• Tartalom

86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet

a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről

2018.12.05.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet alapján – a Tpvt. 17. §-ában meghatározott szempontokra figyelemmel – a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom (Tpvt. 11. §) alól technológia-átadási megállapodásként mentesül a szabadalmi licenciaszerződés, a know-how hasznosítására kötött szerződés, valamint az olyan szabadalmi licenciaszerződés (a továbbiakban: vegyes licenciaszerződés), amely egyben know-how hasznosítására is irányul.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott mentesülés kiterjed arra a megállapodásra is, amely a szabadalmi licencián vagy know-how hasznosításán kívül más szellemi tulajdonjogokra vonatkozó járulékos kikötéseket is tartalmaz, feltéve, hogy azok a licencia tárgyát képező technológia céljának eléréséhez hozzájárulnak.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott mentesülés kiterjed arra a megállapodásra is, amelyben a hasznosító ad harmadik személynek engedélyt a találmány vagy a know-how hasznosítására, feltéve, hogy ezt számára a szabadalmas vagy a know-how-val rendelkező vállalkozás (a továbbiakban együtt: jogosult) kifejezetten megengedte.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott mentesülés kiterjed a szabadalom vagy a know-how – külön-külön vagy együttesen történő – átruházására is, ha az átruházó fél továbbra is viseli a hasznosítással együtt járó kockázatot, különösen abban az esetben, ha az átruházás ellenértéke a jogszerző által a szabadalom vagy a know-how hasznosításával előállított termékek forgalmától, az ilyen termékek mennyiségétől, illetve a szabadalom vagy a know-how szerinti technológia alkalmazásával végzett műveletek számától függ.

(5) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazhatóságát nem zárja ki, ha a megállapodásban a jogosult vagy a hasznosító jogait és kötelezettségeit a felekkel a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kapcsolatban álló vállalkozások is elvállalják.

(6) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazhatóságát nem zárja ki, ha a jogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban meghatározott területen

a) a licencia tárgyát képező technológiát vagy terméket maga nem hasznosítja;

b) a licencia tárgyát képező technológia vagy termék hasznosítására másnak nem ad engedélyt.

(7) Az (1)–(4) bekezdés alkalmazhatóságát nem zárja ki továbbá, ha a hasznosító kötelezettséget vállal arra, hogy

a) a megállapodásban meghatározott területen kívül nem hasznosítja a licencia tárgyát képező technológiát vagy terméket;

b) kizárólag arra az alkalmazási területre korlátozza a licencia tárgyát képező technológia vagy termék hasznosítását, amelyen harmadik személy nem szerzett licenciát;

c) a licencia tárgyát képező terméket a jogosult védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelével ellátva hozza forgalomba, feltéve, hogy a megállapodás nem zárja ki annak feltüntetését, hogy ő a termék előállítója;

d) a licencia tárgyát képező terméket csak olyan mennyiségben állítja elő, amennyire a saját terméke előállításához szüksége van, és kizárólag saját terméke részeként, pótalkatrészeként vagy tartozékaként hozza forgalomba, feltéve, hogy ezeket a mennyiségeket szabadon határozhatja meg.

(8) Az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesülés hatálya a következő időtartamra terjed ki:

a) szabadalmi licencia esetén a szabadalmi oltalom fennállásának idejére;

b) know-how hasznosítása esetén attól az időponttól számított tíz évre, amikor a hasznosító első alkalommal forgalomba hozta a hasznosítás tárgyát képező terméket, de legfeljebb addig, amíg a know-how nem válik közkinccsé vagy egyébként nem veszti el vagyoni értékét.

(9) Vegyes licenciaszerződés esetén az (1)–(4) bekezdés szerinti mentesülés hatálya a (8) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott időtartamok közül a hosszabbikra terjed ki.

(10) A megállapodás e rendelet alapján csak akkor mentesül, ha kizárólag egy jogosult, közös szabadalom esetén több jogosult és egy hasznosító között jön létre.

2. § (1) Az 1. § (1)–(4) bekezdésébe foglalt rendelkezések alkalmazhatóságát nem zárja ki, ha a megállapodásban a hasznosító a versenyt egyébként nem korlátozó rendelkezésekkel kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban meghatározott

a) legkisebb összegű licencdíjat fizeti;

b) legkisebb mennyiséget állítja elő a licencia tárgyát képező termékből;

c) legkisebb számú műveletet végzi el a licencia tárgyát képező technológia kihasználására.1

(2) Az 1. § (1)–(4) bekezdésébe foglalt rendelkezések alkalmazhatóságát nem zárja ki, ha a jogosult a megállapodás alapján megszüntetheti a hasznosítási engedély kizárólagosságát, illetve felhagyhat a licencia tárgyát képező technológia fejlesztéseire is kiterjedő hasznosítás engedélyezésével, amennyiben a hasznosító a jogosulttal, a vele a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kapcsolatban álló vállalkozással vagy harmadik vállalkozással a licencia tárgyát képező terméket a Tpvt. 14. §-a szerint ésszerűen helyettesítő termékek kutatása és fejlesztése, termelése, használata vagy forgalmazása tekintetében versenybe lép.

3. § Az 1. § (1)–(4) bekezdésébe foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha

a) a felek a megállapodás megkötése előtt a licencia tárgyát képező termék vagy a szabadalmazott eljárás tekintetében versenytárs gyártók voltak, és

aa) a megállapodás bármelyiküket korlátozza abban, hogy azonos felhasználási területen vagy azonos termékpiacon milyen fogyasztókat szolgálhatnak ki, vagy

ab) a licencia tárgyát képező termék érintett piacán a hasznosító piaci részesedése a harminc százalékot meghaladja;

b) a megállapodás bármelyik felet korlátozza abban, hogy

ba) a licencia tárgyát képező termék árát meghatározza, vagy

bb) a másik féllel vagy harmadik vállalkozással versenyezzen a licencia tárgyát képező terméket helyettesítő termék kutatása és fejlesztése, előállítása, használata vagy forgalmazása tekintetében a megállapodásban megállapított területen;

c) a hasznosító köteles a jogosultra részben vagy egészben átruházni a licencia tárgyát képező technológia fejlesztéséhez vagy új alkalmazásához fűződő jogokat;

d) a hasznosító köteles olyan minőségi előírások vagy további licenciák elfogadására, illetve olyan áruk vagy szolgáltatások beszerzésére, amelyek nem szükségesek a licencia tárgyát képező technológia műszakilag kielégítő hasznosításához, illetve szükségtelenek annak biztosításához, hogy a hasznosító termelése megfeleljen a jogosult vagy harmadik személy által betartott minőségi követelményeknek.

4. § E rendelet alkalmazásában

a) a licencia tárgyát képező technológia: a megállapodás megkötésekor létező know-how, szükséges eljárási vagy termékszabadalom, továbbá a know-how vagy a szabadalom ezt követő továbbfejlesztése, függetlenül attól, hogy a felek vagy más hasznosítók hasznosították-e azokat, és ha igen, milyen mértékben;

b) a licencia tárgyát képező termék: olyan áru vagy szolgáltatás, amelyet a licencia tárgyát képező technológiával állítanak elő, illetve teljesítenek;

c)2 know-how: az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti oltalom;

d) szabadalomnak minősül a szabadalmi bejelentés, a használati mintaoltalom, a használati mintaoltalmi bejelentés, a mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalma és a topográfiaoltalmi bejelentés is;

e) szükséges szabadalom: olyan szabadalom, amelyre vonatkozó licencia nélkül a megállapodás tárgyát képező technológia célszerű hasznosítása nem kezdhető meg;

f) a licencia tárgyát képező terméket helyettesítő terméknek minősül az olyan termék, amelyet a sajátosságaira, árára és felhasználási céljára tekintettel a fogyasztók a licencia tárgyát képező termékkel felcserélhetőnek vagy azzal helyettesíthetőnek tekintenek.3

5. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan technológia-átadási megállapodásra, amely a franchise-megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről szóló 246/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott megállapodás részét képezi.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki továbbá

a) az olyan megállapodásra, amelynek értelmében az egyik fél a másik fél részére úgy ad szabadalmi, illetve know-how hasznosítási engedélyt, hogy annak ellenében a másik fél – külön megállapodásban vagy a Tpvt. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kapcsolatban álló vállalkozás közvetítésével – szabadalomra, védjegyre vagy know-how-ra vonatkozó hasznosítási engedélyt vagy kizárólagos forgalmazási jogot biztosít az első félnek, ha a felek az utóbbi megállapodás tárgyát képező termékek tekintetében egymás versenytársai (keresztlicencia);

b) a kizárólag kereskedelmi céllal létrejött megállapodásokra;

c) a szabadalmi érdekszövetségek tagjai között létrejött megállapodásokra.

5/A. §4 Az e rendelet alapján mentesülő megállapodások esetében a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 16/A. §-a alapján megállapíthatja, hogy az adott megállapodásra a csoportos mentesülés nem vonatkozik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, előírásait az ezt követően kötött megállapodásokra kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályával tartalmaz részben összeegyeztethető szabályozást: a Bizottság 240/96/EK rendelete a Római Szerződés 85. Cikke (3) bekezdésének a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjaira való alkalmazásáról.

1

A Magyar Közlöny 1999. 66. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

2

A 4. § c) pontja a 220/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A Magyar Közlöny 1999. 66. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére