• Tartalom

1999. évi LXIV. törvény

1999. évi LXIV. törvény

a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről1

2007.07.01.

Az Országgyűlés a társadalombiztosítási kötelezettségekről vezetett járulék-folyószámlák rendezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 Az állami adóhatóság a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 49. §-a szerint járulékfizetésre kötelezettek, illetőleg a Tbj. 34. §-a alapján megállapodást kötött személyek (a továbbiakban: járulékfizetésre kötelezettek) folyószámláinak – 1999. január 31-i – állapotáról 1999. július 31-ig értesítést adnak ki.

(2) Az értesítés kézbesítése a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint történik.

(3) A járulékfizetésre kötelezett az értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban észrevételt tehet.

2. § (1)3 Az állami adóhatóság a járulékfizetésre kötelezettet legalább 15 napos határidővel egyeztetésre idézheti. Az egyeztetés lefolytatása kötelező, ha a járulékfizetésre kötelezett észrevételt tett, illetőleg, ha kéri az egyeztetés lefolytatását.

(2) Az idézésnek tartalmaznia kell az egyeztetés tárgyát, helyét, időpontját és az idézett felhívását arra, hogy a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó bevallási és befizetési bizonylatokat, valamint az egyéb iratokat köteles magával hozni és azokat az egyeztetést végző személy rendelkezésére bocsátani.

3. § (1)4 Az egyeztetés során a bemutatott bizonylatokat és egyéb iratokat az állami adóhatóság adataival össze kell vetni és ennek eredményeként meg kell állapítani a járulékfizetésre kötelezett folyószámlájának tényleges egyenlegét.

(2) Az egyeztetés során a járulékfizetésre kötelezett kérheti az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.)5 szerint meghatározott fizetési könnyítések alkalmazását.

4. § (1) Az egyeztetés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a járulékfizetési kötelezettségből eredő, 1999. január 31-ét megelőzően keletkezett tartozást, a bírságot és késedelmi pótlékot külön bontásban.

5. § (1)6 Ha a járulékfizetésre kötelezett a jegyzőkönyv aláírásától számított 30 napon belül igazolja, hogy megfizette az egyeztetés során megállapított járuléktartozását, akkor az állami adóhatóság a késedelmi pótlék és bírságtartozást elengedi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés alkalmazását az a járulékfizetésre kötelezett is kérheti tartozásának rendezésére, aki e törvény hatálybalépésekor érvényes megállapodással, fizetési könnyítési határozattal rendelkezik, illetőleg aki az 1. § (1) bekezdésében meghatározott értesítésben foglalt állapot-közléssel egyetért.

(3)7 Ha a járulék-folyószámlán mutatkozó járuléktartozás a 10 000 forintot nem haladja meg, akkor a járuléktartozást, a késedelmi pótlék és bírság összegét az állami adóhatóság elengedi. Ebben az esetben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése nem alkalmazható.

6. § (1) A járulék-folyószámlák egyeztetett egyenlegét 1999. december 31-ig meg kell állapítani.

(2)8 Az állami adóhatóságnál a Tbj. 53. §-ának (1) bekezdése szerint – 1999. február 1-jei esedékességgel – megnyitott és vezetett járulék-folyószámlák nyitóegyenlegeként az e törvény alapján lefolytatott egyeztetési eljárás során megállapított egyenlegek kerülnek felvezetésre.

(3) A nyitóegyenlegként felvezetésre került tételek kezelése a továbbiakban az Art. szerint történik.

7. § (1)9 E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)10

(3)11 Az állami adóhatóság a járulékfizetésre kötelezettektől a nyilvántartási rendszer kialakítása érdekében – szükség esetén – a Tbj. 49. §-ában meghatározott adatkör vonatkozásában kiegészítő adatszolgáltatást kérhet.

(4) A folyószámla egyenlegének megállapításával összefüggő eljárásra az e törvényben foglalt eltérésekkel a Tbj. 56. §-át kell alkalmazni.

(5)12

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. június 28.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (5) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdésének második mondatát a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 406. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § (3) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésének 33. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 406. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére