• Tartalom
Oldalmenü

1998. évi XXVI. törvény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról1

2021.01.01.

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében az Országgyűlés – összhangban az Alaptörvénnyel és a nemzetközi jog által általánosan elismert szabályaival – a következő törvényt alkotja2:

I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.

Alapelvek

2. § (1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek.

(2) A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse.

(3) A tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges megoldások alkalmazása esetén élhetnek.

(4) A fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.

(5) Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban.

3. § A fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek.

Értelmező rendelkezések

4. § E törvény alkalmazásában

a)3 fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;

b) rehabilitáció: az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek célja a fogyatékos személy képességének fejlesztése, szinten tartása a társadalmi életben való részvételének, valamint önálló életvitelének elősegítése;

c) segédeszköz: a fogyatékos személy fizikai vagy érzékszervi képessége részleges vagy teljes hiányának részleges vagy teljes pótlását szolgáló eszköz;

d) támogató szolgálat: a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás;

e) lakóotthon: a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, kisközösséget befogadó lakhatási forma;

f)4 közszolgáltatás:

fa)5 minden közhatalmi tevékenység – ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

fb)6 az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

fc)7 a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység – ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet –, valamint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a nem állami, helyi önkormányzati vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartó és az egyházi jogi személy által fenntartott, közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) alpont szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység,

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható;

g)8 akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített környezet;

h)9 egyenlő esélyű hozzáférés:

ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető,

hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók,

hc) az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára akadálymentes.

II. Fejezet


A FOGYATÉKOS SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOK

Környezet

5. § (1) A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.

Kommunikáció

6. §10 A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

7. § (1)11 A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit.

(2)12 Az információs társadalom nyújtotta lehetőségek erősítik az esélyegyenlőséget a fogyatékos személyek számára. A fogyatékos személyt az információs esélyegyenlőség megilleti az információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor.

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés13

7/A. §14 (1)15 A fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

(2) A közszolgáltatások engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályok szerinti hatósági eljárás során az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának érvényesülését biztosítani kell.

7/B. §16 (1)17

(2)18

(3)19 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján elkészített köznevelés-fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy az állam által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kerülnek megvalósításra az egyenlő esélyű hozzáférés feltételei.

(4)20

(5) A 4. § fa)–fc) alpontjában meghatározott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételének megteremtését az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések támogatják.

7/C. §21 A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját – külön jogszabályban meghatározottak szerint – beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

Közlekedés

8. § A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre.

9. § A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését – az indulási helytől a célállomásig történő – szállítást végző hálózat működtetésével is lehet biztosítani.

10. § Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára – a külön jogszabály szerint – megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.

Támogató szolgálat, segédeszköz

11. § A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg.

III. Fejezet


AZ ESÉLYEGYENLŐSÍTÉS CÉLTERÜLETEI

Egészségügy

12. § (1) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során – az 1997. évi CLIV. törvénnyel összhangban – figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire.

(2) A fogyatékos személy számára biztosítani kell – a fogyatékosságával összefüggésben – az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást. A fogyatékos személyeket ellátók speciális képzésének és továbbképzésének lehetőségét biztosítani kell.

(3) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát.

(4)22 Az orvos – vagy az általa megbízott egyéb egészségügyi dolgozó – a kiskorú személy fogyatékosságának megállapításakor a szülőt (gyámot) haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési lehetőségekről. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató kiadásáról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Oktatás, képzés

13. § (1)23 A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint.

(2) Abban az esetben, ha az – az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban – vesz részt.

(3)24 A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították.

14. § A fogyatékos személy óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja ki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.

Foglalkoztatás

15. § (1) A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult.

(2) A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.

(3)25 A munkáltató a fogyatékos személy munkához jutásának elősegítése érdekében – a felvételi eljárás során – köteles biztosítani az egyenlő eséllyel hozzáférhető környezetet.

(4)26 A munkáltatót a (3) bekezdésben foglalt kötelezettség abban az esetben terheli, amennyiben

a) a megüresedett álláshelyet nyilvánosan meghirdette,

b) az álláshelyre a fogyatékos személy oly módon jelentkezett, hogy jelezte a meghallgatáshoz szükséges speciális igényeit, és

c) azok biztosítása a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet. Aránytalanul nagy tehernek minősül az, ha a kötelezettség teljesítése a munkáltató működését ellehetetleníti.

16. §27 Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a fejlesztő foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel28

17. §29 (1) A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.

(2) A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb férőhelyszámú szociális intézmények kiváltására a (3)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kerül sor.

(3) 2013. december 31-éig legalább 1500 fő fogyatékos és pszichiátriai beteg személynek ellátást nyújtó intézményi férőhely kiváltásához az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési programok nyújtanak támogatást.

(4)30 A (3) bekezdés szerint kiváltásra nem kerülő intézményi férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerül sor.

(5) A kiváltást a 2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 19. cikkében meghatározottak figyelembevételével kell végrehajtani.

Kultúra, sport

18. § (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását.

(2) A fogyatékos személy számára – sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez – a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni.

(3)31 A fogyatékos személyek szabadidő- és tömegsportját a Magyar Olimpiai Bizottság támogatja, a fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása a központi költségvetésből történik.

IV. Fejezet


A REHABILITÁCIÓ

A rehabilitációhoz való jog

19. § A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják.

20. §32 A 21. §-ban megjelölt állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el. A szervezet számára törvény vagy kormányrendelet további feladatokat állapíthat meg.

A rehabilitációs szolgáltatás, ellátás

21. §33 A 20. § szerinti szervezet a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

a) a fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek kidolgozásához olyan szempontrendszer kiadása, amely magában foglalja a rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszi a rehabilitációs program szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését;

b) a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés megszervezése;

c) a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése;

d) a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása;

e) a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő szempontok kidolgozása;

f) a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai-módszertani ajánlások kidolgozása;

g) a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében.

Látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás34

21/A. § (1) A látássérült személy a látássérüléséhez kapcsolódó rehabilitációs folyamat során jogszabályban meghatározott éves időkeret erejéig – az elemi rehabilitációs tervben foglaltak szerint – térítésmentesen jogosult az egyéni képességeihez mért legmagasabb szintű önállóság eléréséhez és a társadalmi életbe való visszailleszkedéséhez szükséges alapvető készségek elsajátításához és alkalmazásához szükséges elemi rehabilitációs szolgáltatások (a továbbiakban: elemi rehabilitációs szolgáltatás) igénybevételére.

(2) Az elemi rehabilitációs szolgáltatást a 16. életévét betöltött, a magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, a bevándorolt és a letelepedett látássérült személy veheti igénybe.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során látássérült az a személy, akinek a szem, illetve a központi idegrendszer látási funkcióit érintő betegsége vagy veleszületett fejlődési rendellenessége miatt

a) a jobbik szemen maximális korrekcióval mért látásélessége (vízusa) 20/60 (0,33) vagy az alatti,

b) a látótér 20 fok vagy az alatti, vagy

c) kontrasztérzékelése súlyos fokban korlátozott, ideértve a kortikális látássérülést is, amely esetén a látótérben szektorszerű kiesés van, illetve a vizuális információ feldolgozási folyamatainak sérülése miatt észlelési, felismerési zavar jelentkezik.

(4) Az (1) bekezdés alapján térítésmentesen nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatáshoz az állam jogszabályban meghatározott módon nyújt támogatást. Az éves időkeretet meghaladóan a szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe.

(5) Az elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával, a módszertani feladatok ellátásával, illetve a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi.

21/B. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv – az elemi rehabilitációs szolgáltatás finanszírozása és a szolgáltatás igénybevételének ellenőrzése céljából – nyilvántartást vezet, a nyilvántartásban szereplő személyes adatok adatkezelője és adatfeldolgozója. A nyilvántartás tartalmazza

a) az igénybe vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

b) az elemi rehabilitációs szolgáltatást megalapozó körülményt,

c) az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó megnevezését és elérhetőségeit,

d) az elemi rehabilitációs szolgáltatás típusát, helyét, időpontját és időtartamát.

(2) A nyilvántartás részére az elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevevője által rendelkezésre bocsátott adatokat a szolgáltatást nyújtó továbbítja. A szolgáltatást nyújtó tevékenysége ellátásához jogosult az (1) bekezdés szerinti adatok kezelésére.

(3) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra is felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

(4) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadja és a Központi Statisztikai Hivatal azokat statisztikai célra felhasználhatja. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A nyilvántartásban szereplő adatokat a Kormány által rendeletben kijelölt szerv 5 évig kezeli, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásból. Az elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtó az (1) bekezdésben foglalt adatok kezelésére az elemi rehabilitációs szolgáltatás időtartamára jogosult.

V. Fejezet


A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS

22. §35 A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez

A jogosulti kör meghatározása

23. §36 (1)37 Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon a látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),

b)38 hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy

ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy

bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),

d)39 állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

e)40 helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),

f)41 az a)–e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),

g)42 hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)–e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),

h)43 állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

(2)44 Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosult

a)45 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény46 (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, valamint

b)47 a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország területén gyakorolja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel,

c)48 a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel,

d)49 az összevont engedéllyel rendelkező, Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár,

e)50 a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.

(3)51 A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha

a) vakok személyi járadékában részesül,

b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy

c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

(4)52 Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha

a) a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;

b) a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja.

(5)53 Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem

a) az Európai Unió tagállama,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy

c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

távolléte alatt az ellátás szünetel.

(6)54 Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy halála miatt szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés véglegessé válásától számított egy éven belül.

A fogyatékossági támogatás mértéke

23/A. §55 (1)56 A fogyatékossági támogatás havi összege 2013. június 1-jétől

a) 19 500 forint – a b) pontban foglaltak kivételével – a 23. § (1) bekezdésének a)–e) és h) pontja szerinti esetben,

b) 24 000 forint

ba) a 23. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti esetben, és

bb) a 23. § (1) bekezdés a), c)–e) és h) pontja szerinti esetben, ha a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

(2) Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra tart igényt, őt a fogyatékossági támogatás a vakok személyi járadékának megszüntetését követően

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegben illeti meg, ha önkiszolgálási képességének vizsgálatát nem kéri;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti összegben illeti meg, ha önkiszolgálási képességének hiányát megállapítják.

(3)57 A fogyatékossági támogatás (1) és (2) bekezdés szerinti összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani.

Hatásköri, eljárási szabályok

23/B. §58 (1)59 A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A fogyatékossági támogatás megállapítása a fogyatékossági támogatási szerv hatáskörébe tartozik.

(2)60

(3)61

(4)62 Ha a fogyatékossági támogatásra irányuló kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező ügyfél nem súlyosan fogyatékos, az elutasító határozat véglegessé válását követő egy éven belül előterjesztett újabb fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló kérelemre a bizonyítási eljárást csak abban az esetben kell lefolytatni, ha az orvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott; egyébként – a jogszabályváltozás esetét kivéve – a kérelmet vissza kell utasítani.

23/C. §63 (1)64 A fogyatékossági támogatási szerv az eljárásában a súlyosan fogyatékos állapotot szakkérdésként vizsgálja.

(2)65

23/D. §66 (1)67 A fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben a keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van, kivéve, ha a kereseti kérelem kizárólag a határozatban megállapított ellátási összegen felüli többletigényre irányul.

(2)68

(3)69 A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a fogyatékossági támogatási szervet.

(4)70 Ha a támogatásra vonatkozó igényt megállapító döntés véglegessé vált, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes.

(5) A fogyatékossági támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

A fogyatékossági támogatás folyósítása, finanszírozása, a jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése

23/E. §71 (1)72 A fogyatékossági támogatást a Kormány által kijelölt szerv folyósítja.

(2) A bentlakásos intézményben lakó súlyosan fogyatékos cselekvőképtelen személy ellátását az intézmény vezetőjének kell folyósítani. Az intézmény vezetője a jogosult személy fogyatékossági támogatását az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli és biztosítja a személyre szóló felhasználást.

(3) A fogyatékossági támogatás teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

(4) Jogalap nélkül veszi igénybe a fogyatékossági támogatást az a személy, aki

a) arra nem jogosult, vagy

b) kevesebb összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak.

(5)73 Az, aki a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a felvételtől számított 30 napon belül határozatban kötelezték.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, hogy az ellátás megszűnésétől számított kevesebb mint három év telt el.

(7)74 Ha a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül igénybe vett személy igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egyösszegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának vagy a tartásra szoruló hozzátartozónak aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a fogyatékossági támogatási szerv legfeljebb tizenkét hónapi halasztást engedélyezhet, illetőleg azt, hogy a tartozást harminchat hónapon belül részletekben fizesse meg.

(8)75 Aki a jogosult halála esetén a kiutalt fogyatékossági támogatást jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre határozatban kötelezték.

(9)76 A jogosult halálának hónapját követően belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére történő visszafizetésére a fogyatékossági támogatási szerv a pénzforgalmi szolgáltatót kötelezi, feltéve hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet. A fizetési számla felett rendelkezésre jogosult más személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét a pénzforgalmi szolgáltató a fogyatékossági támogatási szervnek átadja. A fogyatékossági támogatási szerv a követelését – visszafizetésre kötelező határozat kibocsátásával – akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap nélkül kiutalt ellátást az elhunyt számlájáról még nem vették fel.

(10)77

A nyilvántartásra, adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

23/F. §78 (1)79 A Kormány által a nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv) a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a jogosult természetes személyazonosító adatait;

b)80 a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy hontalan jogállását;

c) a jogosult belföldi lakó , és/vagy tartózkodási helyét;

d) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;

e) a fogyatékossági támogatás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést;

f) a felülvizsgálat időpontját;

g) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám).

(1a)81 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)82 A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból adatot törvény alapján adatkezelésre jogosult szervnek – a felhasználás céljának és jogalapjának egyidejű megjelölésével – jogszabályban meghatározott módon szolgáltathat.

(2a)83 A nyilvántartást vezető szerv a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § u) pontjában és 30. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint adatot szolgáltat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a hadkötelesek nyilvántartásának vezetése céljából.

(3) A nyilvántartásból a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat.

(4)84 A nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetőleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak.

(4a)85 A nyilvántartást vezető szerv a fogyatékossági támogatással kapcsolatos eljárása során a fogyatékossági támogatást igénylő vagy fogyatékossági támogatásra jogosult személyre vonatkozóan – a fogyatékossági támogatásra való jogosultság elbírálása, illetve a jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából – az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől és az (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot kérhet az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős szervtől.

(4b)86 A nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban szereplő adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadják és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(5)87 Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett, a nyilvántartást vezető szerv által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.

VI. Fejezet88


ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI TANÁCS

24–25. §89

VII. Fejezet


ORSZÁGOS FOGYATÉKOSSÁGÜGYI PROGRAM90

26. § (1)91 Az Országgyűlés által a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének megteremtéséhez szükséges intézkedések megalapozása érdekében elfogadott Országos Fogyatékosságügyi Programban (a továbbiakban: Program) foglaltakat az egészségügyi, foglalkoztatási, szociálpolitikai, oktatási, közlekedési tervezésben, továbbá a településfejlesztésben, valamint az egyéb állami tervezés körébe tartozó döntés meghozatala során érvényre kell juttatni.

(2)92 A Program előkészítéséről és annak Országgyűlési határozat tervezet formájában az Országgyűlés elé történő terjesztéséről – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter útján – a Kormány gondoskodik.

(2a)93 Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részt vesz a Program előkészítésében, és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.

(3) A Program az alábbiakat tartalmazza:

a) a fogyatékossággal élő népesség társadalmi helyzetének bemutatását;

b) a rehabilitációval kapcsolatos célok meghatározását;

c) a fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges tennivalókat;

d) a fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javításához szükséges feltételrendszer meghatározását;

e) a fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételét elősegítő terveket;

f) a fogyatékos személyek létszámához és társadalmilag elismert igényeikhez igazodva a közlekedési rendszerek (tömegközlekedési eszközök, utasforgalmi létesítmények), a szállítás, az épített környezet átalakításának, valamint a speciális oktatás és speciális foglalkoztatás célállapotban elérendő indokolt mértékének meghatározását;

g)94 a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez szükséges, az állam által biztosítandó eszközöket és intézkedéseket;

h)95 a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközök és intézmények meghatározását.

(4)96 A Kormány a Programban megfogalmazott célok ütemezett végrehajtása érdekében Intézkedési Tervet készít. Az Intézkedési Terv tartalmazza a célok végrehajtásához az adott időszakban szükséges intézkedéseket, az intézkedésekért felelős személy megjelölését, az egyes intézkedések megvalósításához szükséges forrást, továbbá a megvalósítás határidejét.

VIII. Fejezet


A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOK VÉDELME, TOVÁBBÁ A TÖRVÉNYBŐL FAKADÓ FELADATOK KÖTELEZETTJE97

27. §98 Amennyiben valakit fogyatékossága miatt jogellenesen hátrány ér, megilletik mindazok a jogok, amelyek a személyiségi jogok sérelme esetén irányadók.

27/A. §99 A fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló életvitelük támogatása és az e törvényben megfogalmazott egyéb célok, feladatok megvalósítása érdekében nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott, illetve hazai költségvetési támogatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter döntése alapján a képviseletében eljáró közreműködő szervezetként a szakmai felügyelete alatt álló, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott szervezet jár el.

Záró rendelkezések

28. § Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a fogyatékossági támogatásról szóló törvényi rendelkezéseket 1999. szeptember 30-ig kell megalkotni.

29. §100 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával, a módszertani feladatok ellátásával, illetve a szolgáltatásnyújtás koordinációjával kapcsolatos feladatokat ellátó, továbbá a 21/B. § szerinti nyilvántartást vezető szervet rendeletben jelölje ki.101

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az elemi rehabilitációs szolgáltatás

a) megszervezésére és finanszírozására,

b) nyújtásának feltételeire,

c) igénybevételére – ideértve a siketvak személyek, valamint azon látássérült személyek számára nyújtott szolgáltatások igénybevételét is, akiknek látássérülése mellett egyidejűleg más fogyatékossága is fennáll –, továbbá

d) éves időkeretére

vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg.102

29/A. §103 (1) A kincstár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2013. évi LXII. törvénnyel megállapított 23/A. § alapján emelésre kerülő, 2013. június hónapra járó fogyatékossági támogatást a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja, illetve állapítja meg.

(2) A vakok személyi járadéka 2013. június 1-jétől havi 16 160 forint összegben jár. A kincstár a 2013. június hónapra járó vakok személyi járadékát a jogosultak számára már emelt összegben folyósítja. A vakok személyi járadékát 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell.

29/B. §104 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a fogyatékossági támogatás ügyében eljáró fogyatékossági támogatási szervet, a fogyatékossági támogatást folyósító szervet, valamint a nyilvántartást vezető szervet rendeletben jelölje ki.

30. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg

a)105 a súlyos fogyatékosság minősítésének, felülvizsgálatának részletes szabályait;106

b)107 a fogyatékossági támogatás folyósításának, elszámolásának szabályait;108

c)109

d)110

e)111 az e törvény alapján nyújtott ellátás igénylésével, megállapításával, folyósításával és ellenőrzésével, valamint az igényelbíráló szervek adatkezelésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(2)112 Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a közszolgáltatások igénybevételének és a személyi segítés feltételeinek biztosítása érdekében rendeletben állapítsa meg a fogyatékos személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában és önálló életvitelében segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályait.113

Az Európai Unió jogának való megfelelés

31. §114 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikke,

c)115 a Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 14. cikk (1) bekezdés e) pont,

d)116 a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk (1) bekezdés e) pont,

e)117 a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;

f)118 a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-ei 2014/66/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;

g)119 a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikke.

32. §120 (1) E törvény 29. §-a a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E törvény 15–16. §-ai a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálják.

(3)121 Ez a törvény

a) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet az 1998. évi XXVI. törvényhez122

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. április 1.

2

A preambulum szövege a 2011: CCI. törvény 170. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § a) pontja a 2013: LXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § f) pontját a 2007: XXIII. törvény 1. §-a iktatta be.

5

A 4. § f) pont fa) alpontja a 2011: CXI. törvény 48. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 4. § f) pont fb) alpontja a 2010: CLXXXV. törvény 226. § (7) bekezdése, a 2013: LXII. törvény 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § f) pont fc) alpontja a 2011: CLXXIX. törvény 201. §-a, a 2013: CXXXIII. törvény 78. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 4. § g) pontját a 2007: XXIII. törvény 1. §-a iktatta be.

9

A 4. § h) pontját a 2007: XXIII. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2009: CXXV: törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § a 2009: CXXV. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 2003: IV. törvény 59. §-a. A 7. § (1) bekezdése a 2007: XXIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdését a 2003: IV. törvény 59. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

13

A 7/A. §-t megelőző alcímet a 2007: XXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

14

A 7/A. §-t a 2007: XXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

15

A 7/A. § (1) bekezdése a 2013: LXII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 7/B. §-t a 2007: XXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

17

A 7/B. § (1) bekezdését a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 7/B. § (2) bekezdését a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 7/B. § (3) bekezdése a 2012: CCX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

20

A 7/B. § (4) bekezdését a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 12. § (4) bekezdését a 2009: CXXV. törvény 17. §-a iktatta be, szövege a 2019: LXVI. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 13. § (1) bekezdése a 2007: XXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 13. § (3) bekezdését a 2009: CXXV. törvény 18. §-a iktatta be.

25

A 15. § (3) bekezdését a 2007: CXXI. törvény 64. §-a iktatta be.

26

A 15. § (4) bekezdését a 2007: CXXI. törvény 64. §-a iktatta be.

27

A 16. § a 2013: LXII. törvény 3. §-ával megállapított, a 2016: CLXVI. törvény 51. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 17. §-t megelőző alcím a 2010: XXXIX. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

29

A 17. § a 2010: XXXIX. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

30

A 17. § (4) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 85. §-ával megállapított szöveg.

31

A 18. § (3) bekezdése a 2010: CLXXI. törvény 86. §-ával megállapított, a 2013. LXII. törvény 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 20. § a 2010: CLXXI. törvény 87. §-ával megállapított, a 2019: LXVI. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

33

A 21. § nyitó szövegrésze a 2010: CLXXI. törvény 89. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A „Látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás” alcímet (21/A–21/B. §) a 2019: CXXVI. törvény 70. §-a iktatta be.

35

A 22. § az 1999: CXXII. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

36

A 23. § az 1999: CXXII. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

37

A 23. § (1) bekezdésének felvezető szövegrésze a 2007: I. törvény 116. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 23. § (1) bekezdésének b) pontja a 2003: IV. törvény 60. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 82. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

39

A 23. § (1) bekezdésének új d) pontját a 2003: IV. törvény 60. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti d)–f) pont jelölését e)–g) pontra változtatva. E módosító törvény 82. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

40

A 23. § (1) bekezdés e) pontja a 2018: CXVII. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

41

A 23. § (1) bekezdése eredeti e) pontjának jelölését f) pontra változtatta a 2003: IV. törvény 60. § (2) bekezdése, szövege a 84. § (2) bekezdése e) pontjának ea) alpontja, a 2012: XXXIV. törvény 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 23. § (1) bekezdése eredeti f) pontjának jelölését g) pontra változtatta a 2003: IV. törvény 60. § (2) bekezdése, szövege a 84. § (2) bekezdése e) pontjának eb) alpontja, a 2012: XXXIV. törvény 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 23. § (1) bekezdés h) pontját a 2012: XXXIV. törvény 1. §-a iktatta be.

44

A 23. § új (2) bekezdését a 2001: LXX. törvény 39. § (1) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(4) bekezdés számozását (3)–(5) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 2007: I. törvény 116. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 23. § (2) bekezdésének a) pontja a 2007: CXXI. törvény 65. § (1) bekezdésével megállapított, a 2011: CCI. törvény 170. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 23. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: XCII. törvény 10. § (1) bekezdése, a 2011: CCI. törvény 170. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 23. § (2) bekezdés c) pontját a 2011: CV. törvény 47. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXLIII. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

49

A 23. § (2) bekezdés d) pontját a 2013: XCIII. törvény 41. §-a iktatta be.

50

A 23. § (2) bekezdés e) pontját a 2017: CXLIII. törvény 8. §-a iktatta be.

51

A 23. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2001: LXX. törvény 39. § (1) bekezdése, szövege a 2010: CLXXI. törvény 88. §-ával megállapított szöveg.

52

A 23. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2001: LXX. törvény 39. § (1) bekezdése.

53

A 23. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2001: LXX. törvény 39. § (1) bekezdése, szövege a 2010: XCII. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 23. § (6) bekezdését a 2007: CXXI. törvény 65. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 159. § a) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 23/A. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be, szövege a 2003: IV. törvény 61. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 82. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56

A 23/A. § (1) bekezdése a 2013: LXII. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 23/A. § (3) bekezdését a 2013: LXII. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

58

A 23/B. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be.

60

A 23/B. § új (2) bekezdését a 2001: LXX. törvény 40. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva. A 23/B. § (2) bekezdését a 2016: CIV. törvény 46. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

A 23/B. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2001: LXX. törvény 40. §-a, a bekezdést hatályon kívül helyezte a 2006: CIX. törvény 125. § (4) bekezdésének a) pontja.

62

A 23/B. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2001: LXX. törvény 40. §-a, szövege a 2017: L. törvény 158. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 23/C. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVI. törvény 61. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

64

A 23/C. § (1) bekezdése a 2016: CIV. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 23/C. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 160. §-a hatályon kívül helyezte.

66

A 23/D. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be.

67

A 23/D. § (1) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 23. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: L. törvény 158. § (2) bekezdése iktatta be.

68

A 23/D. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 198. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

69

A 23/D. § (3) bekezdése a 2016: CIV. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 23/D. § (4) bekezdése a 2009: LVI. törvény 197. §-a, a 2017: L. törvény 159. § b) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 23/E. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be.

72

A 23/E. § (1) bekezdése a 2016: CIV. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 23/E. § (5) bekezdése a 2009: LVI. törvény 197. §-a, a 2010: CLXXI. törvény 89. § b) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 23/E. § (8) bekezdését a 2007: CXXI. törvény 66. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 197. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

76

A 23/E. § (9) bekezdését a 2013: XXVII. törvény 80. §-a iktatta be, szövege a 2016: CIV. törvény 46. § (2) bekezdés d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 23/E. § (10) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 253. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CLIX. törvény 97. §-a.

78

A 23/F. §-t az 1999: CXXII. törvény 49. §-a iktatta be.

79

A 23/F. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2016: CIV. törvény 46. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 23/F. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: XCIII. törvény 42. §-ával megállapított szöveg.

81

A 23/F. § (1a) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 34. §-a iktatta be.

82

A 23/F. § (2) bekezdése a 2015: VI. törvény 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 23/F. § (2a) bekezdését a 2019: CV. törvény 28. §-a iktatta be.

84

A 23/F. § (4) bekezdése a 2011: CXII. törvény 86. § (14) bekezdése, a 2015: VI. törvény 15. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 23/F. § (4a) bekezdését a 2013: XXVII. törvény 81. §-a iktatta be, szövege a 2015: VI. törvény 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 23/F. § (4b) bekezdését a 2017: XLIV. törvény 18. § (1) bekezdése iktatta be.

87

A 23/F. § (5) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 157. §-a iktatta be, szövege a 2015: VI. törvény 15. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

88

A VI. fejezetet (24–25. §-t) a 2013: LXII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 24–25. §-t a 2013: LXII. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A VII. fejezet címe a 2013: LXII. törvény 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

91

A 26. § (1) bekezdése a 2013: LXII. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 26. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (4) bekezdésének i) pontja, a 2019: LXVI. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

93

A 26. § (2a) bekezdését a 2013: LXII. törvény 5. § (2) bekezdése iktatta be.

94

A 26. § (3) bekezdése g) pontja a 2013: LXII. törvény 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 26. § (3) bekezdés h) pontját a 2013: LXII. törvény 5. § (3) bekezdése iktatta be.

96

A 26. § (4) bekezdése a 2013: LXII. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A VIII. fejezet címe a 2013: LXII. törvény 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

98

A 27. § a 2013: CCLII. törvény 4. §-a szerint módosított szöveg.

99

A 27/A. §-t a 2013: LXII. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2019: LXVI. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

100

A 29. §-t a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2019: CXXVI. törvény 71. §-a iktatta be.

103

A 29/A. §-t a 2013: LXII. törvény 7. §-a iktatta be.

104

A 29/B. §-t újonnan a 2016: CIV. törvény 46. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: CX. törvény 37. §-a szerint módosított szöveg.

105

A 30. § (1) bekezdésének a) pontja az 1999: CXXII. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

107

A 30. § (1) bekezdésének b) pontja az 1999: CXXII. törvény 50. §-ával megállapított szöveg.

109

A 30. § (1) bekezdés c) pontját a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 30. § (1) bekezdésének d) pontját az 1999: CXXII. törvény 50. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2013: LXII. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontja.

111

A 30. § (1) bekezdés e) pontját a 2001: LXX. törvény 41. §-a iktatta be, szövege a 2013: XXVII. törvény 82. §-ával megállapított szöveg.

112

A 30. § (2) bekezdése a 2009: LXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésével megállapított, a 2019: LXVI. törvény 45. §-a szerint módosított szöveg.

114

A 31. §-t és alcímét a 2007: I. törvény 116. § (4) bekezdése iktatta be.

115

A 31. § c) pontját a 2011: CV. törvény 48. §-a iktatta be.

116

A 31. § d) pontját a 2013: XCIII. törvény 43. §-a iktatta be.

117

A 31. § e) pontját a 2016: XXXIX. törvény 12. §-a iktatta be.

118

A 31. § f) pontját a 2016: XXXIX. törvény 12. §-a iktatta be.

119

A 31. § g) pontját a 2017: CXLIII. törvény 9. §-a iktatta be.

120

A 32. §-t a 2007: CXXI. törvény 67. §-a iktatta be.

121

A 32. § (3) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 157. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: XLIV. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

122

A mellékletet a 2007: XXIII. törvény 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2013: LXII. törvény 10. § (1) bekezdés e) pontja.