• Tartalom

7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet

a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról

2013.08.29.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: törvény) 8. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi és területi objektumaira terjed ki.

A dohányzásra vonatkozó szabályok

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó szerveknél dohányozni – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad.

(2) Dohányzóhely kijelölése nélkül is szabad dohányozni azokban a helyiségekben, amelyekben az állandó jelleggel munkát végzők mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, feltéve hogy a helyiségben ügyfélfogadás nincs és a dohányzást tűzvédelmi vagy egyéb előírás nem tiltja.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók egészségügyi, szociális jellegű, közösségi célú, valamint étkezésre szolgáló helyiségekben.

A dohányzóhelyek kijelölése

3. § (1) A dohányzóhelyeket a létesítmény vezetője a helyi sajátosságokra tekintettel – a munkakörülményeket, a munkaközi szünet időtartamát és a munkafegyelem szempontjait figyelembe véve – a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi előírások betartásával jelöli ki.

(2) Dohányzás céljára olyan helyiséget kell kijelölni, amelyet a nemdohányzók rendeltetésszerűen nem használnak, és amely – amennyiben arra lehetőség van – közlekedőhelyiségből nyílik.

(3) Többszintes épületek esetén a dohányzóhelyeket lehetőleg emeletenként, illetve ha az épület sajátosságai szükségessé teszik, épületszárnyanként kell kijelölni.

(4) A dohányzóhelyek számának és területének megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára.

(5) A dohányzásra kijelölt helyeket kétnyelvű (magyar, angol) felirattal és egyéb jelzéssel (piktogramm) szembetűnő módon meg kell jelölni. A 2. § (2) bekezdése szerinti helyiségeket a dohányzásra utaló megfelelő jelzéssel kell ellátni.

4. § Nem jelölhető ki dohányzóhely:

a) a Hivatal oktatás (kiképzés) céljára használt helyiségeiben;

b) az étkezésre szolgáló helyiségekben (étterem, büfé stb.), a meleg és hideg ételek elkészítésére használt helyiségekben (pl. konyha), valamint a mellékhelyiségekben (mosdó);

c) tárgyalások, értekezletek, egyéb rendezvények megtartására rendszeresített helyiségekben;

d) ahol a dohányzást tűzvédelmi vagy egyéb előírások tiltják.

A dohányzásra vonatkozó előírások megszegése

5. § A fegyelmi jogkör gyakorlására jogosult a dohányzásra vonatkozó előírásokat megszegő személyt felhívja a magatartás abbahagyására, ennek eredménytelensége, illetőleg az előírások ismételt megszegése esetén írásban figyelmeztetést ad ki. Az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén a törvényben meghatározottak szerint egészségvédelmi bírság kiszabását, valamint fegyelmi eljárást kezdeményez.

A dohánytermékek forgalmazása

6. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél dohányterméket árusítani kizárólag az erre engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységben lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árusító helyeken dohánytermék csak a külön jogszabályban előírt címkézéssel és csomagolásban forgalmazható.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére