• Tartalom

37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról

2021.08.02.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 2–4. § és a 9–10. § tekintetében a külügyminiszterrel egyetértésben – az alábbiakat rendelem el:

1. §1

Magyarország úti okmányainak és az útiokmány-igénylőlap formanyomtatványának mintája2

2. § (1) A magánútlevél és a hivatalos útlevél adattartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)3

3. § (1)4

(2)5

(3) A menekültként elismert személyek részére kiadott úti okmány adattartalmát a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott Egyezmény, valamint az Egyezményhez csatolt Függelék, illetőleg a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet szabályozza.

4. §6 A határátlépési igazolvány formáját és adattartalmát az okmányokat rendszeresítő kétoldalú nemzetközi egyezmények szabályozzák.

4/A. §7 (1)8 A (2) és (3) bekezdés szerinti okmányok kivételével az úti okmány iránti kérelem adattartalmát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány mintáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3)9 A menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelem adattartalmát a 7. számú melléklet tartalmazza.

A központi adatkezelő és az adatfeldolgozást végző szerv, az adatkezelés szabályai

5. § (1)10

(2)11

6. §12

7. §13

8. §14 (1)–(2)15

(3)16 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Anytv.) szerinti arcképelemző tevékenységet végző szervnek az Anytv. 11. § (4) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

(4)17 Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9. §-a szerinti szervnek az Utv. 27. § (11) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás igénylésekor kizárólag a technikai kapcsoló számot kell megadnia.

9. §18

10. §19

Az arcképmás-felvételezés szabályai20

10/A. § (1) Az útlevél iránti kérelem személyes előterjesztésekor a konzuli tisztviselő a kérelmező arcképmás adatát az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: 58/1999. BM rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutató előírásainak megfelelően készíti el.

(2) A külképviselet rendszeres ügyfélfogadásra állandó jelleggel kialakított hivatali helyiségében az arcképmás konzuli tisztviselő általi felvételezésének külső körülményeit az 58/1999. BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények figyelembevételével kell kialakítani.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 1998. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)21

12. §22 E rendelet 1. számú melléklete az egységes útlevél bevezetéséről szóló 1981. június 23-i tanácsi állásfoglalás I. melléklete B. a. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez23

Az útlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

16. Hivatalos bejegyzések

17. Tudnivalók

18.24 A hivatalos útlevél adattartalma – a hajós szolgálati útlevél kivételével – kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével.


Megjegyzés:


Az úti okmány borítójának színe

– magánútlevél burgundi vörös

– hivatalos útlevelek

= diplomata-útlevél zöld

= külügyi szolgálati útlevél burgundi vörös

= hajós szolgálati útlevél burgundi vörös

= szolgálati útlevél burgundi vörös

2. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez25

Az ideiglenes magánútlevél adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Születési hely

4. Születési idő

5. Neme

6. Állampolgárság

7. Arcképmás

8. Saját kezű aláírás

9. Típusa

10. Száma

11. Kiállítás kelte

12. Érvényességi idő

13. Kiadó magyar állam kódja

14. Kiállító hatóság neve

15. Kiállító hatóság bélyegzőlenyomata

16. Kiállító személy aláírása

17. Gépi olvasásra alkalmas adatsor

18. Adatoldal ellenőrző sorszáma (címke egyedi sorszáma)

19. Hivatalos bejegyzések

20. Tudnivalók


Megjegyzés:

Az ideiglenes magánútlevél borítólapjának színe: kék.

Az ideiglenes magánútlevél gépi azonosító adatsort csak a géppel történő kiállítás technikai feltételeinek megléte esetén tartalmaz.

3. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez26

4. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez27

5. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez28

Az úti okmány iránti kérelem adattartalma

1. Családi és utónév

2. Születési családi és utónév

3. Anyja születési családi és utóneve

4. Születési hely

5. Születési idő

6. Neme

7. Állampolgárság

8. Arcképmás

9. Saját kezű aláírás

10. Érvényességi idő

11. A hivatalos útlevél iránti kérelem kiegészül a használatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiállítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcímének megjelölésével

12. Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány típusa és száma

13. Adatkezelési hozzájárulás

14. Adatok hitelességének jóváhagyása

15. Kiskorú külföldre utazásához (úti okmányának kiállításához) hozzájáruló nyilatkozat

16. Okmány kézbesítési adatai

17. Illetékfizetésre vonatkozó adatok

18. Ügyintéző aláírása

19. Benyújtás dátuma

6. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez29

 


IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYLŐLAP

 

 

Fotó

Családi és
utóneve/i/:    _____________________________________
Születési családi
és utóneve/i/:    _____________________________________

Születési helye:    _____________________________________

Születési ideje:    ⬜⬜⬜⬜év ⬜⬜hó ⬜⬜nap

Neme: ________    Állampolgársága: ______________________

Anyja születési
neve:    _____________________________________

 

 

 

 

 Igénylő saját kezű aláírása
Írásképtelen kérelmező esetén
törvényes képviselő aláírása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6M08677_1

 

Ideiglenes magánútlevél    hazautazás céljából

igénylése:    továbbutazás céljából

 

Ideiglenes magánútlevél    Címke sorszáma:

száma:

 

Kiállítás dátuma:    __________________________________________________

Érvényességi ideje:    __________________________________________________

Kiállító személy

aláírása:    __________________________________________________

SZÜLŐI NYILATKOZAT

(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy előtt személyesen kell

kitölteni.)

Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történő ellátásához

hozzájárulok.

    ………………………….    ………………………….

    szülő (törvényes    szülő

    képviselő)

P. H.

    ………………………….    ………………………….

    dátum    ügyintéző


A vastagon bekeretezett részt a Kérelmező tölti ki.

7. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez30

A menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező

1.1. Családi és utóneve

1.2. Születési családi és utóneve

1.3. Anyja születési családi és utóneve

1.4. Születési helye

1.5. Születési ideje

1.6. Neme

1.7. Állampolgársága

1.8. Arcképmása

1.9. Saját kezű vagy törvényes képviselője aláírása

1.10. Szülőjének, illetve törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata, ha a kérelmező kiskorú, illetve gondnokság alatt áll

1.11. Elérhetősége (címe, továbbá – ha rendelkezésre áll – e-mail-címe, telefonszáma)

2. Az igényelt úti okmány típusa

3. Illetékfizetésre vonatkozó adatok

4. A benyújtás dátuma

1

Az 1. §-t és az azt megelőző alcímet a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

2

A 2. §-t megelőző alcím a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 2. §-ával megállapított, a 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdését a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (1) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

5

A 3. § (2) bekezdését a 45/2001. (XII. 27.) BM rendelet 8. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4/A. §-t a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4/A. § (1) bekezdése a 38/2019. (XI. 7.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4/A. § (3) bekezdését a 38/2019. (XI. 7.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

Az 5. § (1) bekezdését a 8/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (2) bekezdését a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 6. §-t a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. §-t az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § a 82/2012. (XII. 28.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. § (1)–(2) bekezdését az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 8. § (3) bekezdését a 80/2015. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

17

A 8. § (4) bekezdését a 80/2015. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

18

A 9. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte. A 9. §-t megelőző alcímet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

19

A 10. §-t a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

20

Az „Az arcképmás-felvételezés szabályai” alcímet (10/A. §) az 1/2019. (I. 15.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

21

A 11. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 185. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 12. §-t a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 3. §-a iktatta be.

23

Az 1. számú melléklet a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 1. számú melléklet 18. pontja a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 2. számú melléklet a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 3. számú mellékletet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 4. számú mellékletet a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 17. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

28

Az 5. számú mellékletet újonnan a 64/2004. (X. 28.) BM rendelet 6. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 37/2018. (XII. 28.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. számú mellékletet a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

30

A 7. mellékletet a 38/2019. (XI. 7.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére