• Tartalom

21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól

2017.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A közraktárak igazgatási szolgáltatási díja

1. § (1) A közraktári tevékenység engedélyezése iránti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj mértéke tízezer forint.

(3)1 A kérelmezőnek a díjat átutalással a közraktározás-felügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Felügyelet) 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, „igazgatási szolgáltatási díj” feltüntetésével vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetnie.

(4) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást a közraktári tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell.

2. §2 A díjat harminc napon belül vissza kell téríteni, ha a kérelem írásbeli visszavonására vonatkozó kérelem beérkezéséről a Felügyelet az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.

3. § A díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat,

b)3 a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. § (2)–(3) és (5)–(6) bekezdésében foglaltakat,

c)4 a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át,

d) a behajtásra az Itv. 88. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett Felügyeletet, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

4. § A díj forgalmi adót nem tartalmaz.

A közraktárak felügyeleti eljárási díja

5. §5 A közraktár a Krt. 12/A. §-ában meghatározott felügyeleti díjat (a továbbiakban: felügyeleti díj) az 1. § (3) bekezdésében megjelölt bankszámlára való átutalással, „felügyeleti díj” jogcím megjelöléssel fizeti meg. A közraktár az erről szóló igazolást a befizetést követően 8 napon belül megküldi a Felügyeletnek.

6. §6 A Krt. 12/C. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásai irányadók.

7. § A közraktárak kötelesek nyilvántartásaikat úgy vezetni, hogy azokból a díjalap a számvitel zárt nyilvántartási rendszerében ellenőrizhető legyen.

8. §7 Ha a közraktár okirattal igazolja, hogy a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű felügyeleti díjat fizetett, a díjtöbbletet a Felügyelet az okirat megküldésétől számított harminc napon belül visszatéríti.

Általános rendelkezések

9. § A Felügyelet a díjat és a felügyeleti díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván, és kezeli. A díjak a Krt., valamint a közraktárakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek, kötelezettségek betartásának ellenőrzésére, az engedélyezési, továbbá hatósági döntésekkel kapcsolatos egyéb eljárások költségeinek fedezésére szolgál.

Hatályba lépő rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet díjra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(3)8

1

Az 1. § (3) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § c) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 11. §-ának 42. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére