hatóság az eskü letételéről esküokmányt ad ki. Az eskü letételéről szóló tanúsítványt – amelyet az érintettek aláírásukkal hitelesítenek – a halászati hatóság őrzi.

(3) Az esküokmány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

21. §27 (1) A szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírását a 7. számú melléklet tartalmazza. A rendőrség a kiállított szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt 30 napon belül postai úton juttatja el a halászati jog jogosultja részére. A halászati jog jogosultja az esküt tett halászati őr részére – a halászati hatóság tájékoztatásával egyidejűleg – átadja a szolgálati igazolványt és szolgálati jelvényt.

(2) Az esküt tett halászati őr részére a halászati hatóság a 7. számú mellékletben foglalt minta szerint – díj ellenében – szolgálati naplót ad ki.

(3) A szolgálati igazolvány, a szolgálati jelvény, illetve a szolgálati napló elvesztését haladéktalanul be kell jelenteni a halászati jog jogosultjánál és a halászati hatóságnál. A halászati hatóság az elvesztés bejelentésével a rendőrségnél kezdeményezi a szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény körözését.

(4) A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása megszűnése esetén, illetve (6) bekezdésben meghatározott esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt, a szolgálati jelvényt a halászati jog jogosultjának átadni, amely az átvételről igazolást állít ki és tájékoztatja a halászati hatóságot. A szolgálati naplót öt évig meg kell őrizni.

(5) A halászati hatóság az esküt tett és szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jelvénnyel, valamint szolgálati naplóval ellátott halászati őrökről – a 8. számú melléklet szerint – nyilvántartást vezet.

(6) Amennyiben a halászati hatóság bejelentés kivizsgálása után vagy szakmai felügyeleti ellenőrzés keretében megállapítja, hogy a halászati őr nem jogszabályok szerint látja el feladatát, akkor a halászati őr szolgálati igazolványának, szolgálati jelvényének visszavonását kezdeményezheti a rendőrségnél.

22. § A halászati őr a Hhtv. 34. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint a jármű átvizsgálásáról intézkedik, ha a halállomány és élőhelyének őrzése céljából annak ellenőrzése is szükséges.

23. § (1)28 A vízszennyezésekkel kapcsolatos halélettani kérdésekben az országos hatáskörű NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Gödöllői Vízélettani Laboratórium, valamint a területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága szakvéleményét kell irányadónak tekinteni.

(2)29 A szennyvízből és a befogadó vízből – a szennyvíz betorkollása alatt és felett – 3-3 hatósági vízmintát kell gyűjteni a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság képviselőjének jelenlétében. Egy-egy sorozat vízminta a jogosultnál, illetve a feltételezett károkozónál marad, a minta harmadik sorozata a vizsgálatok elvégzésére szolgál.

(3)30 Halbetegség gyanúja esetén a jogosult értesíti a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, amely megteszi a szükséges intézkedéseket. A beteg halat vagy a friss haltetemet a jogosult az állatorvos vizsgálati megrendelésével juttatja el a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának.

24. § A Hhtv. 37. §-ának (2) bekezdése alkalmazásában nem vadászható vadnak a természetvédelmi oltalom alatt álló vadfaj egyedét kell tekinteni.

25. § (1)31 A halászati vízterületeken az egyes halfajok legkisebb fogási méretét a 9. számú melléklet tartalmazza. A legkisebb fogási méret a halak testhosszúsága, amelyet a hal oldalán az orr csúcsától a farokúszó tövéig kell mérni.

(2) A halászati hatóság egyes vízterületeken hivatalból vagy a jogosult kérelmére a 9. számú mellékletben meghatározott legkisebb méreteknél szigorúbb méreteket is megállapíthat.

(3)32 A legkisebb fogási méret alól a halászati hatóság meghatározott, de legfeljebb egyéves időtartamra felmentést adhat.

26. § (1) A halászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy csak a területi engedélyben feltüntetett fajtájú és darabszámú halászeszközt használhat.

(2) Horgászatra jogosító területi engedéllyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat.

(3) A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható.

(4) A jogosult a használható horgászkészségek számát a (2) bekezdésben előírt mértéknél kisebb számban is meghatározhatja, amelyet a kiadott területi engedélyen köteles feltüntetni.

27. § (1)33 A horgász a menyhal kivételével a 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a (2) bekezdés szerinti gyermekhorgász kivételével – naponta legfeljebb összesen öt darabot, de fajonként legfeljebb három darabot, kősüllőből naponta három kilogrammot foghat ki. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos. A méretkorlátozás alá nem tartozó fajokból és menyhalból naponta összesen tíz kilogramm fogható ki. Amennyiben a horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel a tíz kilogrammos súlyhatárt túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.

(2)34 A 9. számú melléklet szerinti méretkorlátozás alá tartozó halfajokból – a menyhal kivételével – az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni.

(3) Arra a horgászversenyre, amelyre a versenyszabályzat nem írja elő a kifogott halak visszabocsátását, a halászati hatóság az (1) bekezdés szerinti korlátozás alól – a horgászverseny időtartamára felmentést – adhat.

28. § (1)35 A halászati hatósági feladatokat ellátó halászati felügyelő a halászati hatóság szervezetében látja el tevékenységét.

(2)36 A megyei közigazgatási határokon átnyúló halászati vízterület esetén az a halászati hatóság az illetékes, amelynél a Hhtv. 6. §-a szerinti halászati vízterületté nyilvánítási eljárás megindult.

(3)37 A halvédelmi és halgazdálkodási bírság kiszabása, valamint az állami halászjegy vagy horgászjegy visszavonása iránt az eljárás lefolytatására az a halászati hatóság illetékes, amelynek területén a halászó vagy horgászó lakóhelye (ennek hiányában szálláshelye), illetve a halászatra jogosult székhelye van.

29. §38

30. § A halászati hatóság illetékességi területén társadalmi őröket bízhat meg.

31. §39 A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság összegét – a halászati hatóság határozatának jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül – a halászati hatóság határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a NÉBIH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára. A kiadott készpénz-átutalási megbízáson a halászati hatóság feltünteti a fizetendő bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.

32. § (1) A Hhtv. 52. §-a (1) bekezdésének a)–f) pontjaiban felsorolt tevékenységekhez támogatás elnyerésére a miniszter évente nyilvános pályázatot ír ki.

(2)40

33. § Az államot megillető halászati jog haszonbérleti díját, valamint a halászatfejlesztési hozzájárulás összegét évente március 31. napjáig kell átutalási megbízáson teljesíteni a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek 10032000-01220191-55000000 számú számlára.

34. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a halászatról szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 44/1977. (XII. 19.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító 18/1981. (X. 27.) MÉM, a 10/1984. (XII. 29.) MÉM és a 28/1994. (V. 31.) FM rendelet azzal, hogy az állami halászjegy, valamint az állami horgászjegy díjára vonatkozó rendelkezéseket a 70. életévüket betöltött személyek díjmentessége kivételével – 1997. december 31. napjáig – továbbra is alkalmazni kell. A gyermek horgászjegyek 1997. december 31. napjáig változatlanul a gyermek horgászjegy nyomtatványának felhasználásával adhatók ki, amelyen a díjmentességét fel kell tüntetni.

(3) A rendelet hatálybalépése napjáig már kiadott állami halászjegyek, állami horgászjegyek, gyermek horgászjegyek, üdülőjegyek, kutatói halászjegyek és hatósági halászjegyek az abban feltüntetett ideig érvényesek.

(4) A rendelet hatálybalépése napját megelőzően indult és el nem bírált ügyekben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a benyújtáskor érvényes jogszabályok szerint kell eljárni.

35. §41 (1) Az államot megillető halászati jog korábbi hasznosítója megállapodhat a halászati hatósággal, hogy – az átengedésre vonatkozó határozat érvényességének Hhtv.-ben meghatározott időpontja lejárta után (2001. január 1. napja) – az átengedési határozat feltételei szerint a haszonbérleti szerződés megkötésének időpontjáig birtokban marad. A Hhtv. 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, ha a korábbi hasznosító birtokban maradása a felek közötti elszámolással összefüggő.

(2) Az elektromos halászgép tulajdonosa meglévő elektromos halászgépét a 13/A. § szerint köteles 2001. február 15-ig levizsgáztatni, és azt a vizsga igazolásával együtt – nyilvántartásba vételre – a halászati hatóságnak bemutatni.

36. §42 Ez a rendelet természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez43

MINTA
.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
NYILVÁNTARTÁSI LAP
és bejelentés mintája
A halászati vízterület neve:
A halászatra jogosult neve:
címe: ..........................
adószáma: ......................
A tulajdonosok képviselőjének neve:
címe: ..........................
adóazonosító jele: .............
A halászati vízterület adatai:
a víz halászati vízterületté nyilvánítását megállapító
hatósági határozat
---------------------
a vízterület megnevezése | fekvése | határvonalai | az általa érintett ingatlanok művelési ága
---------------------
A halászati jog gyakorlásának, illetőleg hasznosításának módja:
A halászati jog hasznosítása haszonbérlet útján:
haszonbérlő megnevezése (halászatra jogosult)
................................
a haszonbérlet időtartama ......
…………………………………………
bejelentő aláírása

2. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez44

MINTA 1. oldala
.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
(Szigorú számadású nyomtatvány)
(A címer helye)
Állami halászjegy ……… évre
Sorszáma: ………………
Név: ..........................
Születési hely, idő: ..........
Lakóhely: .....................
Ez a halászjegy a területi engedéllyel vagy a halászatra jogosult által kiadott igazolással együtt érvényes, másra átruházni tilos!
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
…………………………………………
halászati felügyelő
MINTA 2. oldala
Tilalmi idők [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:
Méretkorlátozások [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:

3. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez45

MINTA 1. oldala
.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
megbízásából
…………………………………………
(megbízott neve, címe)
(Szigorú számadású nyomtatvány)
(A címer helye)
Sorszám: ………………
Állami horgászjegy ……… évre
……………………… forint díj leróva
vagy a díj fizetése alól mentes az 1997. évi XLI. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján.
Név: .........................
Születési hely, idő: .........
Lakóhely: ....................
Horgász szervezeti tagsága (neve, címe):
..............................
Ez a horgászjegy a területi engedéllyel együtt érvényes, másra átruházni tilos!
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
…………………………………………
halászati hatóság megbízásából
MINTA 2. oldala
Érvényessége meghosszabbítva:
második évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
harmadik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
negyedik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
ötödik évre
Kelt ………………, 19… …………………… hó …… napján
P. H.
MINTA 3. oldala
A horgász szervezeti tagság változásaival kapcsolatos bejegyzések
MINTA 4. oldala
Tilalmi idők [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:
Méretkorlátozások [kivonat a …/1997. (…) FM rendeletből]:

4. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez46

MINTA 1. oldala
.......... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
megbízásából
halászatra jogosult
(A címer helye)
Állami gyermek horgászjegy ………… évre
Sorszáma: ………………
A díj fizetése alól mentes az 1997. évi XLI. törvény 19. §-ának (2) bekezdése alapján.
Gyermek neve és lakóhelye:..............
Születési helye és ideje:...............
Törvényes képviselője neve és lakóhelye:..........
Állami gyermek horgászjeggyel csak 14. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy bottal horgászhat.
Ez a horgászjegy a területi engedéllyel együtt érvényes, másra átruházni tilos!
Kelt: ………………, 20… ………… hó …… napján
……………………
aláírás helye
MINTA 2. oldala
Méretkorlátozások [kivonat a 78/1997. (XI. 4.) FM rendeletből]

5. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez47

A halász és a horgász fogási napló tartalmi követelményei
A halász és a horgász fogási naplót a halászatra jogosultnak úgy kell elkészíteni, hogy abból halászati vízterületenként egyértelműen megállapítható legyen a tárgyévben az alábbi halfajok összes kifogott súlya:
a) Ponty (Cyprinus carpio)
b) Amur (Ctenopharyngodon idella)
c) Balin (Aspius aspius)
d) Márna (Barbus barbus)
e) Kecsege (Acipenser ruthenus)
f) Csuka (Esox lucius)
g) Fogassüllő (Sander lucioperca)
h) Kősüllő (Sander volgensis)
i) Harcsa (Silurus glanis)
j) Angolna (Anguilla anguilla)
k) Garda (Pelecus cultratus)
l) Egyéb halfajok együttesen
Megjegyzés: Amennyiben a halászatra jogosult haltáplálék-szervezet gyűjtésére is kiad területi engedélyt, a fogási napló vezetése helyett elegendő éves jelentés tétele az engedély szerinti hasznos víziállat évente kifogott mennyiségéről.

6. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez48

I. rész
A halászati őr esküjének letételéről szóló esküokmány mintájáról
.................................................... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Ügyiratszám: ...................... /20 ......
ESKÜOKMÁNY
a halászati őr esküjének letételéről
Igazolom, hogy ................................................................... (név)................................................................(születési helye, ideje)
......................................................... (lakcím)........................... szövegű szolgálati esküt a mai napon előttem letette. Ennek alapján részére a .................. számú szolgálati jelvényt, szolgálati igazolványt, valamint az azonos számú szolgálati naplót kiadtam és nevezett személyt az esküt tett halászati őrök nyilvántartásába .................. sorszám alatt bevezettem.
Kelt .................., 20...... ........................ hó ...... napján
P. H.
.....................................................
halászati felügyelő
II. rész
A halászati őr vizsgabizonyítványának mintája
Vizsgabizonyítvány
Sorszám:
Igazolom, hogy    ................................................................................. (név)
............................................................................................................. (születési hely)
............................................................................................................. (születési időpont)
............................................................................................................. (lakcím)
A ............................................................ megyei kormányhivatal halászati hatósága előtt a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény által előírt halászati őri vizsgát/továbbképzési vizsgát* sikeresen letette.
Kelt ..............................., 20............. ..................................... hó .............. napján
P. H.
....................................................
halászati felügyelő
*megfelelő aláhúzandó

7. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez49

I. rész
A halászati őr szolgálati igazolványa
A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70–80%-a közöttinek kell lenni.
II. rész
A halászati őr szolgálati jelvénye
1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI FELADATELLÁTÁS” felirat, alul sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van. A jelvényen található sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a ponty faj (Cyprinus carpio L.) fehér színű, jobbra néző sematikus ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű „HALÁSZATI ŐR” félkör felirat található.
III. rész
A halászati őr szolgálati naplójának kötelező tartalmi elemei
Halászati őr szolgálati naplója
.................................................... MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG HALÁSZATI HATÓSÁG
Sorszám: ..................
(Szigorú számadású nyomtatvány)
Igazolom, hogy e szolgálati napló vezetésére ......................................................................................................................... (név)
....................................................................... (születési helye, ideje) ....................................... (halászati őr szolgálati igazolvány száma) jogosult.
A szolgálati napló ......... számú számozott oldalból áll.
Kelt .........................................., 20........ ................................... hó .............. napján
P. H.
....................................................
halászati felügyelő
A halászati őr szolgálati naplójának kötelezőek a rovatai, melyeket a napló 3. oldalán kell felsorolni:
A bejegyzés sorszáma
A bejegyzés kelte
A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
A tett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)
A napló további lapjai üresek, a halászati őr a kötelező rovatok szerinti adattartalommal köteles a naplót vezetni.

8. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez50

A halászati őrök nyilvántartásának mintája
…………………………………… MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG
HALÁSZATI HATÓSÁG
Nyilvántartás a halászati őrökről

Sor-
szám

Nyilván-
tartásba vétel idő-
pontja

Családi és utónév

Anyja leány-
kori családi és utóneve

Szüle-
tési hely, idő

Lakóhely

Eskütétel idő-
pontja, eskü-
okmány száma

Szolgálati igazol-
vány, jelvény, napló száma

Vizsgák időpontja és sorszáma

Működési hely, halászati vízterület kódja

Munkáltató (megbízó) megneve-
zése és címe

Alkalma-
zási
jogvi-
szony típusa

Foglalkoztatás kezdete/
befejezése

9. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez51

Egyes halfajok halászati vízterületről kifogható legkisebb mérete

1.

Kősüllő

Sander volgensis

20 cm

2.

Sebes pisztráng

Salmo trutta m. fario

22 cm

3.

Szivárványos pisztráng

Oncorhynchus mykiss

22 cm

4.

Ponty

Cyprinus carpio

30 cm

5.

Fogassüllő

Sander lucioperca

30 cm

6.

Pisztrángsügér

Micropterus salmoides

30 cm

7.

Márna

Barbus barbus

40 cm

8.

Amur

Ctenopharyngodon idella

40 cm

9.

Balin

Aspius aspius

40 cm

10.

Csuka

Esox lucius

40 cm

11.

Kecsege

Acipenser ruthenus

45 cm

12.

Harcsa

Silurus glanis

50 cm

13.

Menyhal

Lota lota

20 cm

10. számú melléklet a 78/1997. (XI. 4.) FM rendelethez52

Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igénylő személy a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény 20. §-ának (3) bekezdése szerinti nyilatkozatának mintája
Nyilatkozat
az állami halász-, illetve horgászjegy igényléséhez
Név:
Születési hely, idő:
Állandó lakóhely:
Állami halász, illetve horgászjegy száma:
Horgász szervezetének neve, címe:
A) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet nem állapították meg és velem szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki, továbbá nem állok ezekből eredő korlátozás hatálya alatt.
B) Nyilatkozom, hogy a halászattal, horgászattal, illetőleg a hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősségemet állapították meg, melynek hatálya alatt állok ............................................. -ig. Halvédelmi bírságolási eljárás kapcsán állami halász, illetve horgászjegyemet visszavonták, állami jegyet ............................... -ig nem válthatok.
C) Nyilatkozom, hogy érvényes állami halász, illetve horgászjeggyel nem rendelkezem.
D) Nyilatkozom, hogy fogási naplómat határidőig leadtam.
Kelt ............................., ............... év ........................... hó .............. nap
.....................................
igénylő aláírása
1

A rendeletet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 49. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 47. §-át.

2

A Vhr. 1. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A Vhr. 2. §-a a 15/1999. ( II. 5.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A Vhr. 2. § (1) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A Vhr. 2. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A Vhr. 2. § (6) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A Vhr. 3/A. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

8

A Vhr. 4. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást és a 4. §-t a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 85. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

9

A Vhr. 6. § (1) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A Vhr. 7. §-a a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A Vhr. 9. § (4) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A Vhr. 9. § (5) bekezdését a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A Vhr. 9. § (6) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. [ A Vhr. 9. § (6) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § f) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Tatai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Iskola” szövegrész helyébe a „Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola (Tata)” szöveg lép, nem vezethető át.]

14

A Vhr. 10. § (8) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a 2. § szerinti nyilatkozati kötelezettséget első alkalommal a 2010. évi állami horgászjegyek kiadásakor kell alkalmazni.

15

A Vhr. 11. § (2) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A Vhr. 11. § (4)–(5) bekezdését a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A Vhr. 12. §-át a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A Vhr. 13. § (8) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

19

A Vhr. 13. § (9) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

20

A Vhr. 13. § (10) bekezdését a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 4. §-a iktatta be.

21

A Vhr. 13/A. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

22

A Vhr. 13/A. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A Vhr. 17. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. [ A Vhr. 17. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „Haltenyésztési Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Halászati és Öntözési Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg lép, nem vezethető át.]

24

A Vhr. 18. §-ának (1) bekezdése a 77/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A Vhr. 19. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A Vhr. 20. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A Vhr. 21. §-a a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A Vhr. 23. § (1) bekezdése a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 23. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § i) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az országos hatáskörű Vízélettani Laboratórium (Százhalombatta)” szövegrész helyébe az „a Vízélettani Laboratórium (Gödöllő)” szöveg lép, nem vezethető át.] [A Vhr. 23. § (1) bekezdésében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § j) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „területileg illetékes megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” szövegrész helyébe a „területileg illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság” szöveg lép, nem vezethető át.]

29

A Vhr. 23. § (2) bekezdése a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § k) pontja szerint módosított szöveg.

30

A Vhr. 23. § (3) bekezdését a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított, a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § l)–m) pontja szerint módosított szöveg.

31

A Vhr. 25. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

32

A Vhr. 25. § (3) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 85. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

33

A Vhr. 27. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

34

A Vhr. 27. § (2) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

35

A Vhr. 28. § (1) bekezdése a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

36

A Vhr. 28. §-ának (2) bekezdése a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

37

A Vhr. 28. §-ának (3) bekezdését a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 1. §-a iktatta be.

38

A Vhr. 29. §-át a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 13. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A Vhr. 31. §-a a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 13. §-ával megállapított, a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 31. §-ában a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § o) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSzH 10032000-00289782-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság 11. számú melléklet szerinti előirányzat-felhasználási keretszámlájára” szöveg lép, nem vezethető át.]

40

A Vhr. 32. § (2) bekezdését az 59/2013. (VII. 15.) VM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A Vhr. 35. §-át a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

42

A Vhr. 36. §-át a 6/2006. (I. 20.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

43

A Vhr. 1. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 1. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

44

A Vhr. 2. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 2. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

45

A Vhr. 3. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 3. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § p) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

46

A Vhr. 4. számú melléklete a 90/2000. (XI. 14.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított, a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg. [A Vhr. 4. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § q) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

47

A Vhr. 5. számú melléklete a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A Vhr. 6. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 6. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § r)–s) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg, a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál” szöveg lép, nem vezethető át.]

49

A Vhr. 7. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 7. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § t) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

50

A Vhr. 8. számú melléklete a 45/2013. (VI. 3.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg. [A Vhr. 8. számú mellékletében a 70/2013. (VII. 31.) VM rendelet 6. § t) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint a „MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL .................. MEGYEI HALÁSZATI HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „.................. MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szöveg lép, nem vezethető át.]

51

A Vhr. 9. számú melléklete a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A Vhr. 10. számú mellékletét a 142/2009. (XI. 3.) FVM rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére