• Tartalom

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről1

2008.05.16.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya a nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezőket is beleértve az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben és továbbképzésben részt vevő személyekre (a továbbiakban: jelölt), valamint az Eütv. 116. §-ának (3) bekezdése szerinti intézményekre terjed ki.

(2) Az egészségügyi felsőoktatásban főiskolai oklevelet szerzett egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére külön jogszabály irányadó.

2. § (1) A felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos feladatokat az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) az Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) útján látja el, amelynek feladatait külön jogszabály tartalmazza.

(2) A Bizottság munkáját az ügyrendjében meghatározott 3–5 tagú szakmai albizottságok segítik.

(3)2 Az albizottságok tagjait a Bizottság tagjai által javasolt szakértők közül a Bizottság elnökének (a továbbiakban: Elnök) javaslata alapján az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) kéri fel öt évre. Az albizottságok a vezetőiket az albizottság tagjai közül választják.

3. § (1)3 Az első felsőfokú szakirányú szakképesítés – külön jogszabály szerinti – időtartama a szakképzési követelményeknek megfelelően legalább három, de legfeljebb hét év, amit a jelölt a választott szaknak megfelelő munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölt el.

(2) A felsőfokú szakirányú szakképzés keretében a vizsgára való felkészítés a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 116. §-ának (1) bekezdése szerinti egészségügyi felsőoktatási intézmények szervezésében történik.

(3) A felsőoktatási intézmény feladata a szakképzéssel kapcsolatban:

a)4 a miniszter által kiadott szakképzési követelmények alapján az egyes szakmák részletes képzési programjának kidolgozása,

b)5 a képzésben részt vevő kórházak, szakellátó és egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző intézmények szakképző hellyé minősítése,

c) a keretszámra figyelemmel a jelöltek felvétele,

d) a képzési programok végrehajtása,

e) a képzési program teljesítésének dokumentálása, és a dokumentáció megőrzése.

(4)6 A (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképző hellyé minősítés a felsőoktatási intézményhez benyújtott pályázat alapján történik.

(5)7 A szakképző hellyé minősítés feltételeit a melléklet tartalmazza.

(6)8 A szakképző hellyé minősítés 4 évre szól, az ez idő alatt a személyi és a tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a képzőhelynek a felsőoktatási intézményt 15 napon belül értesítenie kell. A szakképző hellyé minősítés további fenntartásáról vagy megszüntetéséről a felsőoktatási intézmény 30 napon belül dönt.

(7)9 A szakképző hellyé minősítéssel kapcsolatos döntés elleni észrevétellel az ESZTT elnökéhez lehet fordulni, aki az ESZTT illetékes bizottsága véleményének figyelembevételével dönt.

4. § (1) A szakmánkénti keretszámokat a képzésben részt vevő egészségügyi felsőoktatási intézmények között a képzés feltételeinek figyelembevételével a Bizottság javaslata alapján a miniszter osztja meg.

(2) A felsőoktatási intézmény a számára meghatározott keretszámban és szakon évente felvételt hirdet a felsőfokú szakirányú szakképzésben való részvételre.

(3) A felvételre jelentkezés feltételei:

a) hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított (elismert), a szakiránynak megfelelő végzettséget igazoló oklevél, ráépített szakképesítés megszerzéséhez a megfelelő alapszakképzettség igazolása,

b) külön jogszabály előírása esetén kamarai tagság igazolása, nyilvántartásba vételről szóló igazolás vagy az Eütv. 110. §-ának (4) bekezdése szerinti működési engedély,

c) a munkáltató hozzájárulása.

5. § (1)10 A szakképzés törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. A törzsképzési időt a felsőoktatási intézménnyel határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó szervnél szolgálati viszonyban, a szakgyakorlati időt szakképző hellyé minősített képzőhelyen, teljes munkaidejű munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szakmai felügyelet alatt végzett tevékenységgel kell eltölteni, azzal, hogy jogszabály szakképesítésnek a törvényes munkaidő legalább felét elérő részmunkaidőben történő megszerzését lehetővé teheti. A részmunkaidőben történő képzés időtartama nem lehet kevesebb, mint a teljes munkaidejű képzésre meghatározott időtartam.

(2)11 A szakképzésre beiratkozott jelölt részére az intézmény leckekönyvet állít ki, melyben rögzíti a részteljesítéseket.

(3)12 A jelölt a részképzési program befejezésekor vizsgát tesz.

(4)13 A képző intézmény a szakképzési program teljesítése esetén javasolja a Bizottság Elnökének a jelölt szakvizsgára bocsátását.

(5)14 A szakgyakorlati idő a tíz éven aluli gyermek ápolása, gondozása miatt munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszak, a sorkatonai vagy polgári szolgálat, valamint a PhD tanulmányok, illetve egyéb tudományos kutatómunka időtartamára megszakad.

(6)15 A sorkatonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(7)16 A szakgyakorlati időbe legfeljebb három hónap keresőképtelen állományban töltött idő számítható be.

(8)17 Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati időbe beszámítás nem lehetséges.

(9)18 Külföldön töltött szakgyakorlati idő beszámításáról a felsőoktatási intézmény dönt.

(10)19 A nappali tagozaton végzett PhD tanulmányokból – a felsőoktatási intézmény döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható.

(11)20 Az az orvos, fogorvos, gyógyszerész aki egyetemi tanulmányait 10 évnél régebben fejezte be, a felsőoktatási intézmény döntésétől függően felmentést kaphat a központi gyakornoki rendszerbe való felvétel kötelezettsége alól. A szakvizsga letételéhez teljesítendő feltételeket ebben az esetben a felsőoktatási intézmény – a vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembevételével – állapítja meg.

(12)21 Aki az első szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlatát 1999. október 1-je előtt kezdte meg, és csak rezidensi rendszerben megszerezhető további első szakképesítést kíván szerezni, azt a központi gyakornoki rendszerbe való belépés nélkül is megszerezheti úgy, hogy a szakképesítés megszerzéséhez teljesítendő feltételeket a képzést végző felsőoktatási intézmény állapítja meg.

(13)22

(14)23 A (11) és a (13) bekezdés szerinti esetben a felsőoktatási intézmény döntésének felülvizsgálatát kezdeményezheti az, akire nézve a felsőoktatási intézmény döntése rendelkezést tartalmaz, a döntés kézhezvételét követő 8 napon belül. A kérelmet a Bizottság elnöke bírálja el.

6. §24 (1)25 A jelölt szakvizsgára az ESZTT Hivatalánál jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell

a)26 az 5. § (2) bekezdés szerinti leckekönyvet, ennek hiányában

aa) a diploma másolatát (külföldön szerzett diploma esetén a honosított oklevelet),

ab) a szakmai önéletrajzot, és

ac) a működési bizonyítványt,

b) a szakvizsgára bocsátási javaslatot,

c) a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást.

(2)27

(3) Az Elnök a jelöltet szakvizsgára bocsátja, és kijelöli a szakvizsga időpontját és helyét.

(4) A szakvizsga gyakorlati és elméleti részből áll. A gyakorlati vizsga az Elnök által kijelölt intézményben történik. A szakvizsga elméleti része nyilvános.

(5) A gyakorlati vizsga időtartama legfeljebb öt munkanap.

7. § (1) A jelölt az eredményes gyakorlati vizsgát követően bocsátható elméleti vizsgára.

(2) Eredménytelen gyakorlati vizsga esetén a jelölt további hat hónap, ráépített szakképesítés esetén tizenkét hónap gyakorlat után jelentkezhet újból vizsgára.

(3)28 Sikertelen elméleti vizsga esetén a gyakorlati vizsgát is meg kell ismételni. Ilyen esetben a jelölt további hat hónap gyakorlat után jelentkezhet a vizsga megismétlésére.

(4) Mind a gyakorlati, mind az elméleti vizsga sikertelenség esetén legfeljebb két ízben ismételhető.

(5) A szakvizsga eredménye a gyakorlati és elméleti vizsga alapján

a) kiválóan megfelelt,

b) megfelelt,

c) nem felelt meg

lehet.

(6)29 Ismétlővizsgára történő jelentkezéskor a sikertelen vizsga alkalmával meghatározott szakképzési feltételek teljesítését a 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.

(7) Ha a szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történő jelentkezés között több mint öt év telt el, a jelöltnek igazolnia kell, hogy a vizsgára jelentkezéskor és azt közvetlenül megelőzően

a) első szakképesítés esetén tizenkét hónap,

b) ráépített szakképesítés esetén hat hónap

szakgyakorlatot folytatott a megszerezni kívánt szakképesítés területén.

(8) Ha szakképzés követelményeinek teljesítése és a szakvizsgára történő jelentkezés között több mint tíz év telt el, a szakképzés teljes időtartamát és tartalmát meg kell ismételni.

(9) A jelölt az ESZTT Hivatalánál kérheti az engedélyezett szakvizsga elhalasztását. A halasztás indokoltsága és a vizsgadíj újbóli megfizetése kérdésében az Elnök határoz.

(10) Halasztás esetén a jelöltnek jelentkezését meg kell ismételnie. Szakvizsgát legfeljebb három alkalommal lehet elhalasztani.

(11)30 A jelölt kivételes méltányosságból kérheti a szakvizsga elméleti része idegen nyelven való letételének engedélyezését. Az engedély megadásáról a Bizottság elnöke dönt. Az idegen nyelven letett vizsga pótdíja a magyar nyelvű szakvizsga díjával azonos. A pótdíjból a vizsgabizottság tagjai a 11. § (3) bekezdése szerint részesülnek. Idegen nyelven letett vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga nyelvén is ki kell állítani.

8. § (1)31 A szakvizsga bizottság két tagból és elnökből áll.

(2)32 A szakvizsga bizottság tagjait és elnökét a Bizottság Elnöke kéri fel a szakvizsgáztatók közül. Amennyiben a felkért szakvizsgáztató a vizsgáztatást nem vállalja vagy a felkérésnek nem tud eleget tenni, az új vizsgáztató kijelölése az Elnök feladata. Ha erre az idő rövidsége miatt nem kerülhet sor, akkor új vizsgaidőpontot kell kijelölni.

(3) A szakvizsgáztatók az egészségügyi felsőoktatási intézmények kinevezett egyetemi tanárai, továbbá az albizottságok javaslatára az e feladat ellátására a miniszter által négyéves időtartamra felkért, doktori fokozattal vagy habilitációval, továbbá szakirányú szakvizsgával rendelkező szakemberek. Szakvizsgáztatónak indokolt esetben, legfeljebb két évre doktori fokozattal vagy habilitációval nem rendelkező, kiváló gyakorlati szakember is felkérhető.

(4)33 A szakvizsga bizottság tagjaira az albizottságok tagjai, a szakvizsga bizottság elnökének személyére a Bizottság tesz javaslatot.

9. § (1)34 Az elméleti és gyakorlati vizsgáról vizsgalapot kell vezetni, amelyet a Hivatal a bizonyítványok nyilvántartásával együtt 50 évig megőriz. A vizsgalapon fel kell tüntetni az elméleti vizsgán elhangzott kérdéseket. A vizsgalap vezetéséről a vizsgabizottság elnöke gondoskodik, és azt a vizsgáztató bizottság minden tagja aláírásával hitelesíti.

(2) A jelöltnek a szakvizsgával kapcsolatos kérelme ügyében a Bizottság erre kijelölt tagja jár el, döntése ellen a jelölt a kézhezvételt követő 15 napon belül panaszt nyújthat be a Bizottság Elnökének.

(3) A Bizottság Elnöke a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a jelöltet írásban értesíti.

(4) A Bizottság Elnökének döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

(5) A követelmények teljesítésére vonatkozó értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(6)35 Amennyiben a Bizottság Elnöke azt állapítja meg, hogy a szakvizsga bizottság jogsértően járt el, a Bizottság tagjai véleményének kikérésével a jelöltet újabb szakvizsgára bocsáthatja. Ilyen esetben a megismételt vizsga díját nem kell megfizetni.

10. §36 (1) A szakvizsga eredményének megállapítása zárt ülésen, kihirdetése nyilvánosan történik. A szakvizsga eredményét a vizsgabizottság elnöke az elméleti vizsgát követően közli.

(2)37 A szakvizsgát tanúsító szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, illetve klinikai szakpszichológusi bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) a Bizottság Elnöke, a vizsgabizottság elnöke és a képző intézmény képviselője írja alá. A bizonyítványt magyar nyelven kell kiállítani.

(3)38 A jelölt a bizonyítvány kézhezvételét követően jogosult a szakképesítésnek megfelelő megnevezés használatára. Szakvizsga letétele nélkül a szakképzettségre utaló megnevezés nem használható. A bizonyítvány kiadásáról – ideértve a szakképesítést szerzett nevét, működési nyilvántartási számát, a szakirányú szakképesítés megnevezését, az erről kiállított bizonyítvány számát, a kiállítás helyét és idejét – az ESZTT Hivatala 30 napon belül értesíti a működési nyilvántartás vezetőjét.

(4) A vizsgabizottság elnöke a vizsga iratait az elméleti vizsgát követő 8 napon belül megküldi az ESZTT Hivatalának.

(5) Az iratok kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

(6)39 Elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására az eredeti bizonyítvány elvesztésének az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában történt közzététele után – a szakvizsgáról készített vizsgalap alapján – az ESZTT Hivatal másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának díja 2000 Ft.

(7) A bizonyítvány jogszabályban, alkalmazási előírásban felsőfokú szakirányú szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére, foglalkozás (tevékenység) gyakorlására jogosít, így egyetemi szintű alapképesítés esetén megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-a (1) bekezdésének i) pontjában írt szakvizsgának.

11. §40 (1)41 A szakvizsga díja 30 000 Ft. Sikertelen szakvizsga megismétlése esetén a díjat újra meg kell fizetni.

(2)–(3)42

12. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről rendelkező, többször módosított 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) szerint a szakképesítés megszerzését megkezdők kötelezettségeiknek az R. feltételei szerint tehetnek eleget, de a képzésükkel, vizsgáztatásukkal kapcsolatos feladatokat a Bizottság látja el. E rendelet rendelkezéseit első alkalommal – felmenő rendszerben – 1999. január 1-jét követően a felsőfokú szakirányú képzésüket megkezdő jelöltekre kell alkalmazni.

(2)–(4)43

(5)44 Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács többször módosított 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről;

b) a Tanács többször módosított 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról;

c) a Tanács többször módosított 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről;

d) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

Melléklet a 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelethez45

A szakképző hellyé minősítés feltételei
A szakképzést végző felsőoktatási intézmény az alábbiak figyelembevételével jogosult szakképző hellyé minősíteni az egészségügyi szolgáltatást végző intézményeket azok osztályait vagy részlegeit:
I. A szakképzés egész időtartamára és valamennyi elemének teljesítésére megfelelő képzőhely:
1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, a szakképzést végző oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2.46 amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas teljes szakképzési program (de legalább a 75%) oktatására. A fennmaradt 25% oktatása a felsőoktatási intézmény által kijelölt más szakképző hellyé minősített képzőhelyen történik;
3. ahol a szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek elérhetősége és együttműködése biztosított;
4. amely rendelkezik a szakmai minimumfeltételek alapján kiadott működési engedéllyel;
5. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
6. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint a szükséges oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll;
7. ahol rendszeres tudományos tevékenységet végeznek.
II. A szakképzés egyes elemeinek teljesítésére megfelelő képzőhely:
a) Gyógyintézeti osztály, illetve kutatóintézet esetén:
1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;
4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
5. ahol az adott szakmára vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, valamint az oktatási infrastruktúra rendelkezésre áll.
b) Egyéni praxisban történő részképzés feltételei:
1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;
2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;
3. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;
4. ahol az oktató és a felsőoktatási intézmény között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.
III.47 Az I. rész 1. pontjában, a II. rész a) pontjának 1. alpontjában és a II. rész b) pontjának 1. alpontjában foglalt rendelkezéseket a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltét követően kell alkalmazni azzal, hogy ezen időpontig is a szakképzést vezető oktatónak megfelelő szakképesítéssel és tudományos minősítéssel, a szakképzést végző oktatónak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie kell.
1

A rendeletet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 24. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. május 15. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 23. § (4) bekezdése alapján a 11/1998. ( XII. 11.) EüM rendelet rendelkezései alapján minősített intézmények a minősítés időtartamának lejártáig jogosultak szakképzés folytatására.

2

A 2. § (3) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdésének a) pontja a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdésének b) pontja a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (6) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, első és második mondata a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (7) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § új (1) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § (1) bekezdés számozását a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése (2) bekezdésre változtatta. Az 5. § (2) bekezdése a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (2) bekezdés számozást a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése (3) bekezdésre változtatta.

13

Az 5. § (4) bekezdése a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (7) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

17

Az 5. § (8) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

18

Az 5. § (9) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

19

Az 5. § (10) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

20

Az 5. § (11) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

21

Az 5. § (12) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

23

Az 5. § (14) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

25

A 6. § (1) bekezdésének felvezető mondata a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (1) bekezdésének a) pontja a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

27

A 6. § (2) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 7. § (3) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

29

A 7. § (6)-(10) bekezdését a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

30

A 7. § (11) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

31

A 8. § (1) bekezdése a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 8. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

32

A 8. § (2) bekezdése a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 5. §-a szerint kiegészített szöveg.

33

A 8. § (4) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

34

A 9. § (1) bekezdése a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 6. §-a szerint kiegészített szöveg.

35

A 9. § (6) bekezdését a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe.

36

A 10. § a 36/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

37

A 10. § (2) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 10. § (3) bekezdésének utolsó mondata a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 9. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 10. § (6) bekezdése a 18/2003. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 9. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 11. § a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 4. § (8) bekezdése szerint módosított – 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 11. § (1) bekezdése a 7/2002. (X. 1.) ESZCSM rendelet 1. §-ával megállapított, valamint a 41/2005. (IX. 22.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a módosított vizsgadíjat a 2006. január 1. napját követően szakvizsgára jelentkezőnek kell megfizetnie.

42

A 11. § (2)–(3) bekezdése a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 4. § (8) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 12. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 207. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 12. § (5) bekezdését a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

45

A melléklet felvezető mondata a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

46

A melléklet I. részének 2. pontja a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. §-a (2) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

47

A melléklet III. részét a 41/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére