• Tartalom

56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet

56/1999. (VI. 16.) FVM rendelet

az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról1

2005.09.21.

Az erdőkről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 106. §-a (1) bekezdésének 12. pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:2

1. § (1)3 Az Evt. és a végrehajtásának szabályairól szóló, módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: vhr.) alapján indult erdészeti hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)4 Az erdészeti hatóság határozata ellen az ügyfél által benyújtott jogorvoslati kérelem díja – a (3) és a (4) bekezdésben foglalt határozatok ellen benyújtott jogorvoslati díjak kivételével – az első fokú eljárás díjának kétszerese. A jogorvoslati eljárás díját a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

(3)5 Az erdőgazdálkodási és az erdővédelmi bírság, újraerdősítési költség, valamint az erdőfenntartási járulék fizetésének kötelezettségét elrendelő határozat ellen az ügyfél által benyújtott jogorvoslati kérelem díjának mértéke az első fokú határozatban kirótt minden megkezdett 10 000 Ft-os összeg után 200 Ft, de legalább 7000 Ft és legfeljebb 400 000 Ft.

(4)6 Az ügyfél által kezdeményezett, erdőrészlethez vagy földrészlethez köthető ügyek esetében kiadott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem díjának mértéke az 1. számú melléklet I. a) alpontban meghatározott általános díjtétel kétszerese, valamint ezen felül a jogorvoslati kérelemben szerepeltetett erdőrészletek vagy földrészletek után az 1. számú melléklet I. b), c) és d) alpontjai szerint meghatározható díjtételek kétszerese.

2. §7 Az igazgatási-szolgáltatási, valamint a jogorvoslati eljárás díját az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: ÁESz) eljáró igazgatóságánál, illetve központjában a kérelem, illetve az igénylés benyújtásakor készpénzben, illetve csekken vagy átutalással kell megfizetni. Az eljáró hatóságok címét és a bankszámlaszámokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az első fokú eljárások esetében a díjbevétel az ÁESz-t illeti meg, és azt a feladatok ellátására kell felhasználni.

(2) A jogorvoslati eljárások díjbevételének összegét az ÁESz köteles a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a Magyar Államkincstárnál vezetett erdészeti közcélú feladatok számlájára – havonta – átutalni.

(3)8 Az (1)–(2) bekezdés szerinti díjbevételt a számvitelről szóló és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló külön jogszabályok előírásainak megfelelően kell nyilvántartani és elszámolni.

4. § (1) A kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén a díjat nem lehet visszatéríteni.

(2) A jogorvoslati eljárás díját vissza kell téríteni, ha a jogorvoslati eljárásban felülvizsgált államigazgatási határozat vagy intézkedés a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítésről a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság rendelkezik.

5. §9 A díjak megfizetésével és ellenőrzésével kapcsolatosan

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 3. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat, a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására a 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (2)–(7) bekezdéseiben foglaltakat, a jogorvoslati díj visszatérítésére a 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírság kiszabására a 82. §-ában foglaltakat,

b)10 a díjfizetés ellenőrzésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 111–112. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az illeték hivatal helyett minisztériumot, illetve ÁESz-t, az illeték helyett díjat kell érteni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2)11

1. számú melléklet az 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelethez12

Az erdészeti igazgatási és szolgáltatási díjak mértéke
Az erdészeti igazgatási és szolgáltatási díjak mértéke

Az erdészeti hatósági eljárások és szolgáltatások megnevezése

A díj összege (Ft)

A) Igazgatási eljárási díjtételek

I. Ügyfél által kezdeményezett erdészeti igazgatási eljárások

 

a) általános díjtétele

4 100

b) erdőrészlethez köthető esetekben az a) pontban előírt általános díjtételen felül erdőrészletenként

+250

c) pótterv kérelmezése esetén az a) pontban előírt általános díjtételen felül erdőrészletenként

+4 900

d) földrészlethez köthető esetekben az a) pontban előírt általános díjtételen felül földrészletenként

+1 200

II. Ügyfél által kezdeményezett üzemterv-módosítással járó igazgatási eljárás

 

a) 1–5 db erdőrészlet esetén

11 100

b) 6–10 db erdőrészlet esetén

16 600

c) 11–15 db erdőrészlet esetén

22 200

d) 16 db és ennél több erdőrészlet esetén a c) pontban előírt díjtételen felül erdőrészletenként, db

+1 000

III. Az erdészeti szakszemélyzet tagjának az erdészeti hatóság által kiadott

 

a) esküokmány

3 400

b) szolgálati igazolvány

5 200

c) jelvény

6 700

d) szolgálati napló

5 200

e) a szolgálati napló betétlapjai pótlásának díja [az Evt. 87. §-a és a Vhr. 7. számú mellékletének II.8.4. pontja alapján]

3 700

IV. Az erdőőrnek az erdészeti hatóság vizsgabizottsága előtt tett vizsgája fő/alkalom
(a Vhr. 7. számú mellékletének II.7.2. b) pontja alapján)

2 800

B) A térítésköteles, erdőtervezéssel kapcsolatos erdészeti szolgáltatások díjai

I. Adattári adatszolgáltatások

 

a) adattári adatok közokiratként való szolgáltatásának általános díjtétele (a Vhr. 48. §-a alapján)

2 600

b) adatszolgáltatás erdőrészletenként, db

1 000

c) adatszolgáltatás digitális formában

 

ca) első adatszolgáltatás erdőtervi időszakban

 

caa) általános díjtétel a b) pontban előírt díjtételen felül

+140 000

cab) erdőrészletenként a caa) pontban előírt díjtételen felül

+53

cb) adat frissítése erdőtervi időszakban erdőrészletenként, db

35

d) statisztikai adatszolgáltatás, standard erdőtervi táblák, db

7 000

II. Erdőtervezéssel kapcsolatos szolgáltatások

 

II/1. Üzemtervi kivonat, illetve erdőtervi kivonat készítése üzemtervi célra

 

a) erdőterület egyeztetése, alaptérképek biztosítása, a terv összeállítása

9 300

b) erdőrészlet-lapok elkészítése, db

1 000

c) az előírások felülvizsgálata évente, db [a Vhr. 36. §-ának (1) bekezdése alapján]

400

II/2. Erdőtervi kivonat üzemtervi célra

 

a) erdőrészlet-lapok elkészítése, db

1 000

b) az előírások felülvizsgálata évente, db (a Vhr. 37. §-a alapján)

400

II/3. Körzeti erdőterv kivonata hatóságoknak

 

a) alaptérképek biztosítása, terv összeállítása

9 300

b) erdőrészlet-lapok elkészítése, db [a Vhr. 33. §-ának (2) bekezdése alapján]

1 000

c) az előírások felülvizsgálata évente, db (a Vhr. 37. §-a alapján)

400

II/4. Térképészeti szolgáltatások

 

a) digitális üzemtervi térkép M 1:10 000 színes papír másolat (szelvény)

4 600

b) digitális üzemtervi térkép M 1:20 000 színes papír másolat (szelvény)

4 600

c) másolat a szelvény meghatározott részéről, dm2

400

d) digitális térképi adatállomány

 

da) első adatszolgáltatás erdőtervi időszakban

 

daa) általános díjtétel

90 000

dab) hektáronként a daa) pontban előírt díjtételen felül

+79

db) adat frissítése erdőtervi időszakban hektáronként

21

II/5. Üzemterv készítése a 88/2000. (XII. 10.) FVM rendelet 48. §-a szerinti tartalommal

 

a) 100 ha alatt a II/1. és a II/4. pont alapján számított díjak összege

 

Továbbá a II/1. és a II/4. pontok alapján számított díjakon felül:

10 700

b) 100–999,9 ha erdőterület között

21 400+9 500/100 ha

c) 1000–2999,9 ha erdőterület között

96 400+15 500/200 ha

d) 3000 ha erdőterület felett

357 800

II/6. Üzemterv kötelező példányán felüli példánya, db
a II/5. pont alapján számított díj 20%-a

III. Egyéb szolgáltatás

 

Az ügyfél kérelmére az elszámolásának elkészítése

5 300

2. számú melléklet az 56/1999. (VI. 16.) FVM rendelethez13

Az Állami Erdészeti Szolgálat központja és területi igazgatóságai jegyzéke
Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESz) Központ
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Számlaszáma: 10032000-01406148-00000000
ÁESz Budapesti Igazgatósága
1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Számlaszáma: 10032000-01406014-00000000
ÁESz Debreceni Igazgatósága
4025 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.
Számlaszáma: 10034002-01406083-00000000
ÁESz Egri Igazgatósága
3300 Eger, Klapka u. 1/B.
Számlaszáma: 10035003-01406117-00000000
ÁESz Kaposvári Igazgatósága
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Számlaszáma: 10039007-01406052-00000000
ÁESz Kecskeméti Igazgatósága
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
Számlaszáma: 10025004-01406186-00000000
ÁESz Miskolci Igazgatósága
3535 Miskolc, Árpád u. 90.
Számlaszáma: 10027006-01406100-00000000
ÁESz Pécsi Igazgatósága
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.
Számlaszáma: 10024003-01406069-00000000
ÁESz Szombathelyi Igazgatósága
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
Számlaszáma: 10047004-01406038-00000000
ÁESz Veszprémi Igazgatósága
8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
Számlaszáma: 10048005-01406021-00000000
ÁESz Zalaegerszegi Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.
Számlaszáma: 10049006-01406045-00000000
1

A rendeletet a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 30. napjával.

2

A rendelet bevezető része a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 80/2005. (IX. 13.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdését a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

7

A 2. § az 55/2003. (V. 20.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján rendelkezéseit a 2003. május 28. napját követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

8

A 3. § (3) bekezdését az 55/2003. (V. 20.) FVM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 6. §-a alapján a rendelkezést a 2003. május 28. napját követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

9

Az 5. § az 55/2003. (V. 20.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján rendelkezéseit a 2003. május 28. napját követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

10

Az 5. § b) pontja a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (2) bekezdését a 76/2004. (V. 4.) FVM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. számú melléklet a 80/2005. (IX. 13.) FVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. számú melléklet az 55/2003. (V. 20.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. §-a alapján rendelkezéseit a 2003. május 28. napját követően kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére