• Tartalom

3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet

egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról1

2017.01.01.

Az ipari és kereskedelmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának j) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §2 (1) A rendelet hatálya alá tartoznak az 1. számú mellékletben felsorolt berendezések, edények, tartályok – ideértve azok részegységeit, alkatrészeit is – és csővezetékek (a továbbiakban: hegesztett szerkezet) gyártóművi, illetve helyszíni gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gyártó).

(2)3 Nem tartozik a rendelet hatálya alá a hegesztett csöveket és a külön jogszabályban4 meghatározott hegesztett szerkezetet gyártó gazdálkodó szervezet.

2. § (1)5 A rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet szerelése, átalakítása, javítása során az ömlesztőhegesztést csak a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedély) rendelkező szervezet végezhet.

(2)6 A Kormányhivatal akkor adja ki a hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedélyt, ha a gyártó

a) az 1. számú mellékletben meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz,

b) a hegesztésekkel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet 2. számú melléklete szerint teljesíti, és

c) a nemzeti szabványok szerint minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat.

(3)7 A (2) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek igazolják. E szervezetekkel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(4)8

3. § (1)9 A Kormányhivatal az engedélyt a 2. § (3) bekezdése szerinti szervezet tanúsítása alapján adja ki. Az engedélyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást végző szervezet nevét és (azonosításra alkalmas) adatait.

(2)10 Az engedély a megadásának napjától számított három évig hatályos.

(3)11 A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a gazdálkodó szervezet megfelel-e a 2. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az érintett gazdálkodó szervezet nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a Kormányhivatal az engedélyt visszavonja.

(4) A hatósági eljárás díját külön jogszabály tartalmazza.

4. §12 A Kormányhivatal köteles az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a Kormányhivatal által visszavont engedélyek jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben félévenként közzétenni.

4/A. §13 (1)14 A Kormányhivatal által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.

(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §-a alapján vezetett nyilvántartás a 2009. október 1-jét megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal rendelkező gazdálkodó szervezetek adatait is tartalmazza.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

(2)–(4)15

1. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez16

A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó hegesztett szerkezetek megnevezése és a szervezetekkel szemben támasztott minőségirányítási követelmények

Hegesztett szerkezet
megnevezése

A szervezet által
végzett tevékenység

Minőségirányítási követelmények

MSZ EN 729–2 és
MSZ EN ISO 9001 szabványok szerinti

MSZ EN 729–3 szabvány szerinti

Nyomástartó edény, berendezés és csővezetékei

gyártás, javítás, átalakítás

X

X

Szállítható nyomástartó berendezések

gyártás, javítás, átalakítás

X

 

Ipari csővezeték

gyártás, szerelés, javítás, átalakítás

X

X

Éghető folyadékok és olvadékok föld feletti, földbe süllyesztett tároló tartályai, létesítményei

gyártás, szerelés, javítás, átalakítás

X

X

2. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez

A gyártóra vonatkozó kiegészítő követelmények
1. A hegesztéstechnológia megfelelőségének tanúsítását (WPAR)17 a rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervezet végzi. A tanúsított hegesztéstechnológia alapján a hegesztési utasítást (WPS)18 a gyártó készíti el.
2.19 A gyártó hegesztési felelőse az MSZ EN 719 szabvány szerinti követelmények kielégítésén túl
– független legyen a tevékenységéért felelős szervezeti egységtől,
– rendelkezzen megfelelő szakirányú képesítéssel,
– legalább kétéves szakmai gyakorlata legyen.
3.20 Ha a gyártó az MSZ EN 729–3 szabvány szerinti minőségirányítási követelményt alkalmaz, akkor működtessen
– dokumentációs rendszert a hegesztési utasítások, a hegesztéstechnológia megfelelőség-tanúsítására (WPAR), a hegesztők, forrasztók, valamint gépkezelők minősítési bizonyítványai kezelésére, karbantartására, és
– a tevékenységi folyamat során megfelelő azonosítási, nyomonkövethetőségi rendszert az MSZ EN 729–2 szabvány szerint.
4. A hegesztési hozaganyagok minőségét legalább az MSZ EN 10204 szerinti 2.2 típusú bizonylattal kell igazolni.
5. A gyártó a tanúsítási eljáráshoz nyújtson be az alábbiak szerint üzemleírást:
Üzemleírás
Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) megnevezése, címe, telefon- és faxszáma:
Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) felelős műszaki vezetője:
Az üzem felelős hegesztési koordinátorának neve, születési dátuma, képzettsége:
Az üzem (vállalat, gyár, gyáregység) jellemző gyártmányai:
A gyártási program, amelyhez az üzemnek az alkalmassági bizonyítványra szüksége van:
A gyártási programban a hegesztést irányító főfoglalkozású vezetők száma:
A gyártási programban foglalkoztatott főfoglalkozású hegesztők száma:
Az üzem tárgyi feltételei
a) műhelyek felsorolása (hegesztőműhely, hegesztő oktatóműhely, üzemcsarnok, szerelésre kijelölt terület stb.) és fő méreteik:
b) raktárak, fő méreteik és a tárolási körülmények:
c) emelőberendezések és teherbírásuk:
d) szállítóeszközök és teherbírásuk:
e) megmunkáló gépek és berendezések (fűrész, lemezolló, berendezés termikus vágáshoz, hajlítóhenger, élgyalu gép, varrathorony-megmunkáló gép stb.):
f) hegesztő- és vágóberendezések (egyenirányító, transzformátor, fedettívű hegesztőgép, ellenállás-hegesztő gép, védőgázas hegesztőgépek, ellenállás-hegesztő berendezés, gázhegesztő- és vágóberendezés stb.):
g) hegesztőanyag-szárító berendezések (pl. szárítószekrény):
h) hegesztőkészülékek (forgatóasztal, fordítókészülék, egyedi és univerzális fűzőkészülék stb.):
i) hőkezelő berendezések (előmelegítő, izzítókemence feszültségmentesítéséhez, normalizáláshoz, munkadarab hőmérsékletmérő eszközök stb.):
j) anyagvizsgáló berendezések és eszközök (univerzális szakítógép, ingás ütőmű, keménységmérő, mikroszkóp, spektroszkóp, ultrahangos vizsgálókészülék, mágneses repedésvizsgáló, röntgenkészülék, izotópos vizsgálóeszköz stb.):

3. számú melléklet a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelethez21

A bejegyzett szervezetre vonatkozó
követelmények
I. Személyi, szakmai feltétel: a személyzet feleljen meg az alábbi képzettségi és jártassági követelményeknek:
1. Műszaki egyetemi (főiskolai) diploma (oklevél).
2. Hegesztés szakirányú képzettség, amely lehet:
– hegesztő szakirányú végzettség,
– okleveles hegesztő szakmérnök,
– hegesztő tudományos fokozat.
3. Legalább 5 év szakirányú gyakorlat.
II. Tárgyi feltétel:
– a szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal;
– a szervezetnek legyen belső szabályzata az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának vizsgálatára és értékelésére;
– a szervezet rendelkezzen az MSZ EN 45012 szerint akkreditált rendszertanúsítással;
– a szervezet legyen tagja a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülésnek.
1

A rendeletet a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 16. napjával.

2

Az 1. § a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján előírásait a 2004. október 30. napját megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

3

A 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése alapján a 2004. október 30. napját megelőzően az 1. § (2) bekezdésében előírt külön jogszabályban meghatározott hegesztett szerkezetek gyártására való alkalmasságot igazoló hatósági bizonyítványok érvényessége csak a szerelésre, javításra, átalakításra korlátozódik és lejártuk napjáig, de legfeljebb a kiállításuktól számított 3 évig maradnak érvényben.

4

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról, 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról.

5

A 2. § (1) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 5. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § (4) bekezdését a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 5. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 3. § (1) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított, a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 12. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 5. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 3. § (3) bekezdése a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított, a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4/A. §-t a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet 3. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 5. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 4/A. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2)–(4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 16. §-ának 7. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1. számú melléklet a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján előírásait a 2004. október 30. napját megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

17

Hegesztéstechnológia jóváhagyása [Welding Procedure Approval Record (WPAR)].

18

Hegesztési utasítás [Welding Procedure Specification (WPS)].

19

A 2. számú melléklet 2. pontja a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján előírásait a 2004. október 30. napját megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

20

A 2. számú melléklet 3. pontja a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján előírásait a 2004. október 30. napját megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

21

A 3. számú mellékletet a 119/2004. (IX. 30.) GKM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján előírásait a 2004. október 30. napját megelőzően kezdeményezett, de még folyamatban lévő eljárásoknál is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére