• Tartalom

14/1999. (X. 27.) HM rendelet

14/1999. (X. 27.) HM rendelet

a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról

2007.06.07.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: tv.) 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a Honvédelmi Minisztérium hivatalaira és háttérintézményeire, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra, a katonai oktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: HM), továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

A dohányzásra vonatkozó szabályok

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél dohányozni – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak a dohányzásra kijelölt helyeken szabad.

(2) Kijelölt dohányzóhelyen kívül is szabad dohányozni azokban a tv. 2. § (4) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő irodákban, amelyekben az állandó jelleggel munkát végzők mindegyike dohányzó, és a dohányzás ellen egyik sem tiltakozik, továbbá, ha a helyiségben ügyfélfogadás nincs, illetve a dohányzást tűzvédelmi vagy egyéb előírás nem tiltja.

3. § (1) Nem jelölhető ki dohányzóhely:

a) a katonai felsőoktatási intézményeknek a hallgatók által oktatás céljára használt helyiségeiben;

b) az étkezésre szolgáló helyiségekben (étterem, büfé stb.), valamint meleg és hideg ételek elkészítésére használt helyiségekben (pl. konyha);

c) tárgyalások, értekezletek, egyéb rendezvények megtartására rendszeresített helyiségekben;

d) polgári és katonai ügyfélforgalmat lebonyolító intézeteknek a szolgáltatást igénybe vevők számára nyitva álló zárt légterű helyiségeiben;

e)1 a szerződéses állomány elhelyezési körleteiben, szolgálati helyiségeiben és étkezdéiben;

f) az MH által fenntartott színház- és mozitermekben, valamint a sportlétesítmények zárt légterű helyiségeiben;

g) az MH járóbeteg-ellátó intézeteinek és egészségügyi alapellátást biztosító rendelőinek, csapatsegélyhelyeinek a betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben;

h) ahol a dohányzást tűzvédelmi vagy egyéb előírások tiltják.

(2) A fekvőbeteg-ellátást biztosító intézetekben, betegellátó osztályokon olyan dohányzóhelyet kell kijelölni, hogy az ne sértse a nemdohányzó dolgozók és a betegek érdekeit.

4. § Tilos dohányozni a rendelet hatálya alá tartozó szervezetek szárazföldi, légi, valamint vízi szállító és harcjárművein, továbbá a különleges felépítményű gépjárművek munkaterében.

A dohányzóhelyek kijelölése

5. § (1) A dohányzóhelyeket a munkahelyi vezető, az MH szervek esetében a katonai szervezet parancsnoka a helyi sajátosságok, illetve a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembevételével jelöli ki.

(2) A dohányzóhelyek kijelölésénél a munkvavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szakemberek véleményét ki kell kérni, és a döntésnél figyelembe kell venni.

(3) Dohányzás céljára elsősorban helyiséget kell kijelölni. Erre olyan helyiség jelölhető ki, amelyet a nemdohányzók rendeltetésszerűen nem használnak.

(4) A dohányzóhelyeket úgy kell kijelölni, hogy annak mérete legyen arányos a dohányzók számával, de alapterülete 6 m2-nél kevesebb nem lehet.

(5) A dohányzásra kijelölt helyeket kétnyelvű (magyar, angol) felirattal és egyéb jelzéssel (piktogram) szembetűnő módon meg kell jelölni. A 2. § (2) bekezdése szerinti helyiségeket a dohányzásra utaló megfelelő jelzéssel kell ellátni.

(6) Többszintes épületek esetén a dohányzóhelyeket emeletenként, illetve, ha az épület sajátosságai szükségessé teszik épületszárnyanként kell kijelölni.

6. § Új katonai objektum építése, illetve meglévő objektum korszerűsítése (felújítás, átalakítás) esetén a dohányzóhelyek kijelölésére a tv.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során érvényesíteni kell.

7. § A kijelölt dohányzóhelyek megfelelőségét az MH egészségügyi szolgálata jogosult ellenőrizni.

A dohányzásra vonatkozó előírások megszegése

8. § (1)2 A dohányzásra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó, e rendeletben meghatározott előírások betartásának ellenőrzésére tűzvédelmi szempontból a HM központi ellenőrzésért és hatósági tevékenységért felelős szervezete, egészségvédelmi szempontból az MH egészségügyi szolgálatának hatósági jogkört gyakorló felügyelői jogosultak.

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult a korlátozást és kötelezettséget megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez.

A dohánytermékek forgalmazása

9. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél dohányterméket árusítani kizárólag csak az erre engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységben (munkahelyi büfé, kantin) lehet, amennyiben a forgalmazás helye nem tartozik a tv. 5. § (1) bekezdésének hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árusítóhelyeken dohánytermék csak a külön jogszabályban előírt címkézéssel és csomagolásban forgalmazható.

Megelőző tevékenység

10. §3 A dohányzás káros hatásairól a katonai oktatási intézmények hallgatóit, növendékeit, a hivatásos és szerződéses állományt, valamint a köztisztviselőket és a közalkalmazottakat az eseti és a rendszeres munkavédelmi oktatás keretében tájékoztatni kell.

Hatályba léptető rendelkezés

11. § Ez a rendelet 1999. november 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § (1) bekezdésének e) pontja a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 8. § (1) bekezdése a 23/2007. (V. 30.) HM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § a 23/2007. (V. 30.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére