• Tartalom

1998. évi XXXIX. törvény

1998. évi XXXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről1

2023.01.01.

1. § (1)2 Az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban együtt: Alap) felügyelete, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: igazgatási szerv) irányítása állami feladat.

(2)3 Az alapokat és azok kezelését a Kormány felügyeli.

(3)4

(4)5

2. §6 (1) Az Egészségbiztosítási Alap kezelését az egészségbiztosításért felelős miniszter – mint fejezetet irányító szerv – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján jogszabályban kijelölt kezelő szerv közreműködésével, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelését a központi nyugdíjbiztosítási szerv (a továbbiakban együtt: alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szerv) végzi.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos költségek fedezetét az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében kell meghatározni.

(3)7 A Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésével kapcsolatos költségeket a központi nyugdíjbiztosítási szerv költségvetésében kell meghatározni.

3. §8 (1) Az alapokhoz tartozó vagyon állami tulajdon, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az egészségbiztosítási ágazat tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter, a nyugdíjbiztosítási ágazat tekintetében a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja azzal, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó működési vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló a központi nyugdíjbiztosítási szerv vezetője.

(2) Az alapok javára elszámolandó, a kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében elfogadott ingatlanok kivételével, az alapokhoz tartozó állami tulajdonú ingatlanok tekintetében – beleértve a működési vagyonba tartozó ingatlanokat is – a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére az MNV Zrt. kérelme alapján kerül sor.

4. §9

5. §10 Az Alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szerv végzi

a)11 a 3. § (2) bekezdése szerinti vagyon kivételével az Alaphoz tartozó vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, valamint jogszabályban meghatározott vagyonkezelési, pénzügyi feladatokat,

b) az Alapból finanszírozott ellátások megállapításának és folyósításának jogszabályban meghatározott feladatait, illetőleg ellátja a külön jogszabály alapján végzett, nem az Alapból finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat.

6. §12

7. §13

8. §14

9. § (1)15 Minden munkáltató, amely legalább 100 társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles gondoskodni törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott társadalombiztosítási és egyéb feladatok ellátásáról, ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet (a továbbiakban: kifizetőhely) hoz létre vagy e feladatok ellátására más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köt. A központosított illetményszámfejtést végző illetményszámfejtő hely társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik.

(2)16 Magánszemély, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel kötött megállapodás alapján kifizetőhelyet létesíthet. A kifizetőhelyen végzett társadalombiztosítási feladatokat a megállapodásban kell rögzíteni.

(3)17 A kifizetőhely fenntartója a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal végzi, az igények jogszerű elbírálásáért és a kifizetett ellátásokért az alap kezeléséért felelős társadalombiztosítási szervvel szemben teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szabályszerűen elbírált igények alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes igazgatási szerv megtéríti, kivéve a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás összegét.

(4) A törvényben vagy kormányrendeletben előírt, illetőleg a (2) bekezdésében említett megállapodás szerinti társadalombiztosítási feladatok elvégzéséért a kifizetőhely fenntartóját a biztosítási alapokból meghatározott mértékű költségtérítés illeti meg.

9/A. §18

9/B. §19

9/C. §20

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)21

(3)22

(4)23

11. §24

12. §25

13. §26

14. §27

15. §28

16. §29

17. §30

18. §31

19. §32

20. §33

1

A törvényt az Országgyűlés az 1998. július 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1998. július 15.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 80. § (1) bekezdésének r) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2016: CIV. törvény 48. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését az 1998: XCI. törvény 37. §-ának (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 2004: CXX. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja.

6

A 2. § a 2016: CIV. törvény 48. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 2018: XL. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

8

A 3. § a 2022. évi LI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § a 2006: CIX. törvény 79. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § a) pontja a 2022. évi LI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 8. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 9. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a 2001: LXXXIV. törvény 25. § (9) bekezdése iktatta a szövegbe.

16

A 9. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 80. § (1) bekezdésének r) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 9/A. §-t a 2005: LXXII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: V. törvény 43. § (1) bekezdése.

19

A 9/B. §-t a 2005: LXXII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: V. törvény 43. § (1) bekezdése.

20

A 9/C. §-t a 2005: LXXII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: V. törvény 43. § (1) bekezdése.

21

A 10. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 10. § (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 11. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 12. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 15. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 16. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 18. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 366. pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 19. §-t a 2006: CIX. törvény 82. § (1) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 20. §-t az 1998: XC. törvény 128. §-a (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére