• Tartalom

1999. évi XLVI. törvény

az általános mezőgazdasági összeírásról1

2010.01.01.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdasági statisztikai információs rendszernek az agrárgazdaság megalapozott irányítását szolgáló és a hazai felhasználók igényeit biztosító, valamint az Európai Unió agrárstatisztikai követelményeihez igazodó továbbfejlesztését elősegítse, továbbá, hogy Magyarország csatlakozzon az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) világcenzusához, a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Magyarország területén 2000. március 31. eszmei időponttal teljes körű, általános mezőgazdasági összeírást (a továbbiakban: összeírás) kell tartani, melyet 2000. év őszén reprezentatív összeírások egészítenek ki. Az adatok 2000. évre vonatkozóan kerülnek összeírásra.

(2) A teljes körű összeírás előkészítéseként 1999 szeptemberében próbafelvételt kell végrehajtani.

2. § E törvény alkalmazásában

a) gazdaság: a mezőgazdasági tevékenységet folytató, technikailag és gazdaságilag különálló egység, amelynek saját, önálló irányítása van, és

aa) összes termőterületre (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep, erdő, halastó, nádas) legalább 1500 m2, vagy

ab) összes gyümölcsös vagy szőlőterülete legalább 500 m2, vagy

ac) intenzív kertészeti termelést folytat, vagy

ad) mezőgazdasági haszonállat állománya legalább

ad1. egy nagyobb élőállat (szarvasmarha, sertés, ló, juh, kecske, bivaly), vagy

ad2. 50 tyúk, illetve más baromfi (liba, kacsa, pulyka, gyöngyös), vagy

ad3. 25-25 házinyúl, prémes állat, húsgalamb, vagy

ad4. 5 méhcsalád, illetőleg

ae) mezőgazdasági szolgáltatást végez;

b) gazdálkodó: az a személy, aki a gazdaság működtetéséért a gazdasági (és jogi) felelősséget viseli;

c) gazdasághoz tartozók: a család, illetve háztartás tagjai, akik általában a gazdálkodó háztartásában élnek, vagy máshol élnek, de a gazdaságban mezőgazdasági munkát végeznek;

d) mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes, ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR '98) szóló 9008/1997. (SK 7.) KSH közlemény szerint az »,,A'' Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás«, illetve »,,B'' Halászat« gazdasági tevékenységi körbe sorolt tevékenységek;

e) mezőgazdasági hasznosítású földterület: a szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep művelési módnak megfelelően hasznosított földterület.

3. § (1) Az összeírás hatálya kiterjed a Magyarország területén mezőgazdasági termelést fő- és másodlagos tevékenységként folytató

a) regisztrált mezőgazdasági termelőkre

aa) jogi személyiségű társas vállalkozásokra,

ab) jogi személyiség nélküli társas vállalkozásokra,

ac)2 egyéni vállalkozókra és az egyéni cégekre,

ad) költségvetési szervekre és intézményeire, és

ae) non-profit szervezetekre, függetlenül azok ágazati besorolásától;

b) mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásokra, ahol a gazdaság mérete a 2. § a) pontjában meghatározott küszöbértéket meghaladja.

4. § A 3. §-ban meghatározottak körében összeírásra kerülnek:

a) a gazdálkodó azonosító adatai (név, lakcím);

b) a gazdálkodó mezőgazdasági tevékenysége irányításának formája és a termelés célja;

c) a gazdaságban munkát végzők foglalkoztatási jellemzői;

d) a gazdasághoz tartozók neme, életkora, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, jövedelemszerző tevékenysége;

e) a gazdaság földterülete, a földterület aranykorona értéke, a földhasználat jogcímei, a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzői;

f) a gazdaság növénytermesztésének és állattenyésztésének jellemzői;

g) a gazdaság állatállománya kor, ivar és fajta szerint;

h) a gazdaság mezőgazdasági rendeltetésű épületei, építményei, épületrészei és a gazdaság által használt gépek, berendezések;

i) a gazdaság egyéb nem mezőgazdasági jellegű tevékenységei.

5. § (1) Az összeírás végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal feladata.

(2) Az összeírás teljeskörűségének biztosítása érdekében

a)3 az ingatlanügyi hatóság a termőföld tulajdonnal rendelkezők,

b) a területi agrárkamarák az őstermelői nyilvántartásukban szereplők

név- és lakcím adatait a KSH-nak átadják.

(3) A törvény hatálya alá tartozó adatszolgáltatók a 4. §-ban meghatározott adatokat kötelesek a valóságnak megfelelően szolgáltatni.

(4) Az összeírás során gyűjtött adatok a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célra használhatók.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy szükség szerint rendeletben szabályozza:

a) az általános mezőgazdasági összeírás és a kapcsolódó próbafelvétel időpontját, illetve időtartamát;

b) az összeírás programjának részletes mutatókörét;

c) az adatszolgáltatói kör adatszolgáltatási kötelezettségének részletes meghatározását.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. május 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. május 14. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdés ac) alpontja a 2009: CXV. törvény 66. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdésének a) pontja a 2006: CIX. törvény 73. § (1) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére