• Tartalom
Oldalmenü

14/1999. (X. 22.) IM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél

2010.02.05.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: tűzvédelmi törvény) 47. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre, intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek), továbbá a bv. szervek személyi állományára és a fogvatartottakra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak).

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának tűzvédelmi hatásköre és feladatai

2. § (1) A bv. szervek tűzvédelmi tevékenységével kapcsolatos központi feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) végzi, ezen belül:

a) felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervek tűzvédelmi tevékenységét, vizsgálja a tűzvédelmi szervezetek működését, a tűzmegelőzéssel, a tűz elleni védekezéssel és a tűzkárok elhárításával kapcsolatos munkát,

b) meghatározza a bv. szervekre vonatkozó különleges tűzvédelmi szabályokat, szakmai irányelveket, a tűzvédelmi feladatokat teljesítők szakképesítésének feltételeit,

c) ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel összefüggő adatszolgáltatási, jelentési, beszámolási kötelezettségének teljesítését,

d)1 együttműködik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal a feladatok hatékonyabb megoldása, a tűzvédelmi eszközök gazdaságosabb kihasználása érdekében;

e) biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését a beruházások előkészítése és megvalósítása során.

(2) Az Országos Parancsnokságra háruló, tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat az Országos Parancsnokság tűzvédelmi vezetője (a továbbiakban: országos tűzvédelmi vezető) látja el, aki

a) felügyeli a bv. szervek tűzvédelmi szervezetét és a létesítmények tűzvédelmi helyzetét,

b) figyelemmel kíséri a bv. szervek tűzvédelmi szabályzatának és tűzriadó tervének elkészítését, valamint szakmailag ellenőrzi azokat,

c) szervezi és irányítja a tűzvédelmi oktatást, továbbképzést,

d) ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelmi tevékenységét, a személyi és az anyagi ellátást, a tűzmegelőzést, a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést,

e) statisztikai nyilvántartást vezet, meghatározza a bv. szervek adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségével kapcsolatos feladatait,

f) legalább évente beszámol és adatot szolgáltat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának (a továbbiakban: országos parancsnok),

g) intézkedéseket kezdeményez a tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére, a szükséges felelősségre vonásra,

h) figyelemmel kíséri a beruházások előkészítését és a megvalósítás során a tűzvédelmi előírások érvényesülését.

(3) Az országos tűzvédelmi vezetőt az országos parancsnok nevezi ki.

A bv. szerv vezetőjének feladata, hatásköre

3. § (1) A bv. szerv vezetője

a) kiadja az irányítása alá tartozó bv. szerv tűzvédelmi szabályzatát és tűzriadó tervét, ellenőrzi az abban foglaltak betartását,

b) megteremti és fenntartja a tűzvédelmi szervezet működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket,

c) a tűzoltásnál és a műszaki mentésnél – a bv. szerv biztonságára vonatkozó előírásokra is figyelemmel – betarttatja a tűzriadó tervben foglaltakat,

d)2 tűzvédelmi vezetőt, illetve tűzvédelmi előadót vagy tűzvédelmi megbízottat foglalkoztat az irányítása alatt álló bv. szervnél;

e) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottak a tűzvédelmi szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerjék és betartsák,

f) intézkedik arról, hogy a foglalkoztatottakat a munkába állás előtt és azt követően – a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott rendszerességgel – oktatásban részesítsék,

g) a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság vezetőjével egyeztetve – megállapodás szerinti időszakonként – együttműködési gyakorlatot szervez, illetve biztosítja annak megtartását.

(2) Az együttműködési gyakorlaton különös tekintettel kell lenni a fogvatartottak létesítményen belüli mozgására vonatkozó biztonsági előírások betartására.

A bv. szervek tűzvédelmi szervezete

4. § (1)3 A bv. szerveknél működő tűzvédelmi szervezet: a tűzvédelmi vezető, illetve előadó és a tűzvédelmi megbízott. A tűzvédelmi szervezet tagjai a bv. szervek személyi állományába tartoznak.

(2)4

(3) Tűzvédelmi vezetőt kell alkalmazni azoknál a bv. szerveknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 200 főt és az adott létesítmény az ,,A''–,,C'' tűzveszélyességi osztályba került besorolásra, illetve azokban a ,,D'' tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményeknél, ahol 1000 fő feletti a foglalkoztatottak létszáma.

(4) Tűzvédelmi előadót kell foglalkoztatni azokban az ,,A''–,,C'' tűzveszélyességi osztályba besorolt bv. szerveknél, ahol a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 200 főt, illetve a 200 és 1000 fő közötti ,,D'' tűzveszélyességi osztályba sorolt létesítményekben.

(5) Azoknál a bv. szerveknél, ahol 200 fő alatti a foglalkoztatottak száma, a tűzveszélyességi osztályba való besorolástól függetlenül, önálló tűzvédelmi megbízottat kell alkalmazni.

(6) A tűzvédelmi vezető, a tűzvédelmi előadó, valamint a tűzvédelmi megbízott a tűzvédelmi ügyekben a bv. szerv vezetőjének nevében jogosult eljárni.

(7)–(9)5

Tűzvédelmi szakképesítési előírások

5. §6 Az országos tűzvédelmi vezetőnek felsőfokú tűzvédelmi és műszaki szakképesítéssel, a bv. szerv tűzvédelmi vezetőjének, tűzvédelmi előadójának és tűzvédelmi megbízottjának középfokú tűzvédelmi képesítéssel kell rendelkeznie.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) A tűzoltásvezető – a tűzvédelmi törvényben meghatározott tűzoltáshoz – a bv. szerv hivatásos állományú tagját és e szerv rendelkezésre álló eszközeit csak a bv. szerv alapfeladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül rendelheti ki.

(2) A rendelet végrehajtásáról az országos parancsnok gondoskodik, aki intézkedéssel állapítja meg a tűzvédelemre és a műszaki mentésre vonatkozó, jogszabály meghozatalát nem igénylő szabályokat, így különösen

a) a tűzvédelmi szabályzatok kötelező előírásainak,

b) a tűzriadó tervnek,

c)7

d) a tűzesetekről szóló jelentéseknek,

e) a tűzveszélyességi osztályba sorolásnak,

f) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésének,

g) a tűzvédelmi oktatási napló vezetésének,

h) a tűzvédelmi szakvizsga dokumentálásának,

i) a tűzvédelmi ellenőrzési napló vezetésének,

j) a tűzoltó készülékek nyilvántartásának,

k) a tűzoltó vízforrások megfelelősége felülvizsgálatának,

l) a helyi szabályozások határidejének

szabályait.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdését a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (7)–(9) bekezdését a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (2) bekezdés c) pontját a 3/2010. (I. 28.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.