• Tartalom

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet

az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról1

2017.01.01.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 89. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Az adójegyek megrendelése

1. §2 (1)3 A dohánygyártmány adóraktár engedélyesének (a továbbiakban: adóraktári adójegy-felhasználó), a bejegyzett kereskedőnek (a továbbiakban: kereskedői adójegy-felhasználó), illetve a dohánygyártmány importálójának (a továbbiakban: importőr adójegy-felhasználó) (a továbbiakban együtt: adójegy-felhasználó) az adójegyeket az adójegy-megrendelésre a vámhatóság által rendszeresített, a 2. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kérelem (a továbbiakban: megrendelés) elektronikus úton való, a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló pénzügyminiszteri rendelet (a továbbiakban: ER.) rendelkezései szerinti megküldésével kell a vámhatóságtól megrendelnie.

(2) Külön-külön nyomtatványon kell a megrendelést benyújtani

a)4 a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének változásakor, az adómértékeknek megfelelően;

b) az adóraktári adójegy-felhasználó esetében, ha más tagállamban gyártásra kerülő dohánygyártmányra is rendel adójegyet.

(3)5 A vámhatóság, továbbá az adójegyet előállító nyomda alkalmazottja a megrendelés, illetve az ellenőrzés során megadott adatok kezelése tekintetében az adótitokra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

2. §6 (1)7 A vámhatóság az elfogadott megrendelést visszaigazolja, és egyidejűleg közli az átvétel időpontját.

(2)8 A vámhatóság az adójegy-felhasználó adójegy-megrendelését a megrendelés beérkezésének napját követő 7. munkanapig teljesíti.

(3)–(9)9

(10)10

Az adójegyek kiadása, átvétele

3. § (1)11 Az adójegyeket az adójegy-felhasználó személyesen, meghatalmazott képviselője (megbízottja) vagy – jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselője útján veheti át, ha az adójegy-előállítási költség összegének megfizetését igazoló bizonylat eredeti példányát bemutatja. Igazolásként a fizetésiszámla-kivonat másolata vagy a terhelés megtörténtéről szóló banki igazolás fogadható el. A közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek a beszerzett dohánygyártmány adójának megfizetéséről a vámhatóság igazolását kell az adójegy kiadásához bemutatnia.

(2)12

(3)13 Az adójegyek tételes átadása-átvétele a szalagozott kötegek, – a darabonként csomagolt szivar adójegyek esetében – az ívek vagy a szalagozott kötegeket, illetve az íveket tartalmazó dobozok átadásával-átvételével történik.

(4)14 A dobozok tartalmát az adójegyeket előállító nyomda hitelesíti úgy, hogy a lezárt dobozokon feltünteti az adójegyek fajtáját, sorszámát, darabszámát, és azt aláírással és bélyegzőlenyomattal igazolja.

(5)15 Az adójegy-felhasználó a (3) bekezdésben foglalt átadás-átvétel során ellenőrizheti az átvett adójegyek fajtáját, sorszámát, darabszámát. Az adójegyek átadásáról-átvételéről két példányban adójegy kiadási okmányt kell kiállítani, amely az átadás-átvétel időpontját, az adójegy választékát, mennyiségét és sorszámát tartalmazza. Az átadást-átvételt a vámhatóság és az adójegy-felhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) az adójegy kiadási okmány mindkét példányán aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.

(6) Az átvett adójegyek elszállítása az adójegyfelhasználó feladata.

(7)16

(8) Az adójegyfelhasználó köteles gondoskodni az átvett adójegyek biztonságos tárolásáról, megőrzéséről.

(9)17 Az adójegyeket tartalmazó kötegek, ívek vagy dobozok felbontásakor, illetve az adójegyek felhelyezése során talált minőséghibás adójegyeket az adójegyfelhasználó nem semmisítheti meg, azokat az adójegyelszámolásig meg kell őriznie.

(10)18 A vámhatóság a visszavett adójegyeket más adójegy-felhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisíteni.

Az adójegyek előállítási költségének megfizetése19

3/A. §20 (1) A vámhatóság az adójegyek egységnyi fizetendő előállítási költségét úgy határozza meg, hogy az a hamisítás elleni megfelelő szintű védelmet a legkisebb költségterhelés mellett biztosítsa.

(2) A vámhatóság az átadás-átvételre kerülő adójegyekről számlát állít ki, amelyet az átadás-átvétellel egy időben átad vagy megküld az adójegy-felhasználónak.

(3) Az adójegy-felhasználó az adójegy-előállítási költség megfizetését átutalással teljesíti.

(4) Ha a (3) bekezdés szerint megfizetett adójegy-előállítási költség meghaladja a (2) bekezdés szerinti számlán szereplő összeget, az adójegy-felhasználó kérésének megfelelően a vámhatóság

a) 5 munkanapon belül intézkedik a különbözetnek az adójegy-felhasználó által megjelölt fizetési számlára történő visszautalásáról, vagy

b) a különbözetet az adójegy-felhasználó következő adójegy megrendelése során beszámítja.

(5) A vámhatóság intézkedik a visszaküldött minőséghibás adójegyek után megfizetett adójegy-előállítási költségnek az – adójegyek visszavételét követő 15 munkanapon belül történő – visszatérítéséről.

(6) Ha az adójegy-felhasználó a megrendelt adójegyet – a megrendelés visszaigazolásában – az átadásra-átvételre megjelölt napot követő 10. munkanapig nem veszi át, a vámhatóság az adójegy-felhasználót megterheli az adójegyek előállítási költségével, de legalább 1000 forint összegű költségtérítéssel.

A dohánygyártmányok adójegyei

4. § (1)21 Az adójegyek fajtái:

a) cigaretta adójegy;

b) finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy;

c) egyéb fogyasztásidohány-adójegy;

d) szivar adójegy a nem darabonként csomagolt szivarra;

e) szivar adójegy a darabonként csomagolt szivarra;

f) szivarka adójegy.

(2) Az adójegyek leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az adójegyeket hamisítás elleni védelemmel kell ellátni. A védelem kialakításánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét is figyelembe kell venni.

(4)22 A dohánygyártmányok adójegyén a jövedéki adó vagy az általános forgalmi adó mértékének változását az adómérték hatálybalépésének időpontját jelölő hat numerikus karakterből álló kódszámmal kell jelölni. A hat numerikus karakterből álló kódszám a jövedékiadó- vagy az általánosforgalmiadó-mérték hatálybalépése évének utolsó két számjelét, a hatálybalépés hónapjának két számjelét, valamint a hatálybalépés napjának két számjelét tartalmazza (a továbbiakban: adómérték kód).

(5)23 Szivar adójegy a Jöt. 96. § (1) bekezdésének b)–c) pontjában meghatározott dohánygyártmányra, szivarka adójegy a Jöt. 96. § (1) bekezdésének d)–e) pontjában meghatározott dohánygyártmányra helyezhető fel.

Az adójegyek alkalmazása

5. § (1)24 Az adójegyet a dohánygyártmány Jöt.-ben meghatározott egyedi fogyasztói csomagolására úgy kell felhelyezni, hogy az adójegyen feltüntetett szöveg, a sorszám, az adómérték kód, továbbá a cigaretta, a nem darabonként csomagolt szivar és a szivarka adójegy esetén a darabszám, illetve a finomra vágott fogyasztásidohány-adójegy és az egyéb fogyasztásidohány-adójegy esetén a grammban feltüntetett mennyiség olvasható legyen.

(2)25 Az adójegyfelhasználó az adójegyet oly módon köteles a dohánygyártmányra felragasztani, amely az adójegy sérülés nélküli eltávolítását kizárja.

(3) Sérült, hibás vagy hiányos adójegyet tilos felragasztani.

6. § (1)26 A ,,puha doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, közvetlenül a dobozra, – fóliacsomagolás esetén – a fóliacsomagolás alá kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődjön.

(2)27 A ,,kemény doboz'' csomagolású cigaretta esetében az adójegyet a gyártási folyamat során, a fóliacsomagolás alá, közvetlenül a dobozra kell felragasztani, úgy, hogy a csomagolás nyitásakor az adójegy eltépődjön.

(3) A szivarka adójegyének felhelyezésére az (1), illetve (2) bekezdésben foglaltakat kell – megfelelően – alkalmazni.

(4)28 A finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány (a továbbiakban együtt: fogyasztási dohány) esetében az adójegyet a dohányt tartalmazó csomagra, dobozra úgy kell felragasztani, hogy a fogyasztási dohányt az adójegy eltépődése nélkül a csomagból, dobozból ne lehessen kivenni.

(5) A nem darabonként értékesített szivar esetében az adójegyet

a) a fadobozon az elhúzható tetőn és a doboz tetején,

b) a fémdobozon a levehető vagy nyitható tetőn és a doboz oldalán,

c) az egyéb csomagoláson a nyitásra kialakított helyen

áthúzódva úgy kell felragasztani, hogy a szivart a csomagolásból az adójegy eltépődése nélkül ne lehessen kivenni.

(6) A szivarok darabonkénti értékesítése esetén az adójegyet a két fül összeragasztásával, szorosan záródó, eltépődés nélkül le nem húzható gyűrűként kell a szivarrúdra felhelyezni. A szivar celofán vagy egyéb burkolatba történő darabonkénti csomagolása és értékesítése esetén az adójegyet a burkolatra úgy kell felragasztani, hogy az adójegy a burkolat felbontásakor eltépődjön.

(7)29 Amennyiben a Jöt. 96. § (3) bekezdésének a) pontja alá tartozó, cigarettának tekintendő dohánygyártmány nem „puha doboz” vagy „kemény doboz” csomagolású, a vámhatóság – az adójegy-felhasználó kérelmére – az adójegynek az (1)–(2) bekezdésben előírt felhelyezési módtól eltérő és nem a gyártási folyamat során történő felragasztását engedélyezheti. A vámhatóság az eltérő felhelyezést engedélyezi, ha az biztosítja, hogy a csomagolás kinyitásakor az adójegy eltépődik. A vámhatóság a kérelemről – annak beérkezése napját követő 15 napon belül – dönt.

(8)30 A vámhatóság az 5. § és az e § (1)–(6) bekezdésében foglalt előírások betartását köteles rendszeresen ellenőrizni.

7. § (1) Az adójegyet arra a dohánygyártmányra is a 6. §-ban megjelölt módon kell felragasztani, amely nem önállóan, hanem más ajándéktárgyakkal kerül értékesítésre.

(2)31 A kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), továbbá a nagykereskedés tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan fogyasztói csomagolású, adójeggyel ellátott dohánygyártmány tartható. A forgalmazás során az adójegy bármely módon történő eltakarása, felülragasztása, az adójegyen felirat alkalmazása tilos. A szabadforgalomban a dohánygyártmányok gyűjtőcsomagolásának felbontásakor talált adójegy nélküli vagy a hamis adójegyű, illetve nem a Jöt. és e rendelet előírásainak megfelelően felragasztott adójegyű árut a forgalomból ki kell vonni, és egyidejűleg a vámhatóságot értesíteni kell.

(3)32 Az adójegy

a)33 a tagállamból behozott dohánygyártmányra a beszerzést megelőzően a tagállamban, vagy belföldön a kereskedői adójegy-felhasználó Jöt. szerinti engedélyében megjelölt fogadóhelyen, illetve a dohánytároló adóraktárba tagállamból betárolt szivarra, fogyasztási dohányra kizárólag dohánytároló adóraktárban,

b) a harmadik országból behozott dohánygyártmányra a harmadik országban vagy a vámjogi szabadforgalomba bocsátást megelőzően vámraktárban

helyezhető fel.

(4)34 A tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt a kereskedői adójegy-felhasználónak a termék fogadásával egyidejűleg a vámhatósághoz be kell jelentenie. A bejelentésben meg kell adni a dohánygyártmány fajtáját és mennyiségét (kiszerelési egységenkénti darabszámát). A fogadóhelyen a tagállamból behozott adójegy nélküli dohánygyártmányt az adójeggyel ellátott dohánygyártmányoktól elkülönítve, külön helyen kell tárolni.

(5)35 A harmadik országból behozott dohánygyártmány Jöt. 98. § (11) bekezdése szerint történő vámjogi szabadforgalomba bocsátásához

a) a harmadik országban felhelyezett adójeggyel behozott dohánygyártmány esetében az adójegyek kivitelét igazoló vámokmányt,

b) az adójegy vámraktárban való felhelyezése esetén a vámhatóság által kiállított adójegy kiadási okmány eredeti példányát

kell bemutatni.

(6)36 Adójeggyel ellátott dohánygyártmányt tagállamba vagy harmadik országba kizárólag minőség-ellenőrzés céljára (áruminta) a vámhatóság által engedélyezett mennyiségig lehet kiszállítani.

Elszámolás az adójegyekkel

8. § (1)37 Az adójegyekről az adóraktári adójegy-felhasználónak a 4. számú, a Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedőnek az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetnie adójegyfajták szerinti bontásban, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján a havonkénti elszámolást a tárgyhót követő hó 20-áig kell elkészítenie.

(2)38

(3)39 Ha az adójegy-felhasználó több adóraktárra, illetve a Jöt. 24. § (1) bekezdése szerinti bejegyzett kereskedő több fogadóhelyre rendelkezik engedéllyel, az adóraktárankénti, illetve a fogadóhelyenkénti adójegy-nyilvántartások adatai alapján összesített elszámolást is kell készítenie.

9. § (1) A gyártás közben megsérült adójegyek elszámolása tételesen történhet.

(2)40 Az adójegy-felhasználó a megsérült adójegyeket köteles azok darabjainak összerakásával legalább A/4-es méretű papírlapra (a továbbiakban: gyűjtőív) felragasztani. Egy gyűjtőívre csak az azonos fajtájú adójegyek ragaszthatók fel. Egy gyűjtőív legfeljebb 50 darab adójegyet tartalmazhat.

(3)41 A gyártás közben megsérült, gyűjtőívre felragasztott, a sérült adójegyeket az adójegy-felhasználó és a vámhatóság 2-2 képviselőjéből álló bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett az adóraktárban kell megsemmisíteni. Az adójegy-felhasználó részéről a bizottságnak az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott képviselője vagy – jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezet esetén – törvényes képviselője lehet a tagja. A felvett jegyzőkönyvben rögzíteni kell – adómértékenként, ezen belül adójegy-fajtánként, ezen belül csomagolási egységenként – a megsemmisített adójegyek mennyiségét, valamint a megsemmisítés módját.

(4)42 A még fel nem ragasztott vagy a szabadforgalomba még nem bocsátott dohánygyártmányokon lévő adójegyek baleset vagy elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt követően az adójegy-felhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni, és a vámhatósághoz azonnal bejelenteni.

10. §43

11. § (1)–(7)44

(8)45 Az importőr adójegy-felhasználó és a kereskedői adójegy-felhasználó által a 9. § (2) bekezdése szerinti összegyűjtött adójegyek megsemmisítésére a 9. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a megsemmisítést az importőr adójegy-felhasználó, illetve a kereskedői adójegy-felhasználó engedélyében feltüntetett telephelyen, illetve fogadóhelyen vagy a vámhatóság hivatalos helyiségében kell elvégezni.

(9)46

Szabadforgalomból vásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány adójegyének eltávolítása, felülragasztása47

12. §48 (1)49 Az adójegy-felhasználó által a szabadforgalomból adóval növelt áron visszavásárolt, illetve visszaszállított dohánygyártmány megfizetett jövedéki adójának és általános forgalmi adójának visszaigényléséhez a Jöt. 47. § (3) bekezdésében, illetve Jöt. 99. § (7) bekezdése a) pontjában előírt feltétel a teljes doboz (csomag) megsemmisítésével is teljesítettnek tekintendő, amennyiben a dohánygyártmánnyal együtt megsemmisítésre kerülő adójegyek számbavétele biztosított.

(2)50 Ha a szabadforgalomból visszavásárolt vagy visszaszállított dohánygyártmány (1) bekezdés szerinti megsemmisítésére kerül sor, az adójegy-felhasználó azt írásban előzetesen köteles bejelenteni a vámhatóságnak, amely a megsemmisítést felügyeli.

(3) A szabadforgalomból visszavásárolt, illetve visszaszállított adójegyes dohánygyártmányt az egyéb dohánygyártmánytól elkülönítetten kell tárolni, és nyilvántartani. Az ezen dohánygyártmányokon lévő adójegyet nem kell az adójegy-elszámolásban szerepeltetni.

(4)51 A szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmány adójegyének

a) a Jöt. 99. § (7) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítása és a bejegyzett kereskedő vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történő ellátása kizárólag a vámhatóság előzetes értesítését követően végezhető; az adójegy eltávolítását és a bejegyzett kereskedő vagy az importáló által a dohánygyártmány új adójeggyel történő ellátását követően, a dohánygyártmányokról levett, gyűjtőívre felhelyezett korábbi adómértéknek megfelelő adójegyek megsemmisítése kizárólag a vámhatóság jelenlétében végezhető;

b) a Jöt. 108. § (1) bekezdése szerinti felülragasztása kizárólag a vámhatóság jelenlétében, annak előzetes értesítését követően végezhető.

(4a)52 A (4) bekezdés szerinti értesítést legalább 3 munkanappal az eltávolítás, illetve felülragasztás tervezett időpontját megelőzően, írásban kell a vámhatósághoz benyújtani.

(5)53 A vámhatóság az adójegy (4) bekezdés a) pontja szerinti eltávolításáról és az új adójegyek felhelyezéséről, vagy a b) pontja szerinti felülragasztásáról jegyzőkönyvet készít.

(6)54 Az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell – adómértékenként, ezen belül adójegyfajtánként, ezen belül csomagolási egységenként – az eltávolított vagy felülragasztott adójegy mennyiségét.

Napi adatszolgáltatás az adójegyek készletváltozásáról55

12/A. §56 (1) Az adójegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat az adójegy-felhasználó a napi adatszolgáltatásban dohánygyártmányonként,

a) a dohánygyártmányaira általa alkalmazott globális áruazonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám), vagy

b) – amennyiben az adójegy-felhasználó a dohánygyártmányaira nem alkalmaz GTIN számot – a vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: VP termékazonosító-szám)

szerint részletezve köteles megadni.

(2) Az adójegy-felhasználó köteles

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben dohánygyártmányai GTIN számát az 1/A. számú melléklet 1–2. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben dohánygyártmányaira VP termékazonosító-számot – a 1/A. számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni

az e célra rendszeresített, a vámhatóság internetes honlapján közzétett, nyomtatványkitöltő program segítségével kitöltött nyomtatványon.

(3) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését az első alkalommal teljesítendő napi adatszolgáltatás időpontját legalább 15 munkanappal megelőzően kell megtenni. Ezt követően csak az első bejelentésben, illetve igénylésben nem szereplő további dohánygyártmány előállítása, forgalmazása, valamint a bejelentett GTIN számú vagy VP termékazonosító-számmal rendelkező dohánygyártmány jellemzőinek módosulása, illetve adójegy-felhasználó általi gyártásának végleges megszüntetése esetén kell a változásokat bejelenteni, az adójegyfelhasználás előtt legalább 5 munkanappal megelőzően, illetve a gyártás megszüntetésének napját követő 30 munkanapon belül.

(4) A GTIN számok bejelentését, illetve a VP termékazonosító-számok igénylését a (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak elektronikus úton, az ER. rendelkezései szerinti megküldésével kell megtenni.

(5) A vámhatóság a VP termékazonosító-számokat elektronikus úton, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával küldi meg az igénylés beérkezésének időpontját követő 5 munkanapon belül.

(6) A vámhatóság ellenőrzését megelőzően észlelt, hibásan teljesített GTIN szám bejelentést az adójegy-felhasználó a (2) bekezdés szerinti nyomtatvány felhasználásával helyesbítheti.

12/B. §57 (1) Az adójegy-felhasználó a Jöt. 99. § (10) és (11) bekezdésében előírt napi adatszolgáltatási kötelezettségének (a továbbiakban: napi adatszolgáltatás) a 1. számú melléklet szerinti adattartalommal, elektronikusan, az ER. rendelkezéseinek alkalmazásával, telephelyenként köteles eleget tenni.

(2) A napi adatszolgáltatás nem terjed ki az adójegy-felhasználó által az adójegy előállítója telephelyén átvett adójegyekre.

(3) Amennyiben az adójegy-felhasználó megállapítja, hogy a napi adatszolgáltatási kötelezettségét hibásan teljesítette, akkor azt a vámhatóság ellenőrzését megelőzően helyesbítheti, az adott napra vonatkozó napi adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, megismételt teljesítésével.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)58

(3)59

1. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez60

Az adójegyek készletváltozásáról teljesítendő adatszolgáltatás adattartalma (telephelyenként)
1.    Tárgynap (év, hó, nap):
2.    Adójegy-felhasználó adatai
2.1.    név:
2.2.    adószám:
2.3.    VPID szám:
2.4.    telephely jövedéki engedélyszáma:
2.5.    telephely címe (külföldi / tagállami adójegy-felhelyezés esetén az a cím, ahonnan az adójegyet kiszállították):
3.    Adójegy felhelyezés
3.1.    helye
3.1.1.    belföld
3.1.2.    tagállam
3.1.3.    külföld
3.2.    dohánygyártmány
3.2.1.    GTIN száma / VP termékazonosító-száma:
3.2.2.    felhasznált adójegyek sorszámtartománya(i)
3.2.3.    adójeggyel ellátott dohánygyártmány mennyisége
3.2.3.1.    a fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben (doboz, csomag stb.):
3.2.3.2.    mennyiségi egységben (ezer darab, kilogramm, stb.):

1/A. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez61

GTIN szám bejelentés/VP termékazonosító-szám igénylés
1.    Adójegy-felhasználó adatai:
1.1.    név:
1.2.    adószám:
1.3.    VPID szám:
2.    GTIN szám bejelentés/módosítás
2.1.    Az egy GTIN szám alá sorolt dohánygyártmány
2.1.1.    GTIN száma
2.1.2.    kereskedelmi megnevezése
2.1.3.    fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége
2.1.4.    cigaretta esetében annak hossza - füstszűrő és szopóka nélkül
2.1.5.    besorolása a Jöt. 96. § (1) vagy 96.§ (3) bekezdése alá (a pont megadásával)
2.1.6.    KN-kódja
2.1.7.    fajtakódja
2.2.    bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)
2.2.1.    U - új GTIN szám
2.2.2.    M - módosított GTIN szám
2.2.3.    T - törölt GTIN szám
2.3.    GTIN szám érvényessége (U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)
3.    VP termékazonosító-szám igénylés/módosítás
3.1.     Az egy VP termékazonosító-szám alá sorolni kért/sorolt dohánygyártmány
3.1.1.    VP termékazonosító-száma (csak módosítás esetében töltendő ki)
3.1.2.    kereskedelmi megnevezése
3.1.3.    fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége
3.1.4.    cigaretta esetében annak hossza - füstszűrő és szopóka nélkül
3.1.5.    besorolása a Jöt. 96. § (1) vagy 96.§ (3) bekezdése alá (a pont megadásával)
3.1.6.    KN-kódja
3.1.7.    fajtakódja
3.2.    bejelentés/módosítás oka (karbantartási jel)
3.2.1.    U - új VP termékazonosító-szám
3.2.2.    M - módosított VP termékazonosító-szám
3.2.3.    T - törölt VP termékazonosító-szám
3.3.    VP termékazonosító-szám érvényessége (csak módosítás esetében töltendő ki)(U és M karbantartási jel esetében az érvényesség kezdete, T esetében az érvényesség vége)

2. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez62

Adójegy-megrendelés
1.    Megrendelő adatai
1.1.    VPID száma:
1.2.    Adószáma:
1.3.    Neve:
1.4.    Székhelye (pontos cím):
1.5.    Az adóraktári/bejegyzett kereskedői/jövedéki engedély száma:
1.6.    Tevékenységének minősége:
1.7.    Adójegyet felhasználó telephely címe:
1.8.    Telefon- és telefaxszáma:
1.9.    Pénzforgalmi jelzőszáma:
1.10.    Pénzintézet neve:
1.11.    Adójegy átvétel kért időpontja
1.12.    
2.    Adójegy-megrendelés részletezése
2.1.    A dohánygyártmány forgalomba hozatalkori adómérték-kódja;
2.2.    A dohánygyártmány adó fajtakódja;
2.3.    
2.4.    A dohánygyártmány csomagolási egység;
2.5.    Adójegy fajtája;
2.6.    Adójegy mennyisége;

3. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez63

Az adójegyek leírása
1. Adójegy, a darabonként csomagolt szivar adójegye kivételével
1.1.64 Leírása: Az adójegy téglalap alakú. Az adójegy egy sorszámot (vonalkód formájában is), a fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyiségét (darab vagy gramm), az adómérték kódját, valamint a dohánygyártmánynak a Jöt. 96. § (1) bekezdésben meghatározott megnevezését tartalmazza.
1.2. Mérete: 44 x 20 mm.
1.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír.
1.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
1.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
1.6. Kiszerelési egység: A cigaretta esetében a méretre vágott adójegyek 500-anként szalagozott kötegekben, egyébként a méretre vágott adójegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben.
1.7. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy az adójegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék.
2. A darabonként csomagolt szivar adójegye
2.1.65 Leírása: Az adójegy két téglalap alakú füllel ellátott, fekvő ellipszis alakú, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia. Az adójegyen a „Szivar” szöveg az ellipszis felső vonalán, az adómérték kódja az ellipszis alsó vonalán, míg az ellipszis közepén a sorszám található.
2.2. Mérete: Az adójegy teljes hossza 72 mm, az ellipszis hossza 42 mm, legnagyobb szélessége 18 mm, a fül szélessége 11 mm.
2.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott öntapadós hologramfólia.
2.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
2.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
2.6. Csomagolási egység: 50 darab ív, ívenként 30 darab adójegy, dobozba rakva.

4. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez66

Havi adójegy-elszámolás (adójegyfajtánként)
........ év ...................... hó
    I.    Nyitó készlet tárgyhó első napján [mennyiség (db)]
a)    raktározott, még fel nem ragasztott adójegykészlet
b)    dohánygyártmány készárun található, felragasztott adójegyek
c)    minőséghibás adójegyek
d)    gyártás közben megsérült adójegyek
e)    tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek
Összesen
    II.    Növekedés [mennyiség (db)]
Tárgyhóban átvett adójegyek
    III.    Leírható (a vámhatósághoz visszaküldött, megsemmisített, elszámolt) adójegyek [mennyiség (db)]
a)    minőséghibás, vámhatósághoz visszaküldött adójegyek
b)    sértetlen, vámhatósághoz visszaküldött adójegyek
c)    gyártás közben megsérült, adóraktárban megsemmisített adójegyek
d)    adóraktárban megsemmisült adójegyek
e)    adóraktárban megsemmisített adójegyes dohánygyártmány készárun lévő adójegyek
f)    adóraktárban vagy adófelfüggesztéssel végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegye
g)    adóraktárban minőségellenőrzéshez vagy adóhatóság ellenőrzéséhez felhasznált adójegyes dohánygyártmányok adójegye
h)    adóraktáron kívül végzett minőségellenőrzés céljaira átadott adójegyes dohánygyártmányok adójegye
Összesen
    IV.    Záró készlet tárgyhó utolsó napján [mennyiség (db)]
a)    raktározott, még fel nem ragasztott adójegykészlet
b)    dohánygyártmány készárun található, felragasztott adójegyek
c)    minőséghibás adójegyek
d)    gyártás közben megsérült adójegyek
e)    tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek
Összesen
    V.    Le nem írható adójegyek [mennyiség (db)]:
    VI.    Tárgyhóban szabadforgalomba került dohánygyártmányokon lévő adójegyek (I.+II.–III.–IV.–V.)

5. számú melléklet a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelethez67

A bejegyzett kereskedő havi adójegy-elszámolása (adójegyfajtánként)
........ év ...................... hó
    1.    Nyitó készlet tárgyhó első napján összesen [mennyiség (db)]
1.1.    bejegyzett kereskedőnél fogadóhelyen lévő
1.1.1.    még fel nem ragasztott adójegyek
1.1.2.    minőséghibás adójegyek
1.2.    tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek
    2.    Növekedés, tárgyhónapban átvett adójegyek [mennyiség (db)]
    3.    Leírható (a vámhatósághoz visszaküldött, megsemmisített vagy elszámolt) adójegyek összesen [mennyiség (db)]
3.1.    a megsérült és megsemmisített adójegyek
3.2.    a vámhatósági ellenőrzés céljaira a külön jogszabály előírásai szerint felhasznált dohánygyártmányon lévő adójegyek
3.3.    minőséghibás, vámhatósághoz visszaküldött adójegyek
3.4.    sértetlen, vámhatósághoz visszaküldött adójegyek
3.5.    közösségi adófelfüggesztési eljárással végzett szállítás során megsemmisült adójegyes dohánygyártmányok adójegye
3.6.    minőség-ellenőrzés céljaira az illetékes hatóságnak átadott adójegyes dohánygyártmányok adójegye
    4.    Záró készlet tárgyhó utolsó napján [mennyiség (db)]
4.1.    bejegyzett kereskedőnél fogadóhelyen lévő
4.1.1.    még fel nem ragasztott adójegyek
4.1.2.    minőséghibás adójegyek
4.2.    tagállamba kiszállított (tagállami adóraktár-engedélyesnél vagy úton lévő) adójegyek
    5.    Le nem írható adójegyek [mennyiség (db)]:
    6.    Tárgyhóban szabadforgalomba került dohánygyártmányokon lévő adójegyek (1.+2.–3.–4.–5.)
1

A rendeletet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 109. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával, alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 106. §-át.

2

Az 1. § és az azt megelőző alcím a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 13. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, a 2. §-t megelőző alcímet az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3)–(9) bekezdését az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (10) bekezdését a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 48. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 3. § (1) bekezdése az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdését az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 14. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. § (3) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (7) bekezdését az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 3. § (9) bekezdése a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

A 3. § (10) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3/A. §-t megelőző alcímet az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

20

A 3/A. §-t az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A 4. § (1) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (4) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 13. § 3–4. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 4. § (5) bekezdését a 42/2002. (XII. 20.) PM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (2) bekezdése a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (1) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 6. § (4) bekezdése a 30/1999. (XII. 20.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § új (7) bekezdését a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A 6. § (7) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

30

A 6. § (7) bekezdése a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. A 6. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 4. §-a (8) bekezdésre változtatta. A 6. § (8) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

31

A 7. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. § (3) bekezdését a 37/1998. (XII. 21.) PM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 7. § (3) bekezdésének a) pontja a 49/2004. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 7. § (4) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 7. § (5) bekezdését a 44/2000. (XII. 12.) PM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 7. § (6) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. § (2) bekezdését az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 8. § (3) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 44/2009. (XII. 29.) PM rendelet 45. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 9. § (2) bekezdése a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 8. §-ával megállapított, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 9. § (3) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 9. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

43

A 10. §-t és az azt megelőző alcím címet az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 10. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 11. § (1)–(7) bekezdését az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 11. § (8) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 11. § (9) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 9. §-ának (4) bekezdése iktatta be, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 11. pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 12. §-t megelőző cím a 46/2005. (XII. 26.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

48

A 12. § az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

49

A 12. § (1) bekezdése az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 12. § (2) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 12. § (4) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

52

A 12. § (4a) bekezdését az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 12. § (5) bekezdése a 41/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 12. § (6) bekezdése az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 12/A. §-t megelőző alcímet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be.

58

A 13. § (2) bekezdését a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 13. § (3) bekezdését a 29/2007. (XII. 20.) PM rendelet 6. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

60

Az 1. számú mellékletet a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (5) bekezdése iktatta be.

61

Az 1/A. számú mellékletet újonnan az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 76/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

62

A 2. számú melléklet az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 3. számú melléklet az 52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

64

A 3. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontja az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 3. számú melléklet 2. pont 2.1. alpontja az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 4. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 4. számú melléklet az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

Az 5. számú mellékletet a 16/2004. (IV. 21.) PM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege az 58/2016. (XII. 28.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére