• Tartalom

1999. évi XCIII. törvény

1999. évi XCIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2007.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó 1998. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 342 580 millió (egymillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvan millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 433 355 millió (egymillió-négyszázharmincháromezer-háromszázötvenöt millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 90 775 millió (kilencvenezer-hétszázhetvenöt millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének kiadásai 2092 millió forint összegű – az Ny. Alapnál 509 millió forint, az E. Alapnál 1583 millió forint – előző évek pénz/előirányzat maradványának felhasználását tartalmazzák,

b) az Ny. Alap előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradvány felhasználásának összege az a) pont szerinti összegből 102 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1998. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített végrehajtási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezési módját az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény szabályozza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 781 119 millió (hétszáznyolcvanegyezer-egyszáztizenkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 801 161 millió (nyolcszázegyezer-egyszázhatvanegy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 20 042 millió (húszezer-negyvenkettő millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiányból

a) 5317 millió forintot

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján 5215 millió forint összegű bevételi többlet, és

ab) az 1. § (2) bekezdés b) pontban megjelölt 102 millió forint összegű, az előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradványa

fedez,

b) 14 725 millió forint rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.2

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 16 697 millió forint,

b) kiadási főösszegét 15 279 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1927 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 14 millió forint előirányzat maradványból

a) 1613 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 328 millió forint befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

4. § Az Ny. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési költségvetésének mérlegét a 4. számú melléklet, az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 561 461 millió (ötszázhatvanegyezer-négyszázhatvanegy millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 632 194 millió (hatszázharminckettőezer-egyszázkilencvennégy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 70 733 millió (hetvenezer-hétszázharminchárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.3

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 21 246 millió forint,

b) kiadási főösszegét 21 307 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1522 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 29 millió forint előirányzat maradványból

a) 1118 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 433 millió forint összeg befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

7. § Az E. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet, az E. Alap működési költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet, az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az Áht. 86. §-ának (10) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-a alapján a központi költségvetésben tervezett előirányzatból a központi költségvetés 1998. év utolsó napján

aa) az Ny. Alapnak a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti bevételkiesés címen 20 000 millió forintot,

ab) a költségvetési egyensúly kompenzálása címen 100 millió forintot

kiegyenlített;

b) a Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történő hitelfelvétel kamatkiadása

ba) az Ny. Alapnak 141 millió forint,

bb) az E. Alapnak 430 millió forint;

c) a b) pont ba) alpontjában meghatározott kamat összege a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján számított kamatmentes hitel-igénybevétel összegéhez képest 63,9 millió forinttal túlteljesült.

9. §4

10. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) 422 millió forintot az Ny. Alap a központi költségvetésnek,

b) 194 millió forintot a központi költségvetés az E. Alapnak

1999. december 31-i hatállyal térítsen meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegből a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások visszatérítése 393 millió forint, a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése 29 millió forint.

11. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a KT. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az Ny. Alap 1998. évi vagyongazdálkodási bevételének túlteljesüléséből származó 787 millió forint többletbevételnek a működési költségvetésben felhalmozási célú,

b) a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása terhére a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának

ba) az Ny. Alapnál 559 millió forint,

bb) az E. Alapnál 1011 millió forint,

összesen 1570 millió forint összegű,

c) a KT. 1. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím alatti, a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzat és a b) pont szerint felhasznált előirányzat különbségének 1210 millió forint összegű, 1999. évi pénzeszközátadás címen az 1998. évi központi költségvetés XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1998. évi előirányzat maradványa terhére történő

felhasználását.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti összegből 1999-ben az Ny. Alap 831 millió, az E. Alap 379 millió forintot vehet igénybe.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) az Ny. Alapnál

aa) a korhatár feletti saját jogú nyugdíjellátásra 647 086 millió forint,

ab) a hozzátartozói ellátásokra 111 045 millió forint,

ac) a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj I–II. csoportos ellátásokra 23 718 millió forint,

ad) a postaköltségekre és egyéb kiadásokra 2966 millió forint,

ae) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 357 millió forint,

af) a Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 569 millió forint,

b) az E. Alapnál a

ba) természetbeni ellátásokra 458 450 millió forint, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra 299 092 millió forint, a gyógyszertámogatásra 135 474 millió forint,

bb) pénzbeli ellátásokra 149 657 millió forint,

bc) kifizetőhelyeket megillető költségtérítésre 381 millió forint,

bd) postaköltségre és egyéb kiadásokra 1156 millió forint,

be) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 166 millió forint,

bf) Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 254 millió forint,

bg) APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben 12 millió forint,

bh) az önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatásra 381 millió forint,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 13. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő

ca) nyugdíj-megállapításra, illetve -emelésre 600 millió forint,

cb) egyszeri szociális segélyekre 300 millió forint

összegű kiadás teljesítését.

13. § (1) A gyógyító-megelőző kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának (6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) 792 millió forint összegű túlteljesülését, amelyből 500 millió forintot a központi költségvetés általános tartalékából az egészségügyi intézmények ügyeleti díjemelésére átvett pénzeszköz fedez.

14. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott befektetett eszközök állományának alakulását a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1998. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása az Ny. Alapnál 3123 millió forint, az E. Alapnál 3088 millió forint.

15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

(2) Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)–d) pontjaiban, valamint a KT. 57. §-ának (4)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1998. december 31-ével elszámolt értékvesztése 424 millió forint. Ebből 144 millió forint az Ny. Alapnál, 280 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 20. §-ában engedélyezett ingatlan rekonstrukcióra,

b) a KT. 21. §-ában az Ny. Alap részére engedélyezett vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel csökkentésére a jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában

nem került sor.

17. § Az Országgyűlés elrendeli az AT. 5/B. §-ának (3) bekezdése alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: APEH) 1998-ban megillető összeg és az APEH részére 1998-ban ténylegesen átutalt összeg különbözetének az E. Alap 1999. évi költségvetésében szereplő postaköltség és egyéb kiadások előirányzat (1998. évi XCI. törvény 5. számú melléklet kiadások, 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 2. kiemelt előirányzatszám) terhére történő átutalását 1999. december 31-ig.

Záró rendelkezések

18. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 6. §-a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

,,
(3) A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.
(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül.''

19. § A TbKtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható.''

20. § A TbKtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont – az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20–22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – értékesíteni kell.''

21. § A TbKtv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

,,
12/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell.''

22. § A TbKtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. §,, Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére – amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki – kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.''

23. § A TbKtv. 39. §-a (6) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:

[(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

,,a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a működési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje.''

24. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai önálló mérlegeiben ,,költségvetési tartalékának elszámolása'' mérlegsoron megjelenített, ellenkező előjelű, azonos összegű – az 1993. évi hitelmegosztásból eredő – elszámolási különbözetet, átadott-átvett pénzeszközként a tartalék terhére, illetve javára 1999. december 31-ig a két Alap egymás között rendezze.

25. § (1) A Kincstár – a 2000. évi váltás előkészítése miatt – 1999. december 20-át követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai külön e célra megnyitott kincstári számlájáról megelőlegezi a következő évi előirányzatok terhére

a) a működési költségvetési és a személyi juttatásokat is tartalmazó ellátási előirányzatokból a munkavállalók december havi járandóságait,

b) a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint a nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott, de a társadalombiztosítási igazgatási szervek által megállapított, illetve folyósított ellátások időarányos kiadásait

annak érdekében, hogy a következő év január 5-ig esedékes kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a következő év első banki napján az (1) bekezdésben meghatározott célszámlára megtérítik a megelőlegezett összegeket.

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban
99TV093A_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat név

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

 

1 354 559

1 337 911

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

 

1 257 927

1 291 105

 

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

 

922 824

965 200

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

 

 

 

 

 

 

 

költségvetési térítés

 

8 000

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

12 570

12 126

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

 

187 066

185 059

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

182 466

179 515

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

 

2 100

2 101

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

3 443

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

0

26

 

 

 

6

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

960

 

 

 

7

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

 

9 000

9 499

 

 

 

8

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

92 592

 

 

 

9

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

20 800

17 643

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

52 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

 

6 405

7 185

        4                 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
                         hozzájárulás         2 500     2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

1 499

 

 

 

2

 

 

 

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

 

 

500

 

 

 

3

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

 

 

1

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

13 627

15 021

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

13 627

15 021

 

 

7

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

 

20 100

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

5 005

4 669

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 980

2 059

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

 

65

116

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak közalapítványának megtérítései

 

35

38

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb működési célú térítések

 

30

78

 

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

2 780

1 570

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

180

924

 

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

 

1 359 564

1 342 580

*Ezen sor 35 902 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.
Millió forintban
99TV093A_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat név

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

 

1 342 414

1 395 030

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

781 849

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

647 086

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

111 045

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

23 659

23 718

 

 

2

 

 

 

Természetbeni ellátások

 

423 704

458 450

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

298 300

299 092

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 950

1 866

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

 

300

175

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

102 580

135 474

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

17 593

19 618

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 981

2 225

 

 

3

 

 

 

Pénzbeli ellátások

 

146 942

149 657

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

7 200

6 924

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

 

42 068

41 255

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

 

 

 

 

 

 

 

nyugellátások és baleseti ellátások

 

95 822

99 927

 

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

930

639

 

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

 

922

912

 

 

4

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

500

381

 

 

5

 

 

 

Posta és egyéb kiadások

 

4 730

4 122

 

 

6

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

0

571

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

37 430

36 586

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

29 760

29 757

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

65

 

 

3

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

637

 

 

4

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

750

718

 

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra

 

5 078

4 261

 

 

6

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

31

 

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

419

 

 

8

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

260

523

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

450

823

 

5

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

 

100

12

 

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

 

1 000

381

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen

 

1 381 654

1 433 355

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

–22 090

–90 775

2. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem terhelő ellátások
1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátásainak fedezetére szolgáló bevételek

 

1 354 559

1 337 911

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási Alapok járulékbevételei

 

1 257 927

1 291 105

 

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási munkáltatói járulék

 

922 824

965 200

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi

 

 

 

 

 

 

 

költségvetési térítés

 

8 000

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

12 570

12 126

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék

 

187 066

185 059

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

182 466

179 515

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék után fizetett járulék

 

2 100

2 101

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

3 443

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

0

26

 

 

 

6

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

960

 

 

 

7

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

 

9 000

9 499

 

 

 

8

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

92 592

 

 

 

9

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

20 800

17 643

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

52 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

 

6 405

7 185

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

 

 

 

 

 

 

hozzájárulás

 

2 500

2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

1 499

 

 

 

2

 

 

 

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

 

 

500

 

 

 

3

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

 

 

1

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

13 627

15 021

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

13 627

15 021

 

 

7

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

 

20 100

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

5 005

4 669

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 980

2 059

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

 

65

116

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványának megtérítései

 

35

38

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb működési célú térítések

 

30

78

 

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

2 780

1 570

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

180

924

 

A Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen

 

1 359 564

1 342 580

 

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az

 

 

 

 

 

egészségbiztosítási szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

168 400

176 013

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

167 000

174 607

 

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

 

1 400

1 404

 

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

 

0

2

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

117 570

105 235

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

78 270

73 543

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

16 459

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illietve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott

 

 

 

 

 

 

foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990 (I. 18.) MT rend.]

 

8 000

2 515

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]

 

10 000

5 780

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

2 138

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

5 000

4 800

 

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei

 

285 970

281 248

 

Bevételek mindösszesen

 

 

 

 

1 645 534

1 623 828


*Ezen sor 35 902 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.
Millió forintban

99TV093B_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Társadalombiztosítási Alapok ellátási kiadásai

 

1 342 414

1 395 030

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

781 849

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

647 086

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

111 045

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

23 659

23 718

 

 

2

 

 

 

Természetbeni ellátások

 

423 704

458 450

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

298 300

299 092

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 950

1 866

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

 

300

175

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

102 580

135 474

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

17 593

19 618

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 981

2 225

 

 

3

 

 

 

Pénzbeli ellátások

 

146 942

149 657

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

7 200

6 924

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

 

42 068

41 255

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

 

 

 

 

 

 

 

nyugellátások és baleseti ellátások

 

95 822

99 927

 

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

930

639

 

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

 

922

912

 

 

4

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

500

381

 

 

5

 

 

 

Posta és egyéb kiadások

 

4 730

4 122

 

 

6

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

0

571

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

37 430

36 586

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

29 760

29 757

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

65

 

 

3

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

637

 

 

4

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

750

718

 

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

5 078

4 261

 

 

6

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

31

 

 

7

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

419

 

 

8

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

260

523

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

450

823

 

5

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

 

100

12

 

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

 

1 000

381

 

A Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen

 

1 381 654

1 433 355

 

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

–22 090

–90 775

 

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások kiadásai

 

168 400

176 207

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

167 000

174 801

 

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás

 

1 400

1 404

 

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások

0

2

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

117 570

109 757

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

78 270

73 121

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

16 522

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott

 

 

 

 

 

 

foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990 (I. 18.) MT rend]

8 000

2 993

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]

 

10 000

9 806

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

2 114

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

 

5 000

5 201

Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai

 

285 970

285 964

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

0

–4 716

Kiadások mindösszesen

 

 

 

 

1 667 624

1 719 319

Egyenleg mindösszesen

 

 

 

 

–22 090

–95 491

3. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban
99TV093C_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

784 225

779 324

 

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

 

718 048

741 533

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

564 945

593 727

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési

 

 

 

 

 

 

 

térítés

 

8 000

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

7 608

7 462

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék

 

125 495

122 397

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

120 895

116 853

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

 

2 100

2 101

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

3 443

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

 

26

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

 

 

26

 

 

 

6

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

 

12 000

9 921

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

32 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

2 247

4 595

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

 

2 247

4 595

 

 

4

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

11 830

13 096

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

11 830

13 096

 

 

5

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti támogatás

 

20 100

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 165

1 795

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

680

759

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

 

65

116

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak közalapítványa költségtérítése

 

35

38

 

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

 

30

78

 

 

3

 

 

 

A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

559

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

30

361

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

 

786 390

781 119

*Ezen sor 20 408 millió forint teljesítési adata az 1. alcím összegében szerepel.
Millió forintban
99TV093C_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

769 538

784 956

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

781 849

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

647 086

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

111 045

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

 

 

 

 

 

 

(I–II. csoportos)

 

23 659

23 718

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

 

3 000

2 966

 

 

3

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

 

141

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

16 280

15 279

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

12 419

12 315

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

65

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 619

1 782

 

 

4

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

419

 

 

5

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

252

357

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

320

569

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

786 390

801 161

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

0

–20 042

4. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése
Millió forintban
99TV093D_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételei

 

95

477

 

 

 

2

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

 

11 644

11 644

 

 

 

3

 

 

 

A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási

 

 

 

 

 

 

 

kiadásainak megtérítése

 

680

759

 

 

 

4

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 619

2 575

 

 

 

5

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

75

 

 

 

6

 

 

 

Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásaira

 

 

 

 

 

 

 

átvett pénzeszköz

 

469

469

 

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

 

16 280

16 697

Millió forintban
99TV093D_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása

 

1 440

1 446

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

 

152

95

            1                 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat testületének működési
                             költségvetése         132     86

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

49

31

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

18

12

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

65

43

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

 

20

8

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

10

5

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

5

2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

5

1

 

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 

1 288

1 351

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

1 288

1 343

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

554

595

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

242

246

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

477

459

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

12

43

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

8

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

 

6 540

6 871

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

6 000

6 463

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

3 474

3 724

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 340

1 545

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 186

1 159

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

35

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

540

192

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

216

 

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 

2 790

3 106

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

2 539

2 763

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 120

1 232

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

452

530

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

967

992

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

9

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

251

296

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

47

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

5 510

3 856

 

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

 

1 649

892

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

1 471

788

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

187

54

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

65

0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 211

709

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

8

25

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

178

89

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

15

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

 

3 861

2 964

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 619

1 782

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

65

 

3

 

 

 

Adatszolg.-i és nyilvánt. feladatok személyi és dologi kiadásai

 

469

419

 

4

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

 

16 280

15 279

1998. évi működési előirányzat maradványa

 

 

1 927

Előző év működési előirányzat maradványa

 

 

14

Működési előirányzat maradványa

 

 

 

 

1 941

5. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások
Millió forintban

99TV093E_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

784 225

779 324

 

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei és hozzájárulásai

 

718 048

741 533

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

564 945

593 727

 

 

 

2

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési

 

 

 

 

 

 

 

térítés

 

8 000

8 000

 

 

 

3

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

7 608

7 462

 

 

 

4

 

 

 

Nyugdíjjárulék

 

125 495

122 397

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni járulék

 

120 895

116 853

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék

 

2 100

2 101

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyes szociális ellátás után fizetett járulék

 

2 500

3 443

 

 

 

5

 

 

 

A magánnyugdíjpénztárak átutalásai

 

 

26

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

 

 

26

 

 

 

6

 

 

 

Késedelmi pótlék és bírság

 

12 000

9 921

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

32 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

2 247

4 595

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

 

2 247

4 595

 

 

4

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

11 830

13 096

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

11 830

13 096

 

 

5

 

 

 

Az 1992. évi XXXVIII. törvény 86. § (8) bekezdése szerinti átutalás

20 100

20 100

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 165

1 795

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

680

759

 

 

 

1

 

 

 

Népjóléti Minisztérium4 fejezet költségtérítése

 

600

679

 

 

 

2

 

 

 

PM fejezet költségtérítése (életjáradék személyi kárpótlás alapján)

 

80

80

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

 

65

116

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

 

35

38

 

 

 

2

 

 

 

ÁPV Rt. költségtérítése

 

30

78

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

559

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevétel

 

30

361

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen

 

786 390

781 119

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások**

 

78 270

73 543

 

 

 

1

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

 

63 770

66 235

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági járadék

 

2 800

3 229

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek járadékai

 

30 800

34 573

 

 

 

 

3

 

 

 

Egészségkárosodási járadék

 

1 230

1 248

                4                 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság
                                 kiegészítése         3 000     3 203

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járadékok

 

7 000

6 135

 

 

 

 

6

 

 

 

Vakok személyi járadéka

 

3 300

3 423

 

 

 

 

8

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

 

9 170

9 496

 

 

 

 

9

 

 

 

Házastársi pótlék

 

5 920

4 539

 

 

 

 

10

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

 

50

37

 

 

 

 

11

 

 

 

Lakbértámogatás

 

250

259

 

 

 

 

12

 

 

 

Katonai családi segély

 

250

93

 

 

 

2

 

 

 

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

 

14 500

7 308

 

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeni kárpótlás

 

13 000

5 613

 

 

 

 

2

 

 

 

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

 

1 500

1 695

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

16 459

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illietve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott

 

 

 

 

 

 

foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

8 000

2 515

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]

 

10 000

5 780

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

2 138

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék

5 000

4 800

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

 

117 570

105 235

Bevételek mindösszesen

 

 

 

 

903 960

886 354


4 A Népjóléti minisztérium feladatkörét az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális és Családügyi Minisztérium vette át.


*Ennek a sornak az 1998. évi teljesítési adata 20 408 millió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.
**Az 1998. évi teljesítés nem tartalmazza az 1997. évi elszámolási különbözetként a központi költségvetésből kiutalt összeget, valamint a tárgyévben a központi költségvetésbe visszautalt megtérítések összegét.
Millió forintban

99TV093E_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

769 538

784 956

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

 

766 538

781 849

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak

 

640 410

647 086

 

 

 

2

 

 

 

Hozzátartozói ellátások

 

102 469

111 045

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

 

 

 

 

 

 

 

(I–II. csoportos)

 

23 659

23 718

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

 

3 000

2 966

 

 

3

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

 

141

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

16 280

15 279

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

12 419

12 315

 

 

2

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

 

75

65

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 619

1 782

 

 

4

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

 

469

419

 

 

5

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

 

698

698

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

252

357

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

320

569

A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen

 

786 390

801 161

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

0

–20 042

 

5

 

 

 

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások

 

78 270

73 121

 

 

 

1

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

 

63 770

65 842

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági járadék

 

2 800

3 241

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek járadékai

 

30 800

34 295

 

 

 

 

3

 

 

 

Egészségkárosodási járadék

 

1 230

1 251

                4                 Bányászok korengedményes nyugdíja és a szénjárandóság
                                 kiegészítése         3 000     3 189

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járadékok

 

7 000

6 071

 

 

 

 

6

 

 

 

Vakok személyi járadéka

 

3 300

3 427

 

 

 

 

8

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

 

9 170

9 473

 

 

 

 

9

 

 

 

Házastársi pótlék

 

5 920

4 523

 

 

 

 

10

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

 

50

37

 

 

 

 

11

 

 

 

Lakbértámogatás

 

250

256

 

 

 

 

12

 

 

 

Katonai családi segély

 

250

79

 

 

 

2

 

 

 

Életjáradék személyi kárpótlás alapján

 

14 500

7 279

 

 

 

 

1

 

 

 

Pénzbeni kárpótlás

 

13 000

5 588

 

 

 

 

2

 

 

 

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás

 

1 500

1 691

 

 

2

 

 

 

Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj

 

14 000

16 522

 

 

3

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott

 

 

 

 

 

 

korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT rend.]

 

8 000

2 993

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj

 

 

 

 

 

 

[181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]

 

10 000

9 806

 

 

5

 

 

 

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék

 

 

 

 

 

 

tulajdoni kárpótlás alapján

 

2 300

2 114

 

 

6

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozott járadék

5 000

5 201

Nem a Nyugdíjbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások kiadásai összesen

 

117 570

109 757

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

0

–4 522

Kiadások mindösszesen

 

 

 

903 960

910 918

Egyenleg mindösszesen

 

 

 

 

0

–24 564

6. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban

99TV093F_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

570 334

558 587

 

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei

 

539 879

549 572

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

357 879

371 473

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

4 962

4 664

 

 

 

3

 

 

 

Egyéni járulék

 

61 571

62 662

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni egészségbiztosítási járulék

 

61 571

62 662

 

 

 

4

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

960

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók

 

0

457

 

 

 

 

2

 

 

 

Társas vállalkozások

 

1 496

503

 

 

 

5

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

 

9 000

9 499

 

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek

 

2 820

3 040

 

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek

 

6 180

6 459

 

 

 

6

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

92 592

 

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

 

95 320

91 931

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

 

851

661

 

 

 

7

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

8 800

7 722

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

20 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

4 158

2 590

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

 

800

800

 

 

 

2

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

 

300

206

 

 

 

3

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

 

2 000

955

 

 

 

4

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

 

1 058

629

        4                 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
                         hozzájárulás         2 500     2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

1 499

 

 

 

 

 

 

 

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

 

 

1

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

1 797

1 925

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

1 797

1 925

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 840

2 874

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 300

1 300

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítés

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

1 011

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevételek

 

150

563

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

 

573 174

561 461


*Ennek a sornak az 1998. évi teljesítési adata 15 494 miliió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.
Millió forintban

99TV093F_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap ellátási kiadásai

 

572 876

610 074

 

 

1

 

 

 

Természetbeni ellátások

 

423 704

458 450

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

 

298 300

299 092

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

29 401

29 400

 

 

 

 

2

 

 

 

Feladatfinanszírozás összesen

 

28 088

28 027

 

 

 

 

3

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás összesen

 

56 519

56 656

 

 

 

 

4

 

 

 

Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

159 516

160 694

 

 

 

 

5

 

 

 

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

 

18 357

18 209

 

 

 

 

6

 

 

 

Ügyeleti díj

 

4 630

4 628

 

 

 

 

7

 

 

 

Működési költség előleg keret

 

1 000

65

 

 

 

 

8

 

 

 

Végkielégítés

 

100

391

 

 

 

 

9

 

 

 

Orvosspecifikus vények kiadása

 

332

222

 

 

 

 

10

 

 

 

Felülvizsgáló orvosok díja

 

267

261

 

 

 

 

11

 

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

 

90

40

 

 

 

 

12

 

 

 

Eü. intézmények ügyeleti díj emelése átvett pénzeszközből

 

 

499

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

 

1 950

1 866

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

 

300

175

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

 

102 580

135 474

                1                 Speciális szerződés szerint támogatott magas áru gyógyszer
                                 kiadás         6 295     7 220

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

 

17 593

19 618

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

 

2 981

2 225

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli ellátások

 

146 942

149 657

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

 

7 200

6 924

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

 

42 068

41 255

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti III. csoportos rokkantsági és baleseti rokkantsági

 

 

 

 

 

 

 

nyugellátások és baleseti ellátások

 

95 822

99 927

 

 

 

4

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

 

930

639

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

 

550

373

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

 

120

23

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadásokra

 

10

2

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

 

250

241

 

 

 

5

 

 

 

Kártérítési járadék

 

922

912

 

 

3

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

 

500

381

 

 

4

 

 

 

Postaköltség és egyéb kiadások

 

1 730

1 156

 

 

5

 

 

 

A KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

 

 

430

 

2

 

 

 

Működésre fordított kiadások

 

21 150

21 307

 

 

1

 

 

 

Folyamatos működési kiadások

 

17 341

17 442

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

637

 

 

3

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

750

718

 

 

4

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 459

2 479

 

 

5

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

31

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

 

8

166

 

4

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

 

130

254

 

5

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

 

100

12

 

6

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatás

 

1 000

381

Az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen

 

595 264

632 194

Egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

–22 090

–70 733

7. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

Millió forintban

Megnevezés

1997. évi
módosított
előirányzat –
törvény szerint

Szerkezeti
változás

Szerkezeti
változással
módosított
1997. évi
előirányzat

Bér 16%-os
növekmény

Dologi
10,5-%os
növekmény

Elő-
irányzat-
növekmény

Bér és dologi
növekményt
tartalmazó
1998. évi
előirányzat

Fejlesztések
és szerkezeti
változások

1998. évi
előirányzat

Index %-ban
9./3.

1998. évi
tény

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

I. Háziorvosi ellátás finanszírozása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fix összeg

5 000

120

5 120

492

215

707

5 827

–2 170

3 657

71,4

6 458

Területi pótlék

400

0

400

 

42

42

442

 

442

110,5

425

Eseti ellátás díjazása

200

0

200

19

9

28

228

 

228

113,8

212

Teljesítmény díjazása

19 998

–120

19 878

1 908

835

2 743

22 621

2 170

24 791

124,7

22 191

Új háziorvosi praxisok létesítése

249

0

249

24

10

34

283

 

283

113,8

114

Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen

25 847

0

25 847

2 443

1 111

3 554

29 401

0

29 401

113,8

29 400

II. Feladatfinanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Egyéb alapellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

795

0

795

86

33

119

914

 

914

114,9

906

Védőnői szolgálat

4 118

0

4 118

454

173

627

4 745

273

5 018

121,9

4 830

Ügyeleti szolgálat

2 966

0

2 966

313

124

437

3 403

 

3 403

114,7

3 403

Kiegészítő alapellátási feladat

99

–99

0

0

0

0

0

 

0

 

0

Fogorvosi szolgáltatás

7 308

0

7 308

753

307

1 060

8 368

 

8 368

114,5

8 368

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

874

0

874

76

37

113

987

–273

714

81,7

885

Egyéb alapellátás összesen

16 160

–99

16 061

1 682

674

2 356

18 417

0

18 417

114,7

18 392

2. Járóbeteg-szakellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekgyógyászat MSZ.SZ

45

0

45

5

2

7

52

 

52

116,0

55

Nőgyógyászat MSZ.SZ

37

0

37

5

2

7

44

 

44

117,9

47

Nemibeteg-gondozás

652

0

652

66

27

93

745

 

745

114,3

744

Tüdőgondozás

2 267

0

2 267

227

95

322

2 589

 

2 589

114,2

2 636

Ideggyógyászati gondozás

1 270

0

1 270

126

54

180

1 450

 

1 450

114,2

1 450

Onkológiai gondozás

615

0

615

63

26

89

704

 

704

114,5

707

Alkohológia és drogellátás

415

0

415

43

15

58

473

 

473

113,9

473

Járóbeteg-szakellátás összesen

5 301

0

5 301

535

221

756

6 057

0

6 057

114,3

6 112

3. Vérellátás

1 500

–1 500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4. Mentés betegszállítás

8 548

–6 028

2 520

242

116

358

2 878

 

2 878

114,2

2 878

5. Egyéb

660

0

660

48

28

76

736

 

736

111,5

645

Feladatfinanszírozás összesen

32 169

–7 627

24 542

2 507

1 039

3 546

28 088

0

28 088

114,4

28 027

III. Járóbeteg-szakellátás finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Járóbeteg-szakrendelés

29 209

–531

28 678

2 687

1 205

3 892

32 570

400

32 970

115,0

32 876

Járóbeteg-szakambulancia

7 271

630

7 901

758

332

1 090

8 991

 

8 991

113,8

9 093

Speciális finanszírozási feladatok

179

–179

0

0

0

0

0

 

0

 

0

CT

MRI

5 412

0

5 412

477

127

604

6 016

200

6 216

114,9

Művesekezelés

6 312

0

6 312

605

265

870

7 182

 

7 182

113,8

7 482

Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolás

1 000

0

1 000

118

42

160

1 160

 

1 160

116,0

989

Járóbeteg-szakellátás finanszírozás összesen

49 383

-80

49 303

4 645

1 971

6 616

55 919

600

56 519

114,6

56 656

IV. Fekvőbeteg-szakellátás
finanszírozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktív fekvőbeteg-ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktív ellátás

132 471

–4

132 467

12 904

5 562

18 466

150 933

2 550

153 483

115,9

154 894

Speciális finanszírozási feladatok

5 570

–93

5 477

526

30

556

6 033

 

6 033

110,1

5 800

Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen

138 041

–97

137 944

13 430

5 592

19 022

156 966

2 550

159 516

115,6

160 694

2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás

15 933

4

15 937

1 530

670

2 200

18 137

220

18 357

115,2

18 209

Drog-, alkoholfüggők rehabilitációja, utókezelése

 

100

100

11

4

15

115

 

115

114,6

0

3. Kórházi ügyeleti díj

3 000

0

3 000

480

 

480

3 480

1 150

4 630

154,3

4 628

4. Működési költség előlegkeret

 

 

0

 

 

 

0

1 000

1 000

 

65

5. Eü. intézmények ügyeleti díj emelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499

Fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás összesen

156 974

-93

156 881

15 440

6 262

21 702

178 583

4 920

183 503

117,0

184 095

KASSZÁK ÖSSZESEN (I–IV.)

264 373

–7 800

256 573

25 035

10 383

35 418

291 991

5 520

297 511

116,0

298 178

Célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kórházátalakítással és létszámracionalizálással összefüggő végkielégítéssel és felmentési időre járó illetménnyel kapcsolatos kiadások

1 000

–1 000

0

 

 

0

0

100

100

 

391

2. Hsz. kieg. támogatás (vény)

300

 

300

 

32

32

332

 

332

110,7

222

3. Felülvizsgáló orvosok díja

230

 

230

37

 

37

267

 

267

116,1

261

4. Méltányossági alapon történő térítések

 

 

0

 

 

 

0

90

90

 

40

Célelőirányzatok összesen

1 530

–1 000

530

37

32

69

599

190

789

148,9

914

Mindösszesen

265 903

–8 800

257 103

25 072

10 415

35 487

292 590

5 710

298 300

116,0

299 092

8. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése
Millió forintban

99TV093G_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól folyamatos működésre átvett pénzeszköz

15 891

15 891

            2                 A nem Egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak
                             megtérítése         1 300     1 300

 

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

 

 

 

4

 

 

 

Működés saját bevételei

 

150

563

 

 

 

5

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 459

2 080

 

 

 

6

 

 

 

Behajtás ösztönzés fedezete

 

500

635

 

 

 

7

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése

 

750

750

 

 

 

8

 

 

 

APEH–OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

27

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

 

21 150

21 246

Millió forintban

99TV093G_1

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


KIADÁSOK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

 

3 636

3 360

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

 

100

49

 

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat testületének működési költségvetése

 

70

40

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

31

17

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

9

7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

30

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

 

 

2

 

 

 

Felügyelő Bizottság működési költségvetése

 

30

9

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

17

5

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

5

2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

8

2

 

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 

3 536

3 311

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

3 506

3 208

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 366

1 253

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

577

478

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 520

1 408

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

43

69

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

30

4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

99

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Területi szervei

 

12 829

13 168

 

 

1

 

 

 

Területi Egészségbiztosítási Bizottságok

 

18

3

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

18

3

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

11

2

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

7

1

 

 

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

 

12 811

13 165

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

12 511

12 721

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

6 657

6 678

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

2 938

2 990

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 913

3 036

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

 

3

17

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

300

358

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

86

 

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

 

876

914

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

861

899

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

529

555

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

241

244

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

91

100

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszközátadás

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

15

14

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

1

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

3 809

3 865

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

 

3 809

3 865

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

 

2 459

2 479

 

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

 

500

637

 

 

 

3

 

 

 

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

 

100

31

 

 

 

4

 

 

 

Ellenőrzési rendszerek fejlesztése és eü. struktúra átalakítása

 

750

718

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

 

21 150

21 307

1998. évi működési előirányzat maradványa

 

 

1 522

Előző év működési előirányzat maradványa

 

 

29

Működési előirányzat maradványa összesen

 

 

1 551

9. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez


Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások
1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Millió forintban

99TV093H_0

Cím

Al-
cím

Elő-
irány-
zat cso-
port-
szám

Ki-
emelt elő-
irány-
zat szám

Cím-
név

Al-
cím-
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név


BEVÉTELEK

1998. évi eredeti
előirányzat

1998. évi
teljesítés


Kiemelt előirányzat neve

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó ellátások fedezetére szolgáló bevételek

 

570 334

558 587

 

 

1

 

 

 

Az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételei

 

539 879

549 572

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói járulék

 

357 879

371 473

 

 

 

2

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett járulék

 

4 962

4 664

 

 

 

3

 

 

 

Egyéni járulék

 

61 571

62 662

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni egészségbiztosítási járulék

 

61 571

62 662

 

 

 

4

 

 

 

Baleseti járulék

 

1 496

960

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók

 

0

457

 

 

 

 

2

 

 

 

Társas vállalkozások

 

1 496

503

 

 

 

5

 

 

 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

 

9 000

9 499

 

 

 

 

1

 

 

 

Költségvetési szervek

 

2 820

3 040

 

 

 

 

2

 

 

 

Gazdálkodó szervek

 

6 180

6 459

 

 

 

6

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

 

96 171

92 592

 

 

 

 

1

 

 

 

Munkáltatók és egyéb szervek egészségügyi hozzájárulása

 

95 320

91 931

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyén által fizetett egészségügyi hozzájárulás

 

851

661

 

 

 

7

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

 

8 800

7 722

 

 

2

 

 

 

Kintlévőség behajtásából eredő járulékbevétel*

 

20 000

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétel

 

4 158

2 590

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

 

800

800

 

 

 

2

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

 

300

206

 

 

 

3

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

 

2 000

955

 

 

 

4

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

 

1 058

629

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési

 

 

 

 

 

 

hozzájárulás

 

2 500

2 500

 

 

5

 

 

 

Egyéb bevételek

 

2 000

2 000

 

 

 

1

 

 

 

Kórházi részleges adósságrendezésre átadott pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

visszatérítése (az 1996. évi CXX. tv. alapján)

 

2 000

1 499

 

 

 

 

 

 

 

Eü. intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével kapcsolatos visszatérülés

 

 

1

 

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodásból származó bevétel

 

1 797

1 925

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevételek

 

1 797

1 925

 

2

 

 

 

Működési célú bevételek

 

2 840

2 874

 

 

1

 

 

 

Központi költségvetés működési célú térítése

 

1 300

1 300

 

 

2

 

 

 

Államháztartáson kívülről érkező működési költségtérítése

 

 

 

1

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa költségtérítése

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása

 

1 390

1 011

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú bevételek

 

150

563

Az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen

 

573 174

561 461

 

4

 

 

 

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott, az egészségbizosítási

 

 

 

 

 

szervezetek által folyósított ellátások megtérítései

 

 

1

 

 

 

A központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései

 

167 000

174 607

 

 

 

1

 

 

 

Családi támogatások

 

156 600

162 978

 

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék

 

117 900

120 862

 

 

 

 

2

 

 

 

Anyasági támogatás

 

2 000

2 027

 

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási díj

 

2 000

1 092

 

 

 

 

4

 

 

 

Gyermekgondozási segély

 

34 700

38 997

 

 

 

2

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

 

400

534

 

 

 

 

1

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

 

400

534

 

 

 

3

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

10 000

11 095

 

 

 

 

1

 

 

 

Közgyógyellátás

 

10 000

11 095

 

 

2

 

 

 

A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés

 

1 400

1 404

 

 

3

 

 

 

Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék

 

0

2

Nem az Egészségbiztosítási Alap forrásaiból finanszírozott ellátások bevételei összesen

 

168 400

176 013

Bevételek mindösszesen

 

 

 

 

741 574

737 474


*Ennek a sornak az 1998. évi teljesítési adata 15 494 miliió forint, amely az 1. cím, 1. alcím összegeiben szerepel.
Millió forintban
1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. november 13.

4

A 9. §-t a 2006: CIX. törvény 125. § (4) bekezdésének i) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére