• Tartalom

1143/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

1143/1999. (XII. 30.) Korm. határozat

a központosított közbeszerzések elrendeléséről és az ezzel kapcsolatos egyéb rendelkezésekről1

2000.01.01.

A Kormány a közbeszerzsekről szóló, többször módosított 1995. XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. §-ának (1)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló, többször módosított 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2/A. §, 3. § (4) és az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra, meghozta a következő határozatot:

A Kormány

1. elrendeli az R. személyi hatálya alá tartozó szervezetek vonatkozásában, az R. 1. számú mellékletében szereplő valamennyi országosan kiemelt termék és szolgáltatás központosított közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzését;

2. az 1. pont szerinti központosított közbeszerzési eljárások vonatkozásában ajánlatkérésre jogosult szervezetként a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóságát (a továbbiakban: Beszerző) jelöli ki;

3. lehetővé teszi, hogy az egyes termék- és szolgálatásokörök vonatkozásában az 1. pont szerinti központosított közbeszerzési eljáráshoz előzetesen, illetve a már lefolytatott eljárások – ideértve a jelen kormányhatározat hatálybalépését megelőzően lefolytatott eljárásokat is – eredményeként megkötött keretszerződésekhez utólag bármely, a Kbt. személyi hatálya alá tartozó szervezet csatlakozzon. A csatlakozást – a Beszerző által kiadott szabályzatban meghatározott eljárási rendet és szabályokat elfogadó szervezetek – a Beszerzőnél írásban kezdeményezhetik.

4. Ez a határozat 2000. január 1-jén lép hatályba. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

– központi költségvetési szervek beszerzési rendszeréről szóló 2211/1996. (VII. 24.) Korm. határozat, az azt módosító 2112/1998. (IV. 29.) Korm. határozat;

– a központi költségvetési szervek központosított beszerzéseinek egyes szabályairól szóló 2096/1997. (IV. 18.) Korm. határozat;

– a központosított közbeszerzés körébe tartozó országosan kiemelt egészségügyi termékek beszerző szervezetének kijelöléséről szóló 1019/1998. (II. 25.) Korm. határozat.

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére