• Tartalom

1/1998. (I. 23.) TNM rendelet

az elismerések adományozásának rendjéről

2012.08.10.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Kitv.) 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire a nemzet biztonságáért végzett munka elismerésének szabályozására az alábbiakat rendelem el:

1. §1 A rendelet hatálya kiterjed az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) állományára, és a Hivatal tevékenységét segítő személyekre.

2. § Az 1. §-ban meghatározott személyi körbe tartozók a következő elismerésekben részesülhetnek:

a)2

b)3 Nemzetbiztonságáért Díj,

c)4 Nemzetbiztonságáért Érem,

d) Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel,

e) névre szóló szál- vagy maroklőfegyver, emléktárgy (a továbbiakban együtt: Emléktárgy),

f) Emléklap,

g) tanácsosi, főtanácsosi cím adományozása,

h) pénzjutalom,

i) tárgyjutalom,

j) a fizetési fokozatban eltöltendő várakozási időnek 1 évvel történő csökkentése,

k) egy fizetési fokozattal való előresorolás,

l) soron kívüli előléptetés,

m) hazai vagy külföldi jutalomüdülés.

3. §5

4. § (1)6 A Nemzet Biztonságáért Díjat a Hivatalnál hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismerésére adományozható. A Hivatalnál közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek, az SZBKK-hoz vezényelt hivatásos állományú személyek, az SZBKK-nál köztisztviselői jogviszonyban álló személyek, illetve a Hivatal, illetőleg az SZBKK tevékenységét segítő személyek részére is adományozható Nemzet Biztonságáért Díj.

(2)7 A Nemzet Biztonságáért Érem a Hivatalnál a nemzet biztonságáért kifejtett hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, az SZBKK-nál vezényeltként töltött hivatásos szolgálati jogviszonyban, az SZBKK-nál köztisztviselői jogviszonyban vagy a Hivatallal, az SZBKK-val való együttműködési tevékenység során nyújtott kiemelkedő teljesítményért esetenként adományozható elismerés.

(3)8 A Nemzet Biztonságáért Díj és a Nemzet Biztonságáért Érem adományozására a Hivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató), valamint az SZBKK főigazgatója tesz előterjesztést, az adományozás jogát a miniszter gyakorolja.

(4) A Nemzetbiztonságért Érdemérmet és a Nemzetbiztonságért Emlékplakettet a miniszter visszavonhatja attól, aki magatartása, életvitele miatt arra érdemtelenné vált. Az érdemtelenség megállapításának van helye a hivatásos állomány tagjával, illetve közalkalmazottjával szemben, ha foglalkoztatási jogviszonya megszüntetésére fegyelmi ok miatt, lefokozással vagy hivatásos szolgálatra méltatlanná válás megállapításával került sor.

(5) A Nemzetbiztonságért Érdemérem, valamint a Nemzetbiztonságért Emlékplakett leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

(6)9 A kitüntetett a Nemzet Biztonságáért Díj adományozásáról igazoló okiratot kap.

(7) A Nemzetbiztonságért Érdemérem és a Nemzetbiztonságért Emlékplakett a Kitv.-ben meghatározott díjnak tekintendő, mellyel pénzjutalom jár.

5. § (1) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel a Hivatalnál hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy részére a Hivatalnál eltöltött 10, 20 és 30 év, majd ezt követően minden 5 év szolgálati idő után járó elismerés.

(2)10 A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel adományozásának jogát a főigazgató és a főigazgató-helyettesek tekintetében a miniszter, egyéb esetben a főigazgató gyakorolja.

(3) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel elismerésben részesülő az elismerés adományozásáról igazoló okiratot kap.

(4) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel átadására negyedévente, ünnepélyes keretek között kerül sor.

(5) A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel leírását a rendelet melléklete tartalmazza.

6. § (1) A 2. § e) pontja szerinti elismerésben azok részesülhetnek, akiknek munkássága, életútja vagy a nemzetközi kapcsolatok terén kifejtett tevékenysége kerül elismerésre.

(2)11 Emléktárgy adományozására a miniszter, a főigazgató és az SZBKK főigazgatója jogosult.

(3) Az Emléktárgy értékének az alkalommal és az elismerésben részesített személy érdemeivel arányosnak kell lennie.

(4) Az Emléktárgy adományozásáról az elismerésben részesülő igazoló okiratot kap.

7. § (1) A Hivatal hivatásos szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban lévő tagjainak nyugállományba vonulásuk alkalmával Emléklap adományozható.

(2) Emléklap adományozására a főigazgató jogosult.

8. § A 2. § g) pontjában meghatározott tanácsosi és főtanácsosi cím adományozásának rendjét külön jogszabály határozza meg.

9. §12 (1) A 2. § h)–m) pontjaiban meghatározott elismerések a Hivatalnál hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyek, illetve a 2. § h)–i), valamint m) pontjaiban meghatározott elismerések az SZBKK-hoz vezényelt hivatásos állományú személyek esetében az adott szolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve a szolgálati feladatok hosszabb időn át történő eredményes végzéséért adhatók. Az SZBKK-hoz vezényelt hivatásos állományú személyek esetében ezen elismerések adományozásra az SZBKK főigazgatója is jogosult.

(2) A 2. § h)–j), valamint m) pontjaiban meghatározott elismerések a Hivatalnál közalkalmazotti jogviszonyban állóknak kiemelkedő munkájuk elismeréséül adhatók.

(3) Az SZBKK főigazgatója a 2. § e)–f), h)–i), valamint m) pontjaiban meghatározott elismerésekben részesítheti az SZBKK-nál köztisztviselői jogviszonyban álló személyeket.

(4) Pénz- vagy tárgyjutalom adományozható a Hivatallal, illetve az SZBKK-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló olyan személynek, aki a Hivatal, illetve az SZBKK munkájának segítése terén kiemelkedő tevékenységet végez.

10. § (1)13 Pénzjutalom adományozására jogosult a miniszter, a főigazgató, a főigazgató-helyettes és az állományilletékes parancsnok. A miniszteri jutalom összegét a miniszter, a más által adományozható pénzjutalom összeghatárait – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a főigazgató, illetve az SZBKK főigazgatója határozza meg. Az alacsonyabb beosztású vezető által adományozható pénzjutalom összege nem lehet magasabb a magasabb beosztású vezető által adományozható pénzjutalom összegénél.

(2) A miniszter irányítási feladatait segítő szervezetnél szolgálatot teljesítő munkatársak tekintetében pénzjutalom adományozására az irányítást segítő szervezet vezetője is jogosult. A pénzjutalom legmagasabb összegét a miniszter határozza meg.

(3) Tárgyjutalom adományozására a főigazgató, a főigazgató-helyettes és az igazgató jogosult.

(4) A 2. § j), k) és m) pontjaiban meghatározott elismerések adományozására főtiszt és tiszt esetében a főigazgató, tiszthelyettes és zászlós esetében az állományilletékes parancsnok jogosult.

(5) A 2. § l) pontjában meghatározott elismerés adományozására főtiszt és tiszt esetében a miniszter és a főigazgató, tiszthelyettes és zászlós esetében az állományilletékes parancsnok jogosult.

(6)14 A Hivatallal, illetve az SZBKK-val foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személynek történő pénz- vagy tárgyjutalom adományozására a főigazgató jogosult. A pénz- vagy tárgyjutalom összege az adományozó szerv költségvetését terheli, mértékéről a főigazgató dönt.

11. §15 A felsorolt elismerések Magyarország állami és nemzeti ünnepei (március 15., augusztus 20., október 23.), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja vagy rendkívüli, kiemelkedő szolgálatteljesítés, betöltött szolgálati évek, 50., 55., 60. és 65. születésnap, illetőleg nyugállományba helyezés alkalmából adományozhatók.

12. §16 Az elismerések adományozásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal, valamint az SZBKK illetékes szervezeti egységei végzik.

13. §17 Nem lehet a hivatásos állomány tagját, a közalkalmazottat, illetve a köztisztviselőt elismerésben részesíteni, kitüntető címre vagy magasabb vezetői elismerésre felterjeszteni, ha a munkáltatói jogkör gyakorolójának tudomása van arról, hogy a hivatásos állomány tagja, a közalkalmazott vagy a köztisztviselő

a) ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban;

b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

c) ellen a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen büntetést szabott ki, amíg nem mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

14. §18 A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel odaítélése szempontjából a szolgálati időbe az 1990. február 28-át követően a Hivatalnál hivatásos szolgálati jogviszonyban eltöltött időtartam számítható be. A szolgálati érdemekre tekintettel a miniszter engedélyezheti ezen időpont előtt más fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses állományában eltöltött – maximum öt év – szolgálati idő beszámítását is.

15. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az elismerések adományozásának rendjéről szóló 3/1991. (X. 8.) TNM rendelet.

Melléklet az 1/1998. (I. 23.) TNM rendelethez19

A Nemzet Biztonságáért Díj
Turulmadarat ábrázoló kisplasztika, a kiterjesztett szárnyú madár tölgyfalombbal keretezett háromszögletű, ún. lovagi pajzson áll. Csőrében Szent István kardot tart. A madár kiterjesztett szárnyai közötti távolság 100 mm, magassága a pajzzsal együtt 120 mm. A plasztika 70 x 70 mm alapú 70 mm magas, felső lapján 40 x 40 mm csonka gúla formájú márvány posztamensen áll. A posztamens elő- és hátlapján fémtábla, előlapon ,,A NEMZET BIZTONSÁGÁÉRT'' felirat, valamint tölgy- és babérág motívum szerepel. Hátlapon az adományozásra utaló felirat.
A Díj díszdobozban helyezkedik el.
A Nemzet Biztonságáért Érem
70 mm átmérőjű, kör alakú, vert tombach érem, arany, ezüst és bronz kivitelben. Az érem középpontjában jobb oldalra néző, kiterjesztett szárnyú turul áll, csőrében István-kardot, karmai között 4/4 osztású lovagi pajzsot és ,,A haza minden előtt!'' feliratú szalagot tart. Az Érem alsó körívén ,,A NEMZET BIZTONSÁGÁÉRT'' felirat található. Az Érem foglalatául egy 250 x 190 mm nagyságú, asztalra állítható és falra akasztható, üveglappal fedett kép szolgál. Az elismerés díszdobozban helyezkedik el.
A Nemzet Biztonságáért Érem fokozatai:
a) I. fokozat (arany)
b) II. fokozat (ezüst)
c) III. fokozat (bronz)
A Nemzetbiztonsági Szolgálatért Jel
I. fokozat, 10 év szolgálat után:
15 x 10 mm nagyságú, bronzpatinázott színesfém kitűző, amely kiterjesztett szárnyú turult ábrázol. A turul csőrében kardot tart, karmai között tölgyfalombbal keretezett pajzs található. A kitűző tartozéka a díszdobozban található bronzpatinázott, 35 x 20 mm nagyságú gravírozott színesfém lap, amelyen a felirat: ,,10 ÉV A NEMZET BIZTONSÁGÁNAK SZOLGÁLATÁBAN''. A kitűző és a lap díszdobozban helyezkedik el.
II. fokozat, 20 év szolgálat után:
Leírása azonos az I. fokozatú Jel leírásával, azzal a különbséggel, hogy a kitűző ezüstből készül, és az ezüstözött lapon 20-as szám található.
III. fokozat, 30 év szolgálat után:
Leírása megfelel a fentieknek, azzal a különbséggel, hogy a kitűző aranyból készül, és az aranyozott lapon a 30-as szám található.
IV. és a további fokozatok, 35, 40 stb. év szolgálat után:
Leírása megfelel a III. fokozat leírásának, azzal a különbséggel, hogy a lapon 35-ös, 40-es stb. szám található.
1

Az 1. § a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 60. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pontját az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § b) pontja a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § c) pontja a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. §-t az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (1) bekezdése az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (6) bekezdése a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdése az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. § az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdése az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. § (6) bekezdését az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 11. § az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 6. §-ával megállapított, a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 12. § az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

17

A 13. § az 1/2009. (XI. 18.) PTNM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § a 2/2000. (II. 23.) TNM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

19

A melléklet a 2/2003. (II. 28.) MeHVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére