• Tartalom

36/1999. (X. 22.) BM rendelet

36/1999. (X. 22.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól1

2008.05.16.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) 8. §-ának (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervekre (Rendőrségre, állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóságra és a katasztrófavédelemre2), valamint a Határőrségre (a továbbiakban együtt: fegyveres szervek),

b) a fegyveres szervekkel hivatásos, köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban álló személyekre,

c) a fegyveres szervek objektumaiban fogvatartottakra,

d) a fegyveres szervek használatában lévő, objektumokban és területeken tartózkodó más személyekre.

(2) Határforgalmi kirendeltségen, a szomszédos állam területén a fegyveres szerv által kizárólagosan használt helyiségre is a rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § A rendeletben előírt tilalmak és korlátozások nem érintik a külön jogszabályban meghatározott érdekből és célból elrendelt dohányzási és a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

A dohányzásra vonatkozó szabályok

3. § (1) Tilos a dohányzás

a) a rendelet hatálya alá tartozó fegyveres szervek használatában lévő objektumokban és területeken – a (2) és (3) bekezdésben felsorolt kivételekkel –,

b) a fegyveres szervek által használt közúti gépjárművek utasterében – amennyiben ott vezetőjén kívül más, nemdohányzó személy is utazik –, továbbá a vízi és a légi járműveken.

(2) Dohányozni az erre a célra kijelölt helyen, helyiségekben, valamint a fegyveres szervek elhelyezésére szolgáló épületek, használatukban álló létesítmények által teljesen körülhatárolt belső udvaron szabad.

(3) Rendezvény alkalmával – kizárólag annak időtartamára – dohányzás céljából zárt légterű helyiség kijelölhető, ha a helyiségben a megfelelő légcsere feltételei nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítottak, feltéve, hogy a helyiségben nemdohányzó személy tartózkodása vagy áthaladása nem szükségszerű.

A dohányzóhelyek kijelölése

4. § (1) Az állományilletékes parancsnok a dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel – a munkakörülményeket, a munkaközi szünet időtartamát és a munkafegyelem szempontjait figyelembe véve –, a munkavédelmi és tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy

a) gondoskodik a dohányzási tilalomra vonatkozó – a kijelölt dohányzóhelyeket is feltüntető – tájékoztató tábláknak a fegyveres szervek területén jól látható helyeken történő elhelyezéséről;

b) gondoskodik a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató táblával történő megjelöléséről;

c) kijelöli a 3. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes dohányzóhelyeket, és gondoskodik ezek megjelöléséről.

(3) Dohányzás céljára olyan helyiséget kell kijelölni, amely lehetőleg közlekedő helyiségből nyílik, és amelyben a nemdohányzók benntartózkodása a helyiség rendeltetéséből adódóan nem szükségszerű.

(4) Többszintes épületek esetén a dohányzóhelyeket lehetőleg emeletenként, illetve ha az épület sajátosságai szükségessé teszik, épületszárnyanként kell kijelölni.

(5) A dohányzóhelyek területe nagyságának megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára, figyelembe véve az 1. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott személyeket is.

5. § Új létesítmény (objektum) építése, illetve meglévő épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén a dohányzóhelyek kijelölésére a törvényben, valamint a rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során figyelembe kell venni.

A dohánytermékek forgalmazása

6. § A fegyveres szervek területén dohányterméket forgalmazni tilos.

A dohányzással összefüggő előírások ellenőrzése

7. § A fegyveres szervek területén a dohányzásra és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó szabályok megtartását külön jogszabályban a munkavédelmi ellenőrzésre feljogosított (a továbbiakban: ellenőrző) szerv és a fegyveres szerv elhelyezésére szolgáló objektum parancsnoka végzi.

A dohányzásra vonatkozó előírások megszegése

8. § Az ellenőrző szerv

a) az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt személyeket első ízben felhívja a magatartás abbahagyására, ennek eredménytelensége, illetőleg a tilalom ismételt megszegése esetén írásban figyelmeztetést ad ki, az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén jogszabályban meghatározottak szerint egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi;

b) az 1. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt személyeknek a fegyveres szervek területén való tartózkodását – a tilalom ismételt megszegése esetén, az egészségvédelmi bírság kiszabásának kezdeményezése mellett – megtilthatja vagy korlátozhatja;

c) a 6. §-ban meghatározott tilalom megszegőjét a dohánytermék forgalmazásának megszüntetésére írásban felhívja, amennyiben az a forgalmazással nem hagy fel, fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményez.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 1999. november 1-jén lép hatályba, a 6. §-ban foglalt rendelkezést 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2)3

1

A rendeletet a 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 29. napjával.

2

Az 1999: LXXIV. törvény 55. §-ának megfelelően módosított szöveg.

3

A 9. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 172. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére