• Tartalom

16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet

a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól1

2010.05.21.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 112. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügy-miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a közös jogkezelést végző egyesületek nyilvántartásának részletes szabályait a következőkben állapítom meg:

1. §2 A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:

a) a közös jogkezelést végző egyesület nevét,

b) a közös jogkezelésbe tartozó jogok megjelölését,

c) a közös jogkezelő szervezet által ellátott közös jogkezelési tevékenységet, az Szjt.-ben foglalt rendelkezésekre történő hivatkozással,

d) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoportot.

2. §3 (1) Az egyesületnek a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvételére irányuló kérelmében meg kell jelölni:

a) az Szjt. alapján gyakorolni tervezett közös jogkezelési tevékenységet,

b) ha a közös jogkezelést az Szjt. nem írja elő, a kérelemben meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek miatt a közösen kezelni kívánt jogot a jogosultak nem tudják vagy nem kívánják egyedileg gyakorolni,

c) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoportot,

d) ha a kérelemben meghatározott jogosulti csoport megnevezése az Szjt.-ben használt megjelölésektől eltér, annak részletes indokait.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott közös jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni joghoz kapcsolódóan meg kell jelölni az egyes tevékenységeket az alábbiak szerint:

a) engedélyezés,

b) díjazás iránti igény érvényesítése,

c) jogérvényesítés,

d) a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése,

e) a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése,

f) jogdíjak felosztása,

g) a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak közös jogkezelő szervezetének.

(3) Az Szjt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését a következő iratok csatolásával kell igazolni:

a) az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági határozat,

b) az egyesület alapszabálya,

c) az Szjt. 89. § (2) bekezdése szerinti adatok jogosulti csoportonként,

d) az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultak szándéknyilatkozata, vagy a velük kötött egyedi megállapodás,

e) az egyesület képviselőjének nyilatkozata a jogkezeléssel érintett jogosultak számáról, továbbá az érintett jogosultak műveinek, szomszédos jogi teljesítményeinek felhasználási arányáról és a jogdíjakból való részesedésük arányáról,

f) a jogosultak jogainak közös kezelését végző, bel- és külföldi felhasználás szempontjából fontos külföldi szervezetekkel kötött képviseleti szerződések, vagy az erre irányuló szándéknyilatkozatok,

g) az egyesület képviselőjének nyilatkozata arról, hogy az egyesület rendelkezésére állnak a közös jogkezelő tevékenység ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök, adatok szoftverek, és az Szjt. 88. § (3) bekezdése szerinti adatbázis,

h) az egyesület képviselőjének nyilatkozata arról, hogy a munkavállalói és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozói révén rendelkezik a közös jogkezeléshez és a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges megfelelő szakismerettel és gyakorlattal.

(4) A kérelmet a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által e célra rendszeresített adatlap kitöltésével kell benyújtani.

3. §4 (1) A közös jogkezelő szervezet nyilvántartási adatainak módosítására hivatalból, vagy az egyesület kérelmére kerülhet sor.

(2) A módosítási kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 2. § (3) bekezdésében felsorolt iratok közül csak az adatváltozással érintetteket kell csatolni.

(3) Ha a módosítás a közös jogkezelő szervezet által ellátott tevékenységek közül az Szjt.-ben előírt közös jogkezelési tevékenység törlésére vonatkozik, az 5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közös jogkezelő szervezetnek a székhely, a képviselő személyében történő változást, továbbá az egyesület társadalmi szervezetek nyilvántartásából történt törlését – a jogerős bírósági végzés egy példányának csatolásával – a jogerőre emelkedést követően azonnal, de legkésőbb 30 napon belül be kell jelentenie a miniszternek.

(5) A közös jogkezelő szervezetnek az alapszabály, valamint a kölcsönös képviseleti szerződés módosítását az elfogadást, illetve az aláírást követő 30 napon belül az iratok megküldésével kell bejelentenie a miniszternek.

(6) A közös jogkezelő szervezetnek a tagjai névsorát, valamint az előző naptári évben az Szjt. 91. § (2) bekezdése alapján előzetesen tiltakozásukat kifejező jogosultak számát, továbbá az ilyen jogosultaknak a nyilatkozattal érintett felhasználásból az előző naptári évben eredő jogdíjakból való részesedése arányát tartalmazó kimutatást évente egy alkalommal, a beszámoló megküldésével egyidejűleg kell bejelentenie a miniszternek.

4. §5 (1) Az Szjt. 87. § (2) bekezdése alapján – a már nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek közötti megállapodás szerint – a nyilvántartás módosítására az érintett közös jogkezelő szervezeteknek közös kérelmet kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a megállapodást,

b) a közös jogkezelő szervezetek módosított alapszabályát, ha a módosítás a közös jogkezelő szervezetek alapszabályában meghatározott tevékenységet érinti,

c) a 2. § (3) bekezdés c)–e) pontjában foglaltakat, ha a megállapodással érintett jogosulti csoportot tagsági viszony vagy egyedi megállapodás alapján nem képviselte a közös jogkezelési tevékenységet a megállapodás alapján átvenni szándékozó közös jogkezelő szervezet,

d) a 2. § (3) bekezdés f)–g) pontjában megjelölt nyilatkozatot abban az esetben, ha a megállapodás nem tartalmazza, hogy az eredetileg a közös jogkezelési tevékenységet ellátó szervezet biztosítja a közös jogkezelési tevékenységhez szükséges adatokat, és az azok kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi eszközöket átadja a jogosultságot átvenni szándékozó közös jogkezelő szervezetnek.

(3) A megállapodás alapján végzett közös jogkezelési tevékenység nyilvántartásba vételére akkor van lehetőség, ha a tevékenység átvétele nem veszélyezteti a jogosultak jogainak folyamatos képviseletét. Ez a feltétel azzal valósítható meg, ha

a) a megállapodás alapján végzett közös jogkezelési tevékenység átvétele a már jóváhagyott és közzétett díjszabás lejártához kapcsolódik, vagy a feladatot a jövőben ellátó közös jogkezelő szervezet a jóváhagyott díjszabás alapján vállalja a tevékenység folytatását,

b) a megállapodás rendezi, hogy a közös jogkezelési tevékenység átvétele után a még fel nem osztott jogdíjakkal melyik közös jogkezelő szervezet rendelkezik,

c) a megállapodás rendezi, hogy a jogosultak képviseletére a közös jogkezelési tevékenység átvétele előtti időszakban kezdődött ügyek esetében melyik szervezet jogosult, a megállapodás megszűnése esetén – ide nem értve a megállapodásban meghatározott idő lejártának esetét – a felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás alapján végzett közös jogkezelő tevékenységet mindaddig a megállapodás alapján a közös jogkezelő tevékenységet ellátó szervezet gyakorolja, ameddig a változásról szóló közlemény a Hivatalos Értesítőben meg nem jelenik.

(4) A nyilvántartás adatainak a megállapodás alapján történő módosításakor mindegyik közös jogkezelő szervezet nyilvántartási adatainál fel kell tüntetni, hogy mely jogosultságokat, illetve mely jogosulti csoportot érinti a megállapodás.

(5) A megállapodásban részt vevő bármelyik fél haladéktalanul köteles a miniszterrel közölni, ha a megállapodás megszűnt.

5. §6 (1) Törölni kell a közös jogkezelő szervezetet a nyilvántartásból:

a) a közös jogkezelő szervezet kérelmére,

b) ha az egyesületet a bíróság törli a társadalmi szervezetek nyilvántartásából,

c) az Szjt. 93. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(2) A törlés iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közös jogkezelő szervezet által beszedett és fel nem osztott jogdíjakról szóló kimutatást,

b) a jogdíjak felosztásához szükséges, a közös jogkezelőnél rendelkezésre álló adatokat.

(3) A kérelem benyújtása, és a törlési határozat jogerőre emelkedésnek időpontja között beszedett és felosztott jogdíjakról a közös jogkezelő szervezet kimutatást készít, amelyet megküld a miniszternek.

(4) Az Szjt. 89/A. §-a szerinti hirdetményt a törlésről szóló döntés közzétételével egyidejűleg kell megjelentetni. A hirdetmény tartalmazza:

a) a jogosulti csoport megjelölését,

b) az Szjt. alapján előírt közös jogkezelési tevékenységet,

c) a felhívást arra, hogy a jogosultak a megjelölt határidőig adják be közös jogkezelő szervezetük nyilvántartásba vételi kérelmét,

d) azt a számlaszámot, amelyre a jogdíjakat át kell utalni.

(5) Ha az új közös jogkezelő szervezetet a hirdetményben megjelölt időpontig nyilvántartásba veszik, a törlési határozat és a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontja között befolyt jogdíjakat felosztás céljából át kell utalni az új közös jogkezelő szervezet részére.

(6) Az Szjt. 89/A. § (2) bekezdése szerinti kijelölés esetében a nyilvántartásban szereplő közös jogkezelő szervezetek közül elsősorban az a közös jogkezelő szervezet alkalmas a kijelölésre, amely egyébként képviseli az érintett jogosulti csoportot, vagy amely rendelkezik a felosztáshoz szükséges adatokkal.

6. §7 Az Szjt. 89. § (3) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:

a) a közös jogkezelő szervezet nyilvántartásba vételéről vagy módosításáról szóló tájékoztatást,

b) a közös jogkezelő szervezet nyilvántartási adatait,

c) a közös jogkezelő szervezet képviselőjének nevét,

d) a közös jogkezelő szervezet székhelyét.

7. §8

8. § (1)9 Az Szjt. 86. §-ában foglalt nyilvántartásba vételért az illetékekről szóló, módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2)10 A közös jogkezelést folytatni kívánó egyesület

a) a nyilvántartásba vételi eljárásért 200 000 Ft,

b) a nyilvántartásban szereplő adatok változásának bejegyzéséért 8000 Ft

igazgatási szolgáltatási díjat köteles az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzbefizetéssel vagy átutalási megbízással megfizetni.

(3) A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj a minisztérium bevétele.

9. § A nyilvántartásba vételi eljárásra

a) a díjfizetési kötelezettség tekintetében az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, a jogorvoslati eljárásra az Itv. 29. § (2) bekezdését, a díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell értelemszerűen,

b) egyéb kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szabályait kell

alkalmazni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 5/1997. (II. 12.) MKM rendelet.

(2)11

Melléklet a 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelethez12

1

A rendeletet a 24/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 7. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 3. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 4. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 5. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 6. § a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 7. §-t a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 8. § (1) bekezdése a 13/2004. (V. 26.) NKÖM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdése a 13/2004. (V. 26.) NKÖM rendelet 1. §-ával megállapított, záró szövegrésze a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 10. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 62. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A mellékletet a 23/2010. (V. 13.) OKM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 10. §-a alapján a 2010. május 21-e után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére