• Tartalom

1999. évi LXXIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről1

2007.01.01.

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1999. március 10. napján megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)
kifejezve azon szándékukat, hogy fejlesszék a Szerződő Felek közötti együttműködést és hatékonyabban megvalósítsák azon rendelkezéseket, amelyek a hatályos jogszabályok által biztosított jogok és garanciák tiszteletben tartásával zajló személyforgalomra vonatkoznak,
attól a szándéktól vezérelve, hogy megkönnyítsék a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását az együttműködés és kölcsönösség szellemében eljárva,
azzal a szándékkal, hogy az illegális migrációt az Európai Unió által jóváhagyott elvek szellemében kezeljék,
tiszteletben tartva a nemzetközi szerződéseket és egyezményeket, így különösen az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Egyezményt,
az alábbiakban állapodtak meg:

I.

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél minden formaság mellőzésével visszafogad területére a másik Szerződő Fél kérésére minden olyan személyt, aki nem felel meg azoknak a feltételeknek, amelyek szükségesek a megkereső Szerződő Fél területére való belépéshez, illetve az ott-tartózkodáshoz, amennyiben megállapítást nyer, illetve megalapozottan vélelmezhető, hogy az adott személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik.
(2) Az állampolgárság a jelen Egyezmény végrehajtására vonatkozó, a Szerződő Felek belügyminisztériumai által megkötendő megállapodásban meghatározott okmányok alapján kerül megállapításra vagy vélelmezésre.
(3) Ha az állampolgárság vélelmezett, de nem állnak rendelkezésre a végrehajtási megállapításban szereplő bizonyító okmányok, az állampolgárság megállapítható a megkeresett Szerződő Fél konzuli hatóságának közreműködésével. A konzuli hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 3 napon belül meghallgatja az érintett személyt.
(4) Ha a meghallgatást követően megállapítható az állampolgárság, a megkeresett Szerződő Fél konzuli hatósága haladéktalanul érvényes hazatérési igazolványt állít ki a visszafogadandó személy részére.

2. Cikk

A megkereső Szerződő Fél ugyanilyen feltételekkel visszafogadja az adott személyt, ha a visszafogadást követő ellenőrzések során bizonyítást nyer, hogy nem rendelkezett a másik Szerződő Fél állampolgárságával, amikor elhagyta a megkereső Szerződő Fél államának területét.

II.

Harmadik állam állampolgárainak visszafogadása

3. Cikk

Bármelyik Szerződő Fél minden formaság mellőzésével visszafogadja területére a kérelmező Szerződő Fél írásos megkeresésére harmadik állam azon állampolgárát, akiről bizonyítást nyer, hogy
a) az adott személy rendelkezik a megkeresett Szerződő Fél által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel vagy érvényes vízummal, miközben a megkereső Szerződő Fél területén jogellenesen tartózkodik;
b) a megkereső Szerződő Fél területére jogellenesen lépett be, közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél területéről érkezvén;
c) jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél területére, ha előtte jogosan lépett be a megkeresett Szerződő Fél területére.

4. Cikk

A 3. Cikkben említett visszavételi kötelezettség nem áll fenn azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik
a) olyan harmadik állam állampolgárai, amelynek közös határa van a megkereső Szerződő Féllel;
b) harmadik állam olyan állampolgárai, akik a megkeresett Szerződő Fél területéről történő elutazásuk után, illetve a megkereső Szerződő Fél területére történt belépésüket követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt kaptak ez utóbbi Szerződő Féltől vagy a Schengeni Egyezményhez tartozó más államtól;
c) harmadik állam olyan állampolgárai, akik több mint négy hónapja tartózkodnak a megkereső Szerződő Fél területén;
d) harmadik állam olyan állampolgárai, akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél az 1967. január 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, 1951. július 28-i Genfi Konvenció alapján elismerte;
e) harmadik állam olyan állampolgárai, akikkel szemben a megkeresett Szerződőd Fél kiutasítási vagy kitoloncolási intézkedést foganatosított származási országuk, illetve valamely harmadik állam irányába.

5. Cikk

A megkereső Szerződő Fél azonos feltételekkel visszafogadja területére a másik Szerződő Fél kérése alapján a visszavételtől számított 30 napon belül harmadik ország állampolgárát, ha a visszavétel után végzett ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az adott személy nem felel meg a 3. Cikkben említett feltételeknek.

III.

Kiutasítottak átutazása, átszállítása

6. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél kérésére engedélyezi azon harmadik állam állampolgárainak átutazását vagy átszállítását a területén, akiket a megkereső Szerződő Fél kiutasítási intézkedés alá vont. Az átszállítás történhet szárazföldi, illetve légi úton.
(2) A megkereső Szerződő Fél teljes felelősséget vállal a külföldi továbbutazásáért a célországba és visszaveszi ezen külföldit, amennyiben bármilyen okból a kiutasítási intézkedést nem lehet végrehajtani.
(3) Amikor az átszállítást rendőri kísérettel kell végrehajtani, azt a megkereső Szerződő Fél csak a megkereső Szerződő Fél légitársaságához tartozó gép fedélzetén biztosíthatja, és a megkeresett Szerződő Fél repülőterei nemzetközi zónájának elhagyása nélkül. Szárazföldön a kísérettel történő átszállítást a megkeresett Szerződő Fél biztosítja azzal a feltétellel, hogy a megkereső Szerződő Fél megtéríti számára az ezzel kapcsolatos költségeket.
(4) A megkereső Szerződő Fél biztosítja a megkeresett Szerződő Felet arról, hogy a külföldi, akinek az átutazását engedélyezték vagy átszállítását hajtják végre, rendelkezik az esetleges tranzitországok engedélyével, a szükséges úti okmányokkal, érvényes menetjeggyel és a célország befogadó nyilatkozatával.

7. Cikk

Az átutazásra vagy az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz. A kérelemnek tartalmaznia kell: a külföldi személyazonosságára és állampolgárságára, az utazás időpontjára, a tranzitországba érkezés és az onnan történő továbbindulás idejére, a tranzit helyére (helyeire), a célországra, illetve az úti célra vonatkozó információkat, továbbá adott esetben a külföldit kísérő hatósági személyekre vonatkozó információkat.

8. Cikk

A 6. Cikk (1) bekezdésében említett személy átutazása vagy átszállítása nem kérhető, illetve megtagadható, ha
a) joggal feltételezhető, hogy a célországban vagy az esetleges tranzitországokban embertelen bánásmódnak, halálbüntetésnek van kitéve, illetőleg életét, testi épségét vagy szabadságát veszély fenyegeti nemzetisége, vallása, faji hovatartozása vagy politikai meggyőződése miatt;
vagy
b) a személyt a megkeresett Szerződő Fél államában, a célországban vagy a tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntető ítélet végrehajtása fenyegeti.

IV.

A költségek fedezése

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény 1–3. Cikkei alapján visszavételre kerülő személyek szállításával kapcsolatos, a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig felmerülő, valamint az 5. Cikk alapján esetleges visszautazási költségeket a megkereső Szerződő Fél viseli.
(2) Tranzit esetén a célország államhatáráig felmerülő költségeket, valamint a jelen Egyezmény 6–8. Cikkei alapján történő átszállítás költségeit, illetve az esetleges visszaszállítás minden költségét a megkereső Szerződő Fél viseli.

V.

Adatvédelem

10. Cikk

A személyekre vonatkozó adatok védelmére mindkét Szerződő Fél érvényes jogi előírásainak figyelembevételével – a következő feltételeket kell betartani:
a) a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;
b) az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekről;
c) a személyekre vonatkozó adatok csak a jelen Egyezmény lebonyolítására illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az ezen adatokat átadó hatóság előzetes engedélyével történhet;
d) az átadó Fél felel az átadott adatok helyességéért. Ha bebizonyosodik, hogy pontatlan adatok is átadásra kerültek, úgy erről a tényről a fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell;
e) azon esetekben, amikor azt a Felek jogrendjei lehetővé teszik, az átadott személy számára, kérésére, felvilágosítást kell adni a személyéről meglévő adatokról és azok tervezett felhasználásáról. A személyadatokról történő felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat átadja;
f) az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében érvényes adattörlési határidőket. Ezektől függetlenül a közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség megszűnésekor törölni kell;
g) mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni;
h) a Felek kötelesek, az átadott, személyre szóló adatokat hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és nyilvánosságra hozatal ellen.

VI.

Az Egyezmény végrehajtása

11. Cikk

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint az Olasz Köztársaság Belügyminisztériuma a jelen Egyezmény végrehajtására megállapodást kötnek, amelyben meghatározzák:
a) az állampolgárság igazolására, illetve vélelmezésére szolgáló iratokat;
b) az illetékes hatóságokat, valamint az átvétellel, átutazással és átszállítással kapcsolatos eljárásokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;
c) az átvételhez, valamint az átutazáshoz és átszállításhoz szükséges okmányokat és adatokat;
d) a külföldiek átvételére és átutazására kijelölt határátkelőhelyeket, valamint azon repülőterek jegyzékét, amelyek külföldiek átutazására igénybe vehetők azok célországba való utazása során;
e) a jelen Egyezmény 9. Cikke szerinti költségtérítés módját.

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek szükség esetén konzultálnak egymással a jelen Egyezmény teljesítése tárgyában. A konzultációra vonatkozó kérelmet diplomáciai úton juttatják el egymáshoz.
(2) A jelen Egyezmény alkalmazása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő jogvitákat diplomáciai úton oldják meg.

13. Cikk

Az Egyezmény 3–8. Cikkeinek alkalmazását bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból, egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről és visszavonásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell.

VII.

Záró rendelkezések

14. Cikk

A jelen Egyezmény nem befolyásolja a Szerződő Felek állampolgárainak elismert jogait, valamint a Magyar Köztáraság és az Olasz Köztársaság között fennálló nemzetközi egyezmények rendelkezéseit.

15. Cikk

(1) A jelen Egyezmény az azt követő harmincadik napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, jegyzékváltással kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.
(2) Ezen Egyezményt határozatlan időre kötötték és addig marad hatályban, ameddig a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton nem mondja fel. Ebben az esetben a jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő kilencvenedik napon hatályát veszti.
Ennek hiteléül a kormányaik által szabályosan feljogosított meghatalmazottak a jelen Egyezményt aláírták.

Kelt Budapesten, 1997. év május hónap 20. napján, két eredeti példányban, magyar és olasz nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Az Olasz Köztársaság
Kormánya nevében''

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. április 9. napjától kell alkalmazni.

(2)2 A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. szeptember 15.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (5) bekezdésének l) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére